2015-07-07

advertisement
VASTGESTELD
BESLUITENLIJST – A + B – vergadering burgemeester en wethouders van Delft d.d. 07-07-2015.
Aanwezig : burgemeester, wethouders Hekker, Förster, Brandligt, De Prez en Harpe.
Voorzitter : burgemeester.
Secretaris : Krul / Andriessen.
1.
Besluitenlijsten d.d. 30 juni en 2 juli 2015.
Beslissing: conform.
2.
Instemmen met de voorstellen met betrekking tot de ter inzage gelegde stukken die niet ter
bespreking zijn aangemeld.
Beslissing: conform.
3.
4.
5.
6.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1927910(WijkEnVoorz)
Beantwoording schriftelijke vragen inzake 'Praktijkschool'.
Op 10 juni 2015 heeft de heer T. Zonneveld, namens de SP-fractie, schriftelijke
vragen gesteld ingevolge artikel 39 Reglement van Orde Gemeenteraad
inzake 'Praktijkschool'.
Voorstel
Instemmen met bijgaande concept beantwoording.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1926169(Opdrachtgevers)
Beantwoording schriftelijke vragen inzake 'Afbouw kwijtschelding
waterschapheffingen Hoogheemraadschap Delfland'.
Op 9 juni 2015 heeft mevrouw M. Swart, namens de PvdA-fractie, schriftelijke
vragen gesteld ingevolge artikel 39 Reglement van Orde Gemeenteraad
inzake 'Afbouw kwijtschelding waterschapheffingen Hoogheemraadschap
Delfland'.
Voorstel
Instemmen met bijgaande concept beantwoording.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1929056(RegioKennis)
Beantwoording schriftelijke vragen inzake 'Uitspraken
Studentenhuisvesting van wethouder Pijnacker-Nootdorp'.
Op 15 juni 2015 heeft de heer D.G.C. van Dis, namens de CDA-fractie,
schriftelijke vragen gesteld ingevolge artikel 39 Reglement van Orde
Gemeenteraad inzake 'Uitspraken Studentenhuisvesting van wethouder
Pijnacker-Nootdorp'.
Voorstel
Instemmen met bijgaande concept beantwoording.
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder De Prez.
Kenmerk
Titel
1925024(Strategie)
Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Betalen laatste subsidietranche
BPF'.
In 2010 heeft de gemeente Delft € 700.000 toegezegd als cofinanciering voor
subsidieverlening vanuit het EFRO programma 'Kansen voor West 2007 -
Onderwerp
1
2013'. De uitbetaling van de bijdrage geschiedt in drie tranches van
respectievelijk 40%, 40% en 20% op basis van verantwoording van te voren
afgesproken prestaties. De eerste tranche (€ 280.000) is in 2013 overgemaakt;
de tweede (€ 280.000) is overgemaakt in 2014 en afgesproken is dat de derde
tranche wordt overgemaakt bij oplevering en verantwoording van het
eindresultaat (functionerende Bioprocess Pilot Facility). De BPF is op 19 maart
2015 feestelijk in gebruik genomen.
7.
Voorstel
Voorstel aan de gemeenteraad:
1. Vrijmaken van € 140.000 uit de reserve transitiefonds (nr. 7811800).
2. Akkoord gaan met de 11e begrotingswijziging van 2015.
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Förster.
Kenmerk
1928719(PROGV)
Titel
Samenwerkingsovereenkomst en Privacyconvenant Kamer Delft
(Veiligheidshuis).
Kamer Delft is sinds september 2013 operationeel en is verder doorontwikkeld.
Samen met partners is nu een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met als
doel eldere afspraken te maken over o.a. de doelgroepen die besproken
worden en de voorwaarden die gelden bij de samenwerking tussen de
ketenpartners. Tevens is een privacyconvenant opgesteld om te regelen met
welk doel de partners gegevens met elkaar uitwisselen, hoe ze dat doen en
wat de eisen zijn voor het bestand, waarin de gegevens worden vastgelegd.
