Onze interne cultuur en onze leiding

advertisement
Onze interne cultuur en onze leiding
Van: Gert Jongetjes
Aan: Alle medewerkers
Bestandsnaam: 151119-NOT-UCe-IntCul&Lei
Versie: november 2015
Kernwaarden
Mensen leven samen en dragen zo bij aan elkaars kwaliteit van leven. Bij de interactie
tussen mensen komen specifieke waarden en normen kijken die het contact
betekenisvol maken. Voor U Centraal zijn daarbij de navolgende waarden belangrijk:
o ontmoeten en verbinden;
o met aandacht en zorgvuldigheid;
o ontwikkelingsgericht en eigenzinnig;
o respectvol en ruimte gevend.
Voor U Centraal zijn deze kernwaarden onderscheidend in haar dagelijkse praktijk en
leidend in het vormgeven van haar identiteit.
Organisatorische
consequenties
De organisatie onderscheidt zich door zowel intern als extern te leven naar de
benoemde kernwaarden. Dit heeft meerdere organisatorische consequenties, zoals
bij voorbeeld een platte hiërarchische structuur, zelforganiserende teams, maximale
ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers, coachende leiding en maximale
transparantie. Vanuit deze grondbeginselen is de organisatie dan ook opgebouwd.
Functioneren
U Centraal draagt zorg voor een beleid waarin voor medewerkers duidelijkheid
bestaat over wat er van hen wordt verwacht. Het Handboek Kwaliteit geeft richting
aan de wijze waarop beleid en uitvoerend werk tot stand komen. U Centraal zorgt
tevens voor de nodige faciliteiten om het werk te kunnen uitvoeren. De organisatie
hanteert als uitgangspunt dat medewerkers goed functioneren en hun werk doen
naar de tevredenheid van zichzelf, de organisatie, vrijwilligers en cliënten.
Collegialiteit en
inlevingsvermogen
Medewerkers van U Centraal werken met mensen waaraan zij ondersteuning geven
en/of met mensen die andere mensen ondersteuning geven. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door medewerkers waarvan collegialiteit en inlevingsvermogen
wordt verondersteld. In deze context past geen autoritaire houding of een dwingende
vorm van communiceren. Dit betekent niet dat er geen zakelijke organisatie en
werkafspraken bestaan. U Centraal dient aansluiting te vinden bij het profiel van de
mensen die zij zich wenst als medewerkers.
Persoonlijke zorg
U Centraal motiveert medewerkers, geeft hen ruimte en tracht zo het maximale uit
de medewerkers te halen. Problemen in de persoonlijke levenssfeer kunnen een
negatieve invloed hebben op het functioneren op het werk. Van medewerkers wordt
gevraagd aandacht te hebben voor elkaar en waar wenselijk voor problemen van
collega’s in de persoonlijke levenssfeer. In de teams is plaats voor de zorg voor elkaar
(denk hierbij aan fysieke klachten, aan geestesgesteldheid en aan de zorg die een
collega heeft voor anderen in zijn omgeving).
Onenigheid
Daar waar tussen medewerkers op wat voor manier dan ook onenigheid bestaat,
dienen medewerkers zich zorgvuldig en professioneel te gedragen (dit uiteindelijk ter
Onze interne cultuur en onze leiding
Pagina 1 van 3
beoordeling van de organisatie). Dit houdt in dat van medewerkers wordt gevraagd
kritisch en beschouwend te bemiddelen tussen de verschillen en nadrukkelijk
bewaken of de door de organisatie gekozen uitgangspunten worden gehandhaafd en
of er sprake is van professioneel samenwerken.
Elkaar aanspreken
Medewerkers spreken elkaar aan in positieve zin en met positieve feedback. Mede
werkers zijn competent in het geven en ontvangen van positieve en negatieve of
kritische feedback. Medewerkers spreken alleen over elkaar in negatieve zin wanneer
de persoon waarover het gaat hierbij aanwezig is of in een gesprek dat als
voorbereiding daarop dient. Medewerkers die een probleem hebben met een collega,
spreken hem daar zelf op aan. Pas als dat niet werkt, wordt de stap gezet naar zijn
leidinggevende.
Persoonlijke
verhoudingen
In de persoonlijke verhoudingen tussen de medewerkers dient er respect voor elkaar
te zijn. Medewerkers letten hier actief op. Persoonlijke verhoudingen zijn een
verantwoordelijkheid van medewerkers en van de organisatie. Als persoonlijke
verhoudingen slecht zijn kan er niet goed worden samengewerkt en neemt de
kwaliteit van het werk af. U Centraal moet dan ingrijpen.
Zelfstandigheid en
eigen
verantwoordelijkheid
U Centraal gaat uit van het zelfstandig kunnen functioneren van medewerkers, waarin
zij worden ondersteund door een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. De
organisatie geeft hiervoor de noodzakelijke ruimte.
Onze leiding
Vertegenwoordiger
van de organisatie
Leidinggevenden vertegenwoordigen de organisatie en bewaken kernwaarden, de
interne cultuur, het vastgestelde beleid en alle overige aangegeven kaders. Leiding is
ook een schakel tussen medewerkers en de organisatie. Leiding geeft signalen van
medewerkers door aan de organisatie en zorgt voor terugkoppeling vanuit de
organisatie naar medewerkers. Leidinggevenden zijn de rolmodellen voor de
organisatie als het gaat om gedrag, kernwaarden en de dragers van de interne cultuur
Functioneren
medewerkers
De leiding stimuleert goed functioneren. De leiding creëert en stimuleert een
positieve werksfeer, zorgt er voor dat alle medewerkers daarin mee doen en geeft
een voorbeeld in de eigen werkhouding.
Open communicatie
organiseren
In elk team wordt door de leiding een open communicatie georganiseerd. Hieronder
wordt verstaan dat de medewerkers zich veilig voelen en elkaar waarderen en
waardering geven als ook kritiek op elkaar kunnen uitoefenen. In die cultuur kan men
op elkaar afstappen als men iets te zeggen heeft over elkaars functioneren en elkaars
werk. Open communicatie werkt op een positieve wijze aan relatievorming onder
collega’s. De cultuur is gebaseerd op het principe: “als er iets aan de hand is, dan stap
je af op de collega die het betreft en dan praat je het uit”. De leidinggevenden dienen
hier zelf actief en leidend in te zijn in plaats van afwachtend.
Functionele
werkafspraken
De binnen de organisatie te maken werkafspraken dienen functioneel te zijn. Dit dient
aan te sluiten bij de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Dit
uitgangspunt houdt tevens in dat er voor alle te maken afspraken goede redenen zijn,
want dat is het kenmerk van functionele werkafspraken. De organisatie wil
zelfstandige medewerkers met een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.
Onze interne cultuur en onze leiding
Pagina 2 van 3
Daarbij hoort een open opstelling waarin er gezamenlijk tot werkafspraken wordt
gekomen. Het team geeft leiding en sturing aan dit proces en er mag worden verwacht
dat gemaakte afspraken ook worden nagekomen. Wanneer het team dit niet kan
realiseren is de teamleiding verantwoordelijk voor dit proces.
Coachend leiding
geven
De leiding treedt zo mogelijk altijd coachend op in plaats van directief. Dus met een
luisterend oor en gezamenlijk zoekend naar de beste wegen. Transparantie staat
daarbij hoog in het vaandel. Uitgaande van een ieders verantwoordelijkheidsgevoel
zijn alle medewerkers zoekende naar de kwalitatief juiste keuzen. Conflictsituaties en
disfunctioneren worden onmiddellijk opgepakt. De organisatie is er verantwoordelijk
voor dat lang slepende conflicten en langdurig disfunctioneren worden voorkomen.
Functioneren van de
leiding
U Centraal gaat uit van goed functionerende leidinggevenden. In gevallen waarbij
medewerkers bij herhaling de ervaring hebben dat een leidinggevende anders werkt
dan door de organisatie als wenselijk is aangegeven wordt een dringend beroep
gedaan op de medewerkers om dit bij de desbetreffende leidinggevende te melden.
Wanneer dit niet resulteert in de juiste aanpassing van het leiding geven verzoekt de
organisatie om melding hiervan bij de ondernemingsraad en het managementteam.
Onze interne cultuur en onze leiding
Pagina 3 van 3
Download