Congresbundel - ChristenUnie

advertisement
Congresbundel
Nazending
4e Ledencongres ChristenUnie
Lunteren,
22 april 2005
Inhoudsopgave en belangrijke data
Inhoudsopgave Congresbundel
Nazending Ledencongres
22 april 2006
11.00 – 15.00 uur
CongresHotel de Werelt in Lunteren
Inhoudsopgave Congresbundel........................................................................................................................................ 2
Belangrijke data ................................................................................................................................................................. 2
Deelsessies A t/m C: Verkiezingsmanifest....................................................................................................................... 3
Deelsessie D: Politieke vernieuwing: structuur of cultuur ................................................................................................ 9
Deelsessie E, F en G: zie Congresbundel 4e Ledencongres........................................................................................ 10
Informatie over huishoudelijke zaken ............................................................................................................................. 11
Belangrijke data
10 maart 2006
Partijbureau plaatst op de website en verzendt op verzoek per post de Congresbundel Ledencongres
Er zijn 3 resoluties over Thuisonderwijs ingediend. Ter voorbereiding op de discussie over het thuisonderwijs is 1
bijlage hierbij gevoegd en kunt u meer informatie vinden op www.ikenmijnhuis.nl/thuisonderwijs.html.. Het
verkiezingsmanifest volgt begin april.
7 april 2006:
Sluitingsdatum voor het indienen van amendementen op de resoluties voor het Ledencongres (artikel 10 lid 1
Reglement Ledencongres).
Omdat er over 1 onderwerp (onderwijs) resoluties zijn ingediend, bestaat de mogelijkheid om op deze resoluties
amendementen in te dienen, conform de procedures van het Reglement Ledencongres. Individuele leden kunnen
amendementen indienen, die door ten minste 10 andere individuele leden mede ondertekend/ondersteund zijn.
Uiterlijk voor 10 april 2006:
Toezending aanmeldingsformulieren aan Partijbureau.
Leden kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website of via
[email protected]. Aanmeldingen ontvangen wij i.v.m. de deelname aan de gratis lunch graag
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 april 2006.
12 april 2006:
Partijbureau plaatst op de website en verzendt op verzoek per post de Nazending Ledencongres
Het Landelijk Bestuur heeft besloten om het verkiezingsmanifest ter discussie voor te leggen zonder gebruik te
maken van resoluties.
In de Nazending Ledencongres zijn het concept-verkiezingsmanifest en alle ingediende amendementen
opgenomen.
Conform art. 9 en 10 Reglement Ledencongres
 LB, ChristenUnie-parlementsleden en leden van kiesverenigingen en PerspectieF hebben het recht om
resoluties in te dienen. Een resolutie is een politiek inhoudelijke ontwerpuitspraak. Het LB zorgt voor
agendering.
 Leden van de kiesverenigingen en PerspectieF hebben het recht om amendementen in te dienen.
Minimale termijn tussen verzending van resoluties en het indienen amendementen is 4 weken.
 Een amendement is een wijzigingsvoorstel waardoor het LC zelf besluit tot een wijziging van een resolutie,
die vervolgens door het LB dient te worden overgenomen en verwerkt. Amendementen kunnen slechts in
behandeling worden genomen indien zij worden ondersteund door tenminste 5 andere leden.
Stemkaarten
Leden kunnen stemkaarten voor het Ledencongres afhalen bij de inschrijfbalie Ledencongres.
Congresbundel
Nazending
2
4e Ledencongres 22 april 2006
Verkiezingsmanifest
Deelsessies A t/m C: Verkiezingsmanifest
Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie wil graag alle leden de gelegenheid geven mee te praten en denken
over het verkiezingsmanifest. Het manifest is in concept opgesteld door de verkiezingsprogrammacommissie,
onder voorzitterschap van Joop Alssema (politiek secretaris Landelijk Bestuur ChristenUnie). De leden van de
commissie zijn: Paul Blokhuis (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie), Leon Meijer (ambtelijk secretaris van de
commissie), Simone Kennedy-Doornbos (lid curatorium WI), Frans Godschalk (ambtenaar ministerie van sociale
zaken), Joel Voordewind (hoofd Campagnes en Acties partijbureau).
