ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor organisaties De ESF

advertisement
ESF-subsidieDuurzameInzetbaarheidvoor
organisaties
DeESF-subsidieduurzameinzetbaarheidricht
zichopdebevorderingvanduurzaamheidin
hetbedrijfsleven.Dezesubsidiebiedt
(financiële)kansenaanwerkgeversdiede
noodzaakommetditthemaaandeslagte
gaaninzienenhiervoorexterne
deskundigheidinhuren.BHTisuwdeskundige
sparringpartnerophetgebiedvanduurzame
inzetbaarheidenkanhetdoorugewenste
trajectalsmededegeheleaanvraagprocedure
tijdigvooruverzorgen.Thema’sen
activiteitenkunnenzijn:
• Makenvaneenbedrijfs-oforganisatiescan
metnamegerichtopduurzame
inzetbaarheidwerknemers
• Bevorderenvangezondenveiligwerken
• Bevorderenvaneenleercultuurvoor
werknemers
• Aanpassenvandeorganisatievanhetwerk
indialoogmetdewerknemers
• Stimulerenin-enexternemobiliteit
• Bevorderenvaneenflexibelewerkcultuur
BHTzetuwmedewerkersinbewegingdoorze
inzichttegeveninhunduurzame
inzetbaarheidenmentalefitheid.Alspartner
vanhetNPDIenGRIPmaaktBHThierbij
gebruikvanintelligenteonlinetoolsdie
medewerkersinspirerenenondersteunenom
meergriptekrijgenophunwerkenleven.Dit
wordtgerealiseerddoorstressteverlagen,
energietevergrotenendaarmeeDuurzame
Inzetbaarheidtestimuleren.
Onze werkwijze kenmerkt zich door professionaliteit, kwaliteit,
helderheid, commitment en ondersteuning op maat.
Wilt u weten of onze aanpak aansluit bij uw wensen?
Neem dan nu contact met ons op.
Onzeprofessioneleprogramma’s,workshops
enLoopbaanVitaalTrajectenbrengende
thema’sduurzameinzetbaarheid,vitaliteiten
bevlogenheidbreedonderdeaandacht.Wij
geloveninmaatwerk,iedereorganisatieis
anders,dusdaaromstemmenwijonsaanbod
graagafopuwbehoeften.Denkhierbijaan:
• Metingen:medewerkersonderzoek,
organisatieonderzoeken
managementrapportagesominzichtte
krijgenindeinzetbaarheidvan
medewerkersenbewustwordingte
stimuleren.
• Programma’s:metdediversebouwstenen
wordtopmaateencompleet
vitaliteitsprogrammaontwikkelden
uitgevoerd.
• Workshops:alsonderdeelvaneen
programmaoflosingezetvoorverdieping
vanpersoonlijkedoelstellingen.
• LoopbaanVitaalTrajecten:maatwerk
coachtrajectdatondersteuntbijhet
realiserenvanpersoonlijkewensenen
doelenophetgebiedvanwerken
gezondheid.
Hetnieuweaanvraagtijdvakwordt
opengesteldinhetnajaarvan2017.Daarbij
geldthetfirstcome,firstserveprincipe.Wiltu
vanderegelingESFDuurzameInzetbaarheid
gebruikmaken?Neemdancontactmetons
op,zodatdeaanvraagtijdigkanworden
ingediend.
Building Human Talent
T: 06-30192864
E: [email protected]
I: www.buildinghumantalent.nl
Watisdehoogtevandesubsidieenaanwelkeeisenmoetuwprojectvoldoenomvoorsubsidiein
aanmerkingtekomen?
• VoordeESF-subsidiegeldtdateenprojectaltijdmaatwerkmoetzijnenspecifiekgerichtis
opentengoedemoetkomenaandemedewerkers.Kostengemaaktt.b.v.hetoptimaliseren
vanbedrijfsprocessen,omzodebedrijfsresultatenteverbeteren,zijnnietsubsidiabel.
• Desubsidieperprojectbedraagtmaximaal50%vandesubsidiabeleprojectkosten.Per
aanvraagbedraagtdemaximalesubsidie€10.000,-bijeenbedragvan€20.000aan
subsidiabeleprojectkosten.Ominaanmerkingtekomenvoorsubsidiedienende
subsidiabeleprojectkostenminimaal€12.000(ex.btw)tebedragen.
• Eenprojectmagmaximaaltwaalfmaandenduren.Delooptijdvandeprojectperiodestartde
dagnadagtekeningvandesubsidieverleningeneindigttwaalfmaandendaarna.
• Uwprojectrichtzichopdethema’sen/ofactiviteitenuitderegeling.
• Enkeldedirectekostenvandeadviseurskomeninaanmerkingvoorsubsidie.Daarbijgaat
hetom:
o Hetopstellenvaneenadviesmetimplementatieplan;
o Hetbegeleidenbijhetimplementerenvaneenadvies.
• Bijkomendekostenvandeadviseur,zoalsreis-enverblijfskosten,materiaalkosten,btwen
verletkostenwordennietvergoed.Ookeventuelescholingskostenwordenniet
meegenomeninderegeling.
• Umoetaantonendatuwmedewerkersactiefbetrokkenzijnbijhetproject.Uheeft
daarnaasteenpubliciteitsverplichting,umoetactiefuitdragendatdeEuropeseUniebijuw
projectbetrokkenis.
Registratie,uitvoeringendeclaratie
UbentbijBHTaanhetjuisteadresvoordeaanvraagenuitvoeringvanuwproject.BHTheeft
specifiekekennisenervaringmetdesubsidieregelingenneemtdeadministratieverompslomp
grotendeelsuithanden.Opbasisvanuwwensenwordteenmaatwerkprojectplanopgestelden
wordtdeaanvraag/registratiegeregeld.Natoekenningvandesubsidiezalinsamenwerkingmetuw
organisatieinvullingwordengegevenaanhetopgesteldeprojectplanenindiengewenstdraagtBHT
zorgvoordejuisteregistratievanalleactiviteiten.BHTzaleeneindverslagopstellenoverdedoor
BHTverrichtewerkzaamheden.Diteindverslagvormtdebasisvoordeeinddeclaratie.BHTisniet
eindverantwoordelijk,deeindverantwoordelijkheidblijftbijuworganisatie.Hiervoorzultuzich
moetenhoudenaandedoorhetAgentschapSZWgesteldeeisen.Wijvertellenuhiergraagmeer
over!
Onze werkwijze kenmerkt zich door professionaliteit, kwaliteit,
helderheid, commitment en ondersteuning op maat.
Wilt u weten of onze aanpak aansluit bij uw wensen?
Neem dan nu contact met ons op.
Building Human Talent
T: 06-30192864
E: [email protected]
I: www.buildinghumantalent.nl
Download