Daarnaast zijn in het privacyconvenant de rechten opgenomen die
betrokkenen, van wie gegevens worden verwerkt, wettelijk gezien hebben.
Onderwerp
8.
Voorstel
1. Instemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Kamer Delft.
2. Instemmen met het Privacy-convenant Kamer Delft.
3. Burgemeester Verkerk machtigen om wijzigingen van ondergeschikt
belang in de Samenwerkingsovereenkomst en het Privacy-convenant Kamer
Delft aan te brengen.
4. De gemeenteraad over dit besluit informeren via bijgevoegde brief.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
1927840(PROGV)
Titel
Onderwerp
Evaluatie Welstandsnota Delft 2013.
Bij vaststelling van de Welstandsnota Delft 2013 door de gemeenteraad is
afgesproken de nota na een jaar te evalueren en de communicatie en
openbaarheid te verbeteren. Dat is gebeurd. Op het gebied van
vereenvoudiging, deregulering, ruimte voor vernieuwing en kostenverlaging
van het welstandstoezicht zijn de doelen bereikt. Er zijn aanbevelingen gedaan
voor kleinere verbeteringen (technisch en redactioneel) van de Welstandsnota
en -kaart. Er waren twee belangrijkere overlegpunten: over bebouwing langs
hoofdwegen en over de welstandsregimes Coendersbuurt. Hiervoor worden
voorstellen op hoofdlijnen gedaan om die na akkoord door te voeren.
Aanpassen van de Welstandsnota is een raadsbevoegdheid conform de
benodigde procedures.
Voorstel
1. Instemmen met de verbeteringen en aanpassingen uit de evaluatie van de
Welstandsnota.
2. De gemeenteraad informeren over de evaluatie van de welstandsnota en
daarin genoemde aanpassingen, voorstellen en aanbeveling.
3. Opdracht geven om de welstandsnota aan te passen en hiervoor de
benodigde procedure te doorlopen.
4. Evalueren van de kwaliteitsketen.
2
9.
10.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
1923412(Opdrachtgevers)
Beslissing
Afgevoerd.
Kenmerk
1925061(Programmeren)
Titel
Concept zienswijze Ontwerpbegroting 2016 GR Beheer
Grondwateronttrekking Delft Noord.
Op 18 juni 2015 is de Ontwerpbegroting 2016 van de GR Beheer
Grondwateronttrekking Delft Noord binnengekomen. De raad heeft tot 14
augustus 2015 de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
Onderwerp
11.
12.
Voorstel
Instemmen met het verzenden van bijgaande conceptzienswijze aan de raad,
zodat deze indien de raad hiermee instemt, voor 14 augustus 2015 verzonden
kan worden aan de GR.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
1927749(PROGV)
Titel
Onderwerp
Jaarverslag Handhaven Sociale Zekerheid 2014.
Wettelijk is er de verplichting om jaarlijks de resultaten van het
handhavingsbeleid sociale zekerheid (WWB, IOAW en IOAZ) in Delft te
verantwoorden. Dat doen we met dit jaarverslag. In het afgelopen jaar zijn er
over het algemeen goede resultaten behaald. Basis voor dit jaarverslag is het
beleidskader Activerend Handhaven. Dit beleidskader is in 2011 voor vier jaar
vastgesteld. In verband met diverse ontwikkelingen wordt voorgesteld om dit
beleidskader in 2016 (en niet in 2015) te herzien en ter vaststelling aan de
gemeenteraad toe te zenden. Redenen hiervoor zijn beschreven op blz.3. van
het jaarverslag. Juridisch zijn er geen belemmeringen om het beleidskader te
verlengen.
Voorstel
1. Akkoord gaan met het jaarverslag handhaven sociale zekerheid 2014;
2. Akkoord gaan met de verlenging van het beleidskader met 1 jaar;
3. Het jaarverslag ter kennisname aan de gemeenteraad zenden.
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Brandligt.