Op het Ledencongres van 22 april 2006 staan tijdens het ochtendprogramma daarom 3 deelsessies in het teken
van het verkiezingsmanifest. De deelsessies A. t/m C. worden ingevuld met bespreking van het concept-manifest op
thema, nl. Meewerken, Meeleven en Meehelpen.
In deelsessie A gaat het over
Kinderopvang, Onderwijs, Jeugdzorg (onderdeel Meehelpen uit het manifest)
In deelsessie B gaat het over
Participatie in de samenleving (onderdeel Meewerken uit het manifest)
In deelsessie C gaat het over
Sociale samenhang, Veiligheid (onderdeel Meeleven uit het manifest)
In het middagprogramma wordt het gehele manifest plenair behandeld.
Congresbundel
Nazending
3
4e Ledencongres 22 april 2006
Concept-Verkiezingsmanifest: voor elkaar
Verkiezingsprogrammacommissie 2007
april 2006
Voor elkaar
De herontdekking van een gezonde samenleving
Er waait een nieuwe wind door Nederland! De tijd van vrijheid-blijheid, van losse zeden, materialisme en
individualisme is aan het verdwijnen. Universele waarden worden herontdekt door een nieuwe generatie. Waarden
die bekend zijn uit de Bijbel blijken verrassend actueel. Een herontdekking van een gezonde samenleving.
Mensen ervaren dat:
er weinig tijd overblijft om kinderen zelf op te voeden en met hen te genieten, doordat ouders meer moeten werken
om de lasten te kunnen betalen;
regels hun nut hebben, we hebben het gehad met de hufterigheid op straat, zinloos geweld, bloot en seks op t.v.
en het internet;
de marktwerking in de zorg, de energiesector en het openbaar vervoer de kwaliteit niet heeft verbeterd en de prijs
niet heeft verlaagd, de markt is niet de oplossing voor al onze problemen;
het grote aantal echtscheidingen nadelige effecten heeft op kinderen, dat werkt door in volgende generaties;
de mens niet alleen leeft voor de economie, de 24-uurseconomie maakt niet gelukkig, aan het nut van (nog meer)
koopzondagen wordt sterk getwijfeld;
de Europese Unie met een grondwet de contouren krijgt van een superstaat, terwijl er juist behoefte is aan minder
regelgeving en een bestuur dat dichter bij de burgers staat.
De ChristenUnie is blij met de breed gedragen behoefte om de joods-christelijke kernwaarden van de samenleving
te herontdekken.
De ChristenUnie is blij met de breed gedragen behoefte om de joods-christelijke kernwaarden van de samenleving
te herontdekken.
Gemiste kansen
Helaas heeft het kabinet deze omslag in de samenleving onvoldoende onderkend. De markt werd aangewezen
als de favoriete oplossing voor onze problemen. En de op zich noodzakelijke sociale hervormingsagenda werd met
een kille regie afgewerkt. ‘Na het zuur komt het zoet’ was de visie van dit kabinet. Maar intussen werden mensen
die tussen wal en schip raakten over het hoofd gezien. Voor hen bleef het zuur. De toekomst is belangrijk, maar het
kabinet vergat beleid voor het hier en nu. Evenals de zorg voor een schoon milieu, duurzame productie, de jeugd,
migranten en ouderen met alleen AOW. Het vreemdelingenbeleid werd streng en rechtvaardig, maar verloor alle
begrip van medemenselijkheid. Evenals het integratiebeleid. Intussen is het kabinet uitgeregeerd.
Nederland voor elkaar
De ChristenUnie wil een samenleving waar oog is voor elkaar. Een wereld waarin mensen verantwoordelijkheid
nemen voor elkaar. Dat vraagt om een politiek met visie op de samenleving. Een politiek die de herontdekking van
de gezonde samenleving herkent en erkent. Herkent in de leefregels die God geeft in de Bijbel. En erkent dat die
leefregels hard nodig zijn om onze samenleving leefbaar te houden. Die Bijbelse visie op de samenleving is leidend
voor de ChristenUnie. Daarom streven wij naar een samenleving waar:
 mensen tot hun recht komen met al hun talenten en gaven. Betaald of als vrijwilliger, jong of oud, ziek of
gezond, we mogen niemand afschrijven, iedereen doet mee;
 mensen naar elkaar omzien in wijken en buurten, bedrijven en scholen. Verantwoordelijk zijn voor zichzelf
én voor elkaar. Samen werken aan een leefbare en veilige samenleving, ook internationaal;
 kinderen een toekomst hebben en opgroeien in een veilige en kansrijke omgeving.
