Trainers - Critical Mass

advertisement
CriticalMassmaaktinteractievetentoonstellingen,filmsengamesdiemensen
latennadenkenoverhoewemetelkaarsamenlevenenomgaanmetconflicten.
CriticalMassspeeltmetmoeilijkethema’sdieiedereenindesamenlevingraken.
VooronsprojectVRIEND&VIJANDzijnwijperjanuari2017opzoeknaar:
Trainers
Overhetproject
ExpeditieVRIEND&VIJANDiseenrondreizendeinteractievetentoonstellingoversocialeveiligheidendiversiteit
opschool.Hetconfronteert,prikkelt,isnetevenandersenzetaantotactie.Vijfzeecontainerszijnomgebouwd
totmultimedialeontmoetingsplekken,waarinopspeelsewijzemoeilijkeonderwerpen,zoalsvooroordelenen
discriminatie,pesten,buitensluiting,socialeinvloedenconflictescalatie bespreekbaarwordengemaakt.Door
games,confrontatiesengesprekkenwordenjongerenendocentenzichbewustvanhundenkbeelden,houding
engedrag,endeconsequentieshiervan.
Overdefunctie
Alstrainerbegeleidjejongereninkleinegroepjesinongeveeranderhalfuurdoordecontainersenfaciliteerje
het gesprek tussen hen. Specifiek denken we voor deze functie aan jonge mensen, zoals studenten of net
afgestudeerden. Relevante studies zijn conflictstudies, toegepaste/sociale psychologie, pedagogiek, cultureel
maatschappelijke vorming of culturele antropologie, maar het belangrijkste is dat je een open houding hebt,
geïnteresseerdbentindedoelgroependethematiek,endatjeje(trainers)vaardighedenwilvergroten.
ExpeditieVRIEND&VIJANDreisthethelelanddoor.Alstrainerkomjedusopallerleiverschillendescholenmet
diversejongerenopuiteenlopendeplekken.Hierdoorkrijgjeeengoedbeeldvanwaterspeeltophetgebied
van sociale veiligheid en culturele diversiteit. Naast de Randstad, werken we voornamelijk in Brabant en
Gelderland.Somszaljedusietslangeronderwegzijnensomsmaarheelkort.
Watvragenwij?
• Goedesocialevaardigheden,nieuwsgierigheideneenopenhouding;
• Affiniteitmetjongeren(12-25jaar)endethematiekvanhetproject;
• Jegaatspannendemaatschappelijkethema’snietuitdewegendurftjezelfenandereneenspiegelvoorte
houden;
• Jebentassertief,flexibel,werktzelfstandigenhebteenproactieveinstelling;
• Jebent1dagperweekbeschikbaarenbereidomtereizen;
• Ervaringinhetwerkenmetgroepen(jongeren)iseenbelangrijkepré.
Watbiedenwij?
• Jekrijgteenintensievedriedaagsecursus(eenweekendeneenterugkomdag)waarinjeleerthoejehet
gesprekaangaatoverthema’salsbuitensluiting,conflictendiversiteit,doormiddelvanervaringsleer.
• Jemaaktdeeluitvaneenjongenenthousiastteamvantrainersmetdiverseachtergronden,metwieje
samendesocialeveiligheidopmiddelbarescholenenmbo’svergroot.
• Ruimteomjeteontwikkelentotervarentrainer.
• Webestedenveelaandachtaantussentijdsetrainingencoachingonthejob.
• Perexpeditievan1,5uurkrijgje€12,50(netto/bruto,afhankelijkvanjeloonheffingskorting;gemiddeld
verzorgjedrierondleidingenperdag).Reiskostenwordenvergoed.
• Tijdensprojectwekenwordje1dagperweekingepland.Dag(vast/flexibel)wordtinoverlegvastgesteld.
Praktisch
Er wordt een verplichte informatie/selectie-bijeenkomst gehouden opdonderdag 12 januari 2017 (eind
middag/beginavond).Detrainingwordtgehoudenop21-22januari2017enop18februari2017.Voormeer
informatieo[email protected]criticalmass.nl.Je
reactie, waarin je kort aangeeft waarom jij een geschikte kandidaat bent, kun je inclusief je CV totuiterlijk
[email protected]Schreefel.Bijindiensttredingvragen
wijjeomeenVOG(verklaringomtrentgedrag).
Download