Kandidatuurformulier ()

advertisement
PROJECTOPROEP "COLLECTIEVE MOESTUINEN" 2016”
AANVRAAGDOSSIER
Vragenlijst in te vullen en te ondertekenen door de leden van de pilootgroep
Opmerkingen: Bedankt om in de mate van het mogelijke alle vragen te beantwoorden, of ons te
melden als u momenteel nog geen antwoord heeft. Sommige vragen kunnen het beste mondeling
besproken worden (bijvoorbeeld tijdens een voor dit doel geplande vergadering). Het dossier mag
maximum 5 pagina's tellen + eventuele bijlagen.
1. Naam van de moestuin ("voorlopig" aangeven tussen aanhalingstekens als dit het geval
is)
2. Contactpersoon: naam, voornaam, instelling (optioneel), adres, e-mail, telefoon
3. Wordt het project in 2016 gelanceerd? Zo niet, in welk jaar werd het opgestart? Leg uit in
welke zin het project zich op dit moment in de opstartfase bevindt (noodzakelijke
voorwaarde om deel te nemen aan de projectoproep).
4. Het terrein
a) Waar bevindt het terrein zich? Wie is de eigenaar. Mogelijke bestemmingen? Graag
kopie van overeenkomst met de eigenaar bijvoegen als die er al is, of principeakkoord
over het grondgebruik (in bijlage).
b) De duurtijd van de ter beschikkingstelling van het terrein door de eigenaar aan het
collectief preciseren.
c) Zal het telen van eetbare planten in volle grond gebeuren of in bakken? Hoeveel
vierkante meter (ongeveer) zal hiervoor gebruikt worden?
d) Uitslag van bodemanalyses indien die al uitgevoerd werden (optioneel).
e) In geval van een moestuin in volle grond, formulier met toestemming van de eigenaar
bijvoegen voor bodemanalyses die door Leefmilieu Brussel gesponsord zullen worden
(bijlage).
f) Kenmerken van de moestuin (oppervlakte, ligging, toegang...).
g) Huidige bestemming van de grond (bomen, gazon, beton, banken...).
h) Indien mogelijk, enkele foto's van de tuin per e-mail doorsturen.
5. De actoren van het project
a) Wordt het project op initiatief van één of meerdere instellingen gelanceerd? Indien ja,
geef de naam, het wettelijk statuut, adres, e-mail, telefoon en een beknopte uitleg van
de doelstellingen van de instelling. Leg uit welke rol de instelling in het project zal
vervullen (bv.: projectdrager, de groep motiveren, technische of methodologische
ondersteuning, ondersteuning bij het zelfstandig leren functioneren van de groep...).
Noem eveneens de namen van de verantwoordelijken voor het moestuinproject bij de
instelling en hun betrokkenheid bij de opvolging van het project.
b) Geef de namen op van de personen die deel uitmaken van de pilootgroep en hun email en/of telefoonnummer. Geef kort uitleg over hun motivatie, hun vaardigheden en
hun beschikbaarheid voor het uitwerken van dit project.
c) Indien zij reeds bekend zijn, geef het aantal en de namen op van andere deelnemers
die zich bij het project wensen aan te sluiten en tevens hun leeftijd. Geef aan of deze
groep vastligt of daarentegen zal evolueren in de loop van het jaar.
d) Vermeld de bestaande en potentiële partners. Op welke manier zullen zij betrokken zijn
bij het project?
PAGINA 1 VAN 3 – FORMULIER COLLECTIEVE MOESTUINEN /1 - 2016
6. Achtergrond en doelstellingen van het project
a) Wanneer en hoe ontstond het idee om een collectieve moestuin op te starten, wie
waren de initiatiefnemers?
b) Wat waren de fases van de opbouw van het project?
c) Hoeveel vergaderingen vonden er al plaats? Geef hiervan kort de inhoud weer en voeg
indien mogelijk de laatste verslagen bij het aanvraagdossier (minimum 2, maximum 3).
d) Wie heeft dit aanvraagdossier voor de projectoproep ingevuld?
e) Wat zijn de basisdoelstellingen van het project en de achterliggende waarden?
7. In de tuin
a) Hoe wilt u de groep organiseren zodat het project gemeenschappelijk beheerd kan
worden? (bv. vergaderingen, werkgroepen, opstellen van een overeenkomst,
taakverdeling...)
b) Hoe wilt u het terrein indelen: individuele/collectieve perceeltjes, boomgaard, compost,
bijenkasten, afdakjes, plek voor wildgroei...
c) Welke activiteiten worden er in de tuin georganiseerd in 2016 (bv. workshops met
scholen uit de buurt, feesten, opendeurdagen, compostworkshops...)?
d) Wat zijn de belangrijkste elementen voor de realisatie van het project? Welke vorm van
steun van vzw Le début des haricots heeft u nodig (bv. hulp met het organiseren van de
groep d.m.v. vergaderingen, technische ondersteuning via lessen, het organiseren van
workshops ter plekke...)? Vermelden of ze toegankelijk zijn voor het publiek en op welke
wijze erover zal worden gecommuniceerd.
e) Hoe zullen de banden met de buurtbewoners worden gesmeed ? Hoe zal het initiatief
van de moestuin bekend gemaakt worden in de buurt?
8. Bronnen en subsidies
a) Over welke middelen beschikt u reeds voor de uitvoering van het project? (eigen
middelen, vaardigheden, materiaal, mankracht, contacten...)
b) Ontvangt u subsidies voor het collectievemoestuinproject? Indien ja, vermeld wie de
subsidies verstrekt, het bedrag en of uw aanvraag reeds aanvaard werd, of nog niet.
c) Stel een gedetailleerd voorlopig budget op voor de komende negen maanden uitgaande
van de noden van het project (maximum 2000€).
9. Gevraagde ondersteuning:
a) Wat zijn de voornaamste noden die worden aangevoeld voor de concretisering van het
project? Welk type van begeleiding zou u nodig hebben?
1. Praktische workshops over de tuin om de verschillende teelttechnieken aan te leren
(zaaien, bemesten, bewerken van de bodem, enz.). Preciseer, ter indicatie, welke
knowhow u zou willen vergaren.
2. Hulp bij het opzetten van een collectieve organisatie in de vorm van vergaderingen
en/of het delen van methodologische tools. Preciseer, als u kunt, uw behoeften op het
vlak van methodologische steun.
Geef het aandeel volgens de volgorde van prioriteit:
…% optie 1 /….% optie 2
b) Wat zou de gewenste begeleidingsfrequentie en financiële steun zijn voor uw project
van collectief tuinieren?
o
Financiële steun van maximum 2000 € met een begeleiding van gemiddeld 8
ontmoetingen
o Financiële steun van maximum 2000 € met een begeleiding van 2 ontmoetingen (1 in
de lente en 1 aan het einde van het seizoen) als de groep niet de nood voelt om op
meer regelmatige basis te worden gevolgd
o
Een begeleiding van gemiddeld 8 ontmoetingen zonder financiële steun, indien die niet
nodig is.
Vink aan
Wilt u begeleiding in het Nederlands of in het Frans?
Download