infonota voor vrijwilligers

advertisement
Pagina 1 van 4
informatienota voor vrijwilligers
1.
Gegevens van de zorgaanbieder:






2.
VZW Home Monsheide
Adres: Monsheide 4 , 3990 Peer
Telefoonnummer: 011/ 63 13 51
Faxnummer: 011/ 63 60 79
Email: [email protected]
Website: www.monsheide.be
Maatschappelijke opdracht van Home Monsheide:
 Uit de opdrachtverklaring:
“Monsheide is een tehuis voor volwassen personen met een matig/ernstig mentale
beperking. We willen actief op zoek gaan naar de juiste maat van ondersteuning in een
warme en hartelijke sfeer, die elke medemens met een handicap nodig heeft om tot een
optimale kwaliteit van leven te komen teneinde zijn welzijn te bevorderen”.
 De vrijwilliger engageert zich om voor de organisatie belangeloos activiteiten te
verrichten en mee te werken aan de realisatie van deze doelstellingen.
 We verwijzen naar onze website voor bijkomende informatie omtrent de organisatie.
3.
Vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden:
 Vrijwilligers die genieten van een uitkering zoals: studenten, bruggepensioneerden,
werklozen, tijdelijk arbeidsongeschikten of mensen met leefloon moeten zich
individueel in regel stellen met de RVA vooraleer ze het vrijwilligerswerk aanvatten.
 Administratie:
o Het betreft attest C45B.
o Contactpersoon: Els Craps (secretariaatsmedewerker)
o Als er door RVA een goedkeuring voor bepaalde tijd wordt gegeven dient deze
verlengd te worden.
4.
Vrijwilligersovereenkomst:
 Voor elke vrijwilligers wordt een vrijwilligersovereenkomst opgemaakt.
 De overeenkomst kan worden vastgelegd in tijd.. Ze kan dan niet stilzwijgend
verlengd worden. Beide partijen kunnen de overeenkomst echter op elk ogenblik
beëindigen door schriftelijke mededeling, zonder dat uit dien hoofde kan aanspraak
gemaakt worden op eender welke schadeloosstelling.
5.
Begeleiding:
 Om de dienstbaarheid van de vrijwilliger op een optimale manier te realiseren,
aanvaardt hij spontaan de begeleiding door personen, die door de voorziening zijn
aangesteld.
Document1
z.o.z.
2
 De vrijwilliger aanvaardt deel te nemen aan de vorming en begeleidingsinitiatieven die
in onderling overleg als nuttig of noodzakelijk worden erkend voor het realiseren van
zijn dienstbaarheid.
6.
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid:
 De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger berokkent
aan de organisatie en aan derden, bij het verrichten van het vrijwilligerswerk.
De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van
bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout. Hij/zij handelt steeds te goeder trouw.
7.
Verzekering:
 Vrijwilligers zijn voor de hiernavolgende verzekeringen gedekt indien zij zich vooraf
(laten) registreren in het vrijwilligersboek (ligt in bezoekzaal):
o burgerlijke aansprakelijkheid:


De organisatie heeft (zoals verplicht volgens de wet) een verzekering
afgesloten die de Burgerlijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie,
met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid (= bij een
arbeidscontract).
Polis burgerlijke aansprakelijkheid:
Maatschappij: Axa
Polisnummer: 705.522.493
o lichamelijke ongevallen:


De vrijwilligers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen, enkel in de
gebouwen of op de terreinen van vzw Home Monsheide.
Concreet op de volgende adressen:
 Monsheide 4, 3990 Peer
 Rustoordlaan 44, 3990 Peer
Polis arbeidsongevallen:
Maatschappij: KBC
Polisnummer: 28.991.216
o materiële schade aan de eigen auto:




