J - Raateland Interim Management

advertisement
PROFIEL
PERSOONSGEGEVENS
naam
: J.A. Raateland (Jan)
geboren
: 22 april 1955, Den Haag
tel. 06 51 06 12 66
www.raatelandinterimmanagement.nl
MANAGEMENTKWALITEITEN
Een onafhankelijke, doch betrokken manager. Kan goed organiseren en delegeren. Heeft hoge
normen qua kwaliteit. Is open en helder in communicatie. Ruime ervaring in - en affiniteit met het
werk binnen de verstandelijk gehandicapte sector.
OPLEIDINGEN
1991
H.B.O. Personeel en Organisatie
*
Diverse cursussen o.a.: cursus financiën voor niet-financiële managers, sociaal
management, arbeidsrecht en nieuw ontslagrecht, personeelsbeoordeling,
ambtenarenrecht in de praktijk, basisopleiding informatisering/automatisering,
functioneringsgesprekken, management voor het middenkader.
WERK- EN MANAGEMENTERVARING BINNEN DE VERSTANDELIJK GEHANDICAPTE SECTOR
2003
Clustermanager bij de Stichting De kleine Johannes, organisatie voor
dienstverlening
aan mensen met een verstandelijke handicap te Amsterdam.
 het geven van leiding aan 24 woonbegeleiders
 het op orde brengen van de personele – en financiële administratie
 het fungeren als interim hoofd BHV; voorbereiding en uitvoering v.e. ontruiming
1998- 2003 Directeur/Bestuurder, Stichting Dolfijn Vakanties (begeleide vakanties voor mensen met
een verstandelijke handicap).
-- Parttime, in combinatie met de uitvoering van interim opdrachten (zie blad 2) - verantwoordelijk voor de realisering v.d doelstellingen en de verdere ontwikkeling
en groei van de organisatie w.o. een goede positionering in de marktomgeving
 eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering waaronder het reisaanbod, het
financiële beleid, personeelsbeleid en het vrijwilligersbeleid.
 leiding geven aan de medewerkers en aansturing van de circa 400 vrijwilligers.
1994- 1997
Adjunct-directeur, Stichting Het Buitenhof (begeleide vakanties voor mensen met een
verstandelijke handicap).
 Vernieuwen en verbeteren van de interne bedrijfsvoering en het personeelsbeleid
 ontwikkeling van een arbeidsreglement
 professionalisering van het vrijwilligerswerk
1992 – 1994
Hoofd Personeel en Organisatie, Effatha (landelijk instituut voor mensen met een
auditieve handicap)
 opzetten van de afdeling personeelszaken
 ontwikkelen van het personeelsbeleid
 ontwikkelen en uitwerken van het strategisch plan, beschrijving en uitwerking van
de hoofdstructuur (incl. formatieplan en functiebeschrijvingen) en de opstelling
van een sociaal statuut.
BIJZONDERHEDEN:
Ouder van een verstandelijk gehandicapte dochter van 20 jaar die vanaf 1986 woont in een
woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten van de Compaan (Den Haag);
Vanaf 1998 secretaris van de Stichting Vrienden van Compaan (Verstandelijk Gehandicapten
organisatie in Den Haag);
Van 1986 tot 1994 voorzitter van de Oudervereniging Sandhaghe (voorheen de Compaan observatiecentrum en woonvoorziening voor kinderen met een meervoudige handicap);
1
-
vanaf 1996 jaarlijks vrijwillig reisbegeleider van een vakantie voor verstandelijk gehandicapten.
WERK- EN MANAGEMENTERVARING BINNEN OVERIGE SECTOREN
2003
Voorzitter Plaatsingsadvies Commissie Benelux Merken Bureau (BMB)
 het begeleiden van de reorganisatie bij het BMB
 het opstellen van de plaatsingsprocedure
 het beoordelen / toetsen van het formatie- en personeelsplan.
2002 –2003
Afdelingshoofd van de afdeling ontwikkeling van de sector Maatschappelijke
Ontwikkeling van het stadsdeel Zuidoost, gemeente Amsterdam.
 de implementatie van de reorganisatie
 het geven van sturing en leiding aan 30 beleids- en projectmedewerkers
2001 – 2002
Projectmanager P&O bij het Agentschap SZW (Ministerie van SZW)
 het opstellen van sociale- en aanvullende regelingen en procedures;
 het opstellen van functiebeschrijvingen en van het formatie- en bezettingsplan;
 het begeleiden van de plaatsingsprocedure incl. de herplaatsing van medew.’s.
2001
Hoofd Publieke Dienstverlening (afd. Burgerzaken) stadsdeel Zuidoost, Amsterdam
 leiding geven aan de afdeling Publieke Dienstverlening (25 medewerkers)
 het aanbrengen van de benodigde structuur t.b.v. beheersing v.d werkdruk
 het bevorderen van een motiverende werksituatie en de borging van integriteit
2001
Hoofd Economische en Administratieve Dienst bij het Centraal Orgaan Asielzoekers
 verantwoordelijk voor de organisatorische en administratieve inrichting van
het nieuwe clusterkantoor (decentrale taken vanuit 16 locaties centraliseren)
 verantwoordelijk voor het beleid en de processen op PIOFAH gebied
2000
Waarnemend directeur Asielzoekers Centrum Werkendam
 het geven van leiding aan de twaalf medewerkers
 opstellen van een ontruimingsplan en organiseren van een ontruimingsoefening
2000
Implementatiemanager bij de Brandweer Gemeente Dordrecht
 begeleiding van de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur
 ontwikkeling functieprofielen en de organisatie van de assessments
 bewaking uitvoering sociaal plan bij herplaatsing
1999
Hoofd P&O Rijksmuseum Amsterdam
 herstructurering van de afdeling P&O (bezetting, taken, procedures en processen)
 werving en selectie van een nieuw hoofd P&O
 advisering van de zakelijk directeur en directeur m.b.t. het sociaal beleid
--------------------------1998 -1999
Hoofd Financiën, Personeel & Organisatie, Gemeente Binnenmaas
 leiding geven aan de afdelingen Financieel Beleid, Comptabiliteit en P&O
1990 – 1992
Coördinator managementondersteuning personeelszorg bij de Hoofdafdeling
Personeelszaken Directie Politie, Ministerie van Justitie
 adviseren en ondersteuning bieden aan het management van vier
politiediensten
1984 - 1990 Hoofd afdeling Documentaire Informatievoorziening, C.R.I. / Bureau Interpol
 leiding geven aan vier afdelingen (24 medewerkers)
1977 - 1990 C.R.I. / Bureau Interpol (Ministerie van Justitie)
● in verschillende functies werkzaam geweest: documentalist, Interpolcorrespondent
en misdaadanalysator
● zes jaar secretaris van de Ondernemingsraad
1976
Militaire dienstplicht (Koninklijke Marechaussee).
2
1973 -1975
1972 -1973
Medewerker personeels- en salarisadministratie Ministerie van Justitie.
Adspirant van Gemeentepolitie 's-Gravenhage.
3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards