Inleiding tot het gebruik van graphics

advertisement
Variabelen en
berekeningen
Hoofdstuk 4
In dit hoofdstuk …
Typen van numerieke variabelen
 Variabele declaratie
 Toekenning
 Rekenkundige operatoren
 Getallen in labels en tekstvakken
 Eigenschappen van strings

Hoofdstuk 4
Visual Basic .NET voor studenten
2
Wat is een variabele?
Leg uit in je eigen woorden …
 2 belangrijke typen:

 Integer

4 bytes
 Double

Hoofdstuk 4
 gehele getallen
 kommagetallen
8 bytes
Visual Basic .NET voor studenten
3
Declareren


Zinvolle namen
Regels






Beginnen met een letter
Voorts letters of cijfers of _
Geen spaties, symbolen of keywords
Max 255 tekens
camelCasing, bv: nieuweStudentBachelor
VB is niet hoofdlettergevoelig, maar de IDE dwingt dit
automatisch af

Hoofdstuk 4
“Option Explicit” en “Option Strict” helpen met foutmeldingen
Visual Basic .NET voor studenten
4
Demo: Area of Rectangle
Dim varNaam As Type [ = startExpr]
Dim
Dim
Dim
Dim
personHeight As Double = 1.68
a As Integer = 3, b As Integer = 4
examMark As Integer = 65
betterMark As Integer = examMark + 10
Dim salary As Double 'default: 0
Dim naam As String 'default: Nothing
Hoofdstuk 4
Visual Basic .NET voor studenten
5
Toekenningsopdracht
lengte = 20
De variabele lengte krijgt de waarde 20
 lengte wordt 20
 Leesrichting: ←
 Niet: lengte is gelijk aan 20!

Hoofdstuk 4
Visual Basic .NET voor studenten
6
Berekeningen en operatoren
lengte = lengte + 1
De nieuwe waarde van lengte wordt de
oude waarde plus één
 Links: variabele naam, rechts: expressie

Hoofdstuk 4
Visual Basic .NET voor studenten
7
Operatoren
Zie tabel in het handboek
 Gebruik van haakjes is aanbevolen
 Opsplitsen van expressies is aanbevolen
(lange regels vermijden)
 Zie testvragen
 Wat is het verschil tussen / en \ ?
 Wat is ^ en Mod ?

Hoofdstuk 4
Visual Basic .NET voor studenten
8
Strings
Klasse: String
 Samenvoegen (concatenatie): &
 String waarden: dubbele quotes

Dim naam As String = "Kris"
Dim familieNaam As String = "Hermans"
Dim volledigeNaam As String = naam & _
familieNaam
Resultaat?
Hoofdstuk 4
Visual Basic .NET voor studenten
9
Typeconversie

Als je variabelen gebruikt op plaatsen waar
andere types verwacht worden, krijg je een fout.
(Demo)
Dim leeftijd As Integer = 29
MessageBox.Show(leeftijd)


Oplossing: omzetting naar het juiste type
Let op: Option Strict On !!
Hoofdstuk 4
Visual Basic .NET voor studenten
10
Conversiefuncties
Hoofdstuk 4
Integer waarde 1234
CStr
String waarde “1234”
Double waarde 12.94
CInt
Integer waarde 13 (afgerond)
String waarde “12.94”
CDbl
Double waarde 12.94
Visual Basic .NET voor studenten
11
Nieuwe Components

Klasse: TextBox



Klasse: Label






Invoer van de gebruiker
Property: Text
Tekstuele informatie
Niet wijzigbaar door gebruiker
Wel programmatorisch wijzigbaar
Property: Text
Klasse InputBox
Demo: Euro’s en Centen
Hoofdstuk 4
Visual Basic .NET voor studenten
12
Download