beleidsmedewerker politieke zaken

advertisement
FUNCTIEPROFIEL
BELEIDSMEDEWERKER POLITIEKE ZAKEN
A. BASISGEGEVENS FUNCTIE
Functiebenaming:
Dienstonderdeel/post:
Functieniveau:
Aantal uren p.wk.:
Formatieplaats:
Vastgesteld per:
Contractregistratienummer:
Beleidsmedewerker Politieke Zaken
AMB – afd. PPC
9
37,5 uur (voltijds)
63384424
12 april 2013
458
B. TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN
Binnen het cluster Politiek, Pers en Cultuur (PPC) in goed overleg met andere leden van het team:
- actief volgen van rapporteren over aspecten van de Belgische federale en gewestelijke politiek
- actief volgen van Belgische internationale politiek (m.n. EU-dossiers) en Veiligheids-dossiers
- volgen van samenwerking in de Benelux
- volgen van ontwikkeling op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid
- mede-coordineren en uitvoeren van sociale mediabeleid van de ambassade.
- entameren en ondersteunen van publieksdiplomatieke activiteiten en bezoeken.
- (mede)organiseren van evenementen
Omschrijving resultaatgebieden:
- rapportage over (aspecten van) de Belgische binnenlandse en EU/internationale politiek
- mede-coordinatie en uitvoering van sociale mediabeleid van de ambassade
- zelfstandig optreden bij externe manifestaties en onderhouden/uitbreiden politiek netwerk
C. WERKOMGEVING
Ambassade Brussel is een middelgrote post, die mede gezien de nabijheid van Nederland intensief contact
onderhoudt met een groot aantal ministeries en andere belanghebbenden in Nederland en België. De
bilaterale betrekkingen tussen België en Nederland zijn hecht en breed geschakeerd. De relatie met België
is bewerkelijk gezien de Belgische bevoegdheidsverdeling op federaal en regionaal niveau (Wallonië,
Vlaanderen en Brussel). België kent een grote Nederlandse gemeenschap, is één van de 10
prioriteitslanden van Nederland met een Meerjarig Interdepartementaal Beleidskader en is de tweede
handelspartner van Nederland. Ook de (buitenlands)politieke en culturele samenwerking met Nederland is
intensief, evenals dossiers van uiteenlopende aard, van logistiek en infrastructuur tot sociale zaken, politie
en justitie. Deze hechte samenwerking maakt het werk van de Ambassade zichtbaar en relevant. De
Ambassade is samen met de PVEU gehuisvest nabij de EU-instellingen en kent naast de leiding van de
post een Economisch Cluster, een cluster Politiek, Pers en Cultuur, een consulaire medewerker en een
aantal attachés van vakdepartementen die ook werkzaam zijn voor de PVEU. Daarnaast is een ConsulaatGeneraal gehuisvest in Antwerpen en zijn er honoraire consuls in Gent en Luik. De Ambassade wordt
samen met andere posten in netwerk Brussel ondersteund door Centrale Diensten Brussel.
Medewerker ressorteert direct onder (plv) hoofd cluster PPC en verzorgt in goed onderling overleg
politieke rapportages, een aantal Publieksdiplomatie evenementen en de talrijke bijkomende activiteiten.
Hij/zij assisteert tevens de woordvoerder van de ambassade. Hij/zij werkt nauw samen met de
verschillende afdelingen/vak attachees van de Ambassade.
D. VEREISTEN VOOR DE FUNCTIE
Kennis en ervaringsvelden:
- goede kennis van de Belgische federale en gewestelijke politiek
- grote politieke en culturele belangstelling
- goede kennis van het Frans
- gevoel voor politieke verhoudingen
De volgende competenties zijn van belang voor het succesvol vervullen van de functie:
- Plannen/organiseren
- Netwerken
- Initiatief nemen
- Samenwerken
- Schriftelijke en Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Korte typering van de gezochte medewerker:
Iemand met een grote politieke belangstelling die snel contacten legt, flexibel is en veel kenns heeft van
Belgie. Vereisten: snel inzetbaar, goede pen en gevoel voor politieke verhoudingen.
Relevant netwerk binnen Belgische politieke partijen is een pre.
E. OVERIG
Een belangrijk aspect van het werk is dat het zich ook regelmatig buiten kantooruren afspeelt. Dat vereist
de bereidheid om ook buiten kantooruren acte de presence te geven.
U kunt uw sollicitatie, met curriculum vitae, tot uiterlijk 27 januari 2017 sturen aan: [email protected]
Download