Kenmerk
1926069(WijkEnVoorz)
Titel
Onderwerp
Rapport voortgangsrapportage 'Voortgangsevaluatie Gezond en Wel'.
In het afgelopen jaar heeft de gemeente met de organisaties Participe Delft,
Kwadraad, Sport & Evenementen Haaglanden en MEE ZHN een nieuwe
samenwerkingsrelatie opgebouwd volgens de methodiek van prestatiedenken.
Genoemde organisaties hebben gezamenlijk een prestatiegerichte
netwerkorganisatie gevormd met de naam 'Delft voor Elkaar'. De organisaties
geven gezamenlijk invulling aan de uitvoering van het opdrachtdocument
Gezond en Wel. Aan de raad is toegezegd dat voor de start van het 3e
kwartaal van 2015 een evaluatierapport over de stand van zaken geleverd
wordt, waarbij de uitgangspunten van het Bosman & Vos rapport 'Welzijn in de
wijken (2010)' leidend zijn. Bosman & Vos heeft deze opdracht uitgevoerd en
het rapport 'Voortgangsevaluatie Gezond en Wel' opgesteld.
Voorstel
1. Kennisnemen van de voortgangsrapportage 'Voortgangsevaluatie Gezond
en Wel'.
3
2. Kennisnemen van de raadsbrief.
3. Akkoord gaan met toezending rapport en raadsbrief aan de raad.
13.
14.
15.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
1928640(Advies)
Titel
Onderwerp
Besluitvorming IEB.
Het college heeft bij het vaststellen van het parkeerbeleid gevraagd na te
denken over het nut van een Integraal Exploitatiebedrijf Parkeren (IEB) en hoe
dat het beste vorm kan worden gegeven. Na diverse onderzoeken en
workshops zijn er twee kansrijke scenario's. Een scenario waarbij Parking Delft
het IEB wordt en dus de (uitvoerende) regiefunctie van de parkeerketen krijgt
en een scenario waarin het IEB en de regiefunctie bij de gemeente wordt
belegd.
Het financiële verschil tussen de scenario's is zodanig klein dat dit niet een
doorslaggevende factor is. De keuze voor een scenario moet dus op basis
van argumenten gemaakt worden. Beide scenario's worden in de
voorliggende oplegnotitie behandeld, zodat een bestuurlijk besluit afgewogen
kan worden genomen.
Voorstel
Het college wordt gevraagd op basis van het bijgesloten rapport en de
collegenota IEB een voorgenomen besluit te nemen voor het IEB scenario
gemeente als regisseur of parking Delft.
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Harpe.
Kenmerk
1925547(Opdrachtgevers)
Titel
Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomst Archieven Delft en Schiedam.
Vorig jaar is een bestuurlijke opdracht vastgesteld waarin opdracht is gegeven
te onderzoeken op welke wijze een samenwerking tussen de Archieven van
Delft en Schiedam het beste kan plaatsvinden. Bij deze nota worden de
uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd.
Voorstel
Instemmen met:
1. Het formaliseren van de samenwerking tussen de Archieven van Delft en
Schiedam in 2015-2016 door het ondertekenen van bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst;
2. De burgemeester vragen volmacht te verlene aan wethouder Förster om
de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen;
3. Het maken van een financiële vertaling van eenmalige en structurele
kosten en voordelen van het samenvoegen van de archiefdiensten door
middel van een GR;
4. Het eind 2016 evalueren van de samenwerking en daarbij ook de financiële
gegevens te betrekken om zodoende tot een afgewogen besluit te komen of
de samenwerking gehandhaafd blijft in de huidige vorm of dat deze alsnog
wordt voortgezet in de vorm van een GR.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
1929137(ProgEnPro)
Titel
Onderwerp
Laga.
