Wijziging 2

advertisement
O. Ref. BUEK.GDAB.08.000.120
Annulering van een PLDA -aangifte
Wijziging 2
26/08/2008
Commentaar
Deze wijziging heeft betrekking op de annulering van een PLDA -aangifte in geval
van teruggaaf van BTW.
Bepaling
Annuleren van de aangifte heeft tot doel in PLDA de volledige aangifte te doen
verwijderen, alsmede, -in voorkomend geval- alle voorafgaande afschrijvingen..
Gevallen
Invoer:
1. Vóór de vrijgave van de goederen.
2. Na de vrijgave van de goederen en de goederen bevinden zich nog onder
douanetoezicht.
3. Na de vrijgave van de goederen indien reeds een andere aangifte voor dezelfde
zending werd ingediend (dubbele ingaven).
4. Voor de gevallen van teruggaaf van BTW, bedoeld in §133 van de Instructie
Terugbetalingen en Kwijtscheldingen, D.I.534.1, indien nog niet behandeld onder de
gevallen bedoeld onder 1. en 2. hiervoor.
Uitvoer:
5. Vóór de vrijgave van de goederen
6. Na de vrijgave van de goederen indien de goederen het fiscaal of douanegebied van
de EU nog niet hebben verlaten
7. Na de vrijgave van de goederen indien reeds een andere aangifte voor dezelfde
zending werd ingediend (dubbele ingaven).
Procedures
Gevallen 1, 2, 5 en 6 :
De verzoeken om annulering moeten door de aangever met de redenen van het
verzoek worden ingediend :
 Rechtstreeks in PLDA , via de opdrachtknop “annuleer aangifte” na selectie van
de te annuleren aangifte
o De door de verantwoordelijke van het hulpkantoor aangewezen
ambtenaar, (in praktijk in de gevallen 1, 2, en 5., veelal de
verificatiedienst, in geval 6 de kantoordienst) behandelt de verzoeken
in de volgorde van ontvangst (wachtrij: PLDAWeb): aangiften / SADprocedure–beheer / na selectie van douanelocatie, tabblad ”aanvraag
o
o

annulatie” / selectie aangifte / behandel aanvraag / aanvragen bevestigen
(OK) of weigeren.
Indien de annulering wordt aanvaard :
 Opdrachtknop “annuleer aangifte”
 Indien de aangever zijn e-mailadres heeft vermeld in de aangifte,
ontvangt hij automatisch een bevestigingsbericht van de
annulering.
Indien de annulering niet wordt aanvaard :
 De aangewezen ambtenaar brengt de aangever op de hoogte van
de weigering van de annulering door middel van een gemotiveerde
schriftelijke beslissing.
Per e-mail, met het automatisch verzoek om leesbevestiging, aan het hulpkantoor
dat bevoegd is voor de plaats waar de goederen zich bevinden. Het (dienst-) emailadres, naar hetwelk de aanvraag moet worden gezonden, dient aan de
klanten te worden gecommuniceerd door de verantwoordelijke van het
hulpkantoor.
o De door de verantwoordelijke van het hulpkantoor aangewezen ambtenaar
behandelt de verzoeken in de volgorde van ontvangst. De te annuleren
aangifte oproepen via PLDAWeb : aangiften / consulteer.
o Indien de annulering wordt aanvaard :
 Knop “annuleer aangifte.
 Reden van de annulering invoegen in veld “reden van annulatie” en
vervolgens opdrachtknop “annuleer aangifte”.
 Indien de aangever zijn e-mailadres heeft vermeld in de aangifte,
ontvangt hij automatisch een bevestigingsbericht van de
annulering.
 Indien de aangever zijn e-mailadres niet heeft vermeld in de
aangifte, zal de aanvrager wordt ingelicht van de annulering door
middel van een antwoord op zijn e-mailadres door het hulpkantoor.
o Indien de annulering niet wordt aanvaard :
 De aangewezen ambtenaar brengt de aangever op de hoogte van
de weigering van de annulatie door middel van een gemotiveerde
schriftelijke beslissing
Gevallen 3, 4 en 7 :
 De bovenvermelde procedure is van toepassing, maar bijkomend dient het
dossier te worden ingereikt worden voor voorafgaandelijke beslissing aan het
afdelingshoofd ‘aangiftebeheer’ Enig Kantoor. Tot nader order is deze
bevoegdheid gedelegeerd aan de verantwoordelijke van het betrokken
hulpkantoor.
De boekhoudkundige behandeling (bij invoer, in voorkomend geval) van een
annulering gebeurt tot nader bericht op het Enig Kantoor.
Gelieve alle personeelsleden van uw ambtsgebied, die bevoegd zijn voor de
annuleringsprocedures hiervan in te lichten.
Brussel, 31 januari 2008
Michel Masi
Afdelingshoofd dd. ‘Aangiftebeheer’
Download