1 voor 12 voor Nederlandse mobiliteit: toestand bruggen en

advertisement
21 juni 2017
1 voor 12 voor Nederlandse mobiliteit: toestand bruggen en tunnels
zorgwekkend
Van de 750 bruggen en 22 tunnels die het Rijkswegennet telt, lopen er tientallen
gevaar uit te vallen. Het gevolg is een verkeersinfarct op de Nederlandse wegen.
Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Sweco. Het is wachten op een volgende
calamiteit zoals de afsluiting van de Merwedebrug, de Afsluitdijk of de
Schipholtunnel. Als zoiets op hetzelfde moment op twee of meer plekken gebeurt,
zijn de gevolgen voor Nederlandse economie enorm: hele regio’s worden
dagenlang ontregeld door enorme files die ook doorwerken in de rest van
Nederland.
Ingenieursadviesbureau Sweco heeft in een studie de effecten van gelijktijdige afsluiting
van een aantal belangrijke oeververbindingen in de regio Rotterdam in kaart gebracht. De
filekosten voor het wegverkeer zijn enorm, zo blijkt. Ook strekt de overlast zich uit tot ver
in Nederland.
Bouwend Nederland en brancheorganisaties TLN en evofenedex slaan samen met de ANWB
alarm. Zij vragen de politiek aanzienlijk meer prioriteit te geven aan het onderhoud van
deze voor de Nederlandse economie cruciale infrastructurele verbindingen. Alleen dan
kunnen forse reistijdverliezen en economische schade voorkomen worden.
Nederland kent een fijn vertakte en efficiënte infrastructuur waarvan dagelijks miljoenen
weggebruikers gebruikmaken. Een bezit om trots op te zijn! Door de economische groei
wordt het wel steeds drukker op de Nederlandse wegen. Om de doorstroming op peil te
houden zodat de vele weggebruikers soepel hun plaats van bestemming bereiken, is goed
onderhoud nodig.
De voorzitters van de verontruste organisaties verwoorden de situatie als volgt.
Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB:
“De vertragingen die ontstaan door het uitvallen van bruggen en tunnels zijn fors. Kijk
bijvoorbeeld naar de Afsluitdijk. Als deze kwetsbare infrastructuur niet functioneert, zullen
automobilisten bijna anderhalf uur moeten omrijden. Dat kan niet de bedoeling zijn”.
Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland:
“Uit de analyses van het ministerie van IenM blijkt ook dat verkeers- en goederenstromen
nóg verder vastlopen bij een hoge economische groei zoals we die nu al meemaken. Het
verkeer groeit harder dan in de scenario's waarmee het kabinet rekent. Alle reden dus voor
urgentie bij de investeringsbeslissingen.”
Arthur van Dijk, voorzitter TLN:
“Er is een groeiende kans dat er zich ruwweg tegelijkertijd twee of meer calamiteiten
voordoen die leiden tot dagenlange blokkades van diverse knooppunten. Voor economische
groei is Nederland bijzonder afhankelijk van een efficiënte logistiek. Daarom houden
bijvoorbeeld bouwbedrijven, groothandelaren en retailers zich ook dagelijks bezig met het
slim organiseren van hun goederenstroom. Die komen allemaal knarsend tot stilstand als
belangrijke knooppunten niet goed onderhouden worden.”
Meer informatie voor de redactie:
Er is een animatie ontwikkeld die heel inzichtelijk maakt wat er gebeurt als belangrijke
verkeersverbindingen afgesloten worden. De gevolgen zijn in grote delen van Nederland
langdurig merkbaar. Voor het bedrijfsleven betekent dit grote financiële verliezen.
Link naar rapport Sweco: Filekosten wegverkeer bij uitval oeververbindingen.
Link naar animatie: 1 voor 12 voor Nederlandse mobiliteit: toestand bruggen en tunnels
zorgwekkend



Bouwend Nederland - Pim Nusselder, m. +31622746367, e.
[email protected]
TLN - Cleo Vissers, m. +31624595357, e. [email protected]
evofenedex – Raymond Rens, m. +31 (0) 6 2421 9257, e. [email protected]
Related documents
Download