Artikel 1

advertisement
Artikel 1:
OCTA nv, met maatschappelijke zetel op de Schaarbeeklei 600 in 1800 Vilvoorde, organiseert van 19 mei t.e.m
31 juli 2014 een verkoopactie onder de naam "SEA LIFE”. Deze actie is beperkt tot de deelnemende stations
met de merknaam OCTA+. “SEA LIFE” verwijst, in dit reglement en in alle hierop betrekking hebbende
documenten, naar het attractiepark dat zich in België bevindt (Koning Albert 1 Laan 116, 8370 Blankenberge www.SEA LIFE.be - T +32 (0)50 424 300), hieronder “SEA LIFE” genoemd.
Artikel 2:
Het spel is voor iedere natuurlijke persoon toegankelijk mits aankoop van minimum 20 liter brandstof. Er zal
echter maximaal één deelnameformulier per persoon (min. 18 jaar) en per dag gegeven worden.
Artikel 3:
Telkens als een automobilist in de periode van de actie in een deelnemend OCTA+ station voor minimum 20
liter brandstof tankt, zal hij een deelnameformulier ontvangen waarop hij twee vragen zal moeten
beantwoorden. Wanneer hij twee correcte antwoorden geeft, kan de automobilist het volgende winnen:
OFWEL 1 van de 5 vouchers die recht geven op een “Dag als dierenverzorger” voor kinderen van 6 tem 12 jaar,
reservering op basis van beschikbaarheid.
OFWEL 1 van de 1000 jaarpassen voor het attractiepark. Deze zijn naamsgebonden en geven gedurende 1 jaar
gratis toegang tot SEA LIFE voor 1 persoon.
OFWEL 1 SEA LIFE kassakorting van € 5 op 1 SEA LIFE ticket in de periode van 19/5/2014 tem 2/11/2014. (niet
geldig op online tickets, niet cumuleerbaar, niet in combinatie met andere acties). Kinderen tot 3 jaar hebben
gratis toegang tot SEA LIFE.
De winnaars kunnen onmiddellijk te weten komen wat ze gewonnen hebben door op het deelnameformulier te
krassen. De gewonnen prijs zal enkel en alleen gegeven worden als alleen de vakjes met de 2 correcte
antwoorden, en geen enkel ander, weggekrast zijn.
Is de gewonnen prijs een voucher voor een “Dag als dierenverzorger”, dan moet de automobilist zich voor
15/8/2014 tot de uitbater van het OCTA+ station wenden en zijn winnend deelnameformulier aan de uitbater
geven ter controle. De winnaar zal vervolgens een brief krijgen met alle praktische gegevens. De dag als
dierenverzorger moet gereserveerd worden voor 2/11/2014.
Is de gewonnen prijs een gratis jaarpas, dan moet de winnaar zich met zijn winnend biljet rechtstreeks tot de
kassa van SEA LIFE wenden om de jaarpas te bekomen. De jaarpas is 1 jaar geldig na ontvangst aan de kassa. Is
de gewonnen prijs een kassakorting van € 5, dan moet de winnaar zich rechtstreeks met zijn gewonnen biljet
aan de kassa van SEA LIFE aanmelden. Voor de openingsuren van SEA LIFE, surf naar www.SEA LIFE.be.
Artikel 4:
De winnende deelnameformulieren voor 1 jaarpas of voor 1 kassakorting van € 5 worden tot en met 2/11/2014
aanvaard aan de kassa van SEA LIFE, na deze datum vervallen zij. Een vervallen prijs kan geen aanleiding geven
tot een terugbetaling van de tegenwaarde, noch tot een of andere vergoeding, maar door de organisator
beschouwd worden als een niet-gewonnen prijs die automatisch opnieuw eigendom wordt van de organisator.
Er zal geen enkele tegenwaarde in contant geld voor de prijzen geëist kunnen worden, niet tijdens de actie en
niet erna.
Artikel 5:
Noch de organisator, noch "SEA LIFE”, noch OCTA nv, noch de zaakvoerder van een deelnemend OCTA+
benzinestation kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor een eventuele non-conformiteit van de gewonnen prijs met de normen, reglementeringen of wetten die in België en Nederland of in het land van de
winnaar van kracht zijn. Noch OCTA nv, noch “SEA LIFE” kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor
aanpassingen aan de modaliteiten van de actie of voor de totale of gedeeltelijke annulering van het spel in
geval van overmacht of een onverwacht voorval.
Artikel 6:
Deelname aan deze verkoopactie “SEA LIFE” betekent de totale aanvaarding van het onderhavige reglement. In
het kader van deze actie zal er geen enkele briefwisseling en geen enkel telefoongesprek plaatsvinden, met
uitzondering van het verzenden van het onderhavige reglement en van de nodige formaliteiten voor de
winnaars van deze verkoopactie.
Artikel 7:
Bij een geschil met betrekking tot deze verkoopactie zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement
Brussel bevoegd zijn en zal enkel het Belgisch recht van toepassing zijn.
Artikel 8:
OCTA nv garandeert dat de door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens conform de wet op de
verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 zullen verwerkt worden. Deze gegevens zullen in een
bestand opgenomen worden dat enkel voor intern gebruik voorbehouden zal zijn. De deelnemers hebben het
recht om de gegevens te raadplegen, aan te passen of te wijzigen.
Download