De ChristenUnie legt met dit manifest de basis voor een verkiezingsprogramma namelijk: verantwoordelijk zijn voor
elkaar. Een politiek investeringsprogramma:
1. Meewerken: investeren in mensen door het ontwikkelen van hun talenten en hen op weg te helpen naar
(on)betaald werk. En investeren in bedrijven en een economie die duurzaam en maatschappelijk
verantwoord is;
2. Meeleven: investeren in dorpen, wijken en steden door bewoners en voor bewoners, waar gewerkt
wordt aan de herontdekking van de gezonde samenleving. Investeren in zorg met een gezonde balans
van betaalbaar, bereikbaar, kwaliteit en de menselijke maat. Investeren in wereldwijde veiligheid,
mensenrechten, godsdienstvrijheid en armoedebestrijding;
3. Meehelpen: investeren in kinderen en gezinnen, scholen en hulpverlening om kinderen en jongeren
kansen voor de toekomst te geven. En om kinderen in risicosituaties tijdig op te vangen.
Congresbundel
Nazending
4
4e Ledencongres 22 april 2006
Concept-Verkiezingsmanifest: voor elkaar
Verkiezingsprogrammacommissie 2007
april 2006
1. Meewerken: Investeren in mensen en bedrijven
Door te werken ontplooien mensen hun talenten en bouwen ze mee aan de samenleving.
Maar nog steeds staan te veel mensen, die geheel of gedeeltelijk kunnen werken, aan de kant, meer dan één
miljoen. Zij gaan dikwijls gebukt onder armoede, eenzaamheid en sociale uitsluiting. Daarom wil de ChristenUnie
langdurig werklozen, bijstandsgerechtigden, gedeeltelijk arbeidsongeschikten meer persoonlijk toeleiden tot werk,
betaald en als dat niet lukt, onbetaald als vrijwilligers.
Werk is belangrijk maar niet het enige dat telt. Steeds meer mensen kunnen de hoge spanning en werkdruk niet
meer aan en raken overspannen. Daarom pleit de ChristenUnie voor een goede balans tussen werk, zorgtaken en
ontspanning.
Bedrijven, ondernemers, staan aan de basis van onze welvaart. Van winkeliers, kleine zelfstandigen, boeren, tot
aan de grote internationale bedrijven. Bedrijven mogen niet belemmerd worden door onredelijke regels of
knellende heffingen, maar juist in staat worden gesteld hun maatschappelijke verantwoordelijkheden waar te
maken.
Concreet betekent dit:
 wie niet kan werken, heeft recht op een fatsoenlijke uitkering. De koppeling tussen lonen en uitkeringen
moet structureel worden hersteld. Wie een uitkering heeft en kán werken, verricht daarvoor altijd een
tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk in zorg, welzijn, onderwijs, cultuur of sport;
 er komt in plaats van de huidige combinatiekorting een fiscale tegemoetkoming voor gezinnen die arbeid
en zorg willen combineren. De tegemoetkoming wordt gegeven als beide partners samen niet meer dan
anderhalve baan hebben (met een totale omvang van 60 uur);
 de sociale zekerheid is de afgelopen kabinetsperiode grondig herzien. Wijzigingen die de sociale
zekerheid verder onder druk zetten, zijn ongewenst;
 de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar blijft gehandhaafd. Wel krijgen werknemers het recht
langer door te werken na hun 65e (flexibele pensionering);
 werkgevers die werkloze ouderen (55 jaar en ouder) in dienst nemen, krijgen een forse korting op de
werkgeverspremies. Dat zet meer zoden aan de dijk dan een papieren verbod op leeftijdsdiscriminatie;
 grote groepen voortijdige schoolverlaters zijn kansloos op de arbeidsmarkt van de nabije toekomst. De
gedeeltelijke leerplicht wordt strenger gehandhaafd. Dit kan ook vorm krijgen in een contract met een
toekomstige werkgever voor het volgen van een bedrijfsopleiding;
