Bestelbon publicaties website

advertisement
BESTELFORMULIER EINDEJAARSACTIE
Van 8 december 2010 tot en met 15 januari 2011 organiseert FARO een eindejaarsactie voor
boeken en tijdschriften. Gedurende die periode kan u publicaties aan verminderde prijzen
bestellen. Onderstaande lijst geeft u een overzicht van de aanbiedingen. Publicaties bestellen kan
door dit formulier ingevuld terug te sturen naar:



[email protected]
fax. +32 (0)2 213 10 99
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, T.a.v. Mevr. Sofie Van Kerkhoven,
Priemstraat 51, 1000 Brussel
U betaalt na levering en na ontvangst van factuur. Prijzen zijn exclusief verzendingskosten.
Aanbod geldig zolang de voorraad strekt. Algemene verkoopsvoorwaarden: zie onderaan.
BESTELINFORMATIE
Persoonsgegevens:
Voornaam en naam:
Organisatie:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
BTW-nummer:
Verzendadres:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Land:
Facturatieadres:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Land:
Pakketten
Omschrijving
Inhoud pakketten: zie http://www.faronet.be/node/7871
Prijs
Beleid en visieontwikkeling
(Niet meer als pakket beschikbaar – losse publicaties
kunnen wel nog besteld worden)
10 €
Dialecten
10 €
Nieuwe tendensen
8€
Archief
8€
Musea
(Niet meer als pakket beschikbaar – losse publicaties
kunnen wel nog besteld worden)
8€
Publiekswerking
8€
Interculturaliteit
gratis
Aantal
Totaalprijs
Aantal
Prijs
(aantal x 5 €)
Publicaties FARO
5 € / STUK
Omschrijving
D'hamers, Katrijn en Schoefs, Hilde. Kif Kif en Shouf Shouf. Op
ontdekking! Brussel: FARO, 2008.
D'hamers, Katrijn en Schoefs, Hilde. Kif Kif en Shouf Shouf. Didactische
handleiding bij het prentenboek voor leerkrachten kleuteronderwijs 5+.
Brussel: FARO, 2009.
De Nil, Bart en Walterus, Jeroen. Erfgoed 2.0. Nieuwe perspectieven
voor cultureel erfgoed. Brussel: FARO, 2009.
Belemans, Rob. Taal of Tongval. De gespleten Limburgse kus, oraal
erfgoed of taalpolitiek? Brussel: FARO, 2009.
Bilgin, Arif e.a. Haremnavels, leeuwenmelk en aubergines: culinair
erfgoed uit het Ottomaanse Rijk. Brussel: FARO, 2009.
Beeckman, Vincen e.a. Garde Robe. Brussel: FARO, 2010.
Smessaert, Simon. De boom op het dak. Verdiepingen in het
figurentheatererfgoed. Brussel: FARO, 2009.
Jacobs, Marc e.a. Synergie². Het cultureel-erfgoedconvenant als
hedendaags beleidsinstrument. Brussel: FARO, 2009.
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed
2 € per nummer
Nummer
Aantal
Prijs
(aantal x 2 €)
1(2008)1
1(2008)2
1(2008)4
2(2009)1
2(2009)2
2(2009)3
2(2009)4
3(2010)1
3(2010)2
3(2010)3
Andere publicaties
3 € / STUK
Omschrijving
Costers, Nele e.a. Het schrijvende en beschrijvende museum
(Publiekswerking musea, 7) Brussel: Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 2001.
Aantal
Prijs
(aantal x 3 €)
Eloy, Arnold en Smets, Leon. Technische collecties (Beheer, conservatie
en restauratie van museale collecties, 3). Brussel: Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, 2000.
Gelders, Ludo en Smets, Leon. Sectoronderzoek en verbetering van de
service in art handling en transport ( Beheer, conservatie en restauratie
van museale collecties, 4). Brussel: Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 2001.
Market'eum 05: Verslagboek (Cahier zwart op wit, 1). Antwerpen:
Culturele Biografie Vlaanderen, 2005. UITVERKOCHT
Van Genechten, Hildegarde (ed.). Museumwinkels. Museum of winkel?
(Cahier zwart op wit, 2). Antwerpen: Culturele Biografie Vlaanderen,
2006.
De Keyser, Bart (e.a.) Aan de slag met archief en documentatie.
Handleiding voor de lokale erfgoedhouder. Mechelen: Heemkunde
Vlaanderen, 2007.
Buist, Girbe e.a. Syllabus bij de basiscursus bedrijfsvoering in musea.
Tilburg: Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten, 2001.
UITVERKOCHT
De Tier, Veronique e.a. Dialect in het spel (Het Dialectenboek, 9).
Groesbeek: Stichting Nederlandse dialecten, 2009.
De Keyzer, Bart (ed.) In de zon én in de schaduw: gemeentearchieven in
het Vlaamse erfgoedbeleid (Archiefkunde, 7). Antwerpen: VVBAD,
2003.