Op 11 november 2014 heeft het college van B&W besloten om akkoord te
gaan met de ondertekening van een Anterieure Overeenkomst met
roeivereniging Laga. Na discussie in de Raad hierover op 17 en 26 maart 2015
is dit besluit herbevestigd. Sindsdien is deze A.O. tot in detail uitgewerkt.
4
Parallel hieraan is conform afspraak de gemeente in gesprek met Laga en
omwonenden over de overlast problematiek, en heeft Laga een onderzoek
uitgezet naar de mogelijkheid om tot eventuele alternatieven over te gaan.
16.
17.
18.
Voorstel
Akkoord gaan met de ondertekening van bijgevoegde Anterieure
Overeenkomst, die door roeivereniging Laga reeds is ondertekend.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
1929037(Opdrachtgevers)
Beslissing
Conform.
Kenmerk
1927750(RegioKennis)
Titel
Onderwerp
Herverdeling budget Beschermd wonen 2015.
De meicirculaire laat een aanpassing van het budget Beschermd wonen in
2015 zien. Voor DWO is dit negatief uitgevallen. Het tekort kan oplopen tot € 1
miljoen, rekening is houdend met inkomsten uit eigen bijdragen van € 1
miljoen. Bij de herverdeling lijkt vooral uit te zijn gegaan van de staande
verplichtingen richting aanbieders (mede op basis van de realisatie 2014). Met
andere verplichtingen, nieuwe instroom en verzwaring van de zorgvraag is
geen rekening gehouden. Ook is onze budgetverlaging in 2015 ten behoeve
van innovatie weggevallen, wat leidt tot een structureel verlagen van het
budget. Middels een brief willen we aan de staatssecretaris van VWS een
signaal afgeven. Het budget zou namelijk zonder korting overkomen en we
hebben te maken met een overgangsrecht van 5 jaar voor cliënten.
Voorstel
1. Instemmen met de brief aan staatssecretaris Van Rijn;
2. Wethouder De Prez mandaat verlenen voor eventuele aanpassingen naar
aanleiding van besluitvorming in de regio.
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder De Prez.
Kenmerk
1927914(Advies)
Titel
Instemming met verzending brief Provincie, fietsprojecten fietsactieplan
en fietshandhaving.
In het kader van verscherpt toezicht op de gemeente is in maart jl. aan de
Provincie Zuid-Holland de financiering van 'fietsprojecten fietsactieplan en
fietshandhaving 2015' voorgelegd ter ambtelijke oordeelsvorming. De Provincie
heeft toen verzocht om aanvullende informatie;
• verdere inhoudelijke onderbouwing nut en noodzaak;
• prioritering projecten;
• onderscheid in projecten waarover de gemeente voor de zomer graag een
besluit van de Provincie ontvangt en welke kunnen wachten met
besluitvorming tot na de zomer;
• bestuurlijke vaststelling uitvoeringsplan.
Onderwerp
Voorstel
Met bijgevoegde brief aan de Provincie wordt goedkeuring gevraagd voor het
beschikbaar stellen van budgetten voor uitvoering van fietsprojecten 2015 die
onontkoombaar en onuitstelbaar zijn:
• € 260.000,--, met uitsluitsel uiterlijk 20 juli 2015;
• € 35.000,--, met uitsluitsel uiterlijk 1 september 2015.
Daarnaast wordt voorgesteld projecten die alsnog uitgesteld kunnen worden
(ad 85.000 euro) door te schuiven naar 2016+. Uitstel hiervan leidt ertoe dat
investeringsbedragen die in de programmabegroting 2015 voor 2015 zijn
gereserveerd pas in 2016 worden benut. Ofwel kan het college bij
5
gemeentebrede afweging besluiten deze investeringsbedragen te betrekken
in dekking van de nieuwe begroting.
Na goedkeuring door het college wordt de brief aan de Provincie voorgelegd.
19.
20.
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Harpe.
