Patientbijsluiter Cymevene

advertisement
Roche Nederland B.V.
Patiëntenbijsluiter
Cymevene®
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw dokter of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als
waarvoor u het geneesmiddel hebt gekregen.
Inhoudsopgave
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
1.
WAT IS CYMEVENE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
2
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U CYMEVENE GEBRUIKT
2
3.
HOE WORDT CYMEVENE GEBRUIKT
3
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
4
5.
HOE BEWAART U CYMEVENE
5
Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
2
Klinische gegevens
2
Farmaceutische gegevens
7
Cymevene®
September 1999
www.Roche.nl
1
Cymevene®, 500 mg, poeder voor infusievloeistof.
Het werkzaam bestanddeel is ganciclovir.
Registratiehouder:
Roche Nederland B.V.
Postbus 42
3640 AA MIJDRECHT
TEL.: 0297-232000
Cymevene poeder voor infusievloeistof is ingeschreven in het register onder RVG 13007.
1.
WAT IS CYMEVENE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Cymevene is verkrijgbaar als poeder voor infusievloeistof. Een flacon bevat 500 mg ganciclovir in
de vorm van ganciclovirnatrium.
Ganciclovir is een antiviraal middel dat werkzaam is tegen het cytomegalovirus (CMV). Infecties ten
gevolge van dit virus kunnen optreden bij patiënten bij wie het afweersysteem is verzwakt.
Een verpakking Cymevene bevat 5 flacons.
Cymevene poeder voor infusievloeistof (voor toediening in een ader met een infuus) wordt
voorgeschreven:
♦ bij de behandeling van ernstige, gezichtsbedreigende CMV-infecties van het netvlies bij AIDSpatiënten.
♦ bij patiënten, die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan en bij wie het risico bestaat
dat er een levens- of gezichtsbedreigende cytomegalovirusinfectie optreedt.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U CYMEVENE GEBRUIKT
Gebruik Cymevene niet:
♦ wanneer u overgevoelig (allergisch) bent voor ganciclovir of aciclovir.
♦ wanneer u zwanger bent.
♦ wanneer u borstvoeding geeft.
Wees extra voorzichtig met Cymevene:
♦ wanneer u te weinig witte bloedcellen hebt of in het verleden hebt gehad na het gebruik van
andere geneesmiddelen. Dit geldt ook als u behandeld bent met geneesmiddelen, chemische
middelen of straling waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor het beenmerg.
♦ wanneer uw nierfunctie verminderd is; de dosis dient dan te worden aangepast (zie onder "Hoe
wordt Cymevene gebruikt").
♦ wanneer u lijdt aan een psychiatrische aandoening of in het verleden aan een psychiatrische
aandoening hebt geleden; u moet uw dokter daarvan in kennis te stellen. Dit geldt ook als u
behandeld wordt of behandeld bent geweest met geneesmiddelen die een invloed op het
geestelijke vermogen of zenuwstelsel uitoefenen.
Raadpleeg uw dokter als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of in
het verleden is geweest.
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
Cymevene®
April 1999
www.Roche.nl
2
♦
Omdat Cymevene een nadelige invloed kan uitoefenen op de voortplantingscellen wordt zowel
aan mannen als aan vrouwen aangeraden tijdens de behandeling met Cymevene een
doeltreffende anticonceptiemethode toe te passen.
♦
Omdat Cymevene schadelijk kan zijn voor het beenmerg, wordt aangeraden de eerste 14
dagen van de behandeling om de twee dagen de witte bloedcellen te laten tellen. Soms kan
het nodig zijn dat dit dagelijks gebeurt. Ook tijdens de verdere behandeling zal de dokter
regelmatig de witte bloedcellen laten tellen.
♦
Tijdens de behandeling zal de nierfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
♦
Toepassing van Cymevene bij kinderen dient uitsluitend te geschieden indien de dokter van
mening is dat de mogelijke voordelen opwegen tegen de risico's.
Zwangerschap
Cymevene mag niet gebruikt worden door zwangere vrouwen. Vertel het aan uw dokter als u denkt
zwanger te zijn of van plan bent zwanger te worden.
Borstvoeding
Het is niet bekend of ganciclovir met de moedermelk wordt uitgescheiden. Vrouwen die
borstvoeding geven, moeten daarom geen Cymevene gebruiken. Wanneer toediening van
Cymevene toch noodzakelijk is, moet de borstvoeding worden gestopt. De minimale periode die in
acht moet worden genomen voordat borstvoeding weer veilig kan worden gegeven, is niet bekend.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Slaperigheid, duizeligheid of andere verschijnselen die invloed kunnen hebben op het bewustzijn
(zie Bijwerkingen), kunnen voorkomen bij patiënten die behandeld worden met Cymevene. Als
deze verschijnselen bij u optreden, kan dat tot gevolg hebben dat u niet meer in staat bent veilig te
rijden of machines te bedienen.