 wie niet kan meewerken, kan nog wel meedoen in de samenleving. Ook mensen die niet in staat zijn om
te werken vanwege een psychische stoornis, verslaafden, dak- en thuislozen, moeten een zinvolle
dagbesteding aangeboden krijgen;
 het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ moet in het belastingstelsel beter worden
uitgewerkt. Niet door hogere tarieven, maar door beperking van de aftrekmogelijkheden. Bijvoorbeeld door
de beperking van de hypotheekrenteaftrek tot een bedrag van € 300.000 of het aftoppen van het
percentage waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken tot 42% (Box 1, schijf 3) of een
combinatie van beide;
 het MKB is belangrijk voor de werkgelegenheid. Iedere nieuwe overheidsmaatregel voor het bedrijfsleven
moet eerst een ‘MKB toets’ ondergaan. Dit om te voorkomen dat nieuwe regels het MKB op kosten en
administratieve lasten jaagt. En kleine ondernemers dienen een investeringskorting te krijgen;
 geen verlaging van belasting over winst maar verlaging van belasting over arbeid, daarmee worden de
arbeidskosten van werknemers verlaagd en de werkgelegenheid gestimuleerd;
 verantwoordelijk zijn voor elkaar houdt ook in dat je het milieu spaart en met energie verstandig omspringt.
De overheid stimuleert dit gedrag met belastingvoordelen en streeft naar een verdere vergroening van het
belastingstelsel.
Congresbundel
Nazending
5
4e Ledencongres 22 april 2006
Concept-Verkiezingsmanifest: Voor elkaar
Verkiezingsprogrammacommissie 2007
april 2006
2. Meeleven: investeren in zorg en (internationale) veiligheid
In de afgelopen decennia is in de politiek de aandacht voor het individu, zijn vrijheid en zijn rechten doorgeschoten.
De wal lijkt met de herwaardering van de samenleving nu het schip te keren. Als teveel mensen zich egoïstisch of
zelfs asociaal gaan gedragen, hebben we er allemáál last van. Je kunt niet altijd alles doen waar je zin in hebt.
De ChristenUnie is ervan overtuigd dat een samenleving waarin relaties tussen mensen én het stimuleren van
gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan, het best leefbaar en ook veilig is. Verantwoordelijkheid en
samenhang bieden de beste basis voor een adequate aanpak van asociaal, agressief of intimiderend gedrag,
maar biedt ook kansen om de grote georganiseerde criminaliteit het hoofd te bieden. De ChristenUnie wil de
herwaardering van de samenleving omzetten in concreet beleid.
Investeren in zorg:
Verantwoording nemen voor elkaar is een helpende hand uitsteken, bij de zieke, het meisje of de vrouw die
ongewenst zwanger is, de terminale patiënt. Het gaat niet om instituten, techniek of fusies van ziekenhuizen maar
om handen die helpen. Er moet daarom in de politiek en het bedrijfsleven meer begrip komen voor mensen die
zorgtaken met werk willen combineren. Daar wordt het land en de economie alleen maar beter van.
De ChristenUnie wil daarom:
 ruime verlofregelingen voor mensen ten behoeve van zorgverlof en mantelzorg;
 invoering van een waarderingsysteem (Michelin ster) voor verzorgingshuizen;
 dat bij zorginstellingen en zorgverleners de zorg voor patiënten centraal moet staan. Winstmotieven of
marktwerking mogen dit principe niet overschaduwen;
 dat de overheid de kosten van de gezondheidszorg beperkt, aangezien de kosten de komende jaren sterk
zullen stijgen. Daarnaast stimuleert de overheid jongeren en ouderen om vrijwilligerswerk te verrichten in
de gezondheidszorg en ondersteunt zij hun professionalisering;
 dat de overheid onderzoekt wat de mogelijkheid zijn tot het invoeren van een hulpverlenings- en
zorgverleningsdienstplicht.
