College Essen 101

advertisement
COLLEGE ESSEN
Klas: 4A
Nr.
6
Datum: 10/11/10
Taak Nr.
2
Naam: Tom Devolder
Vak: Biologie
Opgave/Titel: Het waterzuiveringstation
Waterzuiveringstation
1) Waarom werkt men in nr.6 met “sproeisystemen”?
De sproeiers bezorgen extra zuurstof en activeren zo de micro-organismen. Deze
vormen een echte ‘schoonmaakploeg’: ze ‘verbranden’ als het ware de
organische stoffen.
2) Waarheen gaat het water na nr.14? Waarom?
Nadat de zandfilter zijn werk heeft gedaan, is het water weer proper en gaat het
weer naar de natuur. Maar let op dit water is nog geen drinkwater!
3) Zoek op: Door gisting van het slib ontstaat biogas=…
Biogas of stortgas is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van biologische
enzymatische processen. De hoofdbestanddelen van biogas zijn methaan (CH )
en koolstofdioxide (CO ). Het gas ontstaat als gevolg van vergisting (een
anaeroob proces) van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief slib of
gestort huisvuil. Als restproduct blijft digestaat over (het natte eindproduct).
4) Wat kan men met biogas doen?
Biogas is een duurzame energiebron en kan gebruikt worden als
transportbrandstof voor zware voertuigen. Biogasinstallaties kunnen ook zorgen
voor groene stroom.
5) Wat doet men in de “slibverwerking” en waarom?
Tijdens het zuiveren van het water worden zeer grote hoeveelheden slib
gevormd. Door gisting verkrijgt men hieruit biogas en na ontwatering kan men de
rest van het slib gaan verbranden. Op deze manier kan de energie gerecupereerd
worden. De gedroogde slibkorrels kan men niet als bodemverbeteraar gebruiken
omdat er zich giftige zware metalen in bevinden;
Download
Random flashcards
Create flashcards