Gebruik van Cymevene in combinatie met andere geneesmiddelen:
Licht uw dokter of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt,
ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.
Dit geldt in het bijzonder voor: probenecid (een middel tegen jicht), antikankermiddelen, sommige
antibiotica, zidovudine en didanosine (middelen die gebruikt worden bij AIDS) en mycofenolaatmofetil (wordt gebruikt na transplantaties).
Dit is ook van belang als u behandeld bent met geneesmiddelen, chemische middelen of straling
waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor het beenmerg of als u behandeld wordt of behandeld
bent geweest met geneesmiddelen die een invloed op het geestelijke vermogen of het
zenuwstelsel uitoefenen (zie ook onder "Wees extra voorzichtig met Cymevene").
3.
HOE WORDT CYMEVENE GEBRUIKT
Voordat Cymevene poeder gebruikt kan worden, moet het eerst opgelost worden in
infusievloeistof.
Doorgaans wordt dat in de apotheek of in het ziekenhuis gedaan.
Aanvangsdosering:
Uw dokter zal de dosering en de duur van de behandeling bepalen aan de hand van uw
lichaamsgewicht en de ernst van de aandoening.
De aanvangsdosering bedraagt in het algemeen 5 mg per kilogram lichaamsgewicht om de 12 uur
gedurende 14 tot 21 dagen. Deze dosis wordt met een infuus gedurende een uur toegediend.
Onderhoudsdosering:
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
Cymevene®
April 1999
www.Roche.nl
3
Uw dokter zal de dosering en de duur van de behandeling bepalen aan de hand van uw
lichaamsgewicht en de ernst van de aandoening. De onderhoudsdosering bedraagt in het
algemeen 6 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag gedurende 5 dagen per week of 5 mg per
kilogram lichaamsgewicht per dag gedurende 7 dagen per week.
Volg de aanwijzingen van uw dokter nauwkeurig op.
Alleen uw dokter kan bepalen hoe lang u de behandeling moet voortzetten. Stop nooit de
behandeling zonder overleg met uw dokter.
Als u de indruk heeft dat de werking van Cymevene te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw dokter
of apotheker.
Gestoorde nierfunctie:
Bij patiënten met een gestoorde nierfunctie zal de dokter de dosering aanpassen naargelang de
mate van nierwerking.
Wat moet u doen wanneer u te veel van Cymevene hebt gebruikt:
In geval van een (vermoedelijke) overdosering moet onmiddellijk medische hulp ingeroepen
worden. Het drinken van veel water is aan te bevelen. Naargelang de verschijnselen die zich
voordoen, zal een behandeling worden ingesteld.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Cymevene bijwerkingen hebben.
Tijdens de toediening van Cymevene werden de volgende bijwerkingen het meest gemeld: afname
van het aantal witte bloedcellen en van het aantal bloedplaatjes.
Tevens zijn gemeld:
Algemeen:
Het meest vermeld: hoofdpijn, koorts, gevoel van zwakte. Verder: gewichtsverlies,
lichtgevoeligheidsreacties, rillingen, gevoel van onwel zijn, infecties, oedeem (het vasthouden van
water), pijn in de borsten, pijn in de borst.
Maag- en darmstelsel:
Het meest vermeld: diarree, misselijkheid, braken, buikpijn, gebrek aan eetlust, winderigheid,
spijsverteringsstoornissen. Verder:
gezwollen buik, oprispingen, zweer in de mondholte,
verstopping, slikstoornissen, moeilijkheden bij het ophouden van ontlasting, bloeding in het maagen/of darmkanaal, ontsteking van de alvleesklier, aandoening van de tong, aften, ontsteking van de
slokdarm en/of maag, leverontsteking.
Bloed- en lymfestelsel:
Bloedarmoede, onderdrukking van het beenmerg (verminderde productie van bloedcellen),
vergrote milt.
Ademhalingsstelsel:
Benauwdheid, toegenomen hoest.
Zenuwstelsel:
Slaperigheid, duizeligheid, stoornis van het gevoel soms met jeuk of kriebeling, abnormale dromen,
angst, gevoel van welbehagen, slapeloosheid, gestoord denkvermogen, gestoorde loop,
ongecoördineerde spierbewegingen, verwardheid, droge mond, prikkelbaarheid, depressie,
psychose,
verminderde
gevoelszin,
zenuwachtigheid,
opgewondenheid,
overmatige
bewegingsdrang, verminderd libido, impotentie, spiersamentrekkingen, verhoogde spierspanning,
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
Cymevene®
April 1999
www.Roche.nl
4
zenuwaandoening, geheugenverlies, manische reacties (abnormaal sterke opgetogenheid),
migraine, bevingen, emotionele onevenwichtigheid, toevallen en coma.