Investeren in veiligheid:
Als het om onveiligheid gaat, dan ervaren mensen dat direct dicht bij huis. De aanpak van asociaal gedrag en
overlast moet dan ook in wijken en buurten beginnen. Er is daarbij, naast de overheid, ook een taak weggelegd
voor religieuze instellingen.
 De buurt moet in staat zijn om de eigen veiligheid te verbeteren. De overheid kan dit aanmoedigen door
dorps- en wijkraden democratisch te laten kiezen en hen budgetten te geven voor het organiseren van
activiteiten en voor het oplossen van kleinschalige problemen.
 Mensen die voor overlast zorgen, moeten zoveel mogelijk door hun eigen omgeving op hun gedrag
worden aangesproken. Buurtpreventie waarbij burgers, politie en andere organisaties samenwerken, kan
bijdragen aan een leefbare buurt. Regelmatige overlastplegers moeten in een ‘doe normaal contract’
beloven zich socialer te gaan gedragen op straffe van een boete of hechtenis.
 In de samenleving moeten we ruimte geven aan religie en levensovertuiging. Die horen bij het leven. De
politiek kan dat niet negeren. Juist zo voorkom je radicalisering en krijgt integratie een kans.
 Religieuze organisaties hebben een belangrijke taak bij het vroeg signaleren van radicalisering onder
jongeren. Dat is nodig. Vooral om te voorkomen dat mensen, door bedreiging met geweld of erger, hun
mening of levensovertuiging maar voor zich houden.
 Er moet een verbod komen op de aanwezigheid van coffeeshops in de directe omgeving van scholen.
Daarnaast wordt het blowverbod op straten en pleinen breed ingevoerd. Het gebruik van softdrugs door
minderjarigen wordt verboden.
 Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten worden gewezen op het gevaar van loverboys. Na
veroordeling van loverboys wordt dit bekend gemaakt op internet of in de directe omgeving van de dader
(familie).
 Wie gebruik maakt van de seksuele diensten van een minderjarige of illegale prostituee, is een uitbuiter en
is daarom strafbaar.
 Dak- en thuisloos-zijn is mensonterend. De ChristenUnie wil een zodanige extra investering voor de
opvang van deze mensen, zodat zij niet meer op straat hoeven leven.
 Psychiatrisch gestoorde drugsverslaafden, ouder dan 45 jaar, worden gedwongen opgenomen in
afkickklinieken. Ter bescherming tegen zichzelf én de samenleving.
Congresbundel
Nazending
6
4e Ledencongres 22 april 2006
Concept-Verkiezingsmanifest: Voor elkaar
Verkiezingsprogrammacommissie 2007
april 2006
Investeren in internationale veiligheid:
Vele landen hebben hulp nodig bij het opbouwen van een goed bestuur, de ontwikkeling van hun economie en een
veilige samenleving. Daarom komt de ChristenUnie op voor eerlijke internationale handel, ruimhartige
ontwikkelingssamenwerking, voor handhaving van mensenrechten en het bevorderen van het recht op
godsdienstvrijheid.
 Nederland is een rijk land. Daarom is het niet teveel gevraagd om minimaal 1% van ons bruto nationaal
product uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking.
 Nederlandse troepen worden slechts uitgezonden als de uitzending in het perspectief staat van de
waarborging van vrede en veiligheid en de bevordering van mensenrechten en de godsdienstvrijheid.
 Nederland werkt actief mee om terroristische groeperingen binnen én buiten de grenzen te bestrijden.
 Internationaal terrorisme verdient een aanpak via de Verenigde Naties. ‘Schurkenstaten’ mogen daar een
krachtdadige aanpak niet blokkeren.
 Voor politieke vluchtelingen of mensen die om hun godsdienst vervolgd worden, moet er in hun regio of
anders in Nederland altijd opvang en bescherming zijn. Wie in Nederland geen vluchtelingenstatus krijgt,
moet dit snel te horen krijgen en een goed terugkeerprogramma geboden worden.
 Israël heeft recht op veilige en erkende grenzen en het recht haar burgers te beschermen tegen terreur.
Jeruzalem is de hoofdstad van Israël en de Nederlandse Ambassade dient daar gevestigd te zijn.
