Schildklierbehandeling met jodium-131 voor

advertisement
Schildklierbehandeling
met
Jodium-131
imelda omringt u
97600256R00
Dienst nucleaire geneeskunde
rg
met zo
Inleiding
U komt naar het Imelda ziekenhuis voor een
behandeling met radioactief jodium, omdat uw
schildklier te veel schildklierhormoon produceert
(hyperthyroidie) of omdat ze te groot is.
Deze behandeling vindt ambulant plaats, dit
betekent dat u niet in het ziekenhuis opgenomen
hoeft te worden.
Wanneer u aankomt in het ziekenhuis, schrijft u
zich eerst in aan het onthaal. Op het afgesproken
tijdstip komt u naar de afdeling nucleaire
geneeskunde.
Positie van de schildklier
Schildkraakbeen
Schildklier
Luchtpijp
Wat doet radioactief jodium?
De schildklier neemt van nature jodium op en
doet dit ook met het radioactieve jodium. In
tegenstelling tot gewoon jodium zendt het
radioactieve jodium straling uit.
De stralingseffecten van het radioactieve jodium
schakelen een deel van de schildklier uit, zodat
de functie van de schildklier vermindert en de
grootte van de schildklier afneemt.
Jodium wordt snel in de schildklier opgenomen:
na twee tot drie uur is het grootste deel al
opgenomen.
Het gedeelte van het jodium dat niet in de
schildklier opgenomen wordt, verlaat het
lichaam voornamelijk via de urine, vooral tijdens
de eerste drie dagen. Een klein gedeelte komt in
speeksel en zweet terecht.
Meestal zult u noch van de toediening zelf, noch
van de behandeling noemenswaardige hinder
ondervinden.
Sommige patiënten ervaren een tijdelijke
opzetting van de schildklier met vage last ter
hoogte van de keel, deze is van voorbijgaande
aard en niet ernstig.
Voorbereiding
Soms moet u stoppen met het gebruik van
bepaalde medicijnen. Uw behandelende arts
bespreekt met u welke medicijnen dit zijn en
hoelang u hiermee moet stoppen.
Op de dag van behandeling moet u 4 uur voor
toediening nuchter zijn. Verder is er geen
speciale voorbereiding noodzakelijk.
Behandeling
U krijgt een glas water waarmee u de capsule
inslikt. Gedurende 24 uur na de toediening van
de capsule moet u goed drinken en regelmatig
naar het toilet gaan. U kan best wachten met
eten tot 1 uur na toediening.
Het stralingsrisico voor u en voor personen in
uw directe omgeving is gering. Toch is het goed
om het stralingsrisico voor de mensen in uw
omgeving zo laag mogelijk te houden.
Hiervoor moet u een aantal leefregels in acht
nemen. U kunt ze in deze brochure alvast eens
doorlezen. De arts nucleaire geneeskundige zal
deze regels ook met u overlopen vóór de
behandeling plaatsvindt.
Leefregels
Deze regels gelden gedurende de eerste 2 weken na
toediening van het radioactieve jodium!
Afstand houden
- Houd bij langdurige bezigheden zoals televisie kijken,
eten,… tussen u en uw huisgenoten tenminste 1 meter
afstand, zo mogelijk twee meter of meer.
- Beperk direct lichamelijk contact tot maximaal 30
minuten per dag.
- Slaap de eerste 3 dagen na toediening apart. De bedden
moeten minimaal 2 meter uit elkaar staan, ook als er een
muur tussen staat.
Kinderen en zwangeren
- Een (ongeboren) kind is gevoeliger voor straling dan een
volwassene. Houd daarom extra afstand. Neem kleine
kinderen liever niet op schoot.
- Laat kinderen tot 14 jaar zoveel mogelijk door iemand
anders verzorgen.
- Vermijd zoveel mogelijk contact met zwangere vrouwen.
- Een eigen zwangerschap moet de eerste 6 maanden na
therapie vermeden worden.
- Mannen kunnen het best geen nageslacht verwekken de
eerste 4 maanden na therapie.
Toilet
- Vooral de eerste 3 dagen bevat uw urine radioactief jodium.
Om besmetting van de toiletruimte te voorkomen, moeten
ook heren zittend plassen.
- Spoel het toilet meteen door en was uw handen.
Werk
- De meeste patiënten ondervinden geen hinder en zijn niet
arbeidsongeschikt.
- In functie van uw werkomgeving (kinderen, collega's die
mogelijks zwanger zijn,…) kan het evenwel noodzakelijk
zijn om, in overleg met uw behandelende arts, het werk
tijdelijk te onderbreken.
Vervoer en reizen
- Beperk het openbaar vervoer tot maximaal 1 uur per rit.
- Probeer langdurig reizen te vermijden.
- Mocht u om redenen toch moeten vliegen, vraag dan aan
de afdeling nucleaire geneeskunde om een medisch attest.
Ultragevoelige meetapparatuur op sommige luchthavens
kan de dosis jodium in uw schildklier detecteren.
Lange termijn-effecten
Radioactief jodium is een zeer veilige behandeling. Soms is het
mogelijk dat de functie van uw schildklier iets te veel afneemt.
Daarom is het nodig om op bepaalde momenten een controle
bloedtest te verrichten. Indien de schildklierfunctie te veel
afneemt, zal men een behandeling opstarten met
schildklierhormoon.
Op lange termijn zijn tengevolge van de toegediende straling
geen nadelige effecten te verwachten.
Soms reageert de schildklier onvoldoende op de behandeling en
kan de arts beslissen om een tweede of derde dosis te voorzien.
Na de behandeling
Uw behandelende arts zal u verder begeleiden. U dient bij hem
een controle afspraak te maken. Deze afspraak volgt meestal 6
tot 8 weken na de behandeling, tenzij uw arts anders met u
heeft afgesproken.
Mocht u in de komende maand (om een andere reden) in een
ziekenhuis opgenomen worden, dient u steeds te melden dat u
deze radiojood therapie gekregen heeft
Imelda vzw
Imeldaziekenhuis - WZC Den Olm - Imeldalaan 9, 2028 Bonheiden
Tel.: 015 50 50 11 - Fax: 015 50 50 10
www.imelda.be - www.denolm.be
97600256R00
Voor meer informatie contacteer
dienst nucleaire geneeskunde
Tel.: 015 50 54 90
Download