Huid
Het meest vermeld: uitslag en jeuk. Verder: oppervlakkige ontstekingen, haaruitval, zweten, acne,
droge huid, huiduitslag met vlekken en bultjes, netelroos, koortsblaasjes, sinaasappelhuid.
Zintuigen:
Gezichtsstoornis, veranderde smaak, oogafwijkingen (pijn in het oog, verminderde
gezichtsscherpte, blindheid, ontsteking van het bindvlies, loskomen van het netvlies, ontsteking van
het netvlies, afwijkingen van het glasachtig lichaam, groene staar), doofheid, oorpijn, oorsuizen.
Hart- en vaatstelsel:
Trombose, vaatverwijding, hartritmestoornissen, verlaagde of verhoogde bloeddruk.
Spier- en skeletstelsel:
Spierzwakte en pijn in de spieren, rug, botten en/of gewrichten.
Urinewegsysteem:
Vaker urineren, urineweginfectie, bloed in de urine, verminderde nierwerking.
Voortplanting:
Cymevene kan in de aanbevolen doses een tijdelijke of permanente remming van de productie van
zaadcellen veroorzaken. Dierexperimenteel onderzoek wijst ook uit dat permanente onderdrukking
van de vruchtbaarheid bij vrouwen kan voorkomen.
Overige:
Afwijkende leverfuncties (meestal alleen bij laboratoriumonderzoek vast te stellen), te veel of te
weinig suiker in het bloed.
Bij gebruik van een infuus:
Aderontsteking en/of pijn op de plaats van het infuus. Bloeding en abces in de omgeving van de
injectieplaats.
Als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, licht
dan uw dokter of apotheker in.
5.
HOE BEWAART U CYMEVENE
Een ganciclovir bevattende infusie-oplossing is gedurende 24 uur houdbaar bij kamertemperatuur
(15-25°C), mits bereid onder strikt aseptische condities, maar het verdient aanbeveling de
oplossing koel te bewaren (2-8°C). Niet laten bevriezen.
Bewaar Cymevene, evenals andere geneesmiddelen, uit het zicht en buiten het bereik van
kinderen.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 1999
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
Cymevene®
April 1999
www.Roche.nl
5
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verkorte samenvatting van de kenmerken van Cymevene®
Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
Cymevene flacons bevatten 546 mg steriel gelyofiliseerd ganciclovirnatrium, overeenkomend met
500 mg ganciclovir.
Klinische gegevens
Therapeutische indicaties
Behandeling van ernstige gezichtsbedreigende cytomegalovirusretinitis bij AIDS-patiënten.
Preventie van levens- of gezichtsbedreigende cytomegalovirus-infecties, zoals CMV-pneumonie,
bij patiënten die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan en die een asymptomatische
CMV-infectie (met CMV-uitscheiding) hadden voor de toediening van ganciclovir.
Dosering en wijze van toediening
A. CMV-retinitis bij AIDS-patiënten
De aanbevolen dosering, frequentie of infusiesnelheid dient niet te worden overschreden.
Initiële inductiebehandeling:
5 mg/kg per intraveneus infuus met constante snelheid over 1 uur om de 12 uur (10 mg/kg/dag)
gedurende 14 tot 21 dagen voor patiënten met normale nierfunctie.
Langdurige onderhoudsbehandeling:
6 mg/kg per dag gedurende 5 dagen per week of 5 mg/kg per dag gedurende 7 dagen per week
kan worden gebruikt. Zie echter de rubriek "Interacties".
Indien progressie van het ziektebeeld optreedt, dient re-inductie plaats te vinden.
Nierfunctiestoornis:
Bij patiënten met gestoorde nierfunctie wordt het volgende doseringsschema gebruikt:
IV INDUCTIE
IV ONDERHOUDSDOSERING
______________________________________________________________________________
Creatinineklaring
Dosis
Doseringsinterval
Dosis
Doseringsinterval
(ml/min/1,73 m²)
(mg/kg)
(in uren)
(mg/kg)
(in uren)
______________________________________________________________________________
>69
5,0
12
5,0
24
50-69
2,5
12
2,5
24
25-49
2,5
24
1,25
24
10-24
1,25
24
0,625
24
<10
1,25
3x per week
0,625
3x per week
______________________________________________________________________________
Bij hemodialysepatiënten dient de aangepaste dosering à 1,25 mg/kg dan wel 0,625 mg/kg direct
na de hemodialyse te worden toegediend.
