PKN Zuidwesthoek

advertisement
PG Zuidwesthoek te Sluis e.o.
v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van onze Heer Jezus Christus.
a. Amen.
VERVOLGEN LIED 25: 10
Allen gaan zitten
Zondag 12 maart 2017
2de van de 40 dagen
Sluis
kleur: paars
Voorganger: ds. I.J. Nietveld
Organist: dhr. G. Van Oostenbrugge
Ouderling: dhr. J. Dees
Lector: dhr. J. Dees
De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor
kerkrentmeesters en diaconie.
De uitgangscollecte is bestemd voor KiA
voorjaarszendingsweek.
De bloemen uit de dienst gaan met een groet
van de gemeente naar mw J. Luteijn en
mw. Risseeuw- Kools.
Na de dienst is er koffie en thee.
INTREDE
- Woord van welkom
- Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen
ontstoken.
o.: We ontsteken de tafelkaarsen.
Eén kaars voor Israël
en één kaars voor de gemeente.
Wij beiden
- onlosmakelijk met elkaar verbonden mogen ons gedragen weten
naar het licht van de nieuwe morgen.
a.: LIED 970: 1
Allen gaan staan
INTREDELIED 25: 2 en 7
BEMOEDIGING EN GROET
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
a. En niet laat varen het werk van zijn handen.
SMEEKGEBED
DE HEILIGE SCHRIFT
LIED 335
TORALEZING Deuteronomium 5, 6-21
Mozes riep het hele volk van Israël bijeen en sprak
het als volgt toe: dit zegt de HEER:
‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de
slavernij, heeft bevrijd.
Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen
godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat
in de hemel hier boven is of in het water onder de
aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze
niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere
goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat
ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en
het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij
liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun
mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet,
want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit
gaan.
Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u
heeft geboden; het is een heilige dag. Zes dagen
lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,
maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is
aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken.
Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor
uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw
ezels en al uw andere dieren, en ook voor
vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw
slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u.
Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de
HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven
arm bevrijdde.
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals
de HEER, uw God, u heeft geboden. Dan wordt u
gezegend met een lang leven en met voorspoed in
het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
Pleeg geen moord.
Pleeg geen overspel.
Steel niet.
Leg over een ander geen vals getuigenis af.
Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, en
laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, of op
zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn
ezel, af wat hem ook maar toebehoort.’
LIED 310: 1, 2, 3, 4, en 5
EVANGELIELEZING Matteus. 4,1-11
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd
naar de woestijn om door de duivel op de proef
gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en
veertig nachten had gevast, had hij grote honger.
Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als
u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in
broden te veranderen: ‘Maar Jezus gaf hem ten
antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft
niet van brood alleen, maar van ieder woord dat
klinkt uit de mond van God.” Vervolgens nam de
duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem
op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen
hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan
naar beneden. Want er staat geschreven: ‘Zijn
engelen zal hij opdracht geven u op hun handen te
dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een
steen.” Jezus antwoordde: ‘Er staat ook
geschreven: “Stel de HEER, uw God, niet op de
proef.” De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar
een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle
koninkrijken van de wereld in al hun pracht en
zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij
neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen
hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven:
“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”
Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen
kwamen er engelen om voor hem te zorgen.
l. Gelukkig zijn zij
die het woord van God horen
het in hun hart bewaren
en eruit leven.
a. Amen
LIED 807: 1, 4, 5 en 6
LIED 538: 1, 2, 3 en 4
COLLECTE
Aankondiging van de uitgangscollecte
VOORBEDEN
Na het : daarom bidden wij:
a: Heer ontferm U.
ONZE VADER
SLOTLIED 909: 1, 2 en 3
ZENDING EN ZEGEN
LIED 425
AGENDA:
15 maart dienst in Rozenoord, voorganger
ds. M.Vermet.
19 maart: 3de zondag van de Veertigdagentijd.
10.00 uur kerkdienst in Sluis. Voorganger is
ds. I.J. Nietveld
19 maart: 11.30-13.00 uur. Gemeenteberaad
aansluitend aan de kerkdienst. Inhoud:
financiële zaken,
ontwikkelingen in de landelijke kerk, in de regio en
binnen de Zuidwesthoek.
Terugkoppeling rondom federatie, fusie en visie op
de (zeer) nabije toekomst. De uitkomst van de
laatste regionale vergadering van 13 maart zal aan
de orde worden gesteld.
Uw aanwezigheid is beslist gewenst.
23 maart: Filmavond, ‘Ten canoes’ (10 kano’s),
regie: Rolf de Heer. Tien Aboriginals zijn met
zelfgemaakte kano’s op ganzenjacht in NoordAustralie. Dayindi, een jonge jager is verliefd op
een van de vrouwen van zijn oudere broer
Minygululu. Om hem duidelijk te maken dat zoiets
tegen alle wetten van de stam ingaat, vertelt
Minygululu zijn broer een oeroud verhaal.
Een unieke, met prijzen overladen film: het is de
eerste film die volledig in een van de talen van de
Aboriginals is opgenomen. De cast bestaat
uitsluitend uit Aboriginals.
OVERWEGING
ORGELSPEL
Zondag 9 april aansluitend aan de kerkdienst
gezamenlijke lunch.
Zie ook: www.pknzuidwesthoek.nl
Download