SOLK - Zgt

advertisement
kindergeneeskunde
medische psychologie
Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten
(SOLK) bij kinderen
Met deze folder informeren wij u over de multidisciplinaire behandeling van uw kind
bij onverklaarbare lichamelijke klachten.
U hebt een gesprek gehad met de
behandelende arts van uw kind. Het is
gebleken dat er geen medische behandelbare
oorzaak is voor zijn of haar huidige klachten.
Dit is goed nieuws omdat daarmee een
medisch gevaarlijke, mogelijk
levensbedreigende aandoening is uitgesloten.
Het is ook slecht nieuws omdat u gehoopt had
op duidelijkheid; uw kind heeft immers
duidelijk zichtbaar klachten.
Er zijn twee mogelijke verklaringen:
1. Er is ooit iets mis geweest in het lichaam
(bijv. griep, kneuzing, beenbreuk, virus)
en uw kind heeft klachten gehouden
zonder dat het letsel nog aanwezig is.
2. Er is of was een psychische component en
dit is vertaald naar een klacht in het
lichaam. Deze vertaalslag is heel
gebruikelijk voor kinderen. Ook
volwassenen doen dit wanneer ze
bijvoorbeeld hoofdpijn of hartkloppingen
krijgen bij stress.
De behandeling
In bovenstaande situaties zit uw kind als het
ware ‘gevangen’ in de klacht en komt er
zonder hulp niet meer uit. Er is sprake van
een verstoorde balans of een verstoord
evenwicht. In de behandeling richten we ons
op een herstel van dit evenwicht. Door
praktische oefeningen, zonder dat de pijn of
klacht het uitgangspunt vormt, streven we
naar herstel van de functie van het lichaam.
We laten uw kind echter geen
onverantwoorde dingen doen.
De manier waarop uw kind de klachten
beleeft, de opvattingen over de klachten, het
ziektegedrag en de factoren die de klachten
of de beperkingen onderhouden, staan bij de
behandeling centraal. Niet zelden is er een
relatie tussen klachten en gevolgen van de
klachten. Het doorbreken van de cirkel kan de
beperkingen verminderen, ook als de klacht
zelf niet veel verandert.
De behandeling richt zich allereerst op het
herstel van balans en het herstel van
activiteiten in het dagelijkse leven. Dit
ondanks de klachten. Het laten verdwijnen
van de (niet gevaarlijke) klachten is geen
doelstelling van de behandeling. Vaak
verminderen de klachten met de behandeling
wel of raken de klachten op de achtergrond.
De omgeving van uw kind zal hierbij zoveel
mogelijk betrokken worden.
Betrokkenen bij de behandeling
Bij de behandeling zijn verschillende
professionals betrokken: de kinderarts,
revalidatiearts, psycholoog, maatschappelijk
werk, fysiotherapeut, ergotherapeut,
pedagogisch medewerkster en
verpleegkundigen. De revalidatiearts zal
alleen betrokken worden bij de behandeling
als er sprake is van klachten m.b.t. houding
en beweging. Tijdens de behandeling zullen u
en uw kind, samen of apart, met deze
mensen in gesprek of aan het werk gaan.
De behandeling is lichamelijk en emotioneel
intensief gebaseerd op een stappenplan van
oefeningen en een vast dagschema
(therapieën, school, rust, e.d.). Het doel is
om weer zoveel mogelijk activiteiten in het
dagelijks leven (opnieuw) te leren en uit te
voeren.
1/2
5.8.2017
Onverklaarbare klachten
kindergeneeskunde
medische psychologie
Voor een goed resultaat van de behandeling
is het belangrijk dat u als ouders volledig
achter de behandeling staat. Voor uw kind is
het allemaal nieuw en spannend. Een
duidelijke keuze van uw kant maakt dat uw
kind zich veilig bij ons kan voelen. Wij gaan
er alles aan doen om dit mogelijk te maken.
Het vervolg van de behandeling
De kinderarts en/of revalidatiearts besluit of
de multidisciplinaire behandeling klinisch of
poliklinisch vervolgd wordt. De disciplines
werken samen en hebben ook regelmatig
gezamenlijk overleg over uw kind (MDO),
maar zullen onafhankelijk van elkaar
behandelafspraken met u maken.
Wanneer een psychologisch onderzoek
gewenst is, zal dit gepland worden. Tijdens
het intakegesprek zal de psycholoog hierover
uitleg geven en afspraken met u maken.
Het kan ook zijn dat een vervolgbehandeling
bij een andere instelling wordt geadviseerd of
dat we u adviseren de behandeling te
stoppen.
Tot slot
Deze folder betreft een algemene voorlichting
en is bedoeld als extra informatie naast het
gesprek met uw behandelend arts of
psycholoog. Bijzondere omstandigheden
kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit
zal altijd door uw behandelend arts of
psycholoog aan u kenbaar gemaakt worden.
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, dan kunt u op werkdagen contact
opnemen met de polikliniek
kindergeneeskunde of polikliniek psychologie.
Polikliniek medische psychologie
Telefoonnummer 088 708 32 40
Polikliniek kindergeneeskunde
Telefoonnummer 088 708 31 20
5.8.2017
2/2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards