26 maart 2000 - Immanuelkerk De Bilt

advertisement
PROTESTANTSE KERK NEDERLAND
Wijkgemeente Immanuelkerk
Taizédienst 27 februari 2011
Wait for the Lord
met solostemmen
Taizékoor en instrumentalisten o.l.v. Els Firet
Piano: Paul Sellies
Thema: Het kwade overwinnen door het goede
Op de kerkvloer kun je gaan zitten, een deel van de dienst of de hele tijd.
Daaromheen zijn ook stoelen, voor wie liever niet (steeds) op de grond zit.
Het koor oefent, er wordt gemusiceerd, we komen samen tot rust.
- Kooroefening en instrumentale muziek vooraf Openingsliederen:
Alleluia , met openingstekst (solo):
Gesproken gebed, van Frère Roger
Lichtliederen Tijdens deze liederen gaan we naar voren om een lichtje aan
te steken, ieder met eigen gedachten en vragen;de gebedsintenties kunnen in
de voorbedeboeken geschreven worden, links en rechts van de lichtjes;
daarna gaan we weer terug naar onze plaats, of we kiezen een plek op de
zitvloer.
Als alles duister is
1. Wij komen hier samen in uw huis,
en zoeken, Heer, naar U.
Alleluia …
2. Wij vertrouwen op de Heer
die ons de weg zal wijzen.
Alleluia …
3. Neem onze dank aan, Eeuwige,
wij loven en prijzen uw naam.
Alleluia …
2
I am sure I shall see
Lezing van Romeinen 12:14-21
Paulus schrijft: Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees
blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. (…) Stel, voor
zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te
leven. (…) Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst
heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het
goede.
Hierna zingen we:
Confitemini Domino
Dankt de Heer, want Hij is goed
We bereiden ons voor op de bijbellezing:
Spiritus Jesu Christe Dat de Geest van Jezus Christus je hart versterkt
3
4
We zijn tien minuten stil voor meditatie en/of gebed, of om bijgevoegde tekst
te lezen:
Na de stilte zingen we:
Nothing can ever
met solostemmen
Gebeden uit de voorbede-boeken, steeds beantwoord met:
De gebeden worden samen besloten met:
In resurrectione tua
Om uw verrijzenis, Christus, zijn hemel en aarde blij
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
5
6
Hierna zingen we:
In de Heer vind ik heel mijn sterkte
met solostemmen
- we vormen een kring (halve cirkel naar de lichtjes toe) We zingen elkaar de Ierse zegen toe:
7
In de hal achter de kerk kun je koffie of thee drinken en napraten
en evt. je vast melden voor de Taizéreis van 1-8 mei a.s.
Volgende viering: 27 maart 2011, half acht
Wie wil meezingen in het koor is welkom op de repetities:
vrijdag 25-3 om 19 uur, zondag 27-3 om 18.15 uur;
hetzelfde geldt voor wie met een instrument wil meespelen.
In de brief aan de Romeinen maakt de apostel Paulus één van de beroemdste
lessen van Jezus, de liefde voor de vijand, tot de zijne (zie Matteüs 5:43 e.v.;
Lucas 6:27 e.v.). Precies zoals Jezus, vraagt Paulus van ons een houding van
welwillendheid ten opzichte van iedereen, die zover gaat dat wij het goede
toewensen aan hen die ons kwaad willen doen: ‘Zegen uw vervolgers.’
(v.14)
Die welwillende houding betekent ook dat wij delen in de vreugde en het
verdriet van anderen: ‘Wees blij met wie zich verblijdt…’ (v.15) Dat
herinnert ons aan het voorbeeld van Paulus, die over zichzelf zegt: ‘Ik ben
voor iedereen wel íets geworden.’ (1 Korintiërs 9:22)
In navolging van het boek Spreuken, vraagt Paulus ons om geen kwaad met
kwaad te vergelden (v.17). Hij geeft blijk van een groot realisme, als hij de
gelovigen aanmoedigt om al het mogelijke in het werk te stellen om met alle
mensen in vrede te leven - voor zover het van ons afhangt (v.18), en hij
roept ons op om niet zelf voor rechter te gaan spelen in plaats van God.
(v.19)
In het onderricht van Jezus wordt de liefde voor de vijand allereerst
beschreven vanuit het gezichtspunt van degene die liefheeft. Je vijand
liefhebben betekent dan: liefhebben zoals God, onvoorwaardelijk en zonder
onderscheid. In deze tekst legt Paulus het accent op een ander aspect, een
soort ‘uiterste effect’ van deze liefde: ‘Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn
hoofd.’ (v.20)
Op het eerste gezicht lijkt dit een gewelddadig beeld, alsof je je vijand zou
liefhebben met als doel dat God hem daardoor zeker zijn verdiende loon zal
geven. Maar misschien drukt dit beeld eerder de hoop uit dat het goede dat
je aan een ander doet, hem op een indringende manier kan raken en de gloed
van de liefde zijn zelfverzekerdheid kan doen smelten, zodat hij uiteindelijk
misschien van binnenuit verandert. Het is net zoiets als de oproep van Jezus
om ‘de andere wang toe te keren’ of, in plaats van één, twee mijl met je
tegenstander mee te lopen, en hem zo te bewegen tot een herziening van zijn
gedrag (zie Mattëus 5:39-41). Het vervolg van de tekst bevestigt dat - het
eigenlijke doel van de liefde is: het kwade overwinnen door het goede.
Paulus wil hiermee zeggen dat iemand die zijn vijanden liefheeft, niet alleen
‘volmaakt’ wordt, zoals het evangelie van Mattëus het uitdrukt (5:48), maar
ook bijdraagt aan het overwinnen van de vijandschap door de liefde, in
navolging van Jezus. In zijn dood op het kruis gaf Hij daarvan zelf het meest
sprekende voorbeeld.
Vragen:
Hoe reageer jij als iemand jou kwaad wil doen?
Hoe kunnen wij delen in de vreugde en het verdriet van de mensen om ons
heen?
Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin het goede dat je voor een
ander deed, vijandschap of kwaad kon overwinnen?
Download