Voorbeeld ondernemingsovereenkomst

advertisement
Voorbeeld Ondernemingsovereenkomst
Ondernemingsovereenkomst op grond van artikel 32 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
Deze ondernemingsovereenkomst op grond van artikel 32 van de Wet op de Ondernemingsraden is gesloten tussen
[naam onderneming], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam + functie],
verder genoemd ondernemer,
en
de ondernemingsraad van [onderneming], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
[naam + functie], verder genoemd ondernemingsraad.
De redenen voor het sluiten van deze overeenkomst zijn:
Er is geen cao van toepassing op de onderneming en de werknemers.
De regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden komen tot stand in overleg
tussen ondernemer en ondernemingsraad.
De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verleent de ondernemingsraad slechts
bijzondere bevoegdheden op een aantal met name genoemde regelingen zoals
verwoord in artikel 27 lid 1. De or heeft geen wettelijke bevoegdheden op overige
regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
Zowel directie als ondernemingsraad wensen heldere afspraken te maken over de
bevoegdheden en procedures voor het overleg over arbeidsvoorwaardelijke regelingen.
Een ondernemingsovereenkomst volgens WOR art. 32 biedt ondernemer en ondernemingsraad de mogelijkheid om afspraken vast te leggen waarin de bevoegdheden zoals verwoord in artikel 27 (instemmingsrecht) ook toe te passen op aangelegenheden die niet in de opsomming van art. 27 lid 1 zijn opgenomen, alsmede om
aan het initiatiefrecht van de or een beroepsprocedure te verbinden.
Partijen komen het volgende overeen:
Artikel 1:
1. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door
hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op
het gebied van de arbeidsvoorwaarden, voor zover deze betrekking heeft op alle of
een groep van de in de onderneming werkzame personen.
2. Artikel 27 lid 2 t/m 6 van de WOR is van overeenkomstige toepassing als de ondernemer een regeling op het gebeid van de arbeidsvoorwaarden wil vaststellen, wijzigen of intrekken.
3. De ondernemingsraad houdt een schriftelijke peiling onder de medewerkers alvorens wel of geen instemming te geven aan een voorgenomen besluit van de directie
tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.
Artikel 2:
1. De ondernemingsraad kan de directie voorstellen een regeling op het gebied van de
arbeidsvoorwaarden vast te stellen, te wijzigen of in te trekken.
2. De ondernemingsraad doet een dergelijk voorstel schriftelijk en gemotiveerd.
3. Ondernemer en ondernemingsraad overleggen ten minste één maal over het voorstel van de ondernemingsraad, waarna de ondernemer voorafgaande aan de volgende overlegvergadering een besluit neemt over het voorstel van de ondernemingsraad. De ondernemer informeert de ondernemingsraad terstond van haar besluit en van de overwegingen bij haar besluit.
4. De ondernemingsraad kan tegen het besluit van de directie in beroep gaan bij de
kantonrechter, als hij vindt dat de ondernemer op grond van redelijkheid en billijkheid niet tot dit besluit had kunnen komen. De kantonrechter doet geen uitspraak
als niet eerst de bedrijfscommissie om advies is gevraagd.
Artikel 3:
Onder een regeling op het gebied van arbeidsvoorwaarden verstaan partijen alle beschreven regelingen voor het personeel, geheel of gedeeltelijk, die de arbeidsverhoudingen, beloning, arbeidsvoorwaarden, gedragsrichtlijnen, vergoedingen en andere
personele voorzieningen beschrijven.
Artikel 4:
De besluiten voortvloeiend uit deze overeenkomst en tot stand gekomen tussen ondernemer en or zullen direct doch uiterlijk 5 werkdagen na totstandkoming aan alle werknemers in de onderneming en aan de vakbonden bekend worden gemaakt.
Artikel 5:
De ondernemer stelt de leden van de ondernemingsraad de voorzieningen en werktijd
met behoud van loon ter beschikking die zij redelijkerwijs nodig hebben om de werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst uit te kunnen voeren. Indien nodig
kunnen ondernemer en ondernemingsraad hierover gedetailleerdere afspraken maken.
Artikel 6:
Partijen sturen onmiddellijk een exemplaar van deze overeenkomst toe aan de bedrijfscommissie en aan de vakbonden. Zij informeren onmiddellijk de personeelsleden van
de onderneming over deze overeenkomst.
Artikel 7:
1. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Wijziging van deze overeenkomst
vindt uitsluitend plaats bij schriftelijke overeenkomst. Indien partijen deze overeenkomst wijzigen, informeren zij daarover de personeelsleden van de onderneming en
sturen de gewijzigde overeenkomst aan de bedrijfscommissie en aan de vakbonden.
2. Deze overeenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd. Een
voornemen tot opzegging van deze overeenkomst moet ten minste drie maanden
tevoren schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij kenbaar worden gemaakt.
Vervolgens vindt hierover ten minste eenmaal overleg plaats. Indien een der partijen de overeenkomst daarna schriftelijk opzegt, informeert deze partij onmiddellijk
en schriftelijk de bedrijfscommissie en de vakbonden hierover. Ook informeert zij
onmiddellijk de personeelsleden van de onderneming hierover.
3. Indien ondernemer en ondernemingsraad een andere personele samenstelling
krijgen, is dat niet van invloed op deze overeenkomst.
Artikel 8:
Op de naleving van deze overeenkomst is de algemene geschillenregeling van artikel
36 van de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing.
Deze overeenkomst is door partijen in drievoud opgemaakt en ondertekend te [plaats]
op [datum].
Ondernemer
[handtekening]
[naam)]
[functie]
u Uitgevers b.v. Den Haag
Ondernemingsraad
[handtekening]
[naam)]
[functie]
Download