Hoe wordt je inkomenstarief berekend?

advertisement
FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN
VANAF 01-05-2015
Halmstraat 3 – 3600 Genk
7-Bonderstr 78A – 3600 Genk
Tel: 089/38.02.34
Fax: 089/84.38.32
www.kdvfamilia.be
Beste ouders
In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten wij u, naast de bijkomende
kosten, beknopt te informeren over het inkomenstarief, hoe dit berekend wordt, hoe
je je attest inkomenstarief aanvraagt, e.d.
Je vindt steeds de uitgebreide informatie terug in de brochure inkomenstarief van
kind en gezin:
www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief
Je zal dan ook regelmatig terug verwezen worden naar deze link voor meer
informatie.
Tarieven crèche Pardijntje 01/05/2015-31/12/2015 – Bijlage huishoudelijk regelement
2
Kinderdagverblijf Familia is een opvang met inkomenstarief. Een inkomenstarief is
het tarief of de prijs volgens jouw inkomen.
Wil je gebruik maken van KDV Familia dan heb je een attest inkomenstarief nodig
voor elk kind dat gebruik maakt van de opvang. Vraag je attest aan op
www.mijnkindengezin.be. Dit kan je aanvragen ten vroegste twee maanden voor
de start van de kinderopvang.
HOE WORDT JE INKOMENSTARIEF BEREKEND?
Je inkomenstarief wordt berekend volgens je gezamenlijk belastbaar
beroepsinkomen op het meest recente Belgisch aanslagbiljet voor
personenbelasting en aanvullende belastingen van de FOD financiën. Het inkomen
van de persoon waarmee je getrouwd bent of de partner waarmee je samenwoont
op hetzelfde adres telt mee voor de berekening. Ben je niet getrouwd en heb je
geen partner, maar woon je samen met één of meerdere personen ouder dan 18
jaar dan telt het inkomen van één van die personen mee. Het inkomen van je
kinderen ouder dan 18 jaar telt niet mee.
Als je geen Belgisch aanslagbiljet hebt dan wordt je inkomenstarief berekend
volgens je bruto inkomen. Ben je startend zelfstandige dan wordt je inkomenstarief
berekend volgens het inkomen waarop je voorlopige bijdragen worden berekend.
Wil je je inkomen niet bekend maken dan betaal je het maximumtarief.
Heb je geen inkomen dan wordt rekening gehouden met het inkomen van de
andere partner. Hebben beide ouders geen inkomen of heb je als alleenstaande
geen inkomen en kan je dit aantonen dan betaal je het minimumtarief van 5,00
euro.
Korting vanaf het tweede kind ten laste en voor een meerling
Voor alle kinderen tot en met het jaar waarin ze 12 worden en die financieel ten
laste zijn van jou, ontvang je een korting.
Vanaf het tweede kind ten laste ontvang je een korting van 3,14 euro op je tarief.
Als je je attest aanvraagt krijg je automatisch deze korting als je alle kinderen ten
laste invult. Heb je een meerling dan krijg je nog een extra vermindering van 3,14
euro.
Voorbeelden:
Je hebt 3 kinderen tot 12 jaar. Dan krijg je 6,28 euro (2 x 3,14 euro) korting per
dag per kind in de opvang.
Je hebt 3 kinderen tot 12 jaar en er is een tweeling bij. Dan krijg je 9,42 euro (2
x 3,14 euro + 3,14 euro) korting per dag per kind in de opvang.
Tarieven crèche Pardijntje 01/05/2015-31/12/2015 – Bijlage huishoudelijk regelement
3
HOE VRAAG JE JOUW ATTEST AAN?
Stap 1: Registreren
Waar?

Op mijn.kindengezin.be
Wat heb je nodig?


een eigen e-mailadres
een
e-ID
(elektronische
identiteitskaart)
vreemdelingenkaart, met pincode en kaartlezer
of
elektronische
Eén ouder moet zich registreren. Het Rijksregister vindt automatisch de
informatie over het hele gezin.
Stap 2: je inkomenstarief berekenen en een attest aanvragen
Wanneer?

ten vroegste 2 maanden voor de start van de opvang.
Hoe?







