WORD, 1 MB - Gemeente Leiden

advertisement
BB.nr. 10.082, d.d. 7-12-2010
Burgemeester-aanbiedingsformulier
Onderwerp
Aanwijzing tijdelijke veiligheidsrisicogebieden rondom jaarwisseling 2010
- 2011
BESLUIT
Behoudens advies van de c ommissi e
1. op grond van de artikelen 151b Gemeentewet j° 2:76 Algemene plaatselijke verordening 2009
aan te wijzen als tijdelijke veiligheidsrisicogebieden
a. het gebied Leiden West, zoals aangegeven op in de bijlage opgenomen kaart, dat wordt
begrensd door de lijn: A44 ter hoogte van Plesmanlaan / N206, de spoorlijn ter hoogte van
Plesmanlaan, de spoorlijn ter hoogte van Marga Klompestraat, Marga Klompestraat ten
oosten van Nieuwe Weg, Tine Tammespad ten oosten van Nieuwe Weg, Charlotte
Kohlerpad, A44 ter hoogte van Charlotte Kohlerpad, A44 tussen ter hoogte van Charlotte
Kohlerpad en ter hoogte van Marga Klompestraat.
b. het gebied Leiden Noord, zoals aangegeven op in de bijlage opgenomen kaart, dat wordt
begrensd door de lijn: de spoorlijn ter hoogte van Stadspolderweg, Zijldijk ten noorden van
Provincialeweg 5, Zijldijk, Lage Rijndijk, Zijlsingel, Herensingel, Maresingel,
Rijnsburgersingel, Schuttersveld, de spoorlijn ter hoogte van Schuttersveld, spoorlijn tussen
ter hoogte van Schuttersveld en spoorlijn ter hoogte van Stadspolderweg.
om preventief fouilleren alsmede het onderzoeken van meegebrachte goederen en
(motor)voertuigen, gericht op het opsporen van wapens en voorwerpen die als zodanig te
gebruiken, mogelijk te maken.
2. dit besluit heeft werking in de periode van 30 december 2010 12.00 uur tot 1 januari 2011 9.00
uur of zo veel eerder of later als dit door mij bij nader besluit noodzakelijk wordt geacht.
3. vast te stellen bijgaande brieven aan de Raad, het College en de Commissaris van de Koningin
d.d. 6 december 2010.
Samenvatting
De Burgemeester van Leiden heeft – na overleg met Politie en Officier van Justitie – op grond van
artikel 151b Gemeentewet j° 2:76 Algemene plaatselijke verordening 2009 de gebieden ‘Leiden
Noord’ en ‘Leiden West’ voor de periode van 30 december 2010 12.00 uur t/m 1 januari 2011 9.00
uur aangewezen als tijdelijke veiligheidsrisicogebieden om preventief fouilleren alsmede het
onderzoeken van meegebrachte goederen en (motor)voertuigen, gericht op het opsporen van
wapens en voorwerpen die als zodanig worden gebruikt, mogelijk te maken.
AANWIJZING
TIJDELIJKE VEILIGHEIDSRISICOGEBIEDEN
rondom jaarwisseling 2010 - 2011
Houdende aanwijzing van de gebieden Leiden Noord en Leiden West als zodanig
DE BURGEMEESTER VAN LEIDEN
OVERWEGENDE
dat er zich in gedeelten van Leiden Noord en Leiden West de afgelopen jaren ernstige openbare orde
problemen hebben plaatsvonden tijdens de jaarwisseling waardoor er gevaar ontstond voor de
veiligheid van omwonenden, medewerkers van hulpdiensten en schade aan woningen en
eigendommen;
dat op grond van informatie van de politie Hollands Midden er gerede vrees bestaat dat voor en
tijdens de komende jaarwisseling door de aanwezigheid van (vuur)wapens en zeer zwaar, verboden,
vuurwerk, verstoring van de openbare orde zal ontstaan in de hierna genoemde gebieden van
Leiden;
dat ik het belang van effectieve handhaving van de openbare orde voor en tijdens de komende
jaarwisseling enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van vrijheden anderzijds
tegen elkaar heb afgewogen;
dat in die afweging aan het algemene belang om (dreigende) verstoring van de openbare orde
wegens de aanwezigheid van (vuur)wapens en zeer zwaar, verboden, vuurwerk te voorkomen meer
gewicht moet worden toegekend dan aan het belang om niet het risico te lopen gefouilleerd te
worden alsmede onderzocht te worden aan meegebrachte goederen en (motor)voertuigen;
dat het in dat verband noodzakelijk wordt geacht om de instrumenten van preventief fouilleren
alsmede het verplicht onderzoeken van meegebrachte goederen en (motor)voertuigen in te zetten
teneinde een verstoring van de openbare orde door de mogelijke aanwezigheid van (vuur)wapens en
zeer zwaar, verboden, vuurwerk te voorkomen;
dat er overleg heeft plaats gevonden met de leden van het Driehoeksoverleg alvorens tot deze
aanwijzing over te gaan;
Gelet op de artikelen 151b Gemeentewet j° 2:76 Algemene plaatselijke verordening 2009;
BESLUIT
aan te wijzen als tijdelijke veiligheidsrisicogebieden
a.
het gebied Leiden West, zoals aangegeven op in de bijlage opgenomen kaart, dat wordt
begrensd door de lijn: A44 ter hoogte van Plesmanlaan / N206, de spoorlijn ter hoogte van
Plesmanlaan, de spoorlijn ter hoogte van Marga Klompestraat, Marga Klompestraat ten oosten
van Nieuwe Weg, Tine Tammespad ten oosten van Nieuwe Weg, Charlotte Kohlerpad, A44 ter
hoogte van Charlotte Kohlerpad, A44 tussen ter hoogte van Charlotte Kohlerpad en ter hoogte
van Marga Klompestraat.
b.
het gebied Leiden Noord, zoals aangegeven op in de bijlage opgenomen kaart, dat wordt
begrensd door de lijn: de spoorlijn ter hoogte van Stadspolderweg, Zijldijk ten noorden van
Provincialeweg 5, Zijldijk, Lage Rijndijk, Zijlsingel, Herensingel, Maresingel, Rijnsburgersingel,
Schuttersveld, de spoorlijn ter hoogte van Schuttersveld, spoorlijn tussen ter hoogte van
Schuttersveld en spoorlijn ter hoogte van Stadspolderweg.
om preventief fouilleren alsmede het onderzoeken van meegebrachte goederen en
(motor)voertuigen, gericht op het opsporen van wapens en voorwerpen die als zodanig worden
gebruikt, mogelijk te maken.
Dit besluit heeft werking in de periode van 30 december 2010 12.00 uur tot 1 januari 2010 9.00 uur of
zo veel eerder of later als dit door mij bij nader besluit noodzakelijk wordt geacht.
Leiden, 6 december 2010,
DE BURGEMEESTER VAN LEIDEN,
drs. H.J.J. Lenferink
Leiden Noord
Leiden West
Download