Medisch dossier 1. Inzage in uw dossier U heeft als patiënt het recht

advertisement
Medischdossier
1.Inzageinuwdossier
Uheeftalspatiënthetrechtomuwmedischdossierintezienofhiereenafschriftvanoptevragen.Dit
geldtookvoordeschriftelijkeinformatieinhetdossierdieisverkregenvanandere(behandelende)artsen.
Maarhetgeldtnietvoorinformatieinhetdossierdieoveranderepersonengaatendeprivacyvananderen
schendt.
Persoonlijkewerkaantekeningenvandeartsmakengeendeeluitvanhetmedischdossierenvallen
daarmeebuitenhetinzagerechtvandepatiënt.Wiltuhierovermeerweten,raadpleegdandewebsitevan
deartsenfederatieKNMG:KNMGInzagemedischdossier
Naoverlijden
Nabestaandenhebbengeenrechtomhetdossiervaneenoverledenfamilielidintezien(umagalleenuw
eigendossierinzien),tenzijdepatiëntvóórzijnoverlijdenschriftelijketoestemmingvoorinzageheeft
gegevenenduidelijkheeftaangegevenwelkegegevenshijaanwiewenstteverstrekken. Tochkuntuna
hetoverlijdenvaneenfamilielidmetvragenblijvenzittenengraagheteenenanderwillenuitzoeken.Dan
kuntucontactopnemenmetdehuisarts.Bespreekuwvragenmethemofhaar.Vaakleverteengesprek
waarinoverwegingenwordentoegelichtmeeropdaninzageinhetdossier.
Afspraakmakenvoorinzageindossier
Wiltuuwdossierinzien,dankuntuhetbesteeenafspraakmakenophetspreekuur.Ukuntuwdossier
inzienenuwhuisartskandandirectuwvragenbeantwoordenenzakentoelichten.
2.Kopiemedischdossier
Alsueenkopievanuwmedischdossierwiltaanvragen,kuntucontactopnemenmetdedoktersassistente.
UkuntuwaanvraagdoendoorgebruiktemakenvandevoorbeeldbrievenvandeNPCF.Hetverstrekken
vaneenkopieduurtminimaaleenweek.
KostenHetaanvragenvanafschriftenvanhetmedischdossierkosttot100kopieën€0,23perkopietoteen
maximumvan€5,-perverzoek.Gaathetomeenafschriftverzoekvanmeerdan100pagina’s,danwordt
maximaal€22,50inrekeninggebracht.
LegitimatieAlsudekopieënophaalt,moetuzichlegitimerenmeteengeldigidentiteitsbewijs;een
paspoort,identiteitskaartofrijbewijs.
Voormeerinformatieover'Inzageinuwdossier'kuntudebetreffendebrochurebestellenofdownloaden
viawww.npcf.nl
3.Overdrachtvanuwdossier
Alsueennieuwehuisartskiest,ishetbelangrijkdatuwnieuwehuisartsopdehoogteisvanuwmedische
geschiedenis.Uwmedischegeschiedenisstaatinuwpatiëntendossier.Hetisgebruikelijkdatuwoude
huisartshetdossieroverdraagtaanuwnieuwehuisarts.HiervoorheeftdeKNMGeenrichtlijnopgesteld.
Bijhetuitschrijvenbijuwhuisartskuntuuwdossiernaaruwnieuwehuisartslatenopsturen.Uwmedisch
dossierwordtdandooruwhuisartspersoonlijkofperaangetekendepostovergedragen.Ukunthet
origineledossiernietmeekrijgen.Welheeftualtijdrechtopinzageinuwdossier. Hetdossierkan(indien
mogelijk)ookviae-mailaandenieuwehuisartswordenovergedragen.Beidehuisartsenmoetenerdanwel
voorzorgendathuncomputereninternetverbindingenvoldoendebeveiligdzijn.
Meerinformatie:
1.InformatievandePatiëntenfederatieNPCF
2.BrochureWisselenvanhuisarts
Download