VME0984 - Mertens Groep

advertisement
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG
Datum: Januari 2002
Blad 7/1
ECO INSECT
1)
Identificatie van het product en van het bedrijf.
- Productnaam
- Artikelnummer
- Werkzame stof
- Chemische familie
- Soort formulering
:
:
:
:
:
ECO Insect
1100330/1100335
50% kaliumzouten van vetzuren, 30% alcohol
- Bedrijfsgegevens
:
Woodstream Canada Corporation
3 Pullman Court
Scarborough, Ontario M1X 1E4
Tel: (416)291-8150
- Noodgevallen
:
Tel: 0516-432122
2)
Samenstelling - Informatie over de bestanddelen.
- Chemische gesteldheid
:
- Gevaarlijke componenten
CAS-Nr.
Component
:
[gehalte]
De exacte samenstelling is gepatenteerd.
3)
Risico's.
- Risico's voor de gezondheid
:
- Risico's voor de veiligheid
:
- Risico's voor de omgeving
:
Kan irritatie aan de huid veroorzaken, maar
maakt de huid niet gevoelig.
Kan tijdelijke irritatie aan de ogen veroorzaken,
maar verdwijnt binnen 16 dagen.
Chronisch orale consumptie van ethyl kan lijden
tot afwijkingen bij de geboorte of tot kanker bij
de mens.
ECOstyle B.V. Appelscha
Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens EG-richtlijn 91/155 EEG
Datum: Januari 2002
Blad 7/2
ECO INSECT
4)
Eerste-hulpmaatregelen.
- Inademen
:
Verlaat het vertrek.
- Oogcontact
:
De ogen spoelen met water.
- Huidcontact
:
Bij gevoelige huid spoelen met water.
- Inslikken
:
Geef een verzachtend middel (melk).
- Informatie voor medicus
:
5)
Maatregelen ter brandbestrijding.
- Blusmethode/middelen
:
water, alcohol, schuim
Als er moeilijkheden ontstaan, gebruik dan een
alcohol schuimer.
- Specifieke maatregelen en
beschermingsmiddelen voor
brandbestrijders
:
Het product bevat 30% alcohol wat de
ontvlambaarheid stimuleert. Water moet de
alcohol voldoende verdunnen en dooft de vlam.
- Ontledingsproducten
:
ECOstyle B.V. Appelscha
Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens EG-richtlijn 91/155 EEG
Datum: Januari 2002
Blad 7/3
ECO INSECT
6)
Maatregelen bij ongewild vrijkomen.
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
:
- Voorzorgsmaatregelen voor
het milieu
:
- Reinigingsmethoden
:
7)
Hantering en opslag.
- Voorzorgsmaatregelen
:
Voorkom besmetting van water en voedsel.
Herbruik de container niet als deze leeg is.
Wanneer er met het product gemorst wordt,
schoonspoelen met water en vervolgens dweilen.
- Opslag
:
Product niet opslaan in de buurt van open vuur.
- Opslagstabiliteit
:
Opslagruimte moet koel en droog zijn.
- Brandbaarheidsklasse
:
ECOstyle B.V. Appelscha
Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens EG-richtlijn 91/155 EEG
Datum: Januari 2002
Blad 7/4
ECO INSECT
8)
Maatregelen bij blootstelling / persoonlijke bescherming.
- Ventilatie
:
- Inademen
:
- Handen
:
Bij gebruik wordt het dragen van handschoenen
aanbevolen.
- Ogen
:
Bij gebruik wordt het dragen van een
veiligheidsbril aanbevolen.
- Lichaam
:
- Hygiëne
:
Na gebruik de handen wassen.
- Overige
:
Vermijdt het spatten in ogen.
9)
Bij gebruik goede ventilatie nodig.
Fysische en chemische eigenschappen.
- Product
Vorm
Geur
Kleur
Smeltpunt
Kookpunt
Vlampunt
Dampdruk
Dichtheid
Oplosbaarheid in water
Oplosbaarheid in andere
Viscositeit
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
vloeibaar
varkensreuzel
geelbruin
-5°C
93°C
< 21°C
0,93 kg/l
oplosbaar
ECOstyle B.V. Appelscha
Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens EG-richtlijn 91/155 EEG
Datum: Januari 2002
Blad 7/5
ECO INSECT
10)
Stabiliteit en reactiviteit.
- Stabiliteit
- Verenigbaar met
- Onverenigbaar met
- Gevaarlijke ontledingsproducten
- Polymerisatie
11)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
geconcentreerd mineraal product (kunstmest)
Doet zich niet voor.
> 15.0 ml/kg
Ecologische informatie.
- Ecologische toxiciteit
:
- Ecologische eigenschappen
:
13)
Materiaal is stabiel.
Toxicologische informatie.
- Toxicologische groep
- Accuut oraal LD50 rat
- Ogen
- Huid
- Overgevoeligheid
- Inhalatie
- Inslikken
12)
:
:
:
Toegelaten in ECOlogische teelt.
Afvalverwerking.
- Restanten
:
- Verpakking
:
- Aanbevolen reinigingsmiddel
:
- Algemene maatregelen
:
Het van de hand doen van afval overeenkomstig
de voorschriften.
Wanneer er met het product gemorst wordt,
spoelen met water en vervolgens dweilen.
ECOstyle B.V. Appelscha
Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens EG-richtlijn 91/155 EEG
Datum: Januari 2002
Blad 7/6
ECO INSECT
14)
Transportvoorschriften.
- Internationale voorschriften
Weg/rail RID / ADR, DOT,
TDG
- Binnenwateren ADNR
- Zee IMDG
- Lucht ICAO-TI, IATA-DGR
- UN nummer
- UN verpakkingsgroep
15)
:
:
:
:
:
:
Wettelijk verplichte informatie.
- Etikettering
:
ECOstyle B.V. Appelscha
Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens EG-richtlijn 91/155 EEG
Datum: Januari 2002
Blad 7/7
ECO INSECT
16) Overige informatie.
- Aanbevolen gebruik
en beperkingen
:
ECOstyle B.V. is niet aansprakelijk voor enige verwonding, verlies, schade of kosten,
direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van haar producten of van de gegevens
in dit veiligheidsinformatieblad, daar zij geen controle kan uitoefenen op het gebruik
door de afnemer.
De verstrekte gegevens zijn gebaseerd op huidige kennis en ervaring.
Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld als leidraad ten aanzien van veiligheid. De afnemer moet zelf vaststellen of het product geschikt is voor zijn toepassing.
ECOstyle B.V.
ECOstyle B.V. Appelscha
Download