Meulepost - Stichting Fortior

advertisement
Meulepost
schooljaar 2016-2017 |09 december | nummer 7
Inhoud nieuwsbrief
Brief van de Stichting Fortior
Beste ouders/ verzorgers,
Belangrijke data
23 dec
26 dec
t/m
06 jan
Kerstviering
Kerstvakantie
Zoals u wellicht uit de media vernomen heeft, leidt de Wet Werk en Zekerheid tot
vervelende consequenties voor het basisonderwijs.
Tot voor kort was het mogelijk om leerkrachten onbeperkt en met regelmaat in te zetten
voor vervanging bij ziekte van de groepsleerkrachten of bij de opvang van andere
calamiteiten.
De Wet Werk en Zekerheid leidt tot beperkingen in de inzet van de vervangers. Na een
inzet van vijfmaal ontstaat een verplichting tot aanstelling. Een aanstelling waar de
scholen geen structurele middelen voor hebben. Immers alleen een vervanging voor
ziekte wordt vergoed. Daardoor ontstaat er een tekort aan vervangers.
De Fortior scholen trachten dit probleem zo beperkt mogelijk te houden. Wij willen er
immers alles aan doen dat de kinderen (goed) onderwijs krijgen, ook bij ziekte of
afwezigheid van de eigen groepsleerkracht. Op het moment dat we geen vervanger
kunnen inzetten, zullen we waar mogelijk de aan de scholen verbonden parttime
leerkrachten inzetten.
Ook proberen we leerkrachten met een kleine werktijdsfactor aan onze stichting te
binden om deze bij vervangingsbehoefte extra/ meer in te zetten.
Waar mogelijk werken we samen met de andere onderwijsstichtingen en scholen. Ook
zullen we in enkele gevallen groepen verdelen en samenvoegen. We treffen deze
maatregelen om te voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen.
Ondanks alle (voorgenomen) maatregelen kunnen er zich in de toekomst situaties
voordoen waardoor we genoodzaakt zijn de kinderen voor één of meerdere dagdelen
thuis te houden omdat de school geen personeel beschikbaar heeft. Deze beslissing zal
alleen genomen worden als er geen enkele andere oplossing mogelijk is.
Indien dit toch het geval is, wordt u zeker één dag vooraf in kennis gesteld. De kinderen
zullen dus nooit zonder informatie vooraf naar huis worden gestuurd!
Uiteraard begrijpen we dat dit jullie als ouders/verzorgers ook voor problemen stelt.
Ook wij willen deze maatregel niet toepassen en zullen het alleen toepassen als er geen
enkele andere mogelijkheid is en dan voor een zo kort mogelijke periode.
Hopende op uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Peter van Eijk
Voorzitter College van Bestuur
Bezoekadres Wylrehofweg 11 ● 5912 PM Venlo
Postadres Postbus 680 ● 5900 AR Venlo
T 077-3210002 ● E [email protected] ● W www.fortior.nl
2
Download