Ga naar mijn.kindengezin.be.
Eerst registreren: zie ‘Stap 1: registreren’.
Meld je aan met je e-ID, elektronische vreemdelingenkaart of federaal token.
Klik op ‘Attest inkomenstarief aanvragen’.
Volg de stappen in het berekeningsinstrument, de berekening gebeurt
automatisch met informatie van FOD Financiën en het Rijksregister.
Geen aanslagbiljet? Vraag toch een attest aan. Vul je bruto inkomen in.
Je krijgt een e-mail met het attest inkomenstarief.
Let op! Vul alle kinderen ten laste in. Dit zijn de kinderen waarvoor je
financieel verantwoordelijk bent tot en met het jaar waarin ze 12 worden.
Voor deze kinderen krijg je een korting op je tarief. Vul je ze niet in, dan krijg
je geen korting.
Stap 3: Geef het attest inkomenstarief aan je opvang

Het attest start de eerste dag van de maand waarin je kind voor het eerst
zonder jou in de opvang is. Dit wil zeggen dat als je samen met je kind gaat
wennen in de opvang er geen attest inkomenstarief nodig is. Vanaf de dag
dat je kindje alleen komt wennen of start in de opvang gaat het attest in.
Tarieven crèche Pardijntje 01/05/2015-31/12/2015 – Bijlage huishoudelijk regelement
4
Stap 4: Hulp nodig?
Lukken deze stappen niet? Dan helpen wij je graag met het registreren en de
aanvraag. Je kan ons bereiken via mail bij onze verantwoordelijke facturatie
Pardijntje Karen Dedecker, [email protected] of via de telefoon op
089/38 02 34.
INDIVIDUEEL VERMINDERD TARIEF
Bij specifieke situaties kan je een individueel verminderd tarief aanvragen. Er zijn
verschillende soorten individueel verminderd tarief
-
Tarief invaliditeit
Tarief werkloosheid
Tarief faillissement
Tarief verminderd inkomen werknemer
Tarief verminderd inkomen zelfstandige
Tarief leefloon zonder opleidingstraject
Tarief leefloon met opleidingstraject
Tarief laag inkomen met inburgering
Tarief laag inkomen met werk
Tarief materiële of medische hulp
Tarief pleegkind
Als je recht hebt op een van deze verminderde tarieven, dan vink je dit aan in het
berekeningsinstrument bij het aanvragen van je attest inkomenstarief.
Het kan zijn dat je dan 1,56 of 3,00 euro betaalt.
TARIEF OCMW
Als je het berekende inkomenstarief of als je het verminderde tarief niet kan
betalen, vraag dan een tarief OCMW aan. Informeer je hiervoor bij je OCMW hoe
dit in zijn werk gaat. Het OCMW bepaalt aan de hand van je financiële situatie, of
je recht hebt op het tarief OCMW.
Je kan terecht bij het OCMW Genk, bij Cindy Serrani op de Schaapsdries 2.
Telefoonnummer is 089/57 32 86 of op gsm 0470/45 35 02 of via mail
[email protected] .
Als je er recht op hebt, geeft het OCMW het toegekende tarief (50 % vermindering
op je inkomenstarief, 5,00 euro of 1,56 euro) door aan Kind en Gezin. Kind en
Gezin maakt een attest op met het tarief OCMW en bezorgt jou dit. Geef dit attest
aan je opvang.
Tarieven crèche Pardijntje 01/05/2015-31/12/2015 – Bijlage huishoudelijk regelement
5
HOEVEEL BETAAL JE?
Van 1 mei 2015 tot 31 december 2015 betaal je tussen 5,00 euro (minimum tarief)
en 27,72 euro (maximum tarief)per dag, afhankelijk van je inkomen.
Het aantal uren opvang per dag van je kind bepaalt mee het exacte tarief.



