Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek Onderzoek

advertisement
Zorgpad Persoonlijkheidsproblematiek
Iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden. Echter, soms heeft iemand extreme persoonlijke eigenschappen en
vertoont hij hinderlijk gedrag. Dit kan zo ernstig zijn dat u er zelf last van krijgt. Ook mensen in uw omgeving
kunnen daar last van hebben. Deze problemen kunnen uw functioneren sterk onder druk zetten. Voorbeelden
zijn:





U bent perfectionistisch en wilt alles zó goed doen, dat het u teveel tijd kost en u taken daardoor niet
af krijgt.
U wilt graag aardig gevonden worden door anderen, waardoor u uzelf vaak wegcijfert en daarmee
tekort doet.
U vindt het moeilijk om anderen te vertrouwen, waardoor u mogelijk meer afstand neemt van
anderen.
U heeft last van stemmingswisselingen, waardoor u bijvoorbeeld soms ineens heel boos wordt.
U bent snel bang dat anderen u in de steek zullen laten, waardoor u afstand houdt van anderen of
juist erg veel nabijheid zoekt.
Deze klachten spelen vaak al jarenlang en hebben invloed op uw manier van denken, op uw gevoel en op uw
gedrag. 1 op de 7 mensen heeft een persoonlijkheidsstoornis.
Behandeling
Een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt zich over het algemeen vanaf de kindertijd en wordt in stand
gehouden of versterkt door gebeurtenissen die men later meemaakt. Doordat de persoonlijkheidsstoornis al zo
lang bestaat, bent u er ook mee vertrouwd geraakt. Om die reden richt de behandeling van een
persoonlijkheidsstoornis zich in eerste instantie meestal op het leren herkennen van bepaalde patronen in
denken, voelen en doen. Daarna kan er aandacht zijn voor het uiten en controleren van emoties, het
verminderen van angst en schuldgevoelens, zelfstandigheid en het vermogen zichzelf kritisch te bekijken.
Acceptatie van de ‘zwakke plek’ in de persoonlijkheid, ofwel de eigen valkuilen, en het omgaan daarmee staan
voorop. De meeste mensen met een persoonlijkheidsstoornis zullen door een behandeling niet wezenlijk
veranderen, maar leren vooral beter om te gaan met hun problemen. De behandeling kan zowel individueel als
in een groepstherapie plaatsvinden.
Onderzoek
Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk. Die zijn hieronder beschreven. Wanneer u in behandeling komt bij
Lionarons GGZ, bekijken wij samen welke onderzoeken u nodig heeft.
Intake
Oriënterend/kennismakingsgesprek.
Hulpvraag verkennend.
Klachtenanamnese / SCID I
In een soort interview worden alle mogelijke klachten die mensen kunnen
hebben gestructureerd uitgevraagd. U kunt daarbij denken aan
angstklachten en stemmingsklachten.
Persoonsanamnese / SCID II
In een soort interview worden alle mogelijke persoonlijkheidsstoornissen
gestructureerd uitgevraagd. Op die manier komen we te weten welke
persoonlijkheidseigenschappen u bij uzelf herkent.
Persoonlijkheidsonderzoek / MMPI
Dit is een vragenlijst die u invult, waarin we bijvoorbeeld vragen stellen over
hoe u zich voelt bij een bepaalde situatie en wat u vindt van bepaalde
situaties. Het resultaat is dat wij erachter komen wat uw persoonlijkheid is,
hoe u bent.
Schemavragenlijsten
Door het invullen van 2 vragenlijsten krijgen we een beeld van de schema’s
en modi die u bij uzelf herkent. Met schema’s bedoelen we vaste
overtuigingen over uzelf, over anderen en over de wereld in het algemeen.
Modi hebben te maken met uw gevoel en gedrag.
Intelligentieonderzoek
Door middel van een aantal testen en puzzels gaan we kijken hoeveel u weet,
wat uw sterke kanten zijn en waar u mogelijk wat meer moeite mee heeft.