 Een Palestijnse autoriteit die Israël niet erkent, geweld niet bestrijdt en al gesloten akkoorden niet erkent,
krijgt geen financiële steun van Nederland of Europa.
3. Meehelpen: Investeren in de toekomst van de samenleving
Kinderen zijn van vitaal belang voor de toekomst van het land. Zeker nu ons land sterk aan het vergrijzen is. De
ChristenUnie wil hun daarom maximale bescherming, kansen en ondersteuning bieden, van het ongeboren begin
tot hun daadwerkelijke participatie in de samenleving. Kinderen krijgen hun morele bagage mee in het gezin waar
ze opgroeien. In gezonde gezinnen worden kinderen gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot evenwichtige en
verantwoordelijke volwassenen, die zich dienstbaar opstellen in de samenleving en naar elkaar. Daarom is het van
groot belang dat de overheid deze gezinnen beschermt en stimuleert.
Maar toch hebben gezinnen het in deze tijd moeilijk. Door de druk op ouders om zoveel mogelijk te werken, is de
stress in gezinnen verhoogd. Kinderen worden van hot naar her gesleept en brengen veel tijd door voor de televisie
en achter de computer zonder ouderlijk toezicht. Door spanningen vallen veel gezinnen uit elkaar, zodat kinderen
opgroeien in gebroken relaties. Vaak zijn emotionele problemen het gevolg. Ook op school gaat het niet altijd goed.
Veel jongeren maken hun opleiding niet af of kunnen geen aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.
Goed en betrouwbaar onderwijs is voor kinderen en jongeren cruciaal. Het investeert in kennis en vorming. Dat kan
niet op een koopje. Als scholen hun verantwoordelijkheid moeten waarmaken, moeten er meer leraren voor de klas
en moeten zij niet worden dwarsgezeten door een overmaat aan Haagse regels en een doorgeschoten
verantwoordingsplicht. Een goede school bewijst zichzelf wel naar de leerlingen en hun ouders. Dat hoort bij een
herontdekking en herwaardering van de samenleving. Onderwijs is niet slechts een zaak van individu en staat.
De ChristenUnie wil opkomen voor de rechten van kinderen, allereerst om te leven en vervolgens om op te groeien
in een liefdevolle, veilige, stimulerende en stabiele omgeving. De ChristenUnie wil daarom in het nieuwe
verkiezingsprogramma een reeks ondersteunende maatregelen verder uitwerken.
 Financiële steun aan ouders in de vorm van een kindgebonden budget, zodat zij een grotere keuzevrijheid
hebben in de verdeling van zorg en arbeid. Zij kunnen dan kiezen tussen kinderopvang of zelf in de
opvang te voorzien.
 Meer aandacht voor het belang van een goede opvoeding door via consultatiebureaus of scholen
opvoedcursussen aan te bieden. Die cursussen kunnen ook door levensbeschouwelijke instellingen als
kerken gegeven worden.
 Een integrale en snelle aanpak als er sprake is van kindermisbruik of gezins- problemen. Om in deze
situaties gezinnen te helpen in de opvoeding van hun kinderen zijn gezinscoaches nodig. Dit moeten
mensen zijn die passen bij de etnische, culturele of religieuze achtergrond van de betrokken gezinnen.
Hiervoor is uitbreiding van de financiering van gezinscoaches noodzakelijk.
 De ontwikkeling van een gedragscode voor de media. Dit is een harde noodzaak geworden. De grootste
bedreiging voor een gezonde samenleving zijn media die als enige doel lijken te hebben het shockeren of
maximaliseren van de winst. Kinderen mag je niet blootstellen aan beelden die een gezonde ontplooiing in
de weg staan. Ook moeten kinderen via mediaonderwijs weerbaar gemaakt worden voor TV en internet.
Congresbundel
Nazending
7
4e Ledencongres 22 april 2006
Concept-Verkiezingsmanifest: Voor elkaar
Verkiezingsprogrammacommissie 2007
april 2006



De keuzevrijheid van ouders voor een passende school voor hun kinderen blijft gegarandeerd
In plaats van grootschalig onderwijs pleit de ChristenUnie voor meer persoonlijke aandacht voor
leerlingen. Kleinere scholen of schooleenheden kunnen kinderen weer een gevoel van veiligheid geven en
de band tussen leraar en student versterken.