Vanaf 5 uur en minder dan 11 uur: 100 % van het inkomenstarief
Minder dan 5 uur: 60 % van het inkomenstarief
Meer dan 11 uur: 160 % van het inkomenstarief
De precieze berekeningsmethode en schalen vind je terug in de brochure
inkomenstarief voor ouders
www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief/
Bedragen en coëfficiënten van 1 mei 2015 tot 31 december 2015 .
1ste categorie: gezamenlijk belastbaar inkomen tot en met € 41. 787,50
Financiële bijdrage = gezamenlijk belastbaar inkomen X 0,000385.
De bijdrage bedraagt maximaal € 15,88.
Belastbaar jaarinkomen
te vermenigvuldigen met
= financiële bijdrage (te
verminderen met eventuele
kortingen)
€ 16.670,56
0,000385
€ 6,41
€ 20.000,00
0,000385
€ 7,70
€ 25.000,00
0,000385
€ 9,63
€ 30.000,00
0,000385
€ 11,55
€ 41.787,50
0,000385
€ 15,88 (beperkt tot maximum)
2de categorie: gezamenlijk belastbaar inkomen van € 41. 787,51 tot en met €
59. 790,07
Financiële bijdrage = gezamenlijk belastbaar inkomen X 0,000380.
De bijdrage bedraagt maximaal € 20,96.
Belastbaar jaarinkomen
te vermenigvuldigen met
= financiële bijdrage (te
verminderen met eventuele
kortingen)
Tarieven crèche Pardijntje 01/05/2015-31/12/2015 – Bijlage huishoudelijk regelement
6
€ 41.787,51
0,000380
€ 15,87
€ 42.000,00
0,000380
€ 15,96
€ 50.000,00
0,000380
€ 19,00
€ 59.790,07
0,000380
€ 20,96 (beperkt tot maximum)
3de categorie: Gezamenlijk belastbaar inkomen vanaf € 59. 790,08
Financiële bijdrage = per begonnen inkomensschijf van € 3.700,00 van
59.790,09 euro verhoogt de bijdrage van € 20,96 met € 0,60.
De bijdrage bedraagt maximaal € 27,72.
Belastbaar jaarinkomen
tot en met
van


= financiële bijdrage (te
verminderen met eventuele
kortingen)
€ 59.790,08
€ 63.490,08
€ 21,56
€ 63.490,09
€ 67.190,08
€ 22,16
€ 67.190,09
€ 70.890,08
€ 22,76
€ 70.890,09
€ 74.590,08
€ 23,36
€ 74.590,09
€ 78.290,08
€ 23,96
€ 78.290,09
€ 81.990,08
€ 24,56
€ 81.990,09
€ 85.690,08
€ 25,16
€ 85.690,09
€ 89.390,08
€ 25,76
€ 89.390,09
€ 93.090,08
€ 26,36
€ 93.090,09
€ 96.790,08
€ 26,96
€ 96.0790,09
€ 100.490,08
€ 27,56
€ 100.490,09
en meer
€ 27,72
De coëfficiënt voor de omzetting van het maandinkomen in een jaarinkomen
is 11,85 euro voor 2015.
Beginnende zelfstandigen die in 2015 geen aanslagbiljet kunnen voorleggen
wordt hun inkomen vastgesteld op:
o In hoofdberoep: 12.870,43 euro
o In bijberoep: 1.423,90 euro
o Meewerkende echtgenoot met volledig sociaal statuut: 5.653,98 euro
Tarieven crèche Pardijntje 01/05/2015-31/12/2015 – Bijlage huishoudelijk regelement
7
JE INKOMENSTARIEF HERBEREKENEN
Je kan een herberekening aanvragen van je tarief bij wijziging van de
gezinssituatie, bv.:





Echtscheiding;
Huwelijk;
Samenwonen;
Meerdere kinderen ten laste;
Bij het bereiken van 3,5 jaar van je opgevangen kind.
Meer uitleg vind je terug in de brochure inkomenstarief voor ouders
www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief/
CO-OUDERSCHAP EN ECHTSCHEIDING
Zijn jouw kinderen afwisselend bij jou en je ex-partner? Gebruiken jullie beiden
kinderopvang met inkomenstarief? Dan heb je 2 attesten inkomenstarief nodig.


één voor het inkomenstarief voor jouw situatie;
één voor het inkomenstarief voor de situatie van je ex-partner.
Je woont samen met je partner en je gebruikt kinderopvang met inkomenstarief. Maar
jullie gaan apart wonen. Dan kan één partner het attest aanpassen. De andere partner
vraagt een nieuw attest aan.
BIJKOMENDE KOSTEN
Er worden bijkomende kosten aangerekend voor :

Luiers en afvalkosten (forfaitaire prijs per opvangdag)
Luierkosten
Afvalkosten
Totaal
Hele dag
€ 1,21
€ 0,41
€ 1,62
Halve dag
€ 0,70
€ 0,29
€ 0,99
Per luier
€ 0,28
€ 0,12
€ 0,40
Tarieven crèche Pardijntje 01/05/2015-31/12/2015 – Bijlage huishoudelijk regelement
8

Dokterskosten en medicatiekosten
Bij een doktersvisite en aankoop van geneesmiddelen worden de
werkelijke kosten verrekend via de factuur.

Flesvoeding
De ouders dienen zelf flesvoeding voor hun kindje te voorzien en dit
volgens de richtlijn en procedure van het huishoudelijk reglement.
Indien ouders geen flesvoeding voorzien of dit vergeten voorziet de
opvang de nodige flesvoeding. De kostprijs van het geopende pak
melkpoeder wordt dan aangerekend

Kosten voor administratie en facturatie
Digitale factuur: € 1,5
Papieren factuur: € 2,5

Afhalen na sluitingstijd
€ 5,00 per begonnen kwartier.

