Schriftelijke vragen: Mobility Mentoring, het wegnemen van stress

advertisement
Schriftelijke vragen: Mobility Mentoring, het wegnemen van stress om uit de
armoede te komen
Datum: 26 maart 2017
Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste
lid, van het regelement van orde voor de vergadering van de raad der gemeente Leeuwarden.
Ondanks het armoedebeleid van de afgelopen decennia, scoort Leeuwarden slechter dan ooit op het
aantal mensen in de armoede. Volgens het SCP wonen in Leeuwarden veel mensen die langdurig arm
zijn. De stad heeft 9007 huishoudens die leven op minima niveau, waarvan ruim de helft (5369
huishoudens) al drie jaar of langer. Dit komt erop neer dat acht procent van alle huishoudens al meer
dan drie jaar leeft van een minimuminkomen.
Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het
verwijt dat ze onverstandig zijn. Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien waarom: chronische
stress door schulden en armoede, verandert de ‘bedrading’ van het brein van mensen. Dat beïnvloedt het
geheugen negatief en maakt dat mensen geen overzicht kunnen krijgen en niet goed meer in staat zijn
om doelgericht en probleemoplossend te handelen.
De Amerikaanse social work-organisatie EMPath ontwikkelde in nauwe samenwerking met Harvard
University, een aanpak die uitgaat van Mobility Mentoring. Deze aanpak combineert het onderwerp
armoede met de laatste inzichten vanuit de hersenwetenschap over de effecten van schaarste en
armoede en de ontwikkelbaarheid van hersenfuncties. Deze aanpak is inzetbaar bij de begeleiding van
mensen met financiële en sociale problemen.
De evaluaties zijn zo goed, dat de staten Massachussetts en Washington de methode inmiddels verplicht
stellen bij het aanbesteden van sociale projecten. De Wereldbank noemt Mobility Mentoring als een
veelbelovende aanpak. Ook in Nederland kan Mobility Mentoring bijdragen aan de doorontwikkeling
van de dienstverlening door wijkteams en de brede integrale intakes bij gemeenten. Er zijn nu al 35
Nederlandse gemeentes zeer geïnteresseerd in de aanpak of hebben al vergaande plannen om ermee aan
de slag te gaan.
Omdat D66 het belangrijk vindt om volwassenen en kinderen structureel uit de armoede te krijgen zijn
we benieuwd hoe het college tegen Mobility Mentoring aankijkt, stellen we de volgende vragen aan het
college:
1. Is het college bekend met Mobility Mentoring?
2. Erkent het college de bewering dat een deel van de armoede door deze methodiek opgelost kan
worden?
3. Verwacht het college dat met deze aanpak ook de armoede onder kinderen kan worden
teruggedrongen?
4. Is het college bereidt om net als circa 35 andere Nederlandse gemeenten om op zijn minst te
onderzoeken hoe Mobility Mentoring toegepast kan worden binnen de gemeente om armoede
aan te pakken en terug te dringen.
a. Zo ja, wanneer mag de raad hierover informatie verwachten hoe het college dit gaat
aanpakken.
b. Zo nee, waarom niet?
Voor meer informatie: http://nos.nl/artikel/2164088-amerikaanse-armoedebestrijding-rukt-op-innederland.html
D66
Frans-Jan Smit
Julie Bruijnincx
Download