Moge de Heer Jezus, onze Vrede, die door Zijn verrijzenis het

advertisement
ALLEEN ONEINDIGE BARMHARTIGHEID KAN DE
MENSHEID REDDEN
Toespraak voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" Pasen 2016 - Sint Pietersplein
1
"Dank de Heer om zijn goedheid, want eeuwig is zijn genade” (Ps. 136, 1)
Dierbare broeders en zusters, zalig Pasen! Jezus Christus, belichaming van Gods
barmhartigheid, is uit liefde gestorven op het kruis en uit liefde verrezen. Daarom verkondigen wij
vandaag: Jezus is de Heer! Zijn verrijzenis vervult de profetie van de Psalm helemaal : Gods
barmhartigheid is eeuwig, Zijn liefde is voor altijd, Hij zal nooit sterven. Wij kunnen ons helemaal
aan Hem toevertrouwen en danken Hem omdat Hij voor ons tot in de diepte van de afgrond is
neergedaald.
Tegenover de spirituele en morele diepten van de mensheid, tegenover de leegte die in de harten
opengaat en haat en dood veroorzaakt, kan alleen een oneindige barmhartigheid ons het heil
geven. Alleen God kan deze leegte, deze afgronden met Zijn liefde vullen, en ons in staat stellen
niet in mekaar te stuiken maar samen op weg te blijven gaan naar het land van vrijheid en leven.
2
De blijde boodschap van Pasen: Jezus, de Gekruisigde, is niet hier, Hij is verrezen, geeft ons de
vertroostende zekerheid dat de afgrond van de dood overschreden werd en dat met Hem rouw,
jammerklachten en angst overwonnen werden.
De Heer die geleden heeft onder de verlatenheid door Zijn leerlingen, onder het gewicht van een
onrechtvaardige veroordeling en de beschaming van een onterende dood, maakt ons nu
deelgenoten aan Zijn onsterfelijk leven en geeft ons Zijn blik van tederheid en medelijden voor
hongerige en dorstige mensen, vreemdelingen en gevangenen, marginalen en uitgestoten
mensen, slachtoffers van misbruik en geweld. De wereld is vol mensen die in hun lichaam en
geest lijden; dagelijks staan de kranten vol met nieuws over wrede misdaden - dikwijls begaan in
het gezin, gewapende conflicten op grote schaal die hele bevolkingen onderwerpen aan
onzegbare beproevingen.
3
Moge de verrezen Christus wegen van hoop openen voor het veel geliefde Syrië, door een
langdurig conflict verscheurd, met zijn trieste stoet van vernieling, dood, miskenning van
humanitaire rechten en het uiteenvallen van de burgerlijke samenleving. Wij vertrouwen de
besprekingen die aan de gang zijn, toe aan de macht van de verrezen Heer opdat men dank zij
ieders goede wil en samenwerking, vruchten van vrede kan plukken en met de opbouw van een
broederlijke samenleving kan beginnen, met respect voor de waardigheid en de rechten van elke
burger. Moge de boodschap van leven die weerklonk uit de mond van de engel bij de weggerolde
steen van het graf, de versteende harten overwinnen en een vruchtbare ontmoeting tussen
volken en culturen bevorderen in de andere gebieden van het Middellandse Zeegebied en het
Midden Oosten, vooral in Irak, Jemen en Libië.
Moge het beeld van de nieuwe mens dat op het gelaat van Christus straalt, in het Heilig Land het
samenleven bevorderen tussen Israëlieten en Palestijnen, evenals geduldige beschikbaarheid en
dagelijks engagement om de basis te leggen voor een rechtvaardige en duurzame vrede, door
middel van oprechte onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Moge de Heer van het
leven ook de inspanningen begeleiden voor het vinden van een definitieve oplossing voor de
oorlog in Oekraïne, met initiatieven voor humanitaire hulp, waaronder de bevrijding van
gevangenen.
