De werking van het laboratorium

advertisement
Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw
Werking van het laboratorium
Veehouders
Dierenartsen
Stalen
(bloed, mest,
melk, water, …)
& kadavers
Resultaten onderzoeken
Materiaal
Aanvraagformulieren
Accreditatie
Sinds 2001 zijn de laboratoria van DGZ geaccrediteerd
volgens de ISO-normering (ISO 17025). Dit betekent dat
onze laboratoriumwerking volledig is afgestemd op deze
normen voor elk geaccrediteerd onderzoek. Het hele traject dat de stalen afleggen, is traceerbaar.
Zo beschikken onze klanten steeds over resultaten die tot
stand kwamen volgens erkende kwaliteitsnormen.
Het meest recente overzicht van geaccrediteerde onderzoeken vindt u op onze website:
www.dgz.be > Laboratorium > Erkenningen
Administratieve
gegevens
1. Ontvangst stalen & kadavers
2. Registratie onderzoeken
(dienst Dispatching)
4. Opvolging en distributie
resultaten
(dienst CLA)
LIMS
Stalen
Resultaten
3. Autopsie kadavers & onderzoek stalen
(laboratoria DGZ of extern)
Een volledige lijst van alle analyses vindt u op:
www.dgz.be > Laboratorium > Overzicht analyses
Met uw vragen over het laboratorium kunt u terecht bij:
Helpdesk labo
tel: 078 05 05 24
e-mail: [email protected]
Dierengezondheidszorg Vlaanderen
Maatschappelijke zetel
Administratie
Deinse Horsweg 1
9031 Drongen
e-mail: [email protected]
www.dgz.be
Identificatie & Registratie
Deinse Horsweg 1
9031 Drongen
Laboratorium West
Industrielaan 29
8820 Torhout
Laboratorium Oost
Gezondheidsadministratie
Hagenbroeksesteenweg 167
2500 Lier
20110831
De werking van
het laboratorium
Overzicht onderzoeken
Afdeling bacteriologie
Afdeling antigeendetectie & PCR
Afdeling autopsie
Elk bacteriologisch onderzoek doorloopt een aantal
stappen:
 De afdeling antigeendetectie voert een breed gam-
Elke veehouder kan een beroep doen op DGZ voor
autopsie van kadavers. Hoe vroeger een autopsie
wordt uitgevoerd, hoe beter de diagnose.
 We enten de stalen op verschillende voedingsbodems.
 Deze voedingsbodems worden geïncubeerd.
 We isoleren en/of tellen de bacteriën die groeien
op de geënte voedingbodems.
 We onderzoeken de individuele kiemen:
 via serotypering, biotypering, PCRanalyses;

we leggen een antibiogram aan.
Stalen voor bacteriologisch onderzoek worden dagelijks ingezet. De doorlooptijd van het onderzoek
fluctueert naargelang het type onderzoek.
ma onderzoeken uit:
parasitologie, histologie, kleuringen, immunofluorescentie, klinische biochemie, chemisch wateronderzoek, spermaonderzoek en PCR.

U kunt uw dieren in de groep efficiënt behandelen en preventieve maatregelen nemen om een
verdere verspreiding van ziekte te voorkomen.

Deze onderzoeken geven aan welke aandoeningen er circuleren bij de veestapel in de regio
en vormen een belangrijke indicatie voor het
opduiken van nieuwe ziekten of het veranderen
van bestaande ziekten.
 Daarbij gebruiken we diverse technieken:
microscopie, ionenchromatografie, elektroforese,
bloedanalysers, realtime & klassieke PCR, …
De stalen worden gewoonlijk dagelijks ingezet,
afhankelijk van het aantal aanvragen. De meeste testen (met uitzondering van histologie) zijn binnen één
tot twee dagen afgewerkt.
Afdeling serologie
Op de afdeling serologie sporen we antistoffen en antigenen op:
 Op verschillende staaltypes:
bloed, plasma, serum, mest, melk, ...
 Voor verschillende diersoorten:
runderen, kleine herkauwers, varkens, pluimvee.
 Aan de hand van verschillende technieken:
ELISA, HI, agglutinatie, AGP, ...
 Met behulp van verschillende methoden:
manueel, pipetteerrobotten, volautomatisch.
De frequentie waarmee we deze testen uitvoeren,
varieert naargelang het type test, van dagelijks, over
meermaals per week, naar wekelijks.
Resultaten van het onderzoek
 De resultaten van de onderzoeken worden in
het LIMS ingebracht.
 We vervolledigen de administratieve gegevens
in het LIMS aan de hand van de aanvraagformulieren (gegevens veehouder, dierenarts,
facturatie, ...).
 U ontvangt de beproevingsverslagen via een
paswoordbeveiligde website (DGZ Online), per
e-mail of per post.
Laboratoriumwerking
Download