Bij wanbetaling worden verwijlintresten aangerekend.

Betalen van ongerechtvaardigde afwezigheden. Dwz de dagen dat je
kindje geen gebruik maakt van de opvang terwijl deze dagen
gereserveerd zijn. En dat er op deze dagen geen respijtdag ingezet
kan worden.
INSCHRIJVINGSPRIJS EN WAARBORG
De opvang vraagt een waarborg bij de inschrijving van een eerste kindje. Dit
bedraagt € 50,00. Dit bedrag wordt teruggestort op je rekening bij einde van de
opvang. Dit na ontvangst van de betaling van alle facturen van de opvang.
De waarborg wordt niet teruggestort wanneer je beslist om geen gebruik te maken
van onze opvang. Voor sommige situaties wordt er een uitzondering toegestaan.
Dit na goedkeuring van de directeur of financieel verantwoordelijke.
FISCAAL ATTEST
Wat staat erop vermeld:





Naam van de personen die de opvang betalen;
Naam en geboortedatum van het kind;
Het aantal effectieve opvangdagen;
Het inkomenstarief van het gezin zoals vermeld op het attest
inkomenstarief;
Het bedrag dat je effectief betaalde voor de opvang van je kinderen in het
voorbije jaar. Ook bedragen die je in januari betaalde voor het jaar ervoor
staan er op.
Tarieven crèche Pardijntje 01/05/2015-31/12/2015 – Bijlage huishoudelijk regelement
9
Wat staat er niet op vermeld:





De bedragen waarvoor je wel een factuur hebt ontvangen maar nog niet
hebt betaald. De maand december zal bv niet op het attest staan omdat
dit pas betaald kan worden in het volgend jaar;
De betaalde bedragen voor extra kosten;
De betaalde bedragen voor gerechtvaardigde en niet gerechtvaardigde
afwezigheden.
Het inkomenstarief van het gezin zoals vermeld op het attest
inkomenstarief;
Het bedrag dat je effectief betaalde voor de opvang van je kinderen in het
voorbije jaar. Ook bedragen die je in januari betaalde voor het jaar ervoor
staan er op.
STEEKPROEFCONTROLES DOOR KIND EN GEZIN
De Vlaamse Overheid vindt een betaalbare en leefbare kinderopvang belangrijk.
Ouders betalen met het inkomenstarief de kinderopvang volgens hun inkomen.
Dit kan dankzij de subsidies van de Vlaamse Overheid.
De Vlaamse overheid ziet er daarom op toe dat alles correct verloopt. Daarom
doen ze steekproefcontroles op de berekening van het inkomenstarief. Ze gaan
na of het inkomenstarief op een correcte manier is berekend. Ze kijken voor
steekproefcontroles naar alle mogelijke situaties, maar vooral naar situaties
waarbij ouders of opvangvoorzieningen zelf gegevens hebben ingevuld onder
verklaring op eer.
Nadat je je inkomenstarief hebt gekregen, kan Kind en Gezin je vragen om de
bewijzen te bezorgen waaruit blijkt dat wat je hebt verklaard bij de berekening van
het inkomenstarief correct is.
Wat kan het gevolg zijn van een steekproefcontrole? Gaf je foute informatie
door? Of kan je de juiste documenten niet bezorgen? Dan kan Kind en Gezin het
juiste inkomenstarief opnieuw bepalen. Je betaalt in de toekomst dan het juiste
inkomenstarief. Kind en Gezin kan ook een compensatie vragen. Het is mogelijk
dat je voor de periode waarin je te weinig betaalde het dubbele van het juiste
inkomenstarief betaalt als schadevergoeding.
Meer uitleg vind je terug in de brochure inkomenstarief voor ouders
www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/prijs/inkomenstarief/
Tarieven crèche Pardijntje 01/05/2015-31/12/2015 – Bijlage huishoudelijk regelement
10
Vragen of info:
Karen Dedecker
Verantwoordelijke facturatie Pardijntje
Tel.: 089 38 02 34
Email: [email protected]
Tania Straka
Financieel verantwoordelijke
Tel: 089 38 02 34
Email: [email protected]
Tarieven crèche Pardijntje 01/05/2015-31/12/2015 – Bijlage huishoudelijk regelement
11
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards