Advieshonoreringsregeling raden van toezicht en besturen

advertisement
Advieshonoreringsregeling Raden van Toezicht (RvT)
Uitgangspunten
Honoreren van toezichthouders in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is geen
algemeen gebruik. Vaak wordt toezichthouden vrijwillig, onbezoldigd gedaan. RvT’s kiezen er zelf
voor geen vergoeding te willen ontvangen. Soms uit overtuiging, soms omdat de middelen van de
onderneming beperkt zijn.
Tegelijkertijd is er een trend dat honoreren van een RvT gerechtvaardigd is, gezien de
verantwoordelijkheid die leden van een RvT dragen en de toenemende eisen die aan hen worden
gesteld. Ook in maatschappelijke sectoren. Zo hebben het onderwijs, de zorg en de
woningcorporaties afspraken gemaakt over honorering. En zijn er ook RvT’s in welzijn die
vergoedingen voor toezichthouders hebben afgesproken.
Omdat er in de toezichthoudende praktijk van welzijn grote verschillen zijn in honoreringsbeleid en
in financiële mogelijkheden, geeft MOgroep W&MD een advies voor honorering dat neerkomt op
een maximumbedrag. De beloning in de praktijk kan dan liggen tussen 0 euro en dat maximale
bedrag. Het is aan een RvT om de hoogte van een vergoeding vast te stellen.
MOgroep W&MD relateert de honorering aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
RvT bij de W&MD-onderneming. De RvT is het hoogste orgaan en is tevens verantwoordelijk voor
een kritische en zelftoetsende blik naar haar eigen functioneren.
Ook de tijd die leden van een RvT besteden aan hun werk in de raad, is een grondslag van de
honorering.
Bij een organisatie die voor een belangrijk deel gebruik maakt van publieke middelen, zoals in
W&MD het geval is, moet de honorering meer nog dan in het bedrijfsleven maatschappelijk
aanvaardbaar zijn. W&MD-ondernemingen zijn veelal actief om de kwaliteit van samenleven voor
alle bevolkingsgroepen te verbeteren en verrichten activiteiten die gericht zijn op de verbetering
van de positie van mensen aan de rand van de samenleving. Hierbij past een voorbeeldfunctie en
terughoudendheid met betrekking tot de hoogte van de honorering.
Basisregels

De honorering is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de RvT, die verband houdt
met de grootte en de complexiteit van de W&MD-onderneming.

De honorering houdt rekening met de functiezwaarte van afzonderlijke toezichthouders met
bepaalde taken en verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld de voorzitter.

Vanwege het onafhankelijke functioneren van de RvT is de honorering onafhankelijk van de
prestaties van de W&MD-onderneming.

De honorering gaat primair om het vervullen van de taak als toezichthouder in de volle
breedte. Het gaat om een vast bedrag dat onafhankelijk is van bijvoorbeeld het aantal
bijgewoonde vergaderingen.

Relatie met onkosten: er zijn regelingen waarin gekozen wordt voor een honorering met
daarnaast een declaratie van werkelijk gemaakte kosten of een vaste onkostenvergoeding
(die overeenkomt met de gemiddelde reële kosten). En er zijn regelingen waar ervan
uitgegaan wordt dat de onkosten al in het honorarium zitten.
MOgroep W&MD stelt voor naast het honorarium een onkostenregeling te maken waarbij
werkelijk gemaakte onkosten op basis van overlegging van bewijzen gedeclareerd kunnen
worden. Er dienen heldere afspraken gemaakt en vastgelegd te worden welke onkosten
declarabel zijn.

Het gaat om een bruto bedrag per jaar.

De honorering en de onkostenregeling worden op basis van de Governancecode W&MD
door de RvT zelf vastgesteld en de afspraken daarover worden in de reglementen
opgenomen. In de jaarstukken worden deze afspraken openbaar gemaakt.

Daarnaast is het belangrijk een budget voor deskundigheidsbevordering voor de RvT op te
nemen in de begroting. Wij raden toezichthouders aan om voor hun professionalisering lid
te worden van een vereniging van toezichthouders: de NVTZ sectie Welzijn.
Omvang van de honorering
MOgroep W&MD adviseert een eenvoudige honoreringsregeling:
De omvang van de honorering is gekoppeld aan de omvang van de organisatie, uitgedrukt in
omzet.
Er is een onderscheid gemaakt tussen ‘gewone’ leden van de RvT en de voorzitter die meer en
zwaardere taken heeft.
In onderstaande tabel staan maximumbedragen. De te kiezen beloning kan liggen tussen 0 euro en
het maximale bedrag. Het is aan een RvT om de hoogte van een vergoeding vast te stellen.
jaaromzet W&MD-onderneming
45.000- 450.000 euro
max honorarium lid
RvT
500 euro
max honorarium voorzitter
RvT
1000 euro
450.000- 1.000.000 euro
1000 euro
2000 euro
1.000.000- 5.000.000 euro
2000 euro
4000 euro
5.000.000- 15.000.000 euro
2500 euro
5000 euro
meer dan 15.000.000 euro
3000 euro
6000 euro
Het gaat om bruto bedragen per jaar. De onkostenvergoeding is daar niet bij inbegrepen.
Kosten die gemaakt worden voor deskundigheidsbevordering zitten er ook niet in, omdat die
gefinancierd worden vanuit het vooraf door de RvT vastgestelde budget voor enig jaar.
Specifieke taken
Er zijn leden in de RvT die een vaste extra taak hebben, bijvoorbeeld verzorgen van audits of
contacten onderhouden met de accountant. Er kan voor gekozen worden deze RvT-leden een
hogere vergoeding te geven dan de ‘gewone’ leden. Een kwart extra is reëel.
Verder kunnen zich situaties voordoen waarbij incidenteel sprake is van extra werkzaamheden.
Voorbeelden hiervan zijn: samenwerkingsprocessen of fusies; werven, selecteren en benoemen
van een bestuurder; ontslag van een bestuurder. Raden van Toezicht kunnen hier op verschillende
manieren mee omgaan. Of ze gaan er vanuit dat dit nu eenmaal tot het reguliere takenpakket
hoort en soms vóórkomt. Of ze begroten een apart honorarium zodra zo’n soort activiteit van
enkele leden van de RvT noodzakelijk wordt. In het tweede geval dient het bedrag gerelateerd te
zijn aan de omvang van de extra in te zetten uren en aan de gebruikelijke honorering van de RvT.
Download