Kenmerk
1930280(Geld)
Titel
Onderwerp
Productenrealisatie 2014.
De Productenrealisatie 2014 is, conform het Besluit Begroting en
Verantwoording, opgesteld. Hierin wordt op totaalniveau inzicht geboden in de
gerealiseerde baten en lasten per product. De productenrealisatie wordt door
het college vastgesteld en wordt samen met de jaarstukken voorgelegd aan de
toezichthouder; de Provincie Zuid Holland.
Voorstel
De Productenrealisatie 2014 vaststellen en instemmen met de toezending.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
1929535(OBS )
Beslissing
Conform.
6
BESLUITENLIJST VAN DE TER INZAGE GELEGDE STUKKEN
vergadering burgemeester en wethouders van Delft d.d. 07-07-2015
1.
2.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1926100(TeamStad)
Verhoging prestatiesubsidie.
Conform de sociale visie wordt binnen het sociale domein de beweging
van zware naar lichte ondersteuning en ontwikkelen eigen kracht
gestimuleerd. Zo ook binnen de jeugdketen. In deze beweging past het
geven van ondersteuning door vrijwilligers aan gezinnen met opvoeden opgroei problemen en de vorming van opvoednetwerken. Daarom
adviseren wij u de subsidieaanvraag te honoreren, zodat de
Home/Doorstartstartactiviteiten het opzetten van opvoednetwerken en
de toeleidingsfunctie naar informele vormen van ondersteuning kan
worden vormgegeven. Een belangrijke stap om de Toegang te
ontlasten. Dit is mogelijk via een budget neutrale herschikking van
middelen binnen de begroting van preventief jeugdbeleid.
Voorstel
Akkoord gaan met:
De verhoging van de prestatiesubsidie voor Humanitas met €
40.772,- in 2015 en voor de jaren 2016 en 2017 met € 61.158,- onder
voorbehoud van voldoende middelen in de gemeentelijke begroting.
De verhoging van de subsidie bestaat uit extra middelen voor:
- de uitbreiding van Homestart/ Doorstart € 25.000,(604586/442412).
- de pilot 'versterking opvoedondersteuning' € 36.158,(604953/442412). De pilot heeft een projectduur van 2,5 jaar. Op
grond van de resultaten zal het vervolg nader worden beoordeeld.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1926123(TeamStad)
Jeugdgezondheidszorg.
1.De voorziening die de JGZ in de jaarrekening 2013 had getroffen in
verband met het BTW risico valt vrij ten gunste van het resultaat en
vloeit bij de subsidievaststelling 2014, conform de CBS
verdeelsystematiek, terug naar de gemeente.
2.De JGZ wil het triageinstrument GIZ implementeren voor een
goede verbinding met de toegangteams van de regiogemeenten,
zodat eerder en gerichter passende ondersteuning kan worden
geboden (van zwaar naar licht) en de Toegang wordt ontlast. De JGZ
wil hiervoor een bestemmingsreserve creeren. Het
directeurenoverleg H10 heeft deze methode als regionale standaard
benoemd.
3.Met het addendum wordt het maximaal benodigde eigen vermogen
van de JGZ ZHW met ingang van 1 januari 2015 vastgesteld op 15%
van de som der baten en het financieel kader aangepast.
Voorstel
1. Kennisnemen van de vrijval van de BTW voorziening ter hoogte van
€ 153.376,- . Hierop rust geen verplichting. Dit bedrag kan vrijvallen bij
de najaarsrapportage ten gunste van weerstandscapaciteit.
2. Voor de implementatie van het instrument GIZ instemmen met het
creëren van een bestemmingsreserve. Voor Delft gaat het om €
103.250,- (601793/442421).
3. Het addendum bij het convenant 'Uitvoering jeugdgezondheidszorg
gemeenten Zuid-Holland West' inclusief het gewijzigd financieel
kader vaststellen.
