ISIN: LU0871835996 - Deutsche Asset Management

advertisement
Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit
Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij
wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard
en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze
informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al
dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
DB PLATINUM CROCI SECTORS FUND
Aandelencategorie: R0C-E (ISIN: LU0871835996), (WKN: A1KBBY), (Valuta: EUR)
een subfonds van DB Platinum. Het Fonds wordt beheerd door Deutsche Asset Management S.A., een onderdeel van
Deutsche Bank Group.
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het doel van het Fonds is te beleggen in een portefeuille van
aandelen die zijn uitgegeven door grote bedrijven in de Verenigde
Staten, Europa en Japan, geselecteerd aan de hand van de
CROCI Sectors Strategy (de “Strategie”), die aandelen selecteert
op basis van een economische waardering die gebruik maakt van
de CROCI (Cash Return On Capital Invested) methode (de
“CROCI-methode”). De CROCI-methode en -strategie zijn
ontwikkeld door de CROCI® Beleggingsstrategie- en
waarderingsgroep van Deutsche Bank (de “CROCI Group”).
De Strategie identificeert de drie sectoren (uitgezonderd de
financiële sector en de vastgoedsector) met de laagste mediaan
CROCI economische koers-winstverhouding (“CROCI-ratio”). De
Strategie kan aandelen met een lage liquiditeit en die niet gedekt
zijn door de CROCI-groep uitsluiten. De Strategie selecteert
daarna ongeveer tien bedrijven uit elke sector met de laagste
positieve CROCI-ratio's. Als minder dan tien aandelen in een
geselecteerde sector een positieve CROCI-ratio hebben, dan
zullen in die sector alleen de aandelen met een positieve CROCI-
ratio worden opgenomen en zal de Portefeuille minder dan 30
aandelen bevatten.
De CROCI-methode vergelijkt bedrijfswaarderingen door
aanpassingen te maken in de door het bedrijf gerapporteerde
jaarrekeningen, die de CROCI-ratio's opleveren die worden
gebruikt om de aandelen met de laagste waarderingen ten
opzichte van hun koerspotentieel te selecteren.
De aandelen waaruit de Strategie is samengesteld, worden
regelmatig herzien en gelijk gewogen bij elke herweging. Er
worden twee selectiebuffers toegepast, die de vervanging
tegenhouden van (i) een bestaande sector, tenzij zijn CROCIratiomediaan voldoende boven die van de voorgestelde
vervangende sector ligt en van (ii) een bestaand aandeel, tenzij
zijn CROCI-ratio voldoende boven die van het voorgestelde
vervangende aandeel ligt.
Om zijn doel te verwezenlijken, zal het Fonds beleggen in de door
de Strategie geselecteerde aandelen in dezelfde verhouding als
in de Strategie.
Er zullen geen dividenden op uw aandelen worden uitgekeerd.
U kunt uw belegging dagelijks op verzoek verzilveren.
Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst
1
2
Potentieel hogere opbrengst
3
4
5
6
7
De risico- en opbrengstcategorie is berekend aan de hand van
historische gegevens, die mogelijk geen betrouwbare indicatie
vormen voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De risico- en opbrengstcategorie kan in de loop der tijd
veranderen en is geen doelstelling of garantie.
De laagste categorie (Categorie 1) betekent niet dat er sprake is
van een risicoloze belegging.
Het Fonds bevindt zich in categorie 6 wegens de aanzienlijke
omvang en frequentie van de prijsschommelingen (volatiliteit) van
de onderliggende beleggingen waarnaar het Fonds verwijst.
Hieronder vindt u aanvullende risico's die niet gedekt worden door
de risico- en opbrengstcategorie.
Het doel van het Fonds is te beleggen in een portefeuille die is
geselecteerd op basis van de Strategie. Er kunnen zich echter
uitzonderlijke omstandigheden voordoen, zoals, maar niet
beperkt tot, verstorende marktomstandigheden, extra kosten/
belastingen of extreem volatiele markten, die ertoe kunnen leiden
dat de samenstelling van de portefeuille van het Fonds afwijkt van
die van de Strategie, met uiteenlopende resultaten tussen het
Fonds en de Strategie tot gevolg.
Deutsche Bank en zijn verbonden bedrijven kunnen diverse
functies uitoefenen met betrekking tot het Fonds, zoals
distributeur, beheermaatschappij en CROCI-gegevensprovider,
wat belangenconflicten met zich mee kan brengen.
Het Fonds geniet geen garantie en uw belegging loopt een risico.
De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen. De
waarde van een belegging in aandelen zal afhangen van een
aantal factoren, zoals onder andere maar niet beperkt tot,
marktcondities en economische omstandigheden, de betrokken
sector, de geografische regio en politieke gebeurtenissen.
De Strategie is gebaseerd op regels en kan niet worden
aangepast aan veranderende marktomstandigheden. Mogelijk
zult u dus niet profiteren van een dergelijke verandering.
CROCI is een geregistreerd handelsmerk van Deutsche Bank
AG. De Strategie wordt gebruikt met een licentie van de CROCIgroep. Hoewel de CROCI-groep verantwoordelijk is voor het
ontwerp van de Strategie, is ze niet verantwoordelijk voor het
beheer van het Fonds. De Strategie wordt aangeboden zonder
enige verklaring of garantie van welke aard dan ook en de
CROCI-groep zal niet verantwoordelijk zijn voor enige fout of
omissie in de Strategie.
Meer informatie over de risico's in het algemeen is te vinden onder
“Risicofactoren” in het prospectus.
DB PLATINUM CROCI SECTORS FUND, Aandelencategorie: R0C-E, Essentiële beleggersinformatie, ISIN: LU0871835996 06-02-2017
1
Kosten
De kosten die u betaalt worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten,
te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden De vermelde instap- en uitstapvergoeding zijn
maximumbedragen. Het zou kunnen dat u minder moet
berekend
Instapvergoeding
Geen
Uitstapvergoeding
Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat
de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald
(uitstapvergoeding).
betalen - u kunt hier meer informatie over verkrijgen van uw
financieel adviseur of distributeur.
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden
onttrokken
U vindt nadere informatie over de kosten onder “Provisies
en kosten” in het Prospectus.
Lopende kosten
Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de
uitgaven van het jaar afgesloten op oktober 2016. Het kan
van jaar tot jaar variëren. Het bedrag bevat geen
portefeuilletransactiekosten en prestatievergoedingen,
mochten deze er zijn.
0,90%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
Fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding
Geen
In het verleden behaalde resultaten
32,0%
22,9
22,1
24,0%
16,0%
8,0%
0,0%
-3,8
-8,0%
2012
2013
2014
2015
2016
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare
indicatie voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening van de in het verleden behaalde resultaten is
rekening gehouden met de vergoedingen voor de lopende
kosten van het Fonds. De instap-/uitstapvergoedingen zijn niet
opgenomen in de berekening van de in het verleden behaalde
resultaten.
Het Fonds is geïntroduceerd in 2009 en de aandelenklasse is
geïntroduceerd in 2013.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
– – – In de loop van 2014 stapte het Fonds over van het volgen
van de CROCI Sectors II Index (de “Index”) naar een directe
belegging in aandelen, in overeenstemming met de Strategie.
Er zijn geen resultaten voor de Index meer vermeld vanaf 2014.
Praktische informatie
De bewaarbank is RBC Investor Services Bank S.A.
Exemplaren van het prospectus, de meest recente jaarverslagen
en de daaropvolgende halfjaarverslagen (allen beschikbaar in het
Engels) en andere informatie (zoals de recentste
aandelenkoersen)
zijn
kosteloos
verkrijgbaar
op
www.systematic.deutscheam.com.
Op www.systematic.deutscheam.com vindt u in het hoofdstuk
“Bijkomende informatie” de details van het meest recente
vergoedingsbeleid, inclusief maar niet beperkt tot een
beschrijving van de berekening van de vergoeding en voordelen,
en de namen van de verantwoordelijken voor de toekenning van
de vergoeding en voordelen. Een papieren exemplaar van het
vergoedingsbeleid is kosteloos verkrijgbaar op verzoek.
Voor dit Fonds kunnen nog andere aandelencategorieën
beschikbaar zijn - raadpleeg het Prospectus voor nadere details.
Wij wijzen u erop dat sommige aandelencategorieën mogelijk niet
geregistreerd zijn voor distributie in uw jurisdictie
De belastingwetgeving die in Luxemburg op het Fonds van
toepassing is, kan van invloed zijn op uw persoonlijke
belastingsituatie.
DB Platinum kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond
van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend,
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen
van het prospectus van het Fonds is.
DB Platinum heeft een aantal verschillende fondsen. De activa en
passiva van elk fonds zijn bij wet gescheiden. Het prospectus en
de periodieke verslagen zijn opgesteld voor DB Platinum als
geheel. U kunt verzoeken om aandelen in dit Fonds te
converteren naar aandelen van andere fondsen van DB Platinum.
Bij
een
dergelijke
conversie
kan
een
eventuele
conversievergoeding berekend worden. Voor nadere informatie
over het converteren van uw aandelen naar aandelen van andere
fondsen kunt u het hoofdstuk “Conversie van Aandelen” in het
prospectus raadplegen.
Aan dit Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Aan Deutsche Asset Management S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 06-02-2017.
DB PLATINUM CROCI SECTORS FUND, Aandelencategorie: R0C-E, Essentiële beleggersinformatie, ISIN: LU0871835996 06-02-2017
2
Download