4
Moge de Heer Jezus, onze Vrede, die door Zijn verrijzenis het kwaad en de zonde heeft
overwonnen, op dit Paasfeest onze nabijheid stimuleren bij de slachtoffers van terrorisme, een
blinde en wrede vorm van geweld die niet ophoudt onschuldig bloed te vergieten in verschillende
delen van de wereld, zoals zich dat heeft voorgedaan door de recente aanslagen in Brussel,
Turkije, Nigeria, Tsjaad, Kameroen en op Ivoorkust. Moge er overvloedig zaad van hoop zijn en
perspectieven van vrede in Afrika; ik denk in het bijzonder aan Burundi, Mozambique, de
Democratische Republiek Kongo en Zuid-Soedan, die getekend zijn door politieke en sociale
spanningen.
5
Met de wapens van de liefde heeft God egoïsme en dood overwonnen; Zijn Zoon Jezus is de
deur van de barmhartigheid die voor iedereen wijd open staat. Moge Zijn Paasboodschap zich
meer en meer op het Venezolaanse volk projecteren dat in moeilijke levensomstandigheden
verkeert, en op iedereen die de bestemming van het land in handen heeft, opdat men zou kunnen
werken voor het algemeen welzijn en ruimte zoeken voor dialoog en samenwerking met
iedereen. Moge men zich overal wijden aan de cultuur van de ontmoeting, aan gerechtigheid en
wederzijds respect - zij alleen kunnen het geestelijk en materieel welzijn van de burgers
waarborgen.
6
De verrezen Christus, boodschap van leven voor heel de mensheid, gaat door de eeuwen verder
en nodigt ons uit de mannen en vrouwen onderweg niet te vergeten die op zoek zijn naar een
betere toekomst, een steeds langer wordende rij van migranten en vluchtelingen – onder wie vele
kinderen – die vluchten voor oorlog, honger, armoede en sociale onrechtvaardigheid. Deze
broeders en zusters worden onderweg te dikwijls met de dood geconfronteerd of ten minste met
afwijzing door wie hun onthaal en hulp konden bieden. Moge men op de ontmoeting van de
volgende Humanitaire Wereldtop niet vergeten de persoon met zijn waardigheid in het centrum te
plaatsen en een politiek uit te werken die de slachtoffers van conflicten en andere noodsituaties
kan bijstaan en beschermen, vooral de meest kwetsbaren en iedereen die vervolgd wordt om
etnische en godsdienstige redenen.
7
Dat op deze glorievolle dag, “onze aarde gelukkig en verlicht zou zijn door zo veel vuur”, een
aarde die nochtans zo mishandeld en verguisd wordt door uitbuiting die uit is op winstbejag en
die het evenwicht in de natuur verandert. Ik denk in het bijzonder aan streken die
klimaatveranderingen getroffen zijn, die dikwijls droogte of geweldige overstromingen
veroorzaken, met bijgevolg, voedselcrisissen op meerdere plaatsen van de planeet.
8
Laten wij met onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof en trouw aan de
Naam van Christus, en ten overstaan van het kwaad dat de bovenhand lijkt te hebben op het
leven van vele mensen, opnieuw het vertroostende woord van de Heer beluisteren: “Heb goede
moed! Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16, 33). Vandaag is de schitterende dag van deze
overwinning omdat Christus de dood met de voeten heeft vertreden en door Zijn verrijzenis het
leven en de onsterfelijkheid heeft doen schitteren.
“Hij laat ons overgaan van slavernij naar vrijheid, van droefheid naar vreugde, van rouw naar
feestvreugde, van duisternis naar licht, van slavernij naar verlossing. Zeggen wij Hem: Alleluia!”
9
Aan allen die in onze samenleving iedere hoop en smaak in het leven verloren hebben, aan
bejaarden die hun krachten in eenzaamheid voelen verminderen, aan jongeren die denken geen
toekomst te hebben, tot iedereen richt ik opnieuw de woorden van de Verrezene: Zie, Ik maak
alles nieuw … Aan wie dorst heeft geef Ik water van de bron van het leven, om niets.
Moge de geruststellende boodschap van Jezus ieder van ons helpen om met meer moed, met
meer hoop opnieuw op weg te gaan, om wegen van verzoening aan te leggen met God en de
broeders; wij hebben dat zo nodig!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards