Gebruiksreglement Handicar en vervoer- en

advertisement
GEBRUIKSREGLEMENT VAN
HANDICAR EN
VERVOER EN BOODSCHAPPENDIENST ‘SENIOREN MOBIEL’
I. HANDICAR
1. Algemene doelstelling en doelgroep :
De Handicar is een aangepaste mini-bus met rolstoellift die met of zonder bestuurder kan gehuurd worden.
Andersvaliden, minder-mobielen, langdurig zieken, rolstoelgebruikers en ouderen– zowel verenigingen als
particulieren- uit Temse kunnen zich via de Handicar volwaardig en maximaal integreren in en participeren
aan het maatschappelijk leven.
2. Aanvraag van de ritten :
De ritten dienen vooraf aangevraagd op de dienst sociale zaken, loket 20 op de derde verdieping van AC
De Zaat, Frans Boelplein 1, 03/710 13 33. De aanvraag kan telefonisch, schriftelijk, persoonlijk of via e-mail
gebeuren : [email protected] , met vermelding van de naam, eventueel van de vereniging en
haar verantwoordelijke, het adres en telefoonnummer, lidnummer, de gewenste dag, bestemming(en)
tijdsduur.
Daarbij wordt de identiteit van de bestuurder vermeld en zijn/haar adres en telefoonnummer. Een fotokopie
van identiteitskaart en het rijbewijs dienen vóór de aanvang van de rit in het bezit te zijn van de dienst
sociale zaken.
De planning van de ritten berust op het principe ‘wie eerst is, wordt het eerst bediend’.
3. Annuleren :
Annuleren, minstens 1 werkdag op voorhand, is kosteloos. Bij later annuleren wordt 5,00 € aan
administratiekosten aangerekend. Ook bij niet-gebruik op de dag zelf zal 5,00 € aan administratiekosten
worden aangerekend.
4. Gebruik van de Handicar:
De bestuurder vult de gegevens van de rit in op de daartoe bestemde formulieren die zich in het voertuig
bevinden.
De wagen dient afgehaald en teruggebracht in Kasteelstraat 70 te 9140 Temse (gemeentelijke depot
DACCA).
De zetels die eventueel uit de wagen genomen werden, worden teruggeplaatst.
Bij schadegeval dient er door de politie een Proces Verbaal opgesteld te worden.
Een kopie hiervan wordt afgegeven op de dienst sociale zaken die verder zal zorgen voor een
ongevalaangifte via de gemeentelijke dienst verzekeringen.
Moedwillige beschadigingen zullen verhaald worden op de laatste gebruiker.
Pagina 1 van 3
De chauffeur zal voor het in gebruik stellen van de Handicar, het voertuig aan een controle onderwerpen.
Bij vaststelling van schade zal de dienst sociale zaken van het gemeentebestuur hiervan in kennis gesteld
worden (telefonisch en op het verplaatsingformulier).
De gebruiker dient de sleutel af te halen en terug te bezorgen bij de dienst sociale zaken of de onthaalbalie
op het gelijkvloers van het AC De Zaat.
Buiten de openingsuren van het AC kan de sleutel ook in de brievenbus worden gedeponeerd.
Het vullen van de brandstoftank gebeurt door het Gemeentebestuur.
Aan de gebruiker zal een kilometervergoeding worden aangerekend.
Met de Handicar kunnen maximum 4 rolstoelgebruikers vervoerd worden en 1 begeleider, of 6 nietrolstoelgebruikers en 1 begeleider (de bestuurder niet meegerekend).
De ritten worden beperkt tot de landsgrenzen en de uitleenperiode wordt beperkt tot 24 uur. Eventuele
uitzonderingen moeten aangevraagd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van Temse.
5. Bestuurder :
De bestuurder van het voertuig moet in het bezit zijn van minimaal een rijbewijs B.
Indien er geen eigen bestuurder voorzien wordt, kan er beroep worden gedaan op een chauffeur in
dienstverband. Deze bestuurder kan enkel ingeschakeld worden tijdens de diensturen van maandag tot en
met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur.
Indien nodig kan er een vrijwillige chauffeur worden gezocht via de dienst sociale zaken.
Indien deze zich heeft geëngageerd bij het gemeentebestuur als vrijwillig chauffeur voor de Handicar, dan
kan hij hier een vergoeding voor krijgen conform de informatienota voor vrijwilligers verbonden aan het
gemeentebestuur van Temse.
