bedrijventerreinen in Waterland

advertisement
Werklocaties Waterland
Discussiepaper
Evert-Jan de Kort
Stec Groep
12 01 09
stec groep?
• economisch advies- en onderzoeksbureau
• arnhem
• wonen
• commercieel vastgoed
• bedrijventerreinen
• locatiekeuze bedrijven & economische
ontwikkeling
discussie bedrijventerreinen (1)
…dat is het
zoveelste
waardeloze
terrein….
de economie krimpt!
nieuwe terreinen
overbodig…
bedrijventerreine
n zijn oud en lelijk
verrommeling
van het
landschap
discussie bedrijventerreinen (2)
• Verrommeling/herstructurering speerpunt Rijk
• Mooi Nederland
• Structuurvisie “Zicht op Mooi Nederland”
 A7 Wijdewormer-Oostzaan
• Agenda Bedrijventerreinen 2008-2012
• Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen onder
voorzitterschap van Peter Noordanus
aanpak
bedrijventerreinen in Waterland
•
320 ha bruto, 195 ha netto
•
1% grondoppervlak!
•
Concentratie in Purmerend
•
Geen ruimte meer uitgeefbaar
•
Grote waarde!
bedrijventerreinen in Waterland
• Direct
• 25% bedrijven
• > 30% van de werkgelegenheid
• Indirect
• multiplier 0,5
• Vooral ook lager opgeleiden
• Hoge TW: gemiddeld EUR 1,6 miljoen/ha
• Leegstand zeer beperkt
bedrijventerreinen in Waterland
• Belangrijkste ontwikkeling Baanstee Noord: 150 ha bruto
• Kleine ontwikkelingen Zeevang, Edam-Volendam
• Totaal: 92 ha netto gepland
Baanstee Noord
Bron: Stec Groep, 2008
bedrijventerreinen Waterland
•
Productie, groothandel, logistiek, reparatie dominante
sectoren op bedrijventerreinen
Landelijk beeld, BIB
22%
31%
Product ie
Groot handel
Logist iek
18%
Reparat ie en/of onderhoud
15%
14%
Overig
Bron: Database Bedrijfsruimtegebruikers in Beeld, Stec Groep (2002-2008)
vraag naar bt in Waterland
Uitbreidingsvraa
g 2006 - 2030
Bovenregionale
vraag
Vervangingsvraa
g tot 2030
Bron: Stec Groep, 2008
—
Uitgifte
bedrijventerrein
2006 en 2007
=
Totale vraag naar
bedrijventerrein
2008 - 2030
vraag naar bt in Waterland
Vraag
Netto hectares 2008-2030
Uitbreidingsvraag GE scenario
120
+ Vervangingsvraag
+ Bovenregionale vraag
- Uitgifte van bedrijventerrein
+12
-
Beleid snelwegpanorama’s &
Nationaal Landschap
Totaal
+6 – 10
0
- 15 - 20
115 – 130
DISTRIBUTIECENTRA
SHARED SERVICES
CALLCENTERS
buiten de
Randstad
50-100
arbeidsplaatsen
100-250
arbeidsplaatsen
meer dan 250
arbeidsplaatsen
PRODUCTIE EN ASSEMBLAGE
Noorden:
IPR-effect
vraag naar bt in Waterland
•
Groei in reguliere sectoren
•
Maar vooral in dienstverlening, zorg, vrijetijdseconomie
vraag naar bt in Waterland
Belangrijkste locatie- en pandeisen
Goede ontsluiting auto
63%
Dichtbij huidige vestiging
Uitstraling omgeving
50%
Dichtbij klanten
41%
26%
Uitbreidingsmogelijkheden
Parkeergelegenheid
53%
52%
Uitstraling pand
50%
44%
41%
Prijs-kw aliteitverhouding
Functionaliteit gebouw
vraag naar BT in Waterland
Verdeling vraag naar verschijningsvorm in Waterland
20 - 30%
5 - 10%
Ho o gwaardige beeldkwaliteit
Gemiddelde beeldkwaliteit
Functio nele beeldkwaliteit
65 - 75%
Bron: Stec Groep, 2008
hoogwaardige terreinen
modern gemengde terreinen
functionele werkterreinen
zwaar industrieterrein
logistiek terrein
confrontatie vraag - aanbod
Hoofdzakelijk modern-gemengd  voor reguliere vraag
herstructurering en intensivering
1
2
3
• levensfase
• aanpak
Type herstructurering
Kosten per netto hectare
Groot onderhoud
€ 200.000
Revitalisering
€ 400.000
Herprofilering
€ 2.500.000
Transformatie
€ 2.500.000
Bron: Stec Groep, 2008
herstructurering en intensivering
•
5 à 8% lijkt haalbaar; terreinen al vrij intensief benut….
•
Stapelen
•
Schakelen
•
Efficiënt verkavelen
 Sterk afhankelijk van type activiteiten/terrein!
•
Zorgvuldig uitgeven: SER ladder/koppeling nieuw & oud
naar nieuwe werklandschappen…
Locaties:
• goed bereikbaarheid (OV, auto, parkeren)
• multifunctioneel
• hoge kwaliteit openbare ruimte
• gebiedsontwikkeling i.p.v. kavelgewijs
• ‘enjoy work’
Gebouwen:
• functioneel
• architectuur en uitstraling
• flexibiliteit
naar nieuwe werklandschappen…
•
Gemengde economische zones
•
accent zorg/health
•
accent vrijetijdsecomomie
•
accent leren/onderwijs
 Voorbeelden
health parken Leidsche Rijn, Zwolle,
Heerlen
Albert Schweizer ziekenhuis, Dordrecht
Health Park, Utrecht
Orbis Medical Park, Sittard-Geleen
Sportstad, Heerenveen
Leisurelocatie
Leerpark: Sterckwijck Boxmeer
te zetten stappen
•
Stel regionale bedrijventerreinenvisie op
•
Zet pilots nieuwe werkllocaties op
•
Ontwikkel Baanstee Noord!
•
Beperk kleinschalige, versnipperde ontwikkelingen
•
Zet extra in op zorgvuldig ruimtegebruik
•
Stimuleer op simpele wijze extra kwaliteit
•
Betrek de markt meer!
Taskforce Noordanus
Oplossingen gericht op:
• structuur bedrijventerreinenmarkt en positie gemeenten
• zwakke ruimtelijke regie op regionaal niveau
• financiële voorwaarden
Drie strategische lijnen:
• inhaalslag economische stadsvernieuwingsaanpak
• verzakelijken van bedrijventerreinenmarkt
• regionale aanpak
Taskforce Noordanus
•
Rijk: 400 miljoen euro t/m 2013
•
Voor zomer 2009 afspraken met provincies in convenant
•
Elke provincie moet herstructureringsplan opstellen
•
Basis voor Rijksfinanciering
•
Maart 2009 pilotprojecten
•
LT (> 2013) focus op verzakelijking bt markt
vragen?
www.stec.nl
[email protected]
Bedankt voor uw aandacht!
Download