4. De burgemeester vragen volmacht te verlenen aan wethouder
Hekker voor ondertekening van het gewijzigde convenant.
7
3.
4.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1929093(Advies)
Samenwerking expatdesk Den Haag.
Delft vindt het belangrijk om kennismigranten optimaal te faciliteren. Dit
past binnen het collegebeleid om het internationale vestigingsklimaat
en de kenniseconomie van de stad te versterken. Expats dragen hier
flink aan bij. Sinds 2013 liep er een pilot met de expatdesk (The Hague
International Center) in Den Haag om internationale kenniswerkers te
faciliteren en optimaal welkom te heten in onze stad. Expats
ontvangen aan de desk hun verblijfsvergunning, worden ingeschreven
in de Basisregistratie Personen en worden welkom geheten in onze
stad. Dit alles in één bezoek aan de desk. De pilot is inmiddels
afgelopen. Met deze memo wordt voorgesteld de samenwerking met
de expatdesk te verlengen met tweeënhalf jaar: van medio 2015 tot
eind 2017.
Voorstel
1. Akkoord gaan met verlenging van de samenwerking met de
gemeente Den Haag voor de jaren 2015-2017. Voor expats die in Delft
komen wonen, wordt hierdoor georganiseerd dat zij de procedure van
verlening verblijfsvergunning en inschrijving in het BRP doorlopen in
één bezoek.
2. De burgemeester vragen volmacht te verlenen aan wethouder
Förster om de definitieve versie (volgt uiterlijk 10 juli 2015) van het
samenwerkingscontract goed te keuren en te ondertekenen.
3. Akkoord gaan met de verdeling van de kosten over de sectoren
KCC en Economie.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1923416(VG)
Ontvangst verkoopopbrengst.
In een akte uit 1994 is vastgelegd dat de gemeente Delft bij de
verkoop van het perceel Schieweg 180 een deel van de
verkoopopbrengst zal ontvangen. Met de verkoper zijn in 2002
afspraken gemaakt over het percentage (35%) dat de gemeente Delft
van de verkoopopbrengst zal ontvangen. Op 6 januari 2015 is het
perceel verkocht voor € 749.865,55. Van dit bedrag, minus
afhandelingskosten van de notaris, ontvangt de gemeente Delft €
262.452,94. Om dit bedrag on ontvangst te nemen zal de gemeente
Delft dit aan de notaris moeten doorgeven. Met bijgevoegde brief gaan
wij akkoord met de uitbetaling van het bedrag. Na ondertekening door
uw college kan de brief verstuurd worden. In bijgevoegde memo zijn
de aanvullende afspraken en de financiele verwerking opgenomen.
Voorstel
Instemmen met:
1. Het versturen van bijgevoegde brief waarin de gemeente Delft
aangeeft akkoord te gaan met de uitbetaling van haar percentage van
de koopsom.
2. De bate te verwerken in de najaarsrapportage en de besteding van
bate waar nodig voorleggen aan de Provincie.
Beslissing
Conform.
8
5.
6.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1925565(HRM)
Samenstelling herplaatsingscommissie gemeentedirecteuren.
In de afspraken rond het (her)plaatsingsproces is opgenomen dat voor
de functie van gemeentedirecteur de gemeentesecretaris (GS) samen
met een lid van het college en twee vertegenwoordigers van OR/GO
de (her)plaatsingscommissie (HPC) vormt. Voorgesteld wordt om voor
het herplaatsingsproces van gemeentedirecteuren van deze
samenstelling af te wijken. Dit waar het betreft het zitting nemen in de
HPC van de GS. Dit gelet op het feit dat de GS ook betrokken is bij de
herplaatsing van gemeentedirecteuren waarover nadat dit heeft
plaatsgevonden (voor definitieve besluitvorming) een advies wordt
gevraagd aan de HPC. Voorstel: dhr Verkerk (burgemeester) de aan
de GS toebedeelde rol in de HPC te laten vervullen en mevr Hekker
aan te wijzen als het lid dat het college in deze cie. vertegenwoordigd.