Iedere vrijwillige chauffeur krijgt deze informatienota overhandigd.
6. Huurprijs :
Aan de verenigingen uit Temse wordt een jaarlijks lidgeld gevraagd van € 50 per jaar. De
kilometervergoeding is vastgesteld op € 0,50 met een opstartprijs van €5 per rit.
Personen uit Temse kunnen beroep doen op de dienst vervoer met bestuurder en betalen € 10 lidgeld per
jaar. De kilometervergoeding is vastgesteld op € 0,50 met een opstartprijs van € 5 per rit.
De betalingen gebeuren via factuur.
7. Verzekering :
Er wordt een omniumverzekering afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij ETHIAS.
De kostprijs van deze verzekering wordt gedragen door het Gemeentebestuur van Temse.
8. Betwistingen :
Eventuele betwistingen in verband met de inhoud van dit reglement worden beslecht door het College van
Burgemeester en Schepenen van Temse.
Door gebruik te maken van de Handicar verklaart men zich akkoord met dit gebruiksreglement.
Pagina 2 van 3
II. VERVOER EN BOODSCHAPPENDIENST ‘SENIORENMOBIEL’
1. Algemene Doelstelling en doelgroep :
Seniorenmobiel is een vervoerdienst met personenwagens die andersvaliden, minder-mobielen en 60+-ers
uit Temse in staat stelt om zich volwaardig en maximaal te integreren in en te participeren aan het
maatschappelijk leven door het verhogen van mobiliteit en zelfstandigheid.
2. Aanvraag van de ritten :
De aanvraag gebeurt vooraf op de dienst sociale zaken, loket 20 op de derde verdieping van AC De Zaat,
Frans Boelplein 1, 03/710 13 33. De aanvraag kan telefonisch, schriftelijk, persoonlijk, of per email:
[email protected], met vermelding van de naam, het adres en telefoonnummer, lidnummer, de
gewenste dag en gewenst tijdstip, bestemming(en).
Van deze dienst kan enkel gebruik gemaakt worden tijdens de werkuren van het personeel, tewerkgesteld
in deze dienst, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.00 uur.
Wat betreft de boodschappendienst kan de bestemming enkel handelszaken in Temse zijn, met
uitzondering van specifieke zaken/dienstverleningen die niet in Temse worden aangeboden.
De planning van de ritten berust op het principe ‘wie eerst is, wordt het eerst bediend’.
3. Annuleren :
Annuleren minstens 1 werkdag op voorhand is kosteloos. Bij later annuleren wordt 5,00€
administratiekosten aangerekend. Ook bij niet-gebruik op de dag zelf zal 5,00€ aan administratiekosten
worden aangerekend.
Annuleren kan telefonisch 03/710.13.33 ,schriftelijk, persoonlijk, of per e-mail: [email protected] .
4. Huurprijs :
Personen uit Temse kunnen beroep doen op de dienst vervoer met bestuurder en betalen € 10 lidgeld per
jaar. De kilometervergoeding is vastgesteld op € 0,50 met een minimum van € 5 per rit
De boodschappendienst voorziet een wachtvergoeding van € 5 voor maximum 1 uur.
Indien er tussen twee reservaties van één zelfde gebruiker minder dan 1 uur zou zitten, dan wordt er
automatisch een wachtvergoeding aangerekend.
De kilometerprijs wordt gerekend vanaf het afhaaladres en geldt voor één gebruiker en eventueel één
begeleider wanneer het gaat om medisch noodzakelijke afspraken/bestemmingen.
Trajecten van minder dan 500 meter kunnen worden geweigerd.
Bij vaste, regelmatig terugkerende, afspraken kan er door het College van Burgemeester en Schepenen een
aangepaste vergoeding worden toegekend.
De vergoedingen worden na het vaststellen van het aantal kilometer betaald aan de chauffeur of, op
verzoek, per factuur.
5. Betwistingen :
Eventuele betwistingen in verband met de inhoud van dit reglement worden beslecht door het College van
Burgemeester en Schepenen van Temse.
Door gebruik te maken van ‘Seniorenmobiel’ verklaart men zich akkoord met dit gebruiksreglement.
Pagina 3 van 3
Download