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
Cymevene®
September 1999
www.Roche.nl
2
B. Preventie van CMV-infecties na beenmergtransplantatie
Alvorens een profylactische behandeling met ganciclovir bij de desbetreffende patiënten begonnen
wordt moet de aanwezigheid van asymptomatische CMV-infectie en het aanslaan van het
transplantaat vast staan. Binnen 72 uur hierna kan begonnen worden met de ganciclovir profylaxe.
De aanbevolen dosering, frequentie of infusiesnelheid dient niet te worden overschreden.
Initiële inductiebehandeling:
5 mg/kg per intraveneus infuus met constante snelheid over 1 uur om de 12 uur (10 mg/kg/dag)
gedurende 7 dagen voor patiënten met normale nierfunctie.
Langdurige onderhoudsbehandeling:
5 mg/kg per dag gedurende 7 dagen per week tot 100 dagen na transplantatie. Zie echter de
rubriek "Interacties".
Nierfunctiestoornis:
Bij patiënten met gestoorde nierfunctie wordt het bovenvermelde doseringsschema (zie bij AIDSpatiënten) gebruikt.
Bij hemodialysepatiënten dient de aangepaste dosering à 1,25 mg/kg dan wel 0,625 mg/kg direct
na de hemodialyse te worden toegediend.
C. Monitoren van de patiënt
De renale functie moet elke 2 weken gecontroleerd worden.
In verband met de frequentie van neutropenie of leukopenie, zoals waargenomen bij patiënten die
Cymevene ontvingen, wordt aanbevolen tijdens de eerste 14 dagen van de toediening van
ganciclovir om de twee dagen witte bloedceltellingen uit te voeren. Dit dient dagelijks te geschieden
bij patiënten die tevoren leukopenie kregen op ganciclovir en bij patiënten die bij het begin van de
behandeling minder dan 2.000 cellen per kubieke millimeter hebben.
Tijdens het verdere verloop van de behandeling dient de hematologische functie elke 2 weken
gecontroleerd te worden. Bij patiënten bij wie Cymevene of andere nucleoside analogen reeds
3
eerder resulteerden in een leukopenie, of bij wie het aantal neutrofielen kleiner is dan 1.000/mm bij
het begin van de behandeling, moet minstens eenmaal per week een telling van het aantal
neutrofielen uitgevoerd worden.
D. Aanpassing van de dosis
3
Dit is nodig bij patiënten met een nierfunctiestoornis. Een ernstige neutropenie (<500/mm ) en/of
3
een thrombocytopenie (<25.000/mm ) maken een onderbreking van de behandeling noodzakelijk
3
tot de situatie verbeterd is (neutrofielen >750/mm )
Contra-indicaties
Cymevene is gecontraïndiceerd bij zwangere vrouwen, bij vrouwen die borstvoeding voortzetten en
bij patiënten die overgevoelig zijn voor ganciclovir of aciclovir.
Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik
Een belangrijk aantal van de patiënten die ganciclovir kregen toegediend, ontwikkelde neutropenie.
Ganciclovir dient derhalve met voorzichtigheid te worden toegepast bij patiënten met een vooraf
bestaande cytopenie, met een cytopeniereactie op andere geneesmiddelen in de anamnese en bij
patiënten die blootgesteld zijn geweest aan geneesmiddelen, chemicaliën of straling, waarvan
bekend is dat ze toxisch zijn voor het beenmerg. Ganciclovir dient niet te worden toegediend indien
het aantal neutrofielen lager is dan 500 cellen/mm³. Het risico van neutropenie is echter niet
voorspelbaar op grond van het aantal neutrofielen voor behandeling. Neutropenie komt gewoonlijk
voor gedurende de eerste of tweede week van de inductietherapie en bij toediening van een
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
Cymevene®
September 1999
www.Roche.nl
3
cumulatieve dosis van ≤ 200 mg/kg. Het aantal cellen normaliseert gewoonlijk binnen 2 tot 5 dagen
na discontinueren van het geneesmiddel of verminderen van de dosis. Gezien het frequent
optreden van neutropenie en leukopenie bij patiënten die gancoclovir krijgen, dient het bloedbeeld
van deze patiënten vooral gedurende de eerste 2 weken van de behandeling nauwkeurig gevolgd
te worden (zie ook rubriek Dosering en wijze van toedienen).
Thrombocytopenie (< 50.000/mm³) werd bij een belangrijk aantal van de patiënten, behandeld met
ganciclovir, waargenomen. Patiënten met iatrogene immunosuppressie als gevolg van behandeling
met immunosuppressieve geneesmiddelen bleken meer kans te hebben op een vermindering van
het aantal trombocyten dan patiënten met AIDS. Patiënten met minder dan 100.000 trombocyten
per ml hebben een verhoogd risico van deze toxiciteit van ganciclovir.