Neuropsychologisch onderzoek
U gaat verschillende testen doen. Door die testen komen we te weten hoe
uw hersenen werken en of dat te maken heeft met de problemen.
Ontwikkelingsanamnese
In een soort interview worden uw klachten in kaart gebracht en wordt er met
u gekeken naar uw ervaringen op verschillende leefgebieden, zoals uw gezin,
uw werk en uw sociale contacten.
Heteroanamnese
Uw ouders vertellen in een gesprek hoe u zich heeft ontwikkeld
vanaf de geboorte tot en met nu.
Rapportage
De onderzoeker maakt een samenvattende rapportage waarin de resultaten
van de onderzoeken worden besproken en een diagnose en conclusie
worden gesteld.
Adviesgesprek
In dit gesprek worden met u de resultaten van het onderzoek besproken en
een voorstel gedaan voor behandeling. Samen met u zal er een behandelplan
worden opgesteld en zullen afspraken worden gemaakt.
Behandeling Persoonlijkheidsproblematiek
Hieronder staan therapieën beschreven, die mogelijk onderdeel vormen van je behandeling.
Denken
Voelen
Doen
Cognitieve gedragstherapie
Bij cognitieve gedragstherapie gaan we er vanuit dat gedachten, gevoelens
en gedrag elkaar beïnvloeden. In deze behandeling proberen we deze 3
pijlers wat bij te sturen, zodat u minder last ervaart van uw klachten.
Schematherapie individueel
Schematherapie gaat ervan uit dat iedereen bepaalde vaste overtuigingen
heeft over zichzelf, de ander en de wereld. Wanneer deze overtuigingen erg
sterk worden, kunt u hier last van ervaren. In de schematherapie onderzoekt
uw therapeut samen met u welke schema’s u heeft en hoe u hier beter mee
om kunt gaan, zodat u er minder last van heeft.
Schematherapie in een groep
Tijdens 20 sessies in een groep van 8 tot 12 personen leert u uw eigen
schema’s en modi herkennen en veranderen. Het voordeel van een groep is
dat u van elkaar kunt leren.
Systeembegeleiding
We praten met u en uw partner en/of het hele gezin om te kijken hoe u en
uw gezinsleden het beste met elkaar om kunnen gaan.
Psychotherapie
U krijgt individuele gesprekken met een psychotherapeut, waarbij met u
aandacht kan zijn voor onder andere het oplossen of hanteren van
problemen en inzichten uit verleden en heden kunnen worden verkregen.
Medicatie
U krijgt medicijnen die u helpen u beter te voelen. Hiervoor gaat u naar een
psychiater.
Steunende en structurerende begeleiding
U krijgt activerende, motiverende en doelgerichte gesprekken met een
hulpverlener. Ook is er ruimte om emoties te onderzoeken en stil te staan bij
belangrijke gebeurtenissen die u heeft meegemaakt.
ACT training
In de ACT training oefent u structureel om de negatieve invloed van
gedachten en gevoelens te verkleinen. Dit kan zowel in een groep als
individueel plaatsvinden.
Sociale vaardigheidstraining
In een groep oefent u met sociale vaardigheden, zoals: zeggen wat u ergens
van vindt, een praatje maken of een serieus gesprek voeren.
Praktische informatie
Rechten en plichten
Er bestaan enkele wetten, die de rechten regelen van mensen die behandeld worden of opgenomen zijn in de
gezondheidszorg. Deze wetten zijn ook belangrijk voor volwassenen die in behandeling zijn bij Lionarons GGZ.
De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst regelt de relatie tussen u en uw behandelaar.
U heeft recht op bijvoorbeeld informatie over de behandeling. Maar tegelijkertijd hebt u de plicht om de
behandelaar goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problemen.
Zo zijn er allerlei rechten en plichten die te maken hebben met de behandeling voor zowel u als de behandelaar
in deze wet opgenomen.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.lionarons-ggz.nl
Download