Om de werkloosheid onder schoolverlaters te bestrijden wil de ChristenUnie werken aan voldoende
stageplekken en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. ROC’s moeten hun exameneisen beter
afstemmen op de wensen van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven moet volop ruimte krijgen voor de
ontwikkeling van een eigentijdse variant op scholing door het aanbieden van een goede combinatie tussen
leren en werken.
Congresbundel
Nazending
8
4e Ledencongres 22 april 2006
Deelsessie D: Politieke vernieuwing: structuur of cultuur
De stelling
Deelsessie D: Politieke vernieuwing: structuur of cultuur
Tijdens het Ledencongres kunt u meepraten over de stelling
Om het vertrouwen van burgers in de politiek te herstellen moet de houding van politici
veranderen, structuren aanpassen helpt niet.
"Herstel van vertrouwen: een kwestie van cultuur of structuur?
Vertrouwen in de overheid en in de politiek: het is er slecht mee gesteld.
De ChristenUnie kan en wil de ogen niet sluiten voor de grote afstand die tussen overheid en burgers is ontstaan.
De overheid is er voor de burgers.
Als dat niet meer zo wordt ervaren, is er iets fundamenteel mis. Misschien bij burgers die te veel of verkeerde
verwachtingen van de overheid hebben.
Maar vooral bij overheden en politici die er kennelijk niet in slagen het vertrouwen van brede lagen van de
samenleving te verwerven en te behouden.
Alle reden dus om als christelijke politieke partij aandacht te schenken aan deze gebrekkige vertrouwensrelatie en
na te denken over mogelijkheden die kunnen bijdragen aan herstel van vertrouwen.
Waar ligt nu het aangrijpingspunt om te werken aan het vertrouwen? Moet er gewerkt worden aan de structuur,
zoals minister Pechtold voorstaat? Of heeft dat geen zin en moeten we de cultuur veranderen? En hoe dan?"
Het Landelijk Bestuur heeft een adviescommissie Burger en Politiek aangewezen, onder voorzitterschap van Gert
Schutte. Deze commissie heeft behoefte aan input van de leden over politieke vernieuwing; hieraan kunt u invulling
geven in deelsessie d.
De resultaten van deze discussie zullen gaan leiden tot inbrengen voor het verkiezingsprogramma 2007-2011.
Congresbundel
Nazending
9
4e Ledencongres 22 april 2006
Informatie deelsessies E t/m G
Deelsessie E, F en G: zie Congresbundel 4e Ledencongres
Congresbundel
Nazending
10
4e Ledencongres 22 april 2006
Informatie over huishoudelijke zaken
Informatie over huishoudelijke zaken
Registratie
Direct bij aankomst wordt u welkom geheten. U ontvangt na registratie bij de inschrijfbalie Ledencongres uw
stemkaarten.
Lunch
De consumpties tijdens het Ledencongres zijn voor onze rekening. Ook de lunch die wij aanbieden is gratis. U
dient zich echter hiervoor wel tijdig aan te melden. Dit kan via www.christenunie.nl of door even te bellen (0334226969) – uiterlijk vòòr 8 november a.s.
Congresstukken
Alle informatie treft u in de congresbundel Ledencongres en deze Nazending aan. De congresbundel Uniecongres
en eventuele andere vergaderstukken, het aanmeldingsformulier en de routebeschrijving kunt u vinden op onze
website. Leden ontvangen op aanvraag één exemplaar van de congresbundel per post of e-mail, via het
Partijbureau.
Website
Waar in deze bundel wordt verwezen naar “Internet” of “de website” wordt u verwezen naar www.christenunie.nl,
waar u op de openingspagina een link naar het Documenten en Voorjaarscongres aantreft.
Meer informatie
Als u nog vragen hebt, dan wel meer informatie wilt over de gang van zaken tijdens het Ledencongres kunt u
contact opnemen met onze medewerkers via
- e-mail: [email protected]
- fax: 033 – 4226968
- tel. 033 – 4226969
- schriftelijk: Postbus 439, 3800 AK Amersfoort
Congresbundel
Nazending
11
4e Ledencongres 22 april 2006
Download