Tweede deel met alleen RPF

advertisement
Verslag FR d.d. 24-05-2003
SG. Het Streek in Ede
FederatieRaad
Uitgegeven: 133 stemmen voor FR-RPF, het quorum is met 126 stemmen gehaald.
1. Opening
De vergadering wordt geopend door voorzitter M. van Daalen.
2. Bespreking en goedkeuring verslag Federatieraad 23 november 2003
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend. Het verslag wordt daarmee vastgesteld.
3. Mededelingen bestuur
a. Voortgang / Actielijst Federatieraad. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarrekening 2002
De penningmeester geeft voor alle duidelijkheid aan dat de jaarrekening niet in € 1.000 is opgemaakt.
De jaarrekening geeft een duidelijk beeld van de financiële situatie van de 3 geledingen. Op de verlies
en winstrekening van de RPF en Marnix van St. Aldegondestichting is een tekort ontstaan. We moeten
nagaan hoe deze onnodige tekorten kunnen worden weggewerkt en kunnen worden voorkomen. Wel
kan worden gesteld dat als alle contributies tijdig betaald worden, er geen sprake is van een tekort.
De jaarrekening wordt vastgesteld.
Het voorstel om de algemene reserve over te dragen aan de ChristenUnie wordt met algemene
stemmen aanvaard.
5. Jaarverslag 2002
Met dank aan de secretaris wordt het jaarverslag vastgesteld.
6. Fusieproces
a. Inventarisatie intentiebesluiten lokale verenigingen.
Er zijn 208 RPF kiesverenigingen. 83% daarvan heeft positief gereageerd op het intentiebesluit, 17%
heeft niet gereageerd. Zij zullen vanaf maandag worden gebeld, waarom zij tot op heden niet
gereageerd hebben. Het bestuur gaat er vanuit dat de overige 17% ook positief reageert.
Op 8 november wordt tot opheffing besloten in de vergadering van de FR. Men wordt opgeroepen de
vereniging tot die tijd nog in stand te houden.
b. Intentiebesluit landelijke vereniging.
Er wordt gepeild of er draagvlak is de landelijke vereniging op te heffen. Op 1 stem na is iedereen hier
voor. Daarmee wordt het intentiebesluit de landelijke vereniging op te heffen aangenomen.
c. Voorstel tot nadere bespreking in Uniecongres.
Alle aanwezigen gaan akkoord om de nadere besprekingen m.b.t. de fusie in het Uniecongres te laten
plaatsvinden.
7. Rondvraag
Dhr. Smits van KV Maassluis/Maasland vraagt of er een aparte ledenvergadering nodig is om over te
gaan tot opheffen. Dit is nodig indien de leden van de vereniging zich hierover nog niet hebben
uitgesproken.
Dhr. Voorhout van KV de Bild vraagt waarom de conceptstatuten niet in HandSchrift kunnen worden
opgenomen. Dit is omdat alle leden – ook minder actieve leden – HandSchrift ontvangen. Het gaat
om veel tekst, die niet iedereen wenst te ontvangen. Velen zullen de statuten dan zien als de tekst
zoals die wordt vastgesteld en de vastgestelde tekst moet pas gepubliceerd worden, nadat alle
wijzigingen zijn verwerkt, die door het congres zijn aangenomen.
Dhr. Drent van KV Ommen vraagt of er wat meer informatie is over de zittingsperiode van het zittende
bestuur.
Deze is aanwezig op het Landelijk Bureau.
De afgevaardigde van KV Katwijk wil graag meer informatie over de totstandkoming en de verdeling
van de posten van het bestuur in de procedure bestuursverkiezing.
De voorzitter reageert dat alleen de voorzitter van het bestuur door het congres wordt gekozen. De
verdeling van posten hangt af van de interesse, capaciteit en beschikbare tijd van de verschillende
bestuursleden en zal daarom door het nieuwe bestuur zelf worden vastgesteld.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering van de Federatieraad met gebed.
1
Download