In de klinische studies is de profylactische effectiviteit van oraal ganciclovir alleen aangetoond voor
CMV-retinitis in asymptomatische CMV-seropositieve patiënten. De voordelen van profylaxe
dienen te worden afgewogen tegen de mogelijke risico’s van bijwerkingen zoals leukopenie,
anemie en diarree.
Resistentie tegen ganciclovir na orale profylactische toediening is tot nu toe in ongeveer 1% van de
patiënten opgetreden.
Ganciclovir dient met zorg te worden toegepast bij patiënten met psychose of denkstoornissen in
de anamnese en bij patiënten die psychologische of neurologische toxiciteit hebben ontwikkeld op
andere geneesmiddelen.
Ganciclovir veroorzaakte puntmutaties en chromosoomschade in zoogdiercellen in vitro en in vivo,
maar veroorzaakte geen puntmutaties in bacterie- of gistcellen of overmatige sterfte in muizen.
Hoewel geen morfologisch getransformeerde cellen in vitro aan het licht kwamen, dient ganciclovir
als potentieel carcinogeen te worden beschouwd, temeer omdat ganciclovir carcinogeen gebleken
is voor muizen bij doseringen van 20 mg/kg per dag. Aangeraden wordt vrouwen in de vruchtbare
leeftijd een effectieve contraceptie toe te dienen tijdens behandeling met ganciclovir. Ook aan
mannen wordt tijdens behandeling met ganciclovir het gebruik van een voorbehoedmiddel
geadviseerd.
Toepassing van Cymevene bij kinderen vergt een buitengewoon zorgvuldige afweging in verband
met de potentiële carcinogeniteit en de reproductie-toxiciteit. Toediening aan kinderen dient
uitsluitend te geschieden na zorgvuldige evaluatie en alleen indien de arts van mening is dat de
potentieel heilzame behandeling zwaarder weegt dan de aanzienlijke risico's.
In klinische studies met ganciclovir bedroeg de maximum dosis 6 mg/kg per intraveneus infuus
over een periode van 1 uur. Hogere doses of snellere infusie zullen waarschijnlijk meer toxiciteit
opleveren.
Toediening van ganciclovir per intraveneus infuus dient vergezeld te gaan van adequate hydratie,
aangezien ganciclovir door de nieren wordt uitgescheiden. Indien de nierfunctie verminderd is,
dient de dosis te worden aangepast op geleide van een geschatte creatinineklaring. (zie
"Dosering").
Cymevene-oplossingen hebben een hoge pH (9-11) en kunnen phlebitis en/of pijn op de plaats van
het intraveneus infuus veroorzaken. Er moet voor worden gezorgd dat ganciclovir-oplossingen
uitsluitend worden geïnfundeerd in venen met adequate doorbloeding om een snelle verdunning en
verdeling te bereiken.
Het risico dat sneller progressie van CMV-retinitis optreedt bij het gebruik van orale Cymevene is
groter dan bij gebruik van de intraveneuze vorm. Geadviseerd wordt regelmatig (2-wekelijks) deze
progressie te controleren en als progressie onaanvaardbaar snel optreedt over te schakelen naar
een onderhoudsbehandeling met de intraveneuze vorm, nadat eerst een reïnductiebehandeling is
toegepast.
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
Cymevene®
September 1999
www.Roche.nl
4
Cymevene mag uitsluitend worden voorgeschreven
door terzake deskundige specialisten.
Diagnostiek
Adequate laboratoriumtesten dienen te worden uitgevoerd om de diagnose CMV-infectie te
bevestigen. Deze diagnose dient niet alleen gebaseerd te zijn op de aanwezigheid van CMV-antilichamen, aangezien veel personen CMV-antilichamen hebben zonder een actieve CMV-infectie.
De aanwezigheid van CMV dient te worden bevestigd door een viruskweek, identificatie van CMVantigeen, met gebruikmaking van CMV-specifieke immunochemische reagentia (bijv. specifieke
antilichamen tegen CMV) of CMV-specifieke DNA-hybridisatie reagentia. Bij afwezigheid van een
bevestigende test voor een actieve CMV-infectie dient voorzichtigheid te worden betracht bij het
stellen van de diagnose CMV-infectie enkel op grond van histologische bevindingen, zoals virusinclusies in biopten, of op grond van klinische symptomen.