Polis omnium beroepsopdrachten:
Maatschappij: Axa
Polisnummer: 602.048.631
De vrijwilligers zijn verzekerd voor de weg van en naar Monsheide.
De vrijwilligers zijn verzekerd wanneer ze in opdracht (steeds in overleg
met personeel) van de voorziening rijden. Zij moeten zich dan VOORAF
inschrijven in de map verzekering-omniumopdrachten.
Er is een Vrijstelling van 500 euro ten koste van de vrijwilliger als:
 wagen minder dan 2 jaar oud is zonder omnium dekking
 er aanrijding is zonder gekende derde
 er een tweede ongeval in hetzelfde verzekeringsjaar is voor dezelfde
bestuurder
Pagina 3 van 4
 een bestuurder jonger dan 23 jaar is
 Belangrijke administratieve verplichtingen:
o Ieder vermeldt op zijn persoonlijk aanwezigheidsblad het aantal uren op de dag
van het vrijwilligerswerk.
o Voor hierboven vermelde polissen dien je ook uw eigen verzekeringsagent of –
maatschappij op de hoogte brengen.
o De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen
de 24 uur te melden aan het secretariaat of een verantwoordelijke van Home
Monsheide.
8.
Plicht tot geheimhouding:
 Visie:
Wij vinden het zeer belangrijk dat medewerkers zorgvuldig omgaan met informatie
over cliënten. We spreken hier over beroepsgeheim in ruime zin. Het gaat om alle
schriftelijke, mondelinge, elektronische of beeldende informatie die medewerkers
verwerven over de cliënten. Het beroepsgeheim beschermt de persoonlijke levenssfeer
van de cliënt en getuigt van fundamenteel respect voor hem. Het beroepsgeheim
beschermt ook het vertrouwen van de cliënt in zijn begeleider.
Algemeen kunnen we stellen dat zorgvuldig omgaan met informatie een houding van
discretie veronderstelt.
 Richtlijnen:
o Informatie over een cliënt wordt enkel doorgegeven indien ze noodzakelijk is voor
een goede dienstverlening.
o Met deze informatie wordt met de nodige discretie omgegaan.
o Het beroepsgeheim geldt voor alle formele én informele informatie die de
medewerker verwerft door zijn aanwezigheid in de voorziening.
o Het beroepsgeheim betreft zowel informatie verkregen van medewerkers als van
cliënt zelf.
o Cliënten hebben recht op privacy in hun leef- en slaapruimte.
o Vrijwilligers houden afstand op vlak van lichamelijke zorg, tenzij dit gebeurt op
uitdrukkelijke vraag van de leidinggevende. Wij vragen van alle vrijwilligers om,
net zoals het personeel, aandacht te geven aan de richtlijnen rond handhygiëne.
Voor meer info hierover kan je terecht bij de teambegeleider of de
dienstverantwoordelijke.
o Als vrijwilliger bescherm je ook je eigen grenzen, zowel op vlak van
privé-informatie als op vlak van lichamelijk contact.
o De organisatie van haar kant behandelt alle informatie die ze van en aangaande de
vrijwilliger verkrijgt, vertrouwelijk.
9.
Vergoeding voor kosten:
 De vrijwilliger krijgt geen bezoldiging voor het gepresteerde vrijwilligerswerk.
 De organisatie betaalt een vergoeding voor de kosten, op basis van bewijskrachtige
documenten (factuur, kasbon, …) en dit voor kosten door de vrijwilliger gemaakt in
opdracht van de organisatie.
 Vrijwilligers moeten er zelf op toezien dat ze niet meer dan de wettelijk toegelaten
maximale bedragen ontvangen als forfaitaire kostenvergoeding: 32,71 euro/per dag en
Document1
z.o.z.
4
1308,38 euro/per jaar (worden jaarlijks geïndexeerd). Deze maxima gelden per
persoon, ongeacht voor hoeveel organisaties de vrijwilliger werkt.
10. Verpleegkundige handelingen:
Het is niet toegestaan dat vrijwilligers verpleegkundige handelingen uitvoeren.
Hij/Zij dient dit steeds over te laten aan vaste begeleiding en/of verpleegkundigen.
11. Hepatitis B risico:
Vrijwilligers die rechtstreeks met sommige cliënten van leefgroep 1 betrokken zijn en
niet gevaccineerd zijn, dienen volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
 De lichamelijke verzorging van deze cliënten laten gebeuren door het personeel zelf.
 Indien, in uitzonderlijk geval (zie punt 12), toch verzorging door de vrijwilliger zou
gebeuren:
o steeds handschoenen dragen bij wondverzorging, baden, toiletverzorging,
o vermijd contact met lichaamsvochten van de betreffende cliënten (bloed, tranen,
urine, stoelgang, …) met uw niet intacte huid (kleine wondjes, krabletsels, beten)
of slijmvliezen,
o goede handhygiëne toepassen,
o bij incident: verzekering verwittigen + verantwoordelijken.
 Vrijwilligers in leefgroep 1 moeten gevaccineerd zijn.
 Vrijwilligers die meegaan op vakantie met deze cliënten moeten eveneens
gevaccineerd zijn.
 Vaccinatie: (indien nodig)
o De vaccinatieaanvraag en procedure verlopen via het fonds van beroepsziekten.
Dit gaat gepaard met heel wat tijd (langer dan 1 jaar), vandaar dat het onmogelijk
is om alle vrijwilligers deze inentingsperiode te laten doorlopen.
o Vaccinatiekosten voor kortdurend vrijwilligerswerk (minder dan 6 maanden)
worden niet vergoed door Home Monsheide. Desgewenst kan de vrijwilliger zich
op eigen kosten tegen hepatitis A en B laten vaccineren.
Deze afsprakennota voldoet aan de bepalingen over de informatieplicht, volgens de wet
van 3 juli 2005 (en aanvullingen) betreffende de rechten van vrijwilligers (Belgisch
Staatsblad 29 augustus 2005).
Vragen of kandidatuurstelling als vrijwilliger kunnen steeds gesteld worden aan:
[email protected]
versie: 14 oktober 2015
Download