10G200737 - Verzamelnotitie financiën

advertisement
Verzamelnotitie financiën uitwerkingsvoorstellen Berflo Es,
kansen scheppen
Algemeen
De uitwerking van het preventieprogramma Berflo Es, kansen scheppen stappen maken, heeft
geleid tot enkele verschuivingen binnen het budget. Bijgevoegd is een actueel financieel
overzicht waarin dit zichtbaar wordt (zie groene vlakken).
Het gaat om de volgende onderdelen:
•
Bijdrage voor ‘nannyaanpak’ (innovatieve ondersteuning in de thuissituatie) ad € 30.000,is verschoven van sociale voorhoede naar aanpak ‘leren’ in overeenstemming met de
inhoudelijke verschuiving daar naartoe. Dit onderdeel is al inhoudelijk verschoven van
sociale voorhoede naar de aanpak ‘leren’, voorafgaand aan het raadsbesluit over het
programma. Dit omdat de koppeling daar makkelijker te leggen is met cjg/ brede school en
medewerker ouderbetrokkenheid. In het financieel overzicht en in het voorstel
ouder(kamer)aanpak is dit nu zichtbaar.
•
Het voor de interactieve voetbalmuren bestemde bedrag zoals opgenomen in het
raadsbesluit van afgelopen december was nog niet verwerkt in het daarbij gevoegde
financieel overzicht. Het betreft hier geen verschuiving maar actualisatie. Dit laat zien dat
er geld beschikbaar is voor vier muren (waarvan twee, zoals afgesproken, te plaatsen in
andere wijken dan Berflo Es).
•
Bijdrage aan theaterproductie. De bijdrage vanuit werkgelegenheidsmiddelen is naar
beneden bijgesteld. Dit is mogelijk door subsidie van de provincie aan de theaterproductie.
•
Verschuivingen binnen aanpak ‘leren’. Voorafgaand aan het raadsbesluit van december
bleek de fysieke voorpost te kostbaar te zijn om te realiseren. In het projectenboek is toen
aangegeven de voorpostfunctie in te gaan vullen door andere, inhoudelijke maatregelen te
nemen ter overbrugging van de periode tot de fysieke brede school is gerealiseerd.
Hiermee werd de inhoudelijke koppeling met de andere onderdelen van de aanpak ‘leren’
sterker. Daarom staan in de voorliggende voorstellen hierover verschuivingen aangegeven
naar de onderdelen verbetering onderwijskansen en taalgame & leesverbeterplan.
Verdere financiële toelichting per (deel)project
a. Sportieve wijk
Aan de Stichting FC Twente Scoren in de wijk wordt een jaarlijkse subsidie beschikbaar gesteld,
voor de periode 2010 -2012, van € 28.000,- voor het aanstellen van 1fte combinatiefunctie.
Deze subsidie te dekken als volgt:
- € 20.000,- per jaar te betalen uit het budget Impuls Brede School Sport en Cultuur
(zijnde de cofinanciering).
- € 8.000,- per jaar, uit de bestemmingsreserve Preventiepakket BerfloEs.
Dit is het eerste uitvoeringsvoorstel. Er volgt nog een uitvoeringsvoorstel voor de fysieke
aanpassingen voor de sportieve wijk (max. € 46.000,- ).
b. Scoren met gezondheid
Voor het project heeft 'FC Twente, scoren in de wijk' € 150.000,- weten te verwerven. De
gemeente zet de z.g. Menzis gelden tot een bedrag van € 45.000,- in en uit de
bestemmingsreserve wordt € 195.000,- onttrokken.
Het project loopt tot en met 2012. Voor zover middelen aan het eind van een jaar nog niet zijn
besteed zal een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve plaatsvinden dan begroot.
c.
Cultuur in de wijk
De kosten die ten laste van de gemeente komen voor het deelproject “de Creatieve Wijk” en de
dekking hiervoor, zijn als volgt begroot:
verzamelnotitie financiën Berflo Es Kansen scheppen
Pagina 1 van 3
Uitgaven Gemeente
€ 185.000,00 te verstrekken subsidie
aan FCTwente scoren in de
wijk
€ 30.000,00 te verstrekken subsidie
aan Crea
€ 110.000,00 te verstrekken subsidies
aan diverse instellingen
€ 325.000,00
Wijktheaterproductie
Verbinden in Herstructurering:Kulturhuskes
Actieve Cultuurdeelname
Totaal uitgaven gemeente
Dekking gemeentelijke uitgaven
Wijktheaterproductie
Onttrekking aan bestemmingsreserve
bijdrage provincie
Totaal Wijktheaterproductie
€ 125.000,00
€ 60.000,00
Verbinden in Herstructurering:Kulturhuskes
Onttrekking aan bestemmingsreserve
Totaal Kulturhuskes
€ 30.000,00
Actieve Cultuurdeelname
Onttrekking aan bestemmingsreserve
Bijdrage uit gemeentelijk budget
Cultuurparticipatie
Te factureren aan Welbions
Totaal Actieve Cultuurdeelname
€ 185.000,00
€ 30.000,00
€ 60.000,00
€ 30.000,00
€ 20.000,00
Totaal dekking gemeentelijke uitgaven
€ 110.000,00
€ 325.000,00
Het deelproject de Creatieve Wijk heeft een looptijd van 2010 tot en met 2012. Voor zover
middelen aan het eind van een jaar nog niet zijn besteed zal een lagere onttrekking uit de
bestemmingsreserve plaatsvinden dan is begroot.
d. Voorpost(functie) brede school
Aan het budget Brede School (kostenplaats 6480651) wordt voor 2010 €10.000,- toegekend
voor extra activiteiten voor kinderen in de Berflo Es en begeleiding van kinderen naar
activiteiten elder in de wijk. Aan subsidie wordt €10.000,- toegekend aan de subsidie van het
WijkNetwerk in Hengelo Zuid bij Scalawelzijn.
Voor de vorming van de een kindercentrum 0-4 jaar en de uitvoering van de Brede School
aanpak bij de partners van de Brede School Berflo Es wordt de kostenplaats ‘Voorpostfunctie
Brede School Berflo Es’ gemaakt.
Via sectorbesluit zal vervolgens aan Spring! Peuterspeelzalen voor 2010 €12.000,- uit het
preventiebudget beschikbaar gesteld worden voor de vorming van een kindercentrum 0-4 jaar.
Ook via een sectorbesluit zal aan de vijf partners van de Brede School Berflo Es (basisscholen
Paus Joannes, Waarbeek en de Wingerd, Spring! Peuterspeelzalen en st. Kinderopvang Esrein)
in totaal € 9.000,- beschikbaar gesteld worden voor de Brede School aanpak bij de partners
Brede School Berflo Es.
De cofinanciering van de voorpostfunctie komt uit de middelen die gemeente Hengelo en
Welbions beschikbaar hebben gesteld voor de zichtbaarheid van, en samenwerking in de Brede
School Berflo Es tot aan de opening van de multifunctionele accommodatie.
Voor de totale inzet van middelen “Berflo Es, kansen scheppen” in 2010, 2011 en 2012 op het
onderdeel Leren zie bijlage 2. Aan het oorspronkelijk toegekende budget van €375.000,- uit de
rijksmiddelen is €30.000,- toegevoegd uit de middelen van de sociale voorhoede.
e. Ouderkameraanpak
Voor de ‘Ouder(kamer)aanpak en activiteiten’ wordt een kostenplaats CJG Berflo Es gemaakt.
Via sectorbesluiten wordt vervolgens:
verzamelnotitie financiën Berflo Es Kansen scheppen
Pagina 2 van 3
1. aan de GGD-JGZ subsidie versterkt voor een vernieuwende aanpak
opvoedingsondersteuning in de Berflo Es gekoppeld aan het CJG in Hengelo (voor 2010
€7.500,-) (vanaf medio 2010)
2. aan Scalawelzijn subsidie verstrekt voor de CJG medewerker (taken ontmoetingsactiviteit
organiseren, ondersteunen oudercontactpersonen en actieve benadering gezinnen in de
wijk) (voor 2010 €44.750,-) (vanaf april 2010)
3. aan de partners Brede School Berflo Es wordt subsidie verstrekt voor de inzet van
oudercontactpersonen uit de teams van de partners van de Brede School Berflo Es (voor
2010 €9.000,-) (vanaf medio 2010)
De cofinanciering van de “Ouder(kamer)aanpak en activiteiten” komt uit de middelen van de
gemeente voor het WijkNetwerk 0-12. Daarnaast is er cofinanciering door de middelen die de
gemeente en Welbions beschikbaar hebben gesteld voor de zichtbaarheid van, en
samenwerking in de Brede School Berflo Es tot aan de opening van de multifunctionele
accommodatie.
Voor de totale inzet van de middelen “Berflo Es, kansen scheppen” in 2010, 2011 en 2012 op
het onderdeel Leren zie bijlage 7. Aan het oorspronkelijke budget van €375.000,- uit de
rijksmiddelen is €30.000,- toegevoegd uit de middelen van de sociale voorhoede.
f. Leesverbeterplan
Voor het “Leesverbeterplan en taalgame Berflo Es” wordt een kostenplaats Taal Berflo Es
gemaakt.
Via sectorbesluiten wordt vervolgens:
voor het leesverbeterplan voor 2010 €25.000,- uit de bestemmingsreserve ingezet;
vooralsnog blijft het budget bij de gemeente en wordt deze op basis van het
uitvoeringsplan van het leesverbeterplan Berflo Es ingezet
voor de taalgame subsidie verstrekt aan de ontwikkelorganisatie van de Taalgame. Dit is
voor 2010 €60.000,- uit de bestemmingsreserve
De cofinanciering van het “Leesverbeterplan en taalgame Berflo Es” komt uit de middelen
die ingezet worden op schoolbegeleiding (voor de inzet van Expertis) en op het taal/vve
beleid in de Berflo Es.
Voor de totale inzet van de middelen “Berflo Es, kansen scheppen” in 2010, 2011 en 2012
op het onderdeel Leren zie bijlage 7. Aan het oorspronkelijk toegekende budget van
€375.000,- uit de rijksmiddelen is €30.000,- toegevoegd uit de middelen van de sociale
voorhoede.
g.
Schoon, heel & veilig
Aan de bestemmingsreserve Preventiepakket Berflo Es (beleidsprogramma 2 / product
980.2) wordt € 40.000,- onttrokken en ten gunste gebracht van Handhaving openbare
ruimte (beleidsprogramma 6 / product 140.5).
De € 40.000,- wordt in handen gesteld van Welbions, die regisseur van het project is.
verzamelnotitie financiën Berflo Es Kansen scheppen
Pagina 3 van 3
Download