2015-02-10

advertisement
VASTGESTELD
BESLUITENLIJST – A + B – vergadering burgemeester en wethouders van Delft d.d. 10-02-2015.
Aanwezig : burgemeester, wethouders Hekker, Förster, Brandligt, De Prez en Harpe.
voorzitter : burgemeester.
Secretaris : Krul /Andriessen.
1.
Besluitenlijsten d.d. 3 februari 2015.
Beslissing: conform.
2.
Instemmen met de voorstellen met betrekking tot de ter inzage gelegde stukken die niet ter
bespreking zijn aangemeld.
Beslissing: conform.
3.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
4.
Voorstel
Instemmen met bijgaande concept beantwoording.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
1824854(Opdrachtgevers)
Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Kadernota Innovatie Sociaal
Domein 2014-2018, deel 2'.
Als gevolg van de decentralisaties vanuit het Rijk zijn gemeenten met ingang
van 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken in het sociaal domein. Het Rijk
legt de invulling en uitvoering van deze taken bij gemeenten neer en voegt
daar een aanzienlijk budget en inclusief korting bij. Voor Delft gaan het om
ruim € 66 miljoen nieuw budget op een totaalbegroting van € 153 miljoen voor
het hele sociale domein. Het college heeft er voor gekozen om de wettelijk,
verplichte besluiten en de lokale en bovenlokale keuzes en
samenwerkingsafspraken te bundelen in een integrale Kadernota waarmee het
overzicht en de relaties binnen het sociale domein zichtbaar worden.
Onderwerp
5.
1824514(Besturing)
Beantwoording schriftelijke vragen inzake 'De stresstest project
Spoorzone Delft'.
Op 12 januari 2015 heeft de heer De Wit, namens de fractie Onafhankelijk
Delft, schriftelijke vragen gesteld ingevolge artikel 39 Reglement van Orde
Gemeenteraad inzake 'De stresstest project Spoorzone Delft'.
Voorstel
1. Instemmen met de Kadernota ISD 2014 - 2018, deel 2.
2. De gemeenteraad voorstellen De Kadernota ISD 2014 - 2018, deel 2 vast
te stellen.
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Hekker.
Kenmerk
Titel
1823213(Advies)
Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Vaststelling Bestemmingsplan
Herziening Noordwest 1 (Hof van Delft)'.
Het onderhavig bestemmingsplan gaat om een technische correctie van het
bestemmingsplan Noordwest 1 (Hof van Delft). In dit bestemmingsplan is een
regeling opgenomen ('een zogenoemde verticale bestemming') die tot gevolg
heeft dat bepaalde functies uitsluitend op de begane grond zijn toegestaan.
Het gaat om:
1. Westlandseweg 40
2. Zocherweg 2
3. Hof van Delftlaan 2
Onderwerp
1
4. Wallerstraat 12-18
5. Ruys de Beerenbrouckplein 5
6. Spoorsingel 60
Het bestemmingsplan heeft van 7-11-2014 zes weken ter inzage gelegen. Op
25 november is een inloopavond met inspraakmogelijkheid geweest. Er is 1
zienswijze ingediend. De zienswijze is samengevat en beantwoord in de Nota
Zienswijze.
6.
Voorstel
1. Akkoord gaan met het bestemmingsplan Herziening Noordwest 1 (Hof van
Delft), de Nota Zienswijze en het raadsvoorstel.
2. Akkoord gaan met het niet vaststellen van een exploitatieplan.
3. Voornoemde stukken ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
1823744(Advies)
Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Wijziging Bestemmingsplan
'Bedrijventerreinen Delft Noord (DSM)'.
De Raad van State heeft op 10 december 2014 uitspraak gedaan over het
tegen het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen Delft Noord (DSM)' ingestelde
beroep. Het bestemmingsplan is daarbij - met uitzondering van één technisch
onderdeel - in stand gebleven. In de uitspraak is bepaald dat het technische
onderdeel moet worden aangepast. Daarvoor moet het raadsbesluit van 13
juni 2013 waarbij het bestemmingsplan is vastgesteld worden gewijzigd.
Voorgesteld wordt om aan de raad voor te stellen om daartoe over te gaan.
Onderwerp
7.
Voorstel
1. Akkoord gaan met het raadsvoorstel;
2. Het raadsvoorstel ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
1826546(TeamStad)
Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling'.
In opdracht van VWS moeten de centrumgemeenten samen met hun
regiogemeenten komen tot een regio visie Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling (hierna 'regiovisie'). Deze regiovisie bevat de visie en
uitgangspunten over de aanpak huiselijk geweld, een financiële kader en
afspraken over de taakverdeling.
Onderwerp
8.
Voorstel
De gemeenteraad voorstellen:
1. De regiovisie Veilig Thuis vast te stellen.
2. De bijdrage van € 0,30 per inwoner vast te stellen.
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder De Prez.
Kenmerk
1821026(AdviesV)
Titel
Onderwerp
Wabo Handhavingsuitvoeringsprogramma Delft 2015.
Het handhavingsuitvoeringsprogramma, afgekort HUP, bevat de vertaling van
beleidsdocumenten, bestuurlijke keuzen en uitgangspunten op het gebied van
handhaving naar een operationeel uitvoeringsprogramma. Deze vertaalslag is
nodig omdat met de beschikbare middelen geen uitvoering kan worden
gegeven aan alle wettelijke handhavingstaken. Er moet daarom worden
geprioriteerd wat een algemeen gegeven is in de handhavingspraktijk. In het
HUP wordt beschreven hoe de beschikbare middelen worden ingezet op die
taken die belangrijk worden gevonden. Onderdeel van het HUP is de evaluatie
2
van het HUP 2014.
Voorstel
1. Instemmen met het Wabo handhavingsuitvoeringsprogramma Delft 2015.
2. Het Wabo handhavingsuitvoeringsprogramma Delft 2015 ter kennisname
zenden aan de gemeenteraad.
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat burgemeester Verkerk.
3
BESLUITENLIJST VAN DE TER INZAGE GELEGDE STUKKEN
vergadering burgemeester en wethouders van Delft d.d. 10-02-2015
1.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1818015(TeamStad)
Aanpassing beschikking meerjarensubsidie DOK.
In 2012 is aan DOK, de bibliotheek Delft een beschikking afgegeven
voor een meerjaren- prestatiesubsidie t/m 2015. Per 2015 is de
decentralisatie uitkering ten behoeve van de bibliotheekfunctie door
het rijk aan de gemeente verlaagd. Het college wordt voorgesteld de
verlaging van € 47.865,= in 2015 in mindering te brengen op de
subsidie aan DOK. Dit is reeds ambtelijk aan DOK medegedeeld.
Voorstel
1. Akkoord gaan met de verlaging van de subsidie aan Stichting DOK
t.h.v. € 47.865,=;
2. Ondertekenen uitbetalingsbrief subsidie 2015 t.h.v. € 3.106.634,=
(activiteitennr. 605368 / kostensoort 442420).
Beslissing
Conform.
4
Download