Titel

advertisement
Duurzame Warmte en de Warmtevisie
8 oktober 2014
Duurzame Energie Koepel: Teun Bokhoven.
Te bespreken
▪Warmtevisie EZ: nog werk in uitvoering
–Wel : hoofdpunten van onze input
▪ Uitwerking categorie “overig” hernieuwbaar;
– Aanpak en stappen
1
Forse veranderingen in het energiesysteem
2
Het nieuwe energiesysteem van de toekomst…
3
Input voor Warmtevisie
Onmisbaar om duurzame warmte en koude + restwarmte in
te kunnen zetten
Toepassing in:
• U-bouw , Industrie
• Woningen: nieuwbouw - en (op termijn) bestaande bouw.
Kansen:
• W/K netten zijn een facilitator voor DE en restwarmte
• Zonder netten- geen efficiënte benutting
• Aanzienlijke bijdrage aan doelen EA
• Regionale functie en regie voor warmtenetten.
4
Input voor Warmtevisie
Knelpunten:
• Warmte netten uitgelegd vanuit 1 producent of leverancier
• Verwarmingssystemen nog ingericht op hoog temperatuur
• Onduidelijke regierol / beheer voor toekomstige modellen
• Opschalen en omschalen ( naar hernieuwbaar)
• Financieel regiem niet gericht op uitrol
• Imago
5
Input voor Warmtevisie
Oplossingsrichtingen:
• Initieer een bredere aanpak voor w/k netten door:
o Opzet gericht op inzet van verschillende bronnen
o Incorporeer opslag (zowel koude als warmte)
o Verbeter positie van partij die regie kan nemen
• Stimuleer via bouwregelgeving en ACM (MR) transitie naar
laag temperatuur verwarming en netten tot max 60gr.
• Stimuleer warmterotondes met meerdere aanbieders en
afnemers, Cascaderen van netten
6
Achtergrond “186 PJ” opgave
ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI
▪ Concrete afspraken voor onderwerpen als: wind op zee, wind
op land, BMS, Postcode roos
▪ “Rest categorie” wel benoemd, maar geen sterke
concretisering in afspraken. Dit is wel aangeduid als de 186 PJ
categorie
– Bestreft: zon-, water-, bio-, bodemenergie
– Samenhang met Warmtevisie (EZ)
7
Wat is de uitdaging
Zichtbaar maken waar het over gaat, additionele maatregelen
en acties.
▪
Analyse gemaakt van potentiëlen voor bedoelde bronnen op
basis van:
– stand van zaken 2013
– inschatting / extrapolatie van beleid tot 2023 (BAU)
– Inschatting getallen voor 16% doelstelling
▪ Uit deze analyse blijkt er een “gat” van ca. 40-50 PJ tot 2023
▪ Doorontwikkeling van warmtenetten zeer essentieel
8
Huidige inzet van warmte
2013 CBS:
77 PJ, inclusief restwarmte,
57 PJ, alleen hernieuwbare energie
CBS 2013
Restwarmte
Zonnewarmte
Bodemenergie, diep
Bodemenergie, ondiep (incl. WP)
Buitenluchtwarmte
Afvalverbrandingsinstallaties
Houtketels voor warmte bij bedrijven
Houtkachels huishoudens***
Overige biomassaverbranding
Biogas RWZI
Biogas, (co)-vergisting van mest
Overige biogas
9
2023 inzet van warmte
BAU en 16% duurzaam:
BAU: 90/95 alleen hernieuwbare energie
2023 BAU
Zonnewarmte
Bodemenergie, diep
Bodemenergie, ondiep (incl. WP)
Buitenluchtwarmte
Afvalverbrandingsinstallaties
Houtketels voor warmte bij bedrijven
Houtkachels huishoudens***
Overige biomassaverbranding
Biogas RWZI
Biogas, (co)-vergisting van mest
Overige biogas
10
2023 inzet van warmte
BAU en 16% duurzaam: alleen hernieuwbare energie
BAU: 90/95
16%: 135/140
Verschil: 40-50PJ
16% duurzaam 2023
Zonnewarmte
Bodemenergie, diep
Bodemenergie, ondiep (incl. WP)
Buitenluchtwarmte
Afvalverbrandingsinstallaties
Houtketels voor warmte bij bedrijven
Houtkachels huishoudens***
Overige biomassaverbranding
Biogas RWZI
Biogas, (co)-vergisting van mest
Overige biogas
11
Wat is de uitdaging
Realisatie Realisatie
Verwachting 2012 - 2023
Jaar
Eenheid
Prognose
CBS
CBS
Referentie BAU
gezamenlijk
Gezamenlijke Referentie
voor 16% uitdaging**
Opschaling 16% tov
BAU RVO/DEK gem.
2012
2013
2023
2023
2023
Groei
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
factor
0,4
0,4
0,50
2,0
1,5
5,5
0,9
1,8
15,0
20,0
5,0
11,1
1,1
1,1
2,0
6,0
4,0
5,5
0,5
1,0
7,5
12,0
4,5
12,0
2,9
3,2
8,0
16,0
8,0
5,0
2,7
3,0
6,0
12,0
6,0
4,0
Afvalverbrandingsinstallaties
15,0
16,7
17,0
19,0
2,0
1,1
Houtketels voor warmte bij bedrijven
2,9
3,0
6,0
10,0
4,0
3,3
Houtkachels huishoudens***
Overige biomassaverbranding
12,7
12,8
18,0
18,0
0,0
1,4
6,2
6,8
10,0
12,0
2,0
1,8
Houtskool verbruik huishoudens
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
Biogas uit stortplaatsen
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
Biogas RWZI
1,9
2,0
4,0
4,0
0,0
2,0
Biogas, (co)-vergisting van mest
3,8
4,3
8,0
12,0
4,0
2,8
Overige biogas
2,5
3,1
8,0
12,0
4,0
3,9
TOTAAL
54
60
110
155
45
2,6
Waterkracht
Zonne-energie
Zonnestroom
Zonnewarmte
Bodemenergie
Bodemenergie, diep
Bodemenergie, ondiep (incl. WP)
Buitenluchtwarmte
Biomassa
12
Parallel aan Warmtevisie
Inventariseren opschaling Duurzame Warmte en Koude
▪
We inventariseren de acties en maatregelen die leiden tot een
versnelling
▪ Daarbij: kijken naar alle partijen
▪ Concreetheid = Doorrekenbaarheid
▪ Tijdpad: Oktober – december
▪ 2015: nadere afspraken voor versnelling warmte
13
Parallel aan Warmtevisie
Inventariseren maatregelen en acties- lead WN
3 Hoofdlijnen:
▪ Ombouw bestaande netten naar meer hernieuwbaar
▪ Uitbreiding bestaande netten naar meer hernieuwbaar
▪ Nieuwe netten
14
Tijdlijn
Okt.
Nov.
Dec.
Consultatie
Warmtevisie EZ
naar 2de kamer
Jan.
Febr.
Mrt.
Apr.
Uitvoeringsagenda opstellen
Uitv.
EA: 186 PJ- Inventariseren en
advies aan Borgingscie
Set nieuwe afspraken tussen
partijen EA
15
Contact voor input:
Via: Warmtenetwerk of RVO (Bosselaar / Mossevelde)
Duurzame Energie Koepel: Teun Bokhoven ([email protected])
Download