Gedragscode NZP Roggel.def.2016

advertisement
Gedragscode NZP Roggel
Algemeen
De vereniging NaoberzorgPunt Roggel werkt vanuit humanistische uitgangspunten en een
grondhouding gebaseerd op liefdevolle en respectvolle communicatie. Hierbij is werken volgens de
Presentietheorie een belangrijke basis voor de grondhouding van alle betrokken vrijwilligers.
Het bestuur staat voor deze grondhouding en onderschrijft deze basiswaarden die richting geven
voor het gedrag dat de vereniging wenselijk acht en verwacht van alle betrokken vrijwilligers. Het
bestuur heeft hierbij een voorbeeldfunctie.
Met deze gedragscode zijn we ons bewust dat we niet volledig kunnen zijn, en dat indien nodig deze
gedragscode in een ALV (algemene ledenvergadering) kan worden herzien en opnieuw door de leden
kan worden vastgesteld.








De gedragscode is gebaseerd op wettelijke bepalingen en artikel 1.6. lid 3 uit de cao Welzijn
en Maatschappelijke dienstverlening 2008/2011. Deze gedragscode geldt voor alle
vrijwilligers van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel, haar leden en stagiaires;
NZP acht het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van
groot belang. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke
gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en
handicap worden door NZP niet geaccepteerd.
Onder seksuele wordt verstaan, ongewenste en/of gedwongen seksuele toenadering nonverbaal of fysiek. Onder agressie wordt verstaan psychisch of fysiek lastig vallen, pesten
negeren of sociaal isoleren;
Informatie en/of persoonlijke gegevens en/of mededelingen van of over leden, gasten of
vrijwilligers worden gegeven, waarvan de vrijwilligers in redelijkheid begrijpen dat deze
vertrouwelijk zijn, dienen vertrouwelijk te blijven. Privacy en persoonlijke zaken worden met
respect en volgens deze gedragscode gehanteerd door iedereen die voor de vereniging
werkzaamheden verricht of contacten onderhoud.
Vrijwilligers accepteren geen ongewenst gedrag en werken niet mee aan intimiderend gedrag
jegens anderen;
Vrijwilligers verrichten zelf geen en/of werken niet mee aan fraudeleuze handelingen.
Hiermee bedoelen we dat het niet, onder geen enkele omstandigheid is toegestaan om geld
of goederen aan te nemen voor verrichtte diensten. Mochten mensen uit dankbaarheid voor
verleende diensten toch een bijdrage willen geven, dan kan dit alleen ten goede komen van
algemene nut. Dwz dat een geldelijke bijdrage als sponsorbedrag of schenking aan de
vereniging kan worden geschonken. Transparantie over deze handelingen lopen
vertrouwelijk en alleen via het bestuur;
Het is niet toegestaan om e-mail of internet van NZP te gebruiken voor verzenden of
downloaden van berichten met een pornografische, racistische, discriminerende,
beledigende of aanstotende inhoud;
Het is niet toegestaan om activiteiten van NZP te gebruiken voor privé of eigen zakelijke
belangen;
Alle betrokkenen houden zich aan gemaakte afspraken en voeren afgesproken of
geïnitieerde activiteiten uit in overleg en samenspraak met elkaar. Acties op eigen houtje
zonder voorafgaand overleg of opdracht van het bestuur zijn niet acceptabel en worden aan
het bestuur gemeld. De vereniging hanteert (nog geen) klachtenreglement, echter als er een




klacht is dan wordt deze door het bestuur afgehandeld. Indien nodig wordt er extern advies
ingewonnen en kan het bestuur zich te allen tijde beroepen op het burgerlijk wetboek
(artikel 678 van boek 7), waarbij agressie, intimidatie en fraude dringende redenen voor
ontslag vormen;
Vrijwilligers werken met open hart en vanuit de grondhouding volgens Geweldloze
communicatie. Ook de gedragsregel, ´we praten met elkaar en niet over elkaar´, geldt voor
iedereen;
De vereniging werkt aan de grondhouding volgens de Presentietheorie (Baart). Een ieder die
behoefte heeft aan scholing of training kan gebruik maken van de interne expertise en/of
trainingsdagen;
Alle vrijwilligers committeren zich aan deze gedragscode, het bestuur is verantwoordelijk
voor de overdracht en informatie over de gewenste werkwijze binnen de vereniging;
Binnen de vereniging hanteren we een kilometervergoeding van 0,30 eurocent.
Aldus vastgesteld, door bestuur en leden tijdens de 2e ALV van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel,
d.d. 17-01-2016.
Download