nieuwste reglement

advertisement
Reglement huishoudelijke competitie SV Hoeksche Waard
(versie 8 oktober 2011; vastgesteld in de ALV op 1 september 2011)
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
Cycli
Er worden per seizoen twee cycli afgewerkt.
De eerste en laatste speelavond van elke cyclus worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur,
rekening houdende met schoolvakanties, ledenvergaderingen, toernooien en andere evenementen.
De eerste cyclus zal ongeveer 15 speelavonden bevatten.
De datum waarop de eerste cyclus eindigt en de data waarop de tweede cyclus begint en eindigt
wordt op of vóór de eerste speelavond van een seizoen bekendgemaakt.
Eerste cyclus
In de eerste cyclus spelen allen in één groep volgens het Keizer-systeem.
De beginstand is gelijk aan de eindstand van de voorafgaande competitie, groep 1 voor groep 2
en groep 2 voor groep 3 etc.
De eindstand van de eerste cyclus is bepalend voor de groepsindeling van de tweede cyclus.
Tweede cyclus
De grootte van de groepen in de tweede cyclus wordt bepaald door het aantal deelnemers aan
het begin van de tweede cyclus. Zie de tabel.
deelnemers
18
19
20
21
22
23
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
groepsgrootte
6-6-6
7-6-6
7-7-6
7-7-7
8-7-7
6-6-6-5
deelnemers
24
25
26
27
28
29
groepsgrootte
6-6-6-6
7-6-6-6
7-7-6-6
7-7-7-6
7-7-7-7
6-6-6-6-5
deelnemers
30
31
32
33
34
35
groepsgrootte
6-6-6-6-6
7-6-6-6-6
7-7-6-6-6
7-7-7-6-6
7-7-7-7-6
7-7-7-7-7
deelnemers
36
37
38
39
40
41
groepsgrootte
6-6-6-6-6-6
7-6-6-6-6-6
7-7-6-6-6-6
7-7-7-6-6-6
7-7-7-7-6-6
7-7-7-7-7-6
De spelers worden in de groepen geplaatst op grond van hun plaats in de eindstand van de eerste
cyclus. Daarbij wordt de eindstand vanaf nummer 1 naar beneden toe afgewerkt. De spelers
worden in groep 1 geplaatst tot deze “vol” is, de volgende speler wordt dan de eerste speler in
de volgende groep. Enzovoorts.
Spelers die niet hebben meegedaan aan de eerste cyclus komen in de laatste groep.
In elke groep wordt een dubbelrondige competitie gespeeld.
De winnaar van groep 1 is clubkampioen.
In overleg met de wedstrijdleider kan een speler geplaatst worden in een lagere groep dan waar
hij volgens de eindstand van de eerste cyclus recht op heeft. De speler die onder hem staat in
de eindstand van de eerste cyclus neemt dan zijn plaats in.
Gedurende de eerste 8 speelavonden van de tweede cyclus kunnen nieuwe spelers nog mee gaan
doen met de tweede cyclus. Zij komen dan in de laatste groep.
Mocht een herindeling van de groepen gedurende de tweede cyclus nodig/wenselijk zijn
(bijvoorbeeld doordat door de komst van nieuwe leden tijdens de tweede cyclus de laatste groep
te groot wordt), dan gebeurt dat in overleg met betrokkenen.
De resterende spelers doen alleen mee in een laddercompetitie, die ook tijdens de tweede
cyclus gespeeld wordt.
blad 1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
Het Keizer-systeem in de eerste cyclus.
Gedurende de eerste cyclus wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma “Keizer” van
Louis van Duuren.
Op een speelavond wordt met behulp van dit programma voor de aanwezige spelers een indeling
gemaakt.
De standen worden wekelijks bijgewerkt met dit programma. De ranglijst die dit programma
geeft, is maatgevend voor de tussenstand en ook voor de eindstand in de eerste cyclus.
Elke deelnemer krijgt afhankelijk van zijn plaats op de ranglijst een “waardegetal”. Na een
speelavond ontvangt elke speler een aantal punten dat bij zijn totaal wordt opgeteld.
Dit aantal wordt als volgt vastgesteld:
bij winst:
1 x het waardegetal van de tegenstander
bij remise:
½ x het waardegetal van de tegenstander
bij verlies:
0 punten
bij een bye:
2/3 x het eigen waardegetal
bij een externe wedstrijd:
2/3 x het eigen waardegetal
bij afwezig met bericht:
1/3 x het eigen waardegetal (met een maximum van 5 x)
bij afwezig zonder bericht:
0 punten
bij nog niet actief:
1/3 x het eigen waardegetal
(geldt voor nieuwe leden voor de avonden die al gespeeld zijn vóórdat ze lid werden).
Op grond van de nieuwe puntentotalen ontstaat een nieuwe ranglijst, waarbij uiteraard het
waardegetal van een speler verandert. Vervolgens worden van alle deelnemers de punten opnieuw
berekend (ook van de vorige speelavonden) aan de hand van die nieuwe waardegetallen.
Zo’n “iteratie” wordt herhaald totdat de stand niet meer verandert.
Een speler kan alleen een bye krijgen bij een oneven aantal spelers op de speelavond.
Welke speler een bye krijgt, is ter beoordeling aan de wedstrijdleider. Hierbij zijn criteria: nog
niet eerder een bye gehad; tot dan de meest gespeelde partijen.
Als externe wedstrijden gelden competitie- en bekerwedstrijden voor de RSB, die gespeeld
worden op een speelavond van de huishoudelijke competitie. Ook andere wedstrijden kunnen
daarvoor in aanmerking komen, zulks ter beoordeling van het bestuur.
Een speler kan maximaal op 5 avonden tijdens de eerste cyclus bij afwezigheid met bericht punten
krijgen. Op alle volgende avonden dat niet aanwezig is, worden hem geen punten toegekend.
Voor een verdere toelichting op het Keizer-systeem en het computerprogramma “Keizer”, zie de
bijlage “Hoe eenvoudig werkt het Keizer-Systeem?” door Louis van Duuren.
Dubbelrondige competitie in de tweede cyclus
In de dubbelrondige competitie speelt iedere deelnemer twee keer tegen elk van de andere
deelnemers, één keer met wit en één keer met zwart.
Indien een speler aan het einde van het seizoen minder dan 50% van de te spelen partijen heeft
gespeeld wordt hij uit de stand verwijderd. Alle door hem gespeelde partijen worden ongeldig
verklaard en de speler eindigt op de laatste plaats in zijn groep.
De dan nog openstaande partijen worden als volgt beslist: de speler die de meeste clubavonden
tijdens de tweede cyclus heeft bezocht is winnaar, is dat aantal voor beide spelers gelijk dan is
de uitslag remise.
Bij gelijk eindigen wordt het Sonneborn-Berger-systeem toegepast. De volgorde in de eindstand
is dan afhankelijk van de hoogte van de SB-score. Die score bestaat uit de som van het aantal
punten van de tegenstanders van wie men heeft gewonnen en de helft van het aantal punten van
de tegenstanders tegen wie men remise heeft gespeeld. Bij gelijke SB-score beslist het
onderlinge resultaat. Is dat ook gelijk en is het van belang voor het kampioenschap van een
groep dan wordt een beslissingswedstrijd gespeeld, waarbij voor de kleur wordt geloot.
blad 2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Laddercompetitie
In de tweede cyclus wordt een ladderstand bijgehouden.
Aan de laddercompetitie is een wisselbeker en de titel ladderkampioen verbonden.
Alle in de tweede cyclus op de clubavond gespeelde officiële partijen tellen mee. Dit geldt
zowel voor partijen in de huishoudelijke competitie en de beker als partijen van externe
wedstrijden in de RSB-(beker)competitie.