Voorstel
De heer Verkerk en mevrouw Hekker aanwijzen als lid van de voor de
herplaatsing van gemeentedirecteuren gevormde
(her)plaatsingscommissie.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1926862(VG)
Nutsruimtes in Sporthal Buitenhof.
In de sporthal Buitenhof zijn in de Sporthal en in de Parkeergarage drie
nutsruimtes gerealiseerd. Deze ruimtes zijn specifiek bedoeld voor de
nutsbedrijven die deze ruimtes gebruiken. Om dit gebruik juridisch vast
te leggen, zullen ten gunste van de twee nutsbedrijven (Stedin en
Eneco) kwalitatieve verplichtingen gevestigd worden. Door het
vestigen van deze verplichtingen wordt vastgelegd dat de
nutsbedrijven hun voorzieningen in deze ruimtes mogen realiseren en
dat zij alleen het gebruiksrecht van deze ruimtes hebben. Eén
nutsruimtes van Eneco is in de parkeergarage geplaatst op verzoek
van Vorm Ontwikkeling. De afspraken hiervoor zijn opgenomen in de
overeenkomst. In de memo zijn de aanvullende afspraken en de
financiële verwerking opgenomen.
Voorstel
Instemmen met:
1. Het vestigen van een kwalitatieve verplichtingen ten gunste voor
Stedin voor het gebruiken van de transformatorruimte in de Sporthal
Buitenhof;
2. Het vestigen van een kwalitatieve verplichtingen ten gunste voor
Eneco voor het gebruiken van de transformatorruimte in de
Parkeergarage Buitenhof;
3. Het vestigen van een kwalitatieve verplichtingen ten gunste voor
Eneco voor het gebruiken van ketel/stookruimte in de Sporthal
Buitenhof Sporthal ;
4. Het aangaan van de overeenkomst met Vorm Ontwikkeling over
het opheffen van een parkeerplaats en de daarvoor te betalen
compensatie;
5. Het bedrag van € 10.000,-- welke als compensatie wordt betaald
voor de aanleg van de parkeerplaats in het plangebied ten gunste te
laten komen van de grondexploitatie Buitenhof.
Beslissing
Conform.
9
7.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1927079(VG)
Koopovereenkomst.
Er is overeenstemming bereikt over verkoop van de locatie Kruisstraat
71 te Delft. Op het perceel was voorheen de openbare bibliotheek
gevestigd. Nadat de bibliotheek is verhuisd (2006), is het pand voor
het grootste gedeelte gesloopt (2009) en is het perceel tijdelijk gebruikt
als beweegtuin (2011-2013). In de koopovereenkomst is vastgelegd
dat de gemeente het perceel bouwrijp aan de koper zal leveren.
Hiervoor zal de gemeente de achtergebleven bebouwing slopen en
maatregelen ten opzichte van de belendende gebouwen/percelen
nemen. Verder zal de gemeente een gedeelte van de noodzakelijke
saneringskosten van het perceel aan de koper betalen. Het
uiteindelijke incidentele voordeel wordt toegevoegd aan de algemene
reserve gebiedsontwikkeling.
Voorstel
1. Verkoop van de locatie Kruisstraat 71 conform bijgaande
koopovereenkomst met bijlagen.
2. Uitvoeren van de werkzaamheden met het oog op de
koopovereenkomst.
3. Het uiteindelijke incidentele voordeel, nadat de koopsom is
ontvangen en de exacte hoogte van de verkoopkosten duidelijk is, te
storten in de algemene reserve gebiedsontwikkeling.
4. De financiële consequenties vervolgens te verwerken via de
begrotingswijziging bij het (T)MPG zodra er zekerheid is over het
doorgaan van de transactie.
Beslissing
Conform.
10
Download