De diagnose CMV-retinitis dient primair te worden gesteld met behulp van indirecte
ophthalmoscopie door de oogarts. In de differentiaaldiagnose dienen candidiasis, toxoplasmose en
cotton wool spots te worden betrokken, aangezien deze een op CMV gelijkend retinaal beeld
kunnen geven. Het is daarom essentieel dat de diagnose CMV wordt bevestigd door een oogarts
die bekend is met de verschijnselen in de retina van deze ziekten. Een CMV-kweek uit urine, bloed,
keel, weefsel of lichaamsvloeistoffen kan de diagnose ondersteunen. Een negatieve CMV-kweek
sluit cytomegalovirus-retinitis echter niet uit.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Het is mogelijk dat probenecide, zowel als andere geneesmiddelen die de renale tubulaire secretie
of terugresorptie remmen, de renale klaring van ganciclovir remt en de plasma halfwaardetijd van
ganciclovir verlengt. Het is ook mogelijk dat geneesmiddelen die de replicatie van snel delende cel
populaties remmen zoals beenmerg, spermatogoniën en germinale lagen van de huid en de
gastro-intestinale mucosa, additief toxische effecten hebben wanneer ze worden toegediend met,
voor of na ganciclovir. Antineoplastische verbindingen, vincristine, vinblastine, adriamycine,
flucytosine, pentamidine, dapsone, amphotericine B, trimethoprim/sulfa-combinaties of andere
nucleoside-analogen dienen met voorzichtigheid te worden gecombineerd met ganciclovir.
Aangezien zowel zidovudine als Cymevene aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van
neutropenie, is het aan te raden tijdens de initiële inductiebehandeling van Cymevene beide
producten niet tegelijkertijd toe te dienen.
Indien besloten wordt tot een onderhoudsbehandeling met Cymevene, kan men de behandeling
met zidovudine opnieuw instellen, indien de behandelend arts dit nodig acht. Tot op heden
verkregen gegevens in een klein aantal patiënten wijzen erop dat gelijktijdige behandeling met
zidovudine en Cymevene in de meeste patiënten kan leiden tot ernstige neutropenie. Als gevolg
hiervan en van eventuele aanpassing van de dosering van zidovudine wordt een nadelige
beïnvloeding van de effectiviteit van zidovudine niet uitgesloten.
Cymevene verhoogt de oppervlakte onder de curve van didanosine aanzienlijk (ongeveer 80%).
Wanneer Cymevene 2 uur vroeger toegediend wordt dan didanosine, verkleint de oppervlakte
onder de curve van ganciclovir (ongeveer 25%). Er is echter geen effect op ganciclovir wanneer de
twee geneesmiddelen tegelijkertijd toegediend worden. Indien het nodig geacht wordt, zal de
toxiciteit van didanosine van dichtbij gevolgd worden.
Wanneer Cymevene tegelijkertijd wordt toegediend met imipenem-cilastatine kunnen
gegeneraliseerde insulten optreden. Een dergelijke combinatie zou enkel gebruikt mogen worden
na een strenge evaluatie van de risico's.
Op grond van enerzijds de resultaten uit een onderzoek met een enkelvoudige toediening van de
aanbevolen doses intraveneus ganciclovir en van oraal mycofenolaat-mofetil en anderzijds van de
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
Cymevene®
September 1999
www.Roche.nl
5
bekende effecten van nierinsufficiëntie op de farmacokinetiek van ganciclovir en mycofenolaatmofetil, kan worden verwacht dat de gecombineerde toediening van deze middelen (die competitief
zijn voor renale tubulaire uitscheidingsmechanismen) zal leiden tot een toename van de
concentratie van MPAG (inactieve metaboliet van mycofenolaat) en ganciclovir (zie rubrieken
Dosering en wijze van toediening, Bijzondere waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij
gebruik en Farmacokinetische eigenschappen).
Bij patiënten met nierinsufficiëntie, aan wie mycofenolaat-mofetil en ganciclovir samen worden
toegediend, dienen de aanbevelingen voor de dosis van ganciclovir in acht te worden genomen en
de patiënten dienen nauwkeurig te worden gevolgd. Een wezenlijke verandering van de
farmacokinetiek van MPA (actieve metaboliet van mycofenolaat) wordt niet verwacht en
aanpassing van de dosis van mycofenolaat-mofetil is niet vereist.
Deze geneesmiddelen dienen uitsluitend tezamen met Cymevene te worden gebruikt na
zorgvuldige afweging van de risico's en bespreking van de voor- en nadelen met de patiënt.
Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding
In dierproeven is ganciclovir schadelijk gebleken. Cymevene is gecontraïndiceerd bij zwangere
vrouwen. Het is niet bekend of ganciclovir met de moedermelk wordt uitgescheiden. Aan vrouwen
die borstvoeding geven, dient Cymevene daarom niet te worden gegeven. Wanneer toediening van
Cymevene aan de moeder toch geïndiceerd is, dient de borstvoeding te worden gestopt. De
minimale periode die in acht moet worden genomen alvorens borstvoeding veilig kan worden
voortgezet, is niet bekend.
Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken
Slaperigheid, duizeligheid of andere verschijnselen die het bewustzijn kunnen beïnvloeden (zie
Bijwerkingen), kunnen voorkomen bij patiënten, die behandeld worden met Cymevene. Als deze
verschijnselen optreden, kunnen ze de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
nadelig beïnvloeden.
Bijwerkingen
Bij patiënten die met ganciclovir werden behandeld kwamen hematologische bijwerkingen het
meest voor: neutropenie en thrombocytopenie.
Tevens kunnen voorkomen:
Algemeen: het meest frequent: hoofdpijn, koorts, asthenie. Overigens: cellulitis, lichtgevoeligheidsreacties, vergroot abdomen, thoraxpijn, rillingen, malaise, sepsis, infectie, oedeem, pijn,
gewichtsverlies.
Gastro-intestinaal systeem: meest frequent: diarree, misselijkheid, braken, buikpijn, anorexie,
flatulentie, dyspepsie. Overigens: oprispingen, ulceratie in de mondholte, constipatie,
slikstoornissen, fecale incontinentie, hemorragie, pancreatitis, aandoening van de tong, stomatitis
aphthosa, afwijkende leverfuncties, oesophagitis, gastritis, hepatitis, geelzucht.
Bloed- en lymfesysteem: (hypochrome)
beenmergdepressie, splenomegalie.
anemie,
pancytopenie,
eosinofilie,
leukopenie,
Ademhalingssysteem: dyspnoe, toegenomen hoest.
Centraal zenuwstelsel: somnolentie, duizeligheid, paresthesieën, abnormale dromen en
gedachten, angst, euforie, insomnie, gestoord denkpatroon, gestoorde loop, ataxie, verwardheid,
droge mond, prikkelbaarheid, manische reacties, migraine, tremor, insulten, coma, depressie,
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
Cymevene®
September 1999
www.Roche.nl
6
hypesthesie, nervositeit, psychose, agitatie, emotionele labiliteit, amnesie, hyperkinesie, hypertonie,
afgenomen libido, myoclonus, neuropathie.
Huid en appendices: meest frequent: huiduitslag, jeuk. Overigens: alopecia, zweten, acne,
maculopapulaire huiduitslag, urticaria, herpes simplex, droge huid.
Zintuigen : gestoorde visus, gewijzigde smaak, afwijkingen van het glasachtig lichaam, pijn aan het
oog, amblyopie, blindheid, conjunctivitis, doofheid, loskomen van de retina, retinitis, glaucoom,
oorpijn, tinnitus.
Metabole en voedingsstoornissen: stijging van de spiegels van creatinine, van alkalische
fosfatasen, van SGPT en SGOT, van creatine fosfokinase en van lactaatdehydrogenase,
hypokaliëmie, verminderde bloedglucose, hyperglykemie.
Cardiovasculair systeem: diepe veneuze trombose, vasodilatatie, aritmieën, hypertensie,
hypotensie, flebitis.
Urogenitaal systeem: verminderde creatinineklaring, abnormale nierfunctie, verhoogde aandrang
tot urineren, pijn in de borsten, urineweginfectie, hematurie, verhoogd ureum in het bloed, nierfalen,
impotentie.
Spier- en skeletstelsel: myasthenie, myalgie, artralgie, rugpijn, botpijn,beenkrampen.
Na intraveneuze toepassing: flebitis en/of pijn op de plaats van het intraveneus infuus, abces en
bloeding in de omgeving van de injectieplaats.
Ganciclovir kan in de aanbevolen doses een tijdelijke of permanente remming van de
spermatogenese veroorzaken. Dierexperimenteel onderzoek wijst ook uit dat permanente
onderdrukking van de fertiliteit bij vrouwen kan voorkomen.
Overdosering
Overdosering met Cymevene na intraveneuze toediening is bij enkele patiënten gerapporteerd.
Symptomen die hierbij werden waargenomen zijn: neutropenie (in alle gevallen was de neutropenie
reversibel na het staken van de Cymevene toediening) en hematurie (één patiënt: twee dagen na
overdosering was de hematurie weer verdwenen).
Uit dierproeven zijn de volgende symptomen bij overdosering van ganciclovir (500 mg/kg)
waargenomen: braken, hypersalivatie, anorexie, bloedige diarree, inactiviteit, cytopenie, verhoogde
waarden van leverenzymen en ureum, testiculaire atrofie en sterfte binnen 7 dagen.
