Zomergem gemeentefiche burgemeestersprofiel + projecten

advertisement
Tony Vermeire
Burgemeester
Samen vooruit
met het warmste dorp van Vlaanderen, deelgemeenten inbegrepen
Zomergem is een groene en landelijke gemeente centraal gelegen in het Meetjesland en
omringd door centrumsteden. Door haar zeer uitgebreid voorzieningennet en verenigingsleven is het er vandaag en morgen aangenaam wonen, leven en
vertoeven en is Zomergem een warme, veilige en aantrekkelijke gemeente.
Om dit te optimaliseren, willen we, binnen een gezond financieel kader en vanuit een
langetermijnvisie, zorgen voor een kwaliteitsvolle en correcte dienstverlening voor iedereen. Een goede verstandhouding tussen bestuurders en medewerkers
staat hierbij centraal. Waarden die voorop staan: vooruitzien, verbinden, verzorgen en versterken.
… een groene en landelijke gemeente …






De vele open ruimte en bossen vormen een aangenaam woonkader.
Landbouw en natuur moeten hierbij in harmonie kunnen samenleven en elkaar ondersteunen.
Geeft mogelijkheden om toerisme, sport- en vrijetijdsactiviteiten te ontwikkelen.
Het typische kanalenlandschap (Lieve, Kanaal Gent-Oostende en Schipdonkkanaal) moet in zijn huidige vorm bewaard blijven.
Beke, Oostwinkel, Ronsele en Zomergem: we willen dat dit mooie landelijke dorpen blijven.
Wij willen Zomergem stevig op de kaart zetten door onze mooie gemeente meer te promoten op toeristisch vlak.
… centraal gelegen in het Meetjesland en onmiddellijk omringd door centrumsteden …


Heel wat Zomergemnaren vinden werk in de omliggende centrumsteden. De grootste tewerkstelling in Zomergem zit in de sector van de dienstverlening (scholen,
woon- en zorgcentrum, handel). We moeten aantrekkelijk zijn voor de lokale economie.
Door die gunstige ligging (binnen 10 à 25 km van grote werkpolen en culturele centra) kunnen we maximaal inzetten op aangenaam wonen en leven.
… haar zeer uitgebreid voorzieningennet en verenigingsleven …


Optimaal beheer van de eigen infrastructuur op vlak van sport, jeugd en cultuur en waarbij de opportuniteiten maximaal worden benut.
De gemeente Zomergem wil een ondersteunende overheid zijn die het vrije initiatief alle kansen en ruimte wil geven. Daarom zet de gemeente in op het versterken
van verenigingen en de lokale economie. Door hen zuurstof te geven, zorgen we voor een bruisende gemeente.
… vandaag en morgen aangenaam wonen, leven en vertoeven …



We willen een gezins- en kindvriendelijke omgeving, maar ook met bijzondere aandacht voor ouderen en mensen met minder kansen. Zorg dragen voor de mensen
die dit nodig hebben.
We willen een duurzame samenleving opbouwen met oog voor de toekomst van onze kinderen.
We willen de leefgemeenschappen in onze dorpskernen levendig houden. We zullen dit gemeenschapsgevoel verder ondersteunen.
… en is Zomergem een warme, veilige en aantrekkelijke gemeente…


De veiligheid van de mensen wordt gegarandeerd door een nabije politie en een efficiënte brandweer.
Een goede mobiliteit en aandacht voor verkeersveiligheid.
… binnen een gezond financieel kader …



Elke beslissing met financiële gevolgen moet worden genomen in functie van de beschikbare financiële ruimte
Schulduitgaven moeten binnen vooropgestelde, realistische en haalbare marges worden gehouden.
Bij het doorrekenen van de dienstverlening maken we een afweging tussen het ‘solidariteitsprincipe’ en het principe ‘de gebruiker betaalt’.
… en vanuit een langetermijnvisie …

We willen werken met een langetermijnvisie die doordachte keuzes verwoordt en die werkt vanuit strategische doelstellingen.
… kwaliteitsvolle en correcte dienstverlening voor iedereen…





Een uitgebreid, efficiënt en klantvriendelijk aanbod.
Een duidelijke en eerlijke communicatie zodat de gemeente bij haar inwoners zichtbaar wordt en uitstraling krijgt.
Een open en toegankelijke dienstverlening voor iedereen, laagdrempelig en aanspreekbaar.
Het algemeen belang primeert op het eigen belang.
We willen een beleid dat dicht bij de mensen staat. We willen de hartslag van de gemeenschap voelen.
... Een goede verstandhouding tussen bestuurders en medewerkers staat hierbij centraal ...




De beleidslijnen worden door de mandatarissen uitgetekend en door het personeel voorbereid en uitgevoerd.
Iedereen is op zijn plaats verantwoordelijk voor een gedeelte van de goede werking van de gemeente.
Vertrouwen geven en krijgen is op alle niveaus belangrijk.
Eerlijkheid, loyauteit en collegialiteit zijn belangrijke waarden.
Waarden die voorop staan: vooruitzien, verbinden, verzorgen en versterken.
Projecten in de kijker in Zomergem
Wat gebeurt er concreet met het patrimonium?
 Gebouw van Kleitstraat 1 zal alleen gebruikt worden voor archief en opslagruimte. De
milieudienst verhuist van Kleitstraat 1 naar het gemeentehuis.
 Oud KSJ lokaal Oepites: de tafeltennisclub TTC verhuist via een erfpachtovereenkomst naar dit
gebouw. Zo kunnen we de woning en de oude brandweerkazerne verkopen in de
Blauwerstraat.
 Stuk tuin achter Vredegerecht dat nu verhuurd wordt, proberen we te verkopen.
 In dialoog met de pastoor bekijken we of we de pastorij van Oostwinkel kunnen verkopen.
 Het appartement in het oud gemeentehuis van Oostwinkel staat leeg. We willen dit nu
verkopen.
 We huren een loods in het Motje, omdat het oude magazijn is afgegooid. In 2014 komt er een
nieuw magazijn op de site van de technische dienst en de brandweerkazerne.
Als laatste gemeente van het Meetjesland proberen de Vlaamse cultuursubsidies binnen te
halen, door huren parochiaal centrum Zomergem en dit om te vormen tot
gemeenschapscentrum.
Wat met de oude schoolgebouwen van Dreef 10?
We willen op Dreef 10 een klein woonproject realiseren. Dit woonproject met een beperkt aantal
woningen moet de uitstraling van de schoolsite behouden. We denken ook om daar een groenbuffer te
voorzien waar alle inwoners kunnen wandelen.
Ook de andere besturen moeten bijspringen om de gemeente te helpen
In de Sportlaan komt er geen nieuwbouw van 1,7 miljoen euro voor de interventie- en
recherchediensten. We kiezen voor een soberder verbouwen.
Blijvend kansen bieden om te wonen in onze gemeente
We willen de inwoners, ook onze jonge mensen, blijvend kansen geven om in onze mooie gemeente te
wonen. Concreet denken we aan:
O Verkoop door sociale bouwmaatschappij van 16 koopwoningen (wijk Rijvers en Boomgaard)
O Bijkomende woningen in de kern van Zomergem en Oostwinkel en vrijwaren van de open
ruimte buiten de kern.
Download