Naast de normale partijen kunnen ook speciale partijen worden vastgesteld die alleen voor de
ladder tellen. Dat kan het geval zijn als er spelers niet in hun groep kunnen spelen, omdat ze een
bye hebben of omdat er geen tegenstanders in de groep beschikbaar zijn. De wedstrijdleider
bepaalt welke partijen gespeeld worden, waarbij hij er zoveel mogelijk op let dat een partij nog
niet eerder in de laddercompetitie gespeeld is.
In de speciale ladderpartijen speelt de in de ladderstand laagst geplaatste speler met wit. Bij
gelijk aantal punten wordt er geloot om de kleur.
De puntentelling voor de ladder is als volgt:
winst:
6 punten
oneven:
5 punten
remise:
4 punten
verlies:
2 punten
afmelden:
1 punt
niet afmelden: 0 punten
Nieuwe spelers
In de eerste cyclus worden nieuwe spelers ingevoegd waarbij geldt dat zij op de eerdere
speelavonden geacht worden te zijn afgemeld.
In de tweede cyclus beginnen nieuwe spelers in beginsel in de laagste groep of spelen uitsluitend
mee voor de ladder.
Jeugdleden
Jeugdleden mogen deelnemen aan de huishoudelijke competitie als voldaan is aan de volgende
voorwaarden:
a. De jeugdbegeleiders hebben toestemming gegeven.
b. De jeugdleden kunnen tot 22:00 uur spelen.
Als jeugdleden voor het eerst gaan deelnemen en dat is gedurende de tweede cyclus, dan
beginnen ze in de laagste groep of doen uitsluitend mee aan de laddercompetitie.
Spelregels en speeltempo
Er kan tijdens de eerste en tweede cyclus maar één partij per avond worden gespeeld die
meetelt voor de huishoudelijke competitie of de ladder.
In afwijking van het vorige punt worden er in een bekerwedstrijd twee partijen gespeeld en
eventuele snelschaakpartijen op dezelfde avond. Het totaalresultaat telt mee voor de ladder als
één partij.
De door de RSB voor de RSB-wedstrijden vastgestelde regels gelden ook voor de wedstrijden in
de huishoudelijke competitie.
Voor het speeltempo betekent dat: 1 uur en 45 minuten voor de hele partij.
De partijen van een bekerwedstrijd kennen een ander speeltempo. Zie het reglement van de
bekercompetitie.
Het speeltempo van een partij waaraan een jeugdlid deelneemt, is 25 zetten in 45 minuten pp.
Na 25 zetten krijgen beide spelers er 15 minuten bedenktijd bij. De partij wordt in de
resterende tijd uitgespeeld.
In afwijking van het vorige punt wordt een partij waaraan een jeugdlid deelneemt gespeeld in
het normale speeltempo als het jeugdlid te kennen geeft langer te kunnen spelen.
blad 3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
Wedstrijdleider
De wedstrijdleider huishoudelijke competitie of zijn vervanger is verantwoordelijk voor de
indeling.
De wedstrijden worden ingedeeld op de clubavond om 20.00 uur rekening houdend met de bij de
wedstrijdleider gemelde afmeldingen.
Afmeldingen dienen tijdig te gebeuren, hetzij op een eerdere clubavond (door een kruisje te
zetten op een absentielijst), hetzij bij de wedstrijdleider telefonisch of per e-mail (vóór 19.00
op de speelavond). Mobiel kan er tot 20.00 afgemeld worden.
Alle leden waarvoor geen afmelding is ontvangen worden ingedeeld. Indien een lid dan toch niet
komt opdagen, verliest hij zijn partij.
Een wedstrijd vangt nooit later aan dan 20.45 uur. Een speler die heeft meegedeeld dat hij
later komt en niet vóór 20.45 uur verschijnt, verliest zijn partij.
In situaties waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider, daartoe gemachtigd
door het bestuur.
blad 4
Download