Basispresentatie congres wijkengids

advertisement
‘Buurt- en wijkgericht werken in
een veranderende context’
Rotterdam
27 juni 2013
Programma
13:10 – 14:30
De recepten voor buurt- en wijkgericht werken, met o.a.:
Inge Vossenaar (directeur Woon- en Leefomgeving Ministerie
van BZK) over buurt- en wijkaanpak en leefbaarheid
Marco Pastors (directeur NPRZ) over mandaat;
Jan Jans (programmamanager gemeente Arnhem) over
integraal werken en kanteling van de interne organisatie;
Bob Venhuizen (directeur Woonplus Schiedam) over de rol
van de corporatie in leefbaarheid van wijken;
Joop Hofman (directeur Rode Wouw) over burgerkracht;
Adriaan Visser (directeur Platform31) presenteert lessen in
het buurtgericht werken uit de nieuwste editie van Nova Terra.
Vervolg programma
14:30 – 15:00
Pauze
15:00 – 16:00
Deelsessies*
16:00 – 16:30
Afronding en aanbieden Waaier Wijkengids door Inge
Vossenaar (directeur Woon- en Leefomgeving Ministerie van
Binnenlandse Zaken) aan verschillende vertegenwoordigers
van het buurt- en wijkgericht werken
16:30 – 17:30
Borrel
Congres
‘Buurt-en wijkgericht
werken’ in een
veranderende context
Inge Vossenaar
Dir. Woon- en Leefomgeving
Rotterdam, 27 juni 2013
“Leven in probleemwijken is prettiger
geworden”
Bruishuis Arnhem
Outcomemonitor CBS:
•
•
2 jaarlijkse voortgangsrapportage van BZK uitgevoerd door CBS
Doel: meten of de achterstanden van de 40 aandachtswijken zijn
afgenomen in de afgelopen jaren
Meet de voortgang van de wijken op de thema’s:
• Wonen en leefbaarheid,
• Leren,
• Werken,
• Inkomen en schuldenproblematiek,
• Veiligheid
• Gezondheid
• Integratie.
Huidige stand van zaken
•
Van de lijst van 40 zijn 2 wijken afgevoerd vanwege behalen
doelstellingen (Amersfoort en Nijmegen)
•
Bij meer dan 50% van de wijken is er een positieve ontwikkeling, een deel
blijft stabiel
•
ca. 30% van alle aandachtswijken indicatoren van negatieve
ontwikkelingen.
Wonen en leefbaarheid
•
•
•
Met differentiatie woningaanbod gaat het redelijk
voor meer dan 50% van de aandachtswijken neemt het aandeel sociale
huurwoningen af
in meer dan de helft van de aandachtswijken ontwikkelt het aandeel
meergezinswoningen zich in de goede richting.
Werken
•
•
De aandachtswijken richten zich op verhogen van arbeidsdeelname van de
inwoners.
Ondanks de economische crisis is een positieve ontwikkeling zichtbaar
voor niet-werkend werkzoekenden en de inkomsten van mensen
verkregen uit werk.
Leren
•
•
•
•
De aandachtswijken boeken voorzichtig vooruitgang.
50 % van de aandachtswijken boekt vooruitgang bij voortijdig
schoolverlaters
Een aantal wijken blijft stabiel
Het aandeel leerlingen dat naar het derde leerjaar havo of vwo gaat,
ontwikkelt zich in meer dan de helft van de aandachtswijken in de goede
richting.
Inkomens- en schuldenproblematiek
•
•
•
De ontwikkeling ten opzichte van het stedelijk gemiddelde is wisselend.
Voor het aandeel gestarte schuldsaneringen wist net iets meer dan de
helft van de aandachtswijken een deel van de achterstand op het stedelijk
gemiddelde goed te maken.
Met oog op de beschikbare woningvoorraad zijn het vooral mensen met
een lager inkomen die zich in de wijken vestigen.
Veiligheid
•
•
•
In een groot deel van de gemeenten is te zien dat de veiligheidsscore in
de aandachtswijk is verbeterd
In 22 wijken was er sprake van een gunstige ontwikkeling ten opzichte
van het stedelijk gemiddelde, in 12 wijken was de ontwikkeling ongunstig
in de overige 6 wijken was er geen verandering ten opzichte van de start
van de wijkenaanpak.
Gezondheid
•
•
•
Gezondheid in de aandachtswijken ontwikkelt zich vrij positief.
Het medicijngebruik in de aandachtswijken is hoger dan gemiddeld in de
G18. Desondanks zien we wel een positieve ontwikkeling in meer dan de
helft van de aandachtswijken.
Ook is er verbetering te zien ten aanzien van het aandeel pasgeborenen
dat extra zorg nodig heeft.
Integratie
•
•
•
Het beeld voor het thema Integratie is vrij positief.
De integratie op het punt van de niet-werkende werkzoekenden toont een
gunstige ontwikkeling, net als de integratie op het punt van leerlingen die
naar het derde leerjaar van havo of vwo gaan en de inwoners met een
werkloosheidsuitkering. Niet-westerse allochtonen hun achterstand op
autochtonen sneller in dan buiten de aandachtswijken.
Sinds de start van de wijkenaanpak het aandeel paren met één nietwesters allochtone partner groter ten opzichte van de G18 als geheel.
Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’
Marco Pastors
Directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’
Jan Jans
programmamanager gemeente Arnhem
Wijkaanpak nieuwe stijl &
Transformatie Sociale Domein
Gebieden/Regisseurs
Wijkaanpak nieuwe stijl &
Transformatie Sociale Domein
Programma’s 2013-2016
Keuze College
12-03-2013
16
Scenario 1: Transitie
Voorzieningenniveau
terugschroeven
 Afrekenen op productie
 Aanbestedingen op prijs
 Drempels verhogen door:
- Scherpere toegangscriteria
- Hogere eigen bijdrage en
inkomensgrenzen
 Rijkskortingen doorvertalen
naar generieke kortingen
 Samenvoegen tot stedelijk /
regionale loketten
Scenario 2: Transformatie
Moderniseren voorzieningen en
mobilisering eigen kracht van de
burgers
 Afrekenen op resultaat
 Maatschappelijk aanbesteden
 Laagdrempelige toegang
- Focus op zelfredzaamheid
- Indicatie alleen voor zware
zorg
 Budgetplafonds per gebied
 Risicobudgetten voor stad /
regio
 Decentrale aanpak per wijk
Wijkaanpak nieuwe stijl &
Transformatie Sociale Domein
Twee scenario’s
Voordelen
Nadelen
 Op korte termijn makkelijk
top down in te voeren
 Beheersbaar door regelgeving
 Concurrentie zorgt voor
prijsdaling
 Verantwoording vooral
financieel
 Lage betrokkenheid en inzet
van burgers en professionals
 Blijven “open-eind-regelingen”
 Kwaliteit kan in gedrang komen
 Bureaucratie
Scenario 2: Transformatie
Voordelen
 Op den duur bestendiger
 Beheersbaar door
budgetplafonds
 Stabiele prijsbeheersing
 Verantwoording op resultaat
 Efficiencywinst door schaal
van de wijk en korte lijnen naar
en tussen aanbieders
Nadelen
 Vraagt om cultuuromslag
Vraagt veel betrokkenheid en
inzet van burgers professionals
 Risico’s nieuwe systeem nog
niet goed in te schatten
Wijkaanpak nieuwe stijl &
Transformatie Sociale Domein
Scenario 1: Transitie
Wijkaanpak
Decentralisaties
Bestaand
Beleid en Uitvoering
Wijkaanpak nieuwe stijl &
Transformatie Sociale Domein
Implementeren en Innoveren
Beheerste Transformatie Sociaal Domein
Wijkaanpak
Stedelijk => wijkgericht
Verkokerd naar integraal
Sociale netwerk <= individu
1 gezin, 1 plan, 1 aanpak <=
versnipperde domeinen
12-03-2013
Vele bazen => 1 regisseur
Transformatie sociale domein
Wijkaanpak nieuwe stijl &
Transformatie Sociale Domein
Twee elkaar versterkende processen
Co-productie <= marktwerking
20
Centrale planning =>
plannen maken met bewoners
Product => procesgerichte
dienstverlening
Cliënt aan zet <= zorgaanspraak
wettelijk
Sociale wijkteams <= uitvoering per
instelling
Budgetten op basis
wijkopgaven
Wijkactieplan
Prioriteiten
Uitvoering teams
Wijkwensen / signalering
04-03-2013
(Maatschappelijke)
aanbesteding
Wijkaanpak nieuwe stijl &
Transformatie Sociale Domein
Stedelijke kaders
21
Wijkgesprekken
1 keer
Voorzitter Middle
Middle
Middle
Middle
manager
manager
Wijkremanager manager
gisseur
Jeugd
Fysiek
Sociaal Veilig
8 keer
strategie
Fysiek
Sociaal
Veilig
Jeugd
22
Integrale teams per gebied
x keer
tactiek
Kernteam per gebied
12-03-2013
operatie
Wethouder(s)
Corporaties
Cliëntenorganisatie(s)
Maatschappelijke organisaties
Wijkaanpak nieuwe stijl &
Transformatie Sociale Domein
Stedelijke raad…..
(voorbeeld)
Bac Z&O, AI?
04-03-2013
manager
Sociaal
Wijkaanpak nieuwe stijl &
Wijkaanpak
nieuwe stijl
& Domein
Transformatie
Sociale
Transformatie Sociale Domein
Swoa
Wijkteam
23
Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’
Bob Venhuizen
Directeur Woonplus Schiedam
Woonplus Schiedam
Doel om voor te komen
Wijken en buurten
Kracht van de burger
Integraal
Geef ze een plek
Onderling contact/verbonden
Toekomstperspectief
Burgers zeggen het voort
Naar een toekomst
Herverdeling gelden
Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’
Joop Hofman
Directeur / eigenaar Rode Wouw
Recepten voor succesvolle burgerinitiatieven
Joop Hofman
Recepten voor succesvolle burgerinitiatieven
Beetpakken of loslaten
Zelfregie van
burgers
communicatie, dialoog,
eigen inzet,
‘kerntakendiscussie’ op wijkniveau,
perspectiefgeorienteerd,
suboptimale oplossingen,
waarden zijn bepalend
Zelforganisatie
voor
bestuursdoeleinden
efficiency maken,
taakoverdracht
communicatieplannen,
probleemgeoriënteerd,
‘product’ anders organiseren
Probleemgedreven
Relatiegedreven
Instrumentalisering van de gemeenschap
Gemeenschap  Zaken oplossen
Problemen oplossen  Gemeenschap
Lokale
logica
Netwerken
Burgers
Overheid
Ondernemers
Verenigingen
Instanties
Politiek
Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’
Deelsessies:
Werksessies
1. Deelsessie Koken met social media
2. Deelsessie Wat werkt in de Wijk
Excursies (vertrek 14.50 )
3. Burgertop Rotterdam
4. Children’s Zone
Goede voorbeelden van de recepten
5. Discussie woningcorporaties in een veranderende context
6. Stadsinitiatief Rotterdam
7. Buurtcoach Deventer
Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’
Pauze
Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’
Lancering update Wijkengids
Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’
screenshot
Dank voor uw komst!
Congres ‘Buurt en wijkgericht werken in een veranderende context’
27 juni 2013
Download