Smets, Leon en Van den Bussche, Sofie. Politics and policies for
museums / Politique et gestion des musées / Politiek en beleid voor
musea (European museum advisors conference, 5). Brussel: Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, 2002. (EMAC-Conferentie 2001)
De Rynck, Patrick (ed.) Museumgids Vlaanderen en Brussel. Antwerpen:
OKV, 2005.
Capenberghs, Joris e.a. Visies op erfgoed in Vlaanderen en Europa
(Erfgoed in breedbeeld, 1). Antwerpen: Culturele Biografie Vlaanderen,
2003.
De Rynck, Patrick e.a. In de schaduw van het heden: het geheugen van
de erfgoedsector (Erfgoed in breedbeeld, 3). Antwerpen: Culturele
Biografie Vlaanderen, 2004. UITVERKOCHT
De Rynck, Patrick. Presentaties gepresenteerd. Van museumconcept tot
vormgeving: Vlaamse en Nederlandse praktijkverhalen. Brussel:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2007.
Ranshuysen, Letty. Hoe komt een museum tot een breder
publieksbereik? Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
2001.
Crul, Charlotte en Rzoska, Björn e.a. Van horen zeggen: mondelinge
geschiedenis in de praktijk.Brussel: VCV, 2005. [DVD]
Museumpeil nr. 25
Museumpeil nr. 27
Museumpeil nr. 30
Museumpeil nr. 32
Museumpeil nr. 33
Volkskundige bibliografie
3 € / STUK
Jaartal
1940/48
1949/50
1951
1957
1959
Aantal
Prijs
(aantal x 3 €)
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1991
1992
1993
1994
1995
1966
1997
1988
1999
Algemene verkoopsvoorwaarden van FARO
Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieding van goederen of diensten op de website FAROnet:
inschrijven voor een (betalende) activiteit, een publicatie of ander product bestellen of een abonnement aanvragen houdt
in dat u de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt. Van deze voorwaarden kan slechts op bepaalde punten schriftelijk
worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Wijze van bestelling of inschrijving
Bestelling van goederen en diensten gebeurt uitsluitend via de formulieren of modules op FAROnet die bestemd zijn voor
de bestelling van publicaties of abonnementen, of de inschrijvingen voor (betalende) activiteiten, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld. Via de verzending van deze bestel- of inschrijvingsformulieren gaat u akkoord met deze voorwaarden, en
is uw bestelling definitief.
Prijzen en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten,
eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijzen zijn
ook onder voorbehoud van eventuele tikfouten of informaticafouten.
U ontvangt een factuur van FARO voor het volledige bedrag van de bestelling op het opgegeven facturatieadres. Indien u
tegen de vervaldag (na 30 dagen) de factuur niet heeft betaald, ontvangt u een schriftelijke aanmaning met een
betalingstermijn van 8 dagen. Bij gebrek aan betaling op deze laatste vervaldag ontvangt u een laatste aanmaning via een
aangetekend schrijven. FARO houdt zich het recht voor om een schadevergoeding van 25 EUR te vorderen voor de
administratieve kosten van dit aangetekend schrijven. Indien u uw factuur verloren heeft, kan u gratis een kopie
ontvangen.
Klachten i.v.m. de facturen van FARO moeten ingediend worden binnen de 15 dagen na de factuurdatum, anders wordt de
factuur beschouwd als geldig en betaalbaar binnen de 30 dagen.
Levering van bestelde goederen
Levering van de bestelde goederen wordt enkel gegarandeerd indien het nog in voorraad is. FARO doet zijn uiterste best
om ervoor te zorgen dat u uw bestelling tijdig ontvangt. De opgegeven levertijden zijn steeds indicatief. Overschrijding van
leveringstermijnen geeft u geen recht op schadevergoeding. De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling
(leveringsadres).
Verlies of beschadiging van bestelde goederen
Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies of beschadiging van de bestelde goederen ten laste van de verkoper.
Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, moet u het
terugsturen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Indien u de bestelling reeds betaald zou hebben zal FARO het
bedrag van uw bestelling en de verzendingskosten retour terugbetalen, of het product omruilen, zodra wij de
geretourneerde producten in goede staat hebben ontvangen. Indien u uw bestelling niet heeft ontvangen (de goederen
zijn verloren gegaan tijdens transport) kan u dat binnen een termijn van uiterlijk 1 maand na de bevestiging van de
bestelling schriftelijk melden bij : [email protected]
Uw recht om van de aankoop van goederen af te zien
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de
aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop
afziet. Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7 dagen die
volgen op de ontvangst. Indien u de bestelling reeds betaald zou hebben zal FARO het bedrag van uw bestelling
terugbetalen zodra wij de geretourneerde artikels in goede staat hebben ontvangen (met ongeopende verpakking, indien
van toepassing). U zal zelf de verzendingskosten moeten betalen om het product terug te sturen.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter in Brussel.
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de
gebruiksvoorwaarden te wijzigen.
Download