Overdosering na orale toediening is nog niet gemeld.
In geval van ernstige overdosering kunnen dialyse en hydratatie de plasmaspiegels van ganciclovir
sneller verlagen.
Farmaceutische gegevens
Lijst van hulpstoffen
Geen.
Gevallen van onverenigbaarheid
Niet van toepassing
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
Cymevene®
September 1999
www.Roche.nl
7
Houdbaarheid
In de ongeopende handelsverpakking is het product 3 jaar houdbaar tot de op de verpakking
aangegeven uiterste gebruiksdatum.
De gereconstitueerde oplossing in de flacon is gedurende 12 uur houdbaar bij kamertemperatuur
(15-25°C).
Een ganciclovirbevattende infusie-oplossing is gedurende 24 uur houdbaar bij kamertemperatuur
(15-25°C), maar het verdient aanbeveling de oplossing koel te bewaren. Niet laten bevriezen.
Indien reconstitutie / bijmenging niet onder strikt aseptische voorwaarden plaatsvindt, moet de
houdbaarheid van het gereconstitueerde product uit microbiologisch oogpunt worden beperkt tot
maximaal 24 uur bij 2-8ºC.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag
Cymevene dient bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard te worden. Vermijd overmatige warmte.
Aard en inhoud van de verpakking
Doos à 5 helder glazen flacons van 10 ml, bevattende 500 mg ganciclovir in de vorm van steriel
gelyofiliseerd natriumzout.
Gebruiksaanwijzing/verwerkingsinstructies
Wijze van gebruik:
Cymevene dient uitsluitend per intraveneus infuus te worden toegediend. Directe intraveneuze
toediening moet worden vermeden evenals intramusculaire en subcutane toediening. Dit vanwege
respectievelijk een kans op grotere toxiciteit als gevolg van excessieve plasmaspiegels en ernstige
weefselirritatie door de hoge pH (9-11) van gancicloviroplossingen.
Wijze van hanteren en vernietigen van Cymevene:
Het hanteren en vernietigen van Cymevene dient met voorzichtigheid te geschieden (zie de
rubrieken "Bijwerkingen" en "Waarschuwingen en voorzorgen").
Cymevene oplossingen hebben een hoge pH (9-11).
VERMIJD INNAME, INHALATIE OF DIRECT CONTACT MET DE HUID OF SLIJMVLIEZEN.
Indien Cymevene contact maakt met huid of slijmvliezen dan dient deze direct grondig met zeep en
water te worden gereinigd. Bij contact met de ogen zorgvuldig met kraanwater spoelen.
Lokale procedures met betrekking tot het vernietigen van (resterende hoeveelheden) Cymevene
dienen te worden opgevolgd.
Cymevene dient bij mensen als potentieel teratogeen en carcinogeen te worden beschouwd.
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
Cymevene®
September 1999
www.Roche.nl
8
Reconstitutie:
Iedere 10 ml flacon van helder glas bevat het equivalent van 500 mg van de vrije base vorm van
ganciclovir. De inhoud van de flacon dient op de volgende manier voor toediening te worden
gereed gemaakt:
1.
2.
3.
4.
Gelyofiliseerd ganciclovir dient te worden gereconstitueerd door 10 ml steriel water voor injectie in
de flacon te spuiten.
Schud de flacon om het geneesmiddel op te lossen.
De gereconstitueerde oplossing dient te worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van deeltjes
voor toevoeging aan infusievloeistof
De gereconstitueerde oplossing in de flacon is gedurende 12 uur houdbaar bij kamertemperatuur
(15-25ºC).
Bereiding van de infuusoplossing:
Gebaseerd op het gewicht van de patiënt en de therapeutische indicatie dient het geschikte,
berekende volume te worden opgenomen uit de flacon en toegevoegd aan een acceptabele
infusievloeistof (doorgaans 100 ml) voor toediening over een periode van 1 uur. De volgende
infusievloeistoffen zijn chemisch en fysisch verenigbaar gebleken met ganciclovir: natriumchloride
0,9% g/v, glucose 5% g/v, Ringer-infusieoplossing, Ringer-lactaat-infusieoplossing.
N.B. Elke ganciclovirbevattende infusie-oplossing dient binnen 24 uur na bereiding te zijn gebruikt,
om de kans op bacteriële verontreiniging te verminderen. Het restant van de gereconstitueerde
oplossing in de flacon dient na 12 uur te worden weggegooid.
Deze samenvatting is voor het laatst herzien in september 1999
Productnaam:
Datum goedkeuring:
Bron:
Cymevene®
September 1999
www.Roche.nl
9
Download