Maatschappelijk effect

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Maatschappelijke effecten programma DBP op verzoek van commissie EWI
Notanr.: 2003.00424
EV/SEZ
13-01-2003
Portef.h.: weth. Doornebos
Agenda BenW
21-01-2003
BESLUIT:
1. In te stemmen met de nota ‘maatschappelijke effecten programma Deventer Binnenstadsperspectief
(DBP)’.
2. De nota aan het raadspresidium aan te bieden met het voorstel deze nota te behandelen in de
commissie EWI.
OPENBAARMAKING:
dit besluit openbaar te maken
COMMUNICATIE:
intern
FINANCIELE ASPECTEN:
financiële gevolgen voor de gemeente?
nee
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Inleiding
De commissie Economie Werk & Inkomen heeft in de vergadering van 27 november 2002 verzocht om een
nota waarin per project van het programma Deventer Binnenstadsperspectief (DBP) de maatschappelijke
effecten zijn aangegeven. De aanleiding voor dit verzoek was de behandeling van de nota, waarin de
omvorming van het project DBP naar programma DBP is voorgesteld (notanummer 2002.16067).
In onderhavige nota is per project de doelstelling en het (gewenste) maatschappelijke effect aangegeven.
Onder maatschappelijk effect wordt verstaan het positieve gevolg voor de samenleving (burgers gemeente
Deventer, toeristen, ondernemers en andere belanghebbenden). Mogelijke positieve gevolgen zijn
verbetering economische positie ondernemers, veiligheid, verblijfgemak en werkaanbod (burgers / toeristen).
Doelstelling en maatschappelijk effecten per project
1. Project Herinrichting Openbare Ruimte (HOR)
Doelstelling
Het project HOR beoogt een hoogkwalitatieve herinrichting tot stand te brengen van straten en pleinen in het
kernwinkelgebied en andere nabijgelegen winkelwandelstraten in het centrum m.b.v. een geheel nieuwe,
unieke bestrating, verlichting en aankleding.
Maatschappelijk effect
Het vergroten van de aantrekkelijkheid van het verblijfsklimaat en daarmee het aantrekken van bezoekers
naar de binnenstad en de economische positie zijn de belangrijkste maatschappelijke effecten.
2. Wonen boven winkels Deventer (WbwD)
Doelstelling
Het project heeft geleid tot de oprichting van een publiek-private NV WbwD, die de doelstelling heeft in de
periode 2001-2009 240 woningen aan de binnenstad toe te voegen, met name in en nabij leegstaande
verdiepingen en panden. Monumentaal herstel en verbetering van de uitstraling van panden zijn
nevendoelstellingen.
Maatschappelijk effect
Door een meer bewoonde binnenstad (meer mensen op verschillende tijdstippen op straat) neemt het
veiligheidsgevoel toe. Daarnaast is het gewenste effect dat de economische waarde van de binnenstad door
het monumentale herstel en de verbetering van de uitstraling van de panden toeneemt.
3. Project Gevelfonds
Doelstelling
Dit project heeft geleid tot de instelling van een gevelfonds, van waaruit eigenaren, die het initiatief nemen
om de gevel van hun pand te verbeteren conform het door de gemeente opgestelde Beeldkwaliteitsplan
Gevels Binnenstad, met ontwerpsubsidie en adviezen worden gefaciliteerd.
Maatschappelijk effect
De aantrekkelijkheid van het verblijfsklimaat neemt toe door het verbeteren van de gevels in lijn met de
monumentale uitstraling van Deventer. Dit effect moet zorgdragen voor een verbetering van de economische
positie door een toename van bezoekers aan de binnenstad.
4. Project Recreatieve Versterking IJsselfront
Doelstelling
Het project heeft ten doel een ruimtelijk-functionele visie op de IJsseloever op te stellen en uit te voeren in
casu het behoud van en het versterken van het IJsselfront als aantrekkelijk verblijfsgebied voor inwoners en
recreanten.
Maatschappelijk effecten
Het versterken van de economische concurrentiepositie, een toename van het toeristisch aanbod en het
verbeteren van de fysieke (toeristische) leefomgeving en leefbaarheid.
5. Project Parkeerschap
Doelstelling
Het doel van dit project is om te komen tot een verzelfstandigd parkeerbedrijf waarin zowel gemeente als
private exploitanten participeren met als doelstelling beheer en exploitatie van parkeervoorzieningen.
Maatschappelijk effect
Het maatschappelijk effect van dit project zal zijn dat er voldoende adequate parkeervoorzieningen zijn
tegen een betaalbare prijs, die sociaal veilig zijn en een bijdrage leveren aan bereikbaarheid en leefbaarheid
van de binnenstad van Deventer. Door de samenwerking kan een adequaat parkeerverwijssysteem voor alle
parkeervoorzieningen worden opgezet.
6. Project Achteraf Betaald Parkeren (ABP)
Doelstelling
Het doel van dit project is om de grotere parkeerlocaties in Deventer te voorzien van nieuwe
parkeerapparatuur waarbij de parkeerder bij vertrek de werkelijk genoten parkeertijd betaalt.
Maatschappelijk effect
Het maatschappelijk effect van dit project is dat Deventer gastvrijer wordt voor de parkeerder, doordat hij / zij
niet meer geconfronteerd wordt met het gegeven dat zijn parkeertijd is verlopen of binnenkort gaat verlopen.
Tevens is er sprake van real time parking, waardoor de parkeerder geld bespaart door op maat te betalen.
7. Parkeren onder Wilhelminabrug
Doelstelling
Door de bouw van een tijdelijke parkeergarage op het parkeerterrein nabij de Wilhelminabrug tijdelijk in een
behoefte aan parkeerplaatsen te voorzien tot het moment dat een definitieve oplossing is gevonden.
Maatschappelijk effect:
Het realiseren van 166 extra parkeerplaatsen op relatief korte afstand van de binnenstad waardoor de
bereikbaarheid van Deventer wordt vergroot zonder dat de binnenstad wordt belast met auto’s.
8. Parkeren onder Nieuwe Markt
Doelstelling:
Het project onderzoekt haalbaarheid van een nieuw te bouwen parkeergarage onder de Nieuwe Markt en in
de kelder van het te vervangen schoolgebouw tussen Graven en Hofstraat, waarbij Nieuwe Markt autovrij
gemaakt zou kunnen worden.
Maatschappelijk effect:
De ontwikkeling van een parkeergarage zal o.a. ten gevolge hebben dat de aantrekkelijkheid van het
verblijven op pleinen, zoals Nieuwe Markt, toeneemt. Knelpunten in het parkeren voor belanghebbenden
kunnen worden opgelost en de garage kan een bronpunt vormen voor het kernwinkelgebied in dit gedeelte
van de binnenstad.
9. Verbetering van de kwaliteit en de veiligheid in de Parkeergarage Noordenbergpoort
Doelstelling:
Door middel van renovatie komen tot een sociaal veilige parkeergarage
Maatschappelijk effect:
Door de renovatie kunnen gebruikers weer op een relatief veilige wijze hun auto parkeren. Doordat
vergunninghouders weer gebruik gaan maken van de garage komen er minder auto’s op straat te staan,
waardoor de leefbaarheid wordt vergroot.
10. Project Fietsenstallingen Binnenstad
Doelstelling:
Het realiseren van twee gemeentelijke bewaakte gratis fietsenstallingen
Maatschappelijk effect:
Het stimuleren van het gebruik van de fiets in plaats van de auto door middel van het bieden van een gratis
bewaakte fietsenstalling. Bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad kunnen daarmee worden
vergroot. Ook het wildparkeren van fietsen in het kernwinkelgebied kan daarmee worden aangepakt.
11. Project Verkeers Roulatie Systeem Binnenstad (VRSB)
Doelstelling:
Het doel van het VRSB is het verbeteren van leefbaarheid en verkeersveiligheid in de binnenstad door het
beperken van niet-noodzakelijk verkeer in de binnenstad. Niet-noodzakelijk verkeer bestaat uit doorgaand
verkeer en verkeer veroorzaakt door bezoekers aan de binnenstad en in de binnenstad werkenden.
Maatschappelijk effect:
Verbeteren van de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers van de binnenstad. Verbeteren van de
verkeersveiligheid op verkeersonveilige punten in de binnenstad.
12. Project opzet Deventer Binnenstadsmanagement
Doelstelling:
Het doel is een publiek-privaat samenwerkingsverband op te zetten dat enerzijds dienst doet als een
platform voor gestructureerd bestuurlijk overleg voor alle direct bij de binnenstad betrokken groeperingen en
anderzijds als slagvaardige operationele uitvoeringsorganisatie voor gewenste acties en maatregelen in de
binnenstad.
Maatschappelijk effect
Ondernemers, bewoners en pandeigenaren kunnen eerder in het proces van ontwikkelingen van de
binnenstad meedenken. Verder worden plannen en ontwikkelingen eerder op elkaar afgestemd.
13. Project Opzet Deventer Binnenstadsmonitor
Doelstelling
Het project heeft tot doel om samen met het MKB een verantwoord meetsysteem op te zetten, waarmee
relevante trends in de binnenstad planmatig kunnen worden gevolgd. Dit om sturing te kunnen geven aan
acties en maatregelen en om te kunnen meten of en in hoeverre beoogde doelstellingen zijn gehaald.
Maatschappelijk effect
Het beoogde effect is dat nieuwe ontwikkelingen meer zijn afgestemd op de bezoekersstromen, zoals het
bezoek van winkels en de parkeerdichtheid van parkeerterreinen.
14. Project voorbereiding invoering kostenverhaal herinrichting binnenstad (baatbelasting)
Doelstelling:
Doel van het project is te komen tot een verhaal van een deel van de inrichtingskosten die gemaakt zijn bij
de herinrichting van het kernwinkelgebied op de eigenaren van onroerende zaken die in dit gebied liggen.
Maatschappelijk effect
Zie project Herinrichting Openbare Ruimte.
15. Project Digitale Databank Deventer Binnenstad (Databank)
Doelstelling
Het project beoogt de doelstellingen en resultaten van het programma DBP met korte teksten en veel foto’s
weer te geven op een website, gericht op de inwoners en bezoekers van Deventer.
Maatschappelijk effect
De inwoners en bezoekers van Deventer zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in de binnenstad.
16. Project Hoek Kleine Poot / Lange Bisschopstraat
Doelstelling
De opgave betreft te komen tot een hoogkwalitatieve invulling van een in ruimtelijk / stedenbouwkundig
opzicht strategische plek in de stad.
Maatschappelijk effect
Een verpauperd stadsgedeelte wordt ontwikkeld, waardoor de leefbaarheid wordt vergroot. Daarnaast wordt
de economie een impuls gegeven.
17. Project Integrale Herontwikkeling Lamme van Dieseplein
Doelstelling
De opgave van dit project is in wezen dezelfde als bij het project Kleine Poot, met dien verstande dat het hier
gaat om een grotendeels openbaar toegankelijk gebied gaat met een veelheid van functies
(wonen, winkelen, herdenken / erfgoed, verpozen / groen, verkeer, fiets- en autoparkeren) en belangen
(eigendom, gebruik) op of direct aan het gebied.
Maatschappelijk effect
Door het ontwikkelen van een verpauperd stadsgedeelte wordt de leefbaarheid vergroot. Verder verbetert de
economische positie van de binnenstad.
18. Project Integrale Herontwikkeling Broederenplein / Achter de Broederen
Doelstelling
Ook hier is de opgave weer in wezen dezelfde als bij de vorige twee projecten met specifieke verschillen.
Het betreft hier de vervanging van in stedenbouwkundig en architectonisch opzicht laagwaardige bebouwing
met detailhandelsfunctie waarbij een nieuwe invulling van bestaande open ruimte aan de orde is en
bovendien meervoudig ruimtegebruik voor de hand ligt (parkeren voor belanghebbenden, wonen, winkelen).
Het project houdt in het ontwikkelen van een planvisie inclusief beeldkwaliteitsplan en bouwprogramma en
overige randvoorwaarden, op basis waarvan een ontwikkelaar een bouw- en invullingsplan kan maken c.q.
een herontwikkeling in publiek-private samenwerking wordt opgepakt.
Maatschappelijk effect
Het primaire maatschappelijke effect is een economische impuls. Daarnaast is het versterken van de
leefbaarheid van de binnenstad het beoogde effect.
19. Project Integrale Herontwikkeling Sijzenbaanplein(deels)/HEMA/EDB
Doelstelling
Ook hier is sprake van een integrale herontwikkeling, waarbij het enerzijds de opgave is een nieuwe en
aantrekkelijke looproute van de Sijzenbaangarage naar het Broederenplein tot stand te brengen en
anderzijds de bouwmassa HEMA/EDB inclusief de tussengelegen Smidsgang kwalitatief aanzienlijk op te
waarderen. Verder als bij het Broederenplein.
Maatschappelijk effect
In eerste instantie is het gewenste effect het verbeteren van de economische positie. Ten tweede is het
streven om de leefbaarheid van de binnenstad te versterken.
20. Project voormalige Schouwburg
Doelstelling
Het project beoogt de herontwikkeling van de locatie voormalige schouwburg, inclusief inpandige
parkeerruimte.
Maatschappelijk effect
De leefbaarheid van de binnenstad wordt vergroot door het herontwikkelen van een leegstaand pand.
Download