Aantrekken en opleiden van Europese onderzoekers

advertisement
“Aantrekken en opleiden van Europese Onderzoekers”
Diedre Bulk, 13 november 2014
Samenwerken met veelbelovende (jonge) onderzoekers binnen en buiten Europa, de Marie SkłodowskaCurie-acties maken dit mogelijk. Ze bieden een goede kans om te werken aan een individuele carrière of
het vergaren van kennis en het ontwikkelen van nieuwe producten. Door onderzoekers van verschillende
nationaliteiten en disciplines samen te brengen kan interdisciplinair en intersectoraal gewerkt worden
aan vernieuwende onderzoeken, producten en projecten.
De Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA) vallen onder een van de pijlers van Horizon 2020: ‘Excellent
Science’. De MSCA zijn opgezet om het aantrekkelijker te maken voor onderzoekers zich te vestigen in
Europa, zodat de kennis behouden en gedeeld wordt en onderzoekers opgeleid worden. Het is mogelijk
om zowel als individuele onderzoeker, kennisinstelling of als bedrijf binnen een consortium een
aanvraag voor een beurs in te dienen.
Typen Marie Skłodowska-Curie Acties
Er zijn verschillende soorten acties binnen dit financieringsprogramma. Zij zijn allemaal gericht op
veelbelovende onderzoekers in verschillende fasen van hun onderzoekscarrière. Onderzoek kan gericht
zijn op uiteenlopende onderwerpen opgedeeld in acht panels. Onderwerpen die onder het EURATOMverdrag vallen, kunnen niet meedoen binnen de MSCA.

Innovative Training Networks (ITN)
Trainingsnetwerken voor het opleiden van beginnende onderzoekers (minder dan 4 jaar
onderzoekservaring, meestal PhD’s)

Individual Fellowships (IF)
Internationale mobiliteit voor individuele, ervaren onderzoekers (meer dan vier jaar
onderzoekservaring of in bezit van PhD, meestal Post-doc’s)

Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Intersectoraal en internationaal staf uitwisselingsprogramma

COFUND
Cofinanciering van regionale, nationale and internationale beursprogramma’s (voor
medefinanciering van (bestaande) beurzenprogramma’s voor phd’s of post-docs)
1
ITN
Een van de belangrijkste MSC Actions is: ‘Innovative Training Networks’ (ITN). Deze actie is bedoeld voor
het opleiden van beginnende onderzoekers en het stimuleren van ondernemerschap, innovatie en
creativiteit in Europa. Het initiatief gaat uit van een consortium van verschillende instellingen met
ongeveer 6 tot 10 verschillende partners. Dit kunnen zowel academische als niet-academische partners
zijn.
De consortiumleden ontvangen de beurs en zorgen voor de werving, de supervisie, het onderbrengen en
opleiden van de onderzoekers. Zij nemen ongeveer 10-15 onderzoekers onder hun hoede. De
onderzoekers voeren hun onderzoek uit bij de verschillende instellingen van het consortium. Naast de
begunstigden, maken ook partnerorganisaties deel uit van het consortium. Dit zijn specialistische
organisaties die bijvoorbeeld een stage binnen het opleidingstraject aanbieden.
Er zijn drie verschillende varianten binnen ITN, namelijk:
- European Training Networks (ETN), dit is de traditionele samenwerkingsvorm met minimaal drie
Europese organisaties;
- European Industrial Doctorates (EID) heeft een minimum van één academische organisatie van
een Europees land en één niet-academische organisatie van een ander Europees land;
- European Joint Doctorates (EJD) bestaat uit minimaal drie begunstigden die gevestigd zijn in
Europa en PhD’s mogen verstrekken
IF
De ‘individual fellowships’ zijn voor individuele ervaren onderzoekers die zich verder willen ontwikkelen
in hun loopbaan. Het is dan ook van groot belang dat zij in hun aanvraag duidelijk aangeven hoe deze
beurs bijdraagt aan hun carrièreperspectieven.
Er is een verschil tussen de ‘European Fellowship’ en de ‘Global Fellowship’. Binnen de ‘European
fellowship’ voert de onderzoeker bij een Europese organisatie zijn onderzoek uit. Bij een ‘Global
Fellowship’ voert de onderzoeker vanuit een Europese organisatie eerst maximaal twee jaar onderzoek
uit bij een organisatie buiten Europa. Hierna werkt de onderzoeker 12 maanden bij de Europese ‘host’
om verder aan het onderzoek te werken en de vergaarde kennis binnen Europa te verspreiden.
Daarnaast geldt voor zowel IF als ITN de zogenaamde ‘mobiliteitsregel’. De onderzoekers die in die
acties van MSCA-deelnemen, moeten hun onderzoek uitvoeren in een ander Europees land. Ze mogen
in de afgelopen drie jaar maximaal 12 maanden hebben gewerkt in het land waar ze met de beurs
onderzoek gaan verrichten.
RISE
De actie RISE is gericht op het stimuleren van de interactie tussen medewerkers van academische en
niet-academische organisaties (vooral mkb’ers) in verschillende landen en sectoren. Hierdoor wordt de
internationale dimensie onderzoek en innovatie versterkt. Het gaat hier om het samenbrengen,
uitwisselen en opleiden van medewerkers van deze organisaties. Deze uitwisseling beperkt zich niet
alleen tot de medewerkers die met het primaire onderzoek te maken hebben, maar is ook toegankelijk
voor andere relevante medewerkers van de participerende organisaties. Dit kunnen zowel startende als
ervaren onderzoekers zijn, maar ook medewerkers die zich bezighouden met administratie,
management of techniek binnen de organisatie kunnen participeren.
2
Organisaties kunnen er zo voor zorgen dat zij ‘best-practices’ delen, nieuwe ideeën genereren, meer
inzicht krijgen in bepaalde processen maar vooral ervaringen opdoen in internationale context. Door in
een andere omgeving met mensen uit andere culturen te vertoeven, kan ondernemerschap, creativiteit
en innovatie bevorderd worden. Deze uitwisseling kan variëren van één maand tot 12 maanden.
COFUND
Organisaties die beurzen voor PhD’s en zogenaamde ‘Fellowship Programmes’ verzorgen en aanbieden
kunnen aanspraak maken op COFUND. Hier gaat het om één deelnemer/organisatie die aanvullende
financiering wil ontvangen om (bestaande) regionale, nationale of internationale programma’s wil
ondersteunen. Deze programma’s moeten gericht zijn op het opleiden van startende onderzoekers of
het ondersteunen bij de loopbaanontwikkeling van ervaren onderzoekers. Deze extra financiering moet
de mobiliteit van onderzoekers tussen landen en sectoren bevorderen.
Een laatste mogelijkheid binnen MSCA is het organiseren van bijeenkomsten, festivals of activiteiten om
bewustzijn te creëren voor het belang van onderzoek. Dit valt onder ‘European Researchers Night’
(NIGHT) van MSCA.
Budget binnen Horizon 2020
Voor de gehele periode van 2013-2020 is € 5,6 miljard beschikbaar voor de Marie Skłodowska-Curie
Acties. Hiervan is het grootste deel voor ITN bestemd.
Deze acties worden onderverdeeld in verschillende calls, in 2015 zijn er verschillende deadlines. Meer
informatie is te vinden op:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
3
Geïnteresseerd, en hoe nu verder?
De acties van MSCA zijn gericht op verschillende doelgroepen. Hieronder is een onderscheid
aangebracht tussen wie een aanvraag kan indienen voor financiering binnen een bepaalde actie.
Hoe kan ik mee doen, ik ben een:
Bedrijf  Als bedrijf kunt u mee doen als onderdeel van een consortium in de ITN, COFUND of RISE call.
U kunt deelnemen als begunstigde of als partnerorganisatie.
Academische instelling  Als academische instelling kunt u meedoen als onderdeel van een consortium
in de ITN, COFUND of RISE call. U kunt deelnemen als begunstigde of als partnerorganisatie.
Individuele onderzoeker  Als individuele onderzoeker kunt u persoonlijk een beurs voor binnen of
buiten Europa aanvragen binnen de IF call.
Een onderzoeker, bedrijf of instelling profiteert op verschillende manieren van deelname aan een
programma of consortium. Het is een impuls voor de individuele carrière van een onderzoeker,
deelnemers doen kennis op en delen deze effectiever. Ten slotte leidt het vaak tot het ontwikkelen van
nieuwe producten en het versterken van de concurrentiepositie.
Research Executive Agency (REA)
De Research Executive Agency is opgezet door de Europese Commissie om de efficiëntie en impact van
de Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s te maximaliseren. Zij zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de zogenaamde ‘calls’.
Nationaal Contact Punt
RVO.nl is het officiële National Contact Point voor de MSCA beurzen. Onze adviseurs kunnen informatie
verstrekken, vragen beantwoorden en trainingen aanbieden aan onderzoekers, universiteiten en
bedrijven die overwegen of bezig zijn met een aanvraag binnen het MSCA. Dit zijn Doenja Koppejan en
Anna Goedhart ([email protected]).
Meer informatie:
Succesvolle voorbeelden
 http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/media-library/success-stories/index_en.htm
RVO

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/msca-marie-sk%C5%82odowska-curie-actions-horizon2020
Europese Commissie
 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowskacurie-actions
4
Download