risicoanalyse chemische agentia

advertisement
PREVENTIE EN BESCHERMING
RISICOBEHEERSING: INDUSTRIELE HYGIENE & TOXICOLOGIE
RISICOANALYSE
CHEMISCHE AGENTIA
Voordelen
- Grondige analyse van de chemische risico’s.
- Uitgevoerd door preventieadviseurs gespecialiseerd in chemische risico’s.
- Gebruik van de geschikte benadering afgestemd op de eigenschappen en de wensen van de onderneming.
- Hulp bij het integrale beheer van de chemische risico’s.
- Aanbevelingen en advies (chemische producten, verbetering van de omstandigheden, preventie).
- Preventie van ziekten en aandoeningen bij de werknemers.
- Overeenstemming met de wetgeving over chemische risico’s.
Doelstelling
- Grondige analyse van het chemische risico uitgevoerd door de
preventieadviseurs Industriële Hygiëne & Toxicologie volgens de
specifieke kenmerken van de onderneming.
- Hulp bij het integrale beheer van de chemische risico’s om ze te
beperken en de gezondheid van de werknemers te beschermen.
Wijze van uitvoering
- Fase 1: Onderzoek van de gebruikte producten (gevaren)
- Op basis van de inventaris van de gebruikte producten en de
veiligheidsinformatiebladen bezorgd door de onderneming
kunnen wij een overzicht maken van de chemische gevaren voor
de gezondheid binnen de onderneming of op de werkpost.
- Indien gewenst kunnen wij de betrouwbaarheid van de
veiligheidsinformatiebladen controleren, rekening houdend met
de huidige geldende wetgeving.
- Fase 2: bezoek en studie van de werkposten (blootstelling)
- Wij verzamelen de gegevens over de werkomstandigheden en de
blootstelling van de werknemers aan de hand van bezoeken en
studies van de betrokken werkposten.
- Fase 3: evaluatie van de chemische risico’s
- Op basis van de gegevens die we vergaarden tijdens de eerste
twee fasen, wordt een evaluatie gemaakt van de chemische
risico’s. Hierdoor bepalen we de risico’s die gepaard gaan met
het behandelen van chemische stoffen, we stellen een lijst op en
sorteren de stoffen op basis van de grootte van hun gevaar.
- Afgestemd op de eigenschappen en wensen van de onderneming
zullen wij de meest gepaste analysemethode(s) gebruiken.
- De resultaten en aanbevelingen van deze risico-evaluatie worden
opgenomen in een gedetailleerd rapport. Wij kunnen het ook
toelichten aan het CPBW en de hiërarchische lijn.
- De risico-evaluatie kan een opleidingsprogramma voor de
werknemers voorstellen. Op aanvraag kunnen wij hiervoor een
aparte offerte maken.
- Opvolging
- Als de onderneming het wil, kunnen wij de risicoanalyse
actualiseren (nieuwe producten, producten die niet meer
gebruikt worden, wijziging van de werkomstandigheden of
productietechnieken, enz.) en deze gegevens integreren in het
volgende jaarlijks actieplan.
Versie: IHT-16-v15-1
Contact: Departement Industriële Hygiëne en Toxicologie – E: [email protected]
Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk V.Z.W.
Zaterdagplein 1 – 1000 Brussel – T +32 2 549 71 00 – F +32 2 223 52 50
PREVENTIE EN BESCHERMING
RISICOBEHEERSING: INDUSTRIELE HYGIENE & TOXICOLOGIE
RISICOANALYSE
CHEMISCHE AGENTIA
Resultaat
- Grondige analyse van de chemische risico’s uitgevoerd door de
Preventieadviseurs - Industriële Hygiëne & Toxicologie volgens de
specifieke kenmerken van de onderneming.
- Beheersing van de chemische risico’s.
- Preventie van beroepsziekten als gevolg van chemische stoffen.
Wettelijk kader
- Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers tijdens de uitvoering van hun werk (BS 18/09/1996).
- Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
(Codex Titel I, hoofdstuk III Afdeling III) (BS 31/03/1998).
- Koninklijk Besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming
van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen
risico’s van chemische agentia op het werk (Codex Titel V Hoofdstuk
I Afdeling VI) (BS 14/03/2002) en latere versies.
- Europese norm NBN689.
Contact: Departement Industriële Hygiëne en Toxicologie – E: [email protected]
Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk V.Z.W.
Zaterdagplein 1 – 1000 Brussel – T +32 2 549 71 00 – F +32 2 223 52 50
Download