Strikt vertrouwelijk

advertisement
Klinisch Multidisciplinair onderzoek
Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen
Observatieafdelingen Teylingereind
Achternaam, Voornaam/-namen
Geboortedag maand (voluit) jaar
Parketnummer:
Datum:
Een initiatief van Forensisch Consortium Adolescenten (ForCA)
Betreffende
Geboren
Te
Nationaliteit
JJI-nummer
Verblijvend in instelling
:
:
:
:
:
:
Moeder
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Adres
:
:
:
:
:
Vader
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Adres
:
:
:
:
:
Kinderen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Adres
:
:
:
:
:
Raadsonderzoeker
Jeugdreclassering
(Gezins)voogd
:
:
:
Parketnummer
Aanvrager onderzoek
:
:
GZ-/Klinisch Psycholoog
:
Kinder- en Jeugdpsychiater :
Naam pupil/parketnummer enz.
2
INHOUDSOPGAVE
Veroordeling
Vraagstelling
Ter inzage ontvangen stukken
1
Opzet en uitvoering van het onderzoek
2
Verloop behandeling tot nu toe in het kader van de maatregel PIJ,
inclusief wettelijke aantekeningen
3
Milieuonderzoek
4
Gedrag leefgroep
5
Onderwijs
6
Vaktherapeuten
7
Interactie-observaties
8
Psychologisch onderzoek
9
Psychiatrisch onderzoek
10
Gestructureerde risicotaxatie
11
Forensische beschouwing
12
Beantwoording van de onderzoeksvragen
13
Bespreking onderzoeksresultaten en advies
Naam pupil/parketnummer enz.
3
VEROORDELING
…… is veroordeeld voor……………. Met als strafmaat
VRAAGSTELLING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indien betrokkene weigert onderzocht te worden, tot welke overwegingen geeft die
weigering aanleiding?
Is betrokkene momenteel nog lijdende aan een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige
ontwikkeling van zijn geestvermogens en zo ja, hoe is dit in diagnostische zin te
omschrijven?
Hoe heeft de behandeling in het kader van de maatregel Plaatsing in een
jeugdinrichting de ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van zijn
geestvermogens beïnvloed?
a. Welke factoren, voortkomende uit de huidige stoornis van betrokkene, kunnen van
belang zijn voor de kans op recidive?
b. Welke andere factoren moeten hierbij in ogenschouw worden genomen?
c. Wat kunt u zeggen over de kans op recidive?
Welke aanbevelingen zijn te doen ter bevordering van een zo gunstig mogelijke
ontwikkeling van betrokkene?
Wat is op grond van voorgaande uw advies ten aanzien van de verlenging van de aan
betrokkene opgelegde maatregel van Plaatsing in een jeugdinrichting? (Met welke
termijn dient de maatregel van plaatsing in een jeugdinrichting verlengd te worden?)
Indien u adviseert tot verlenging van de aan betrokkene opgelegde maatregel van
Plaatsing in een jeugdinrichting, in welke instelling kan de maatregel het beste ten
uitvoer worden gebracht?
In hoeverre komen er uit het onderzoek bevindingen naar voren die niet aan de orde
zijn geweest in de onderzoeksvragen, maar wel van belang zijn met betrekking tot de
behandeling, ontwikkeling en/of opvoeding van betrokkene en/of bij eventueel te
nemen beslissingen?
TER INZAGE ONTVANGEN STUKKEN
1
OPZET EN UITVOERING ONDERZOEK
Op verzoek van naam aanvrager en instelling heeft de selectiefunctionaris van het Ministerie
van Justitie-IJZ op datum opdracht gegeven naam jeugdige ter klinische observatie op te
nemen binnen de observatieafdeling van ForCA. Op datum opname is naam jeugdige in
observatiegroep de Gaag in Teylingereind geplaatst ten behoeve van de klinische
observatie.
De observatieperiode binnen ForCA duurt zeven weken. Per jongere wordt een
multidisciplinair team samengesteld onder leiding van een onderzoeksleider. Deze draagt
zorg voor het verloop van het onderzoek gedurende de onderzoeksperiode en ziet ook toe
op de kwaliteit van het onderzoek. Tijdens deze zeven weken zien en spreken de
verschillende disciplines, zoals de psychiater, de psycholoog, de testassistent en de
vaktherapeut de jongere. De milieuonderzoeker brengt het systeem van de jongere in kaart.
Het groep- en schoolprogramma vormen eveneens een onderdeel van het totale
observatieproces.
Naam pupil/parketnummer enz.
4
Tijdens het observatieproces zijn er drie multidisciplinaire overlegmomenten. Op deze
momenten wordt informatie uitgewisseld en worden observatiepunten vastgesteld. Tijdens
de eindbespreking komt de vraagstelling aan bod en wordt het advies geformuleerd.
Aansluitend wordt het advies aan de jongere verteld.
Het onderzoeksteam bestaat uit:
Er hebben drie besprekingen plaatsgevonden betreffende het onderzoek van naam jeugdige,
waarbij het bovengenoemde onderzoeksteam aanwezig was. Deze besprekingen vonden
plaats op data besprekingen
2
VERLOOP BEHANDELING TOT NU TOE IN HET KADER VAN DE
MAATREGEL PIJ INCLUSIEF DE WETTELIJKE AANTEKENINGEN
Algemeen
 Hoe lang heeft betrokkene op de behandelafdeling van de instelling gezeten.
Wat is het algemene behandelaanbod van de instelling.
 Algemene doelen voor de behandeling
Conclusie
 Behandelaanbod
 Inzet en motivatie van betrokkene
 Ontwikkeling van betrokkene
 Nog te bereiken doelen
 Behandelhypothesen
 Delictanalyse
 Risicotaxatie
Naam pupil/parketnummer enz.
5
3
MILIEUONDERZOEK
Door:
3.1 Bronvermelding en verantwoording
3.2 Voorgeschiedenis ouders
3.3 Levensloop jongere
 Zwangerschap en bevalling
 Babytijd
 Peutertijd
 Kleutertijd
 Basisschooltijd
 Middelbareschooltijd
 Na de schoolleeftijd
 Periode vlak voor detentie
 Toekomst
3.4 Overige kinderen
Naam pupil/parketnummer enz.
6
4
GEDRAGSRAPPORTAGE ForCA LEEFGROEP
Door:
4.1 Inleiding
4.2 Eerste week
Gedrag tegenover groepsleiding
Gedrag tegenover groepsgenoten
4.3 Vanaf week 2
Gedrag tegenover groepsleiding
Gedrag tegenover groepsgenoten
Persoonlijke hygiëne
Dagelijkse routine
Dagprogramma
Taken en vaardigheden
Incidenten
Sociaal emotionele ontwikkeling
Systeem
Ten laste gelegde feiten
Houding ten aanzien van het verblijf en toekomstverwachting
4.4 Mening van de jongere over de groepsrapportage
4.5 Samenvatting
Naam pupil/parketnummer enz.
7
5
ONDERWIJS
Door:








Schoolse voorgeschiedenis en onderwijsniveau
Werkhouding
Theoretische vakken
Praktische vakken
Sociaal-emotioneel functioneren
Muiswerk
Toekomstperspectief en onderwijsadvies
Beschouwing
Naam pupil/parketnummer enz.
8
6
VAKTHERAPEUTEN
Door:
6.1 Onderzoeksopzet
Observatiedata
6.2 Ingezette vorm(en) van vaktherapie
6.3 Observatievragen voor vaktherapie
6.4 Situatiebeschrijving en werkwijze
6.5 Algemene indruk en gespreksinformatie
6.6 Algemene indruk groepsactiviteiten
6.7 Samenvatting en beantwoording observatievragen
6.8 Reactie jongere op het verslag
Naam pupil/parketnummer enz.
9
7
INTERACTIE-OBSERVATIES
Door:
7.1 Indicatie en vraagstelling
7.2 Onderzoeksopzet
7.3 Observaties
7.4 Conclusie
OF: In dit onderzoek is er geen systeemgericht aanbod geweest. Reden toevoegen. Wel
hebben er gesprekken plaatsgevonden met….zie verslaglegging in hoofdstuk 8 of 9
Naam pupil/parketnummer enz.
10
8
PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK
8.1
ONDERZOEKSOPZET
8.2
ONDERZOEK JONGERE








8.3
Medewerking
Gespreksonderzoek
Klinisch psychologisch onderzoek
Testonderzoek
Observatieonderzoek / procesdiagnostiek
Delictbespreking
Onderzoek naar het beloop van de behandeling
Toekomstvisie jongere
HETERO-ANAMNESE
Aanvullingen op het milieuonderzoek
8.4
DIFFERENTIAAL DIAGNOSTISCHE OVERWEGINGEN
Classificatie DSM-IV-TR (Classificatiesysteem psychische stoornissen)
As I
(Klinische stoornissen of reden van zorg)
As II
(Persoonlijkheidsstoornissen; verstandelijke handicaps)
As III
(Somatische aandoeningen)
As IV
(Psychosociale en omgevingsproblemen)
As V
(Algehele beoordeling van het functioneren)
8.5
GESTRUCTUREERDE RISICOTAXATIE
Verslag SAVRY of FOTRES; eventueel verwijzen naar rapportage van de psychiater
8.6
FORENSISCH PSYCHOLOGISCHE BESCHOUWING
Of een algemene forensische beschouwing samen met psychiater
Naam pupil/parketnummer enz.
11
9
PSYCHIATRISCH ONDERZOEK
9.1
ONDERZOEKSOPZET
9.2
ONDERZOEK JONGERE








9.3
Medewerking
Gespreksonderzoek
Speciële psychiatrische anamnese
Observatieonderzoek / procesdiagnostiek
Aanvullend onderzoek
Delictbespreking
Onderzoek naar het beloop van de behandeling
Psychiatrisch onderzoek in engere zin
HETERO-ANAMNESE
Aanvullingen op het milieuonderzoek
9.4
DIFFERENTIAAL DIAGNOSTISCHE OVERWEGINGEN
Classificatie DSM-IV-TR (Classificatiesysteem psychische stoornissen)
As I
(Klinische stoornissen of reden van zorg)
As II
(Persoonlijkheidsstoornissen; verstandelijke handicaps)
As III
(Somatische aandoeningen)
As IV
(Psychosociale en omgevingsproblemen)
As V
(Algehele beoordeling van het functioneren)
9.5
GESTRUCTUREERDE RISICOTAXATIE
Verslag SAVRY of FOTRES; eventueel verwijzen naar de psycholoog
9.6
FORENSISCH PSYCHIATRISCHE BESCHOUWING
Of een algemene forensische beschouwing samen met psycholoog
Naam pupil/parketnummer enz.
12
10
GESTRUCTUREERDE RISICOTAXATIE
Verslag SAVRY of FOTRES; eventueel verwijzen naar rapportage van de psychiater of
psycholoog
11
FORENSISCHE BESCHOUWING
Indien door psycholoog en psychiater apart, vervalt dit kopje.
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
13
BEANTWOORDING VAN DE VRAAGSTELLING
Indien betrokkene weigert onderzocht te worden, tot welke overwegingen geeft die
weigering aanleiding?
Is betrokkene momenteel nog lijdende aan een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige
ontwikkeling van zijn geestvermogens en zo ja, hoe is dit in diagnostische zin te
omschrijven?
Hoe heeft de behandeling in het kader van de maatregel Plaatsing in een
jeugdinrichting de ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van zijn
geestvermogens beïnvloed?
a. Welke factoren, voortkomende uit de huidige stoornis van betrokkene, kunnen van
belang zijn voor de kans op recidive?
b. Welke andere factoren moeten hierbij in ogenschouw worden genomen?
c. Wat kunt u zeggen over de kans op recidive?
Welke aanbevelingen zijn te doen ter bevordering van een zo gunstig mogelijke
ontwikkeling van betrokkene?
Wat is op grond van voorgaande uw advies ten aanzien van de verlenging van de aan
betrokkene opgelegde maatregel van Plaatsing in een jeugdinrichting? (Met welke
termijn dient de maatregel van plaatsing in een jeugdinrichting verlengd te worden?)
Indien u adviseert tot verlenging van de aan betrokkene opgelegde maatregel van
Plaatsing in een jeugdinrichting, in welke instelling kan de maatregel het beste ten
uitvoer worden gebracht?
In hoeverre komen er uit het onderzoek bevindingen naar voren die niet aan de orde
zijn geweest in de onderzoeksvragen, maar wel van belang zijn met betrekking tot de
behandeling, ontwikkeling en/of opvoeding van betrokkene en/of bij eventueel te
nemen beslissingen?
BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN EN ADVIES
Betrokkene
Ouder(s)
Raadsonderzoeker/JR/gezinsvoogd
Naam pupil/parketnummer enz.
13
ONDERTEKENING
Datum
Plaats
…………………………..
………………………………
GZ-/Klinisch Psycholoog
Kinder- en jeugdpsychiater
Naam pupil/parketnummer enz.
14
Download