PowerPoint-presentatie

advertisement
de Decentralisaties:
• Wet Werken naar vermogen
(WSW, WWB en Wajong)
• begeleiding AWBZ naar WMO
• Jeugdzorg
Presentatie t.b.v. CDA ledenvergadering 28 maart 2012
titel presentatie
Wordt uitgewerkt in het samenwerkingsverband
met Hengelo, Borne en Oldenzaal
Transitie WWnV
Invoering Wet Werken naar
Vermogen (2013)
Gevolgen:
• Daling participatie/re-integratie budget
• Tekort uitvoering Sociale Werkvoorziening
• Meer mensen met minder geld
2
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
Wet werken naar vermogen
Na inwerkingtreding Wwnv (1 januari 2013)
• Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen
- Wajong, WWB, Wij, Wsw
- Wsw in toekomst alleen voor beschutte arbeid
• Uitvoering door de gemeente
• Nieuw instrument loondispensatie
• Eén ongedeeld re-integratiebudget, minder geld
• Herstructuringsfonds
• Arbeidsmarktbeleid werkgeversbenadering:
meer mensen in reguliere banen
3
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
titel presentatie
SG
Hof van Twente
Samenwerking
WWB/
WWNV
WWNV
AWBZ
Jeugdzorg
Regio
Regio
4
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
titel presentatie
I-budget: bestemd voor het betalen van
uitkering zoals de WWB
Participatiebudget: voor Re-integratie
Educatie
Inburgering
van 1,1 miljoen in 2009 naar ± 250.000 in 2013
tekort ± 300.000 per jaar
Re-integratie 2012
2 geldstromen
5
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
In verkenningsfase
Wat doen we regionaal en wat doen we
lokaal?
Beeld van de gemeentelijke autonomie en
waar keuzes gemaakt kunnen worden
Begeleiding AWBZ naar WMO
Begeleiding van AWBZ naar WMO
(2013-2014)
6
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
AWBZ functie voor mensen met matige of
zware beperking hebben op terrein van:
- sociale redzaamheid
- bewegen en verplaatsen
- psychisch functioneren
- geheugen en oriëntatie
Begeleiding AWBZ naar WMO
Waar gaat het over?
Doel functie begeleiding: bevordering,
behoud en/of compensatie van
zelfredzaamheid
7
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
Verantwoordelijkheid voor dagbesteding
vanaf 2013 bij gemeente.
•
•
•
Indicatiestelling (toegang tot die zorg) nu
zorgkantoor, vanaf 2013: gemeente
Naar verwachting 100 gevallen in 2013,
400 in 2014, daarna ± 100 per jaar
Uitvoering onder regie WMO, 10%
korting op de rijksmiddelen van claim
naar compensatieplicht
Puzzel: dagbesteding of arbeidsmatige
activiteiten of een SW-omgeving, SW
beschut werk of combi hiervan.
Begeleiding AWBZ naar WMO
Decentralisatie AWBZ naar WMO
8
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
titel presentatie
In verkenningsfase
In beeld brengen van de doelgroep
Wat doen we regionaal en wat doen we
lokaal?
Beeld van de gemeentelijke autonomie en
waar keuzes gemaakt kunnen worden
Transitie Jeugdzorg
Invoering Wet voor de jeugd (periode
2014-2016)
9
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
•
•
•
•
•
Huidige stelsel te complex
Te snelle problematisering jeugdigen
Te weinig gebruik van eigen kracht jongeren
en gezinnen
De kosten binnen jeugdzorg te hoog
Zorg wordt te langzaam geboden of het
betreft niet de juiste zorg
Transitie Jeugdzorg
Waarom transitie Jeugdzorg?
10
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
•
•
•
•
•
•
Zorg dicht bij jeugd en opvoeders organiseren
en opvoeding versterken
Focus op preventie en “eigen” kracht ter
voorkoming van (te snel) instroom zware zorg
Één gezin, één plan
Ontschotte en gebundelde geldstromen
Betaalbare Jeugdzorg
Wat doen we Lokaal en wat Regionaal?
Transities Jeugdzorg
Doel nieuwe jeugdzorgstelsel
11
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
Uitdagingen
•
•
•
•
•
Financiële middelen zeker onvoldoende
Gemeente hebben alle ruimte, samenwerking
geboden
Vernieuwing zoeken i.p.v. nieuwe taken met
minder budget.
Relatie Sociale zekerheid en WMO
DNA van de zorg door afstemming in de keten
met (zorg) ketenpartners
Doelgroep benadering nieuwe doelgroepen
Van claim naar compensatie  kantelingsgedachte
3 Transities
•
•
12
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
titel presentatie
De budgetontwikkeling
2010
2011
2012
2013
2014
2015
P-budget
1.896
1.698
993
3.079
2.753
2.647
Reïntegr.
Wajong
155
199
192
173
1446
138
WSW
2.477
2.346
2.361
Totaal
4.528
4.234
3.546
3.252
2.899
2.784
100%
84%
77%
68%
66%
13
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
De 3 decentralisaties
2013
2012
PGB alleen voor
verblijfsindicatie
Nieuwe
WAJongers naar
WWnV
 Huishoudtoets

Loondispensatie
 Aanvullende
instrumenten
Van WSNS naar
nieuwe
Samenwerkingsverbanden
Aanscherping
WWB
Nieuwe cliënten
AWBZ-begeleiding
naar WMO
Beperkte toegang
IQ 70-85
 Lokale opvang
2014
Alle cliënten
AWBZbegeleiding
naar WMO
Scheiding zorg
en wonen in
AWBZ
2015
KCC “antwoord”
80% afwikkelen
in frontoffice
Efficiencykorting
jeugdzorg
(300 miljoen)
Van zorgkantoor
naar zorgverlener
Invoering WWnV
2014- 2016
Transitie jeugdzorg, gefaseerd.
Ambulante zorg – dagzorg - residentieel
Wettelijke taken
passend onderwijs
Per 1-8-2013
Plan 1-3-2013
Begeleiding jeugd
AWBZ naar WMO
14
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
titel presentatie
VRAGEN?
15
VERNIEUWEND DENKEN, VERNIEUWEND DOEN
Download