Realisatie Cultuurcentrum

advertisement
Haalbaarheidsonderzoek
Project Bossche Poort
8 maart 2007
Plangebied
Doelen van het project
• Realisatie Cultuurcentrum Zaltbommel
• Versterking ruimtelijke kwaliteit
• Versterking economische dragers
zuid-as
Realisatie Cultuurcentrum
• Vernieuwing huisvesting culturele en
maatschappelijke instellingen
• Samenwerking volgens kulturhusgedachte
• Uitbreiding voorzieningen voor jongeren
• Plus koppeling met en uitbreiding van
Maarten van Rossummuseum
Versterking ruimtelijke kwaliteit
• Verbetering van parkeervoorzieningen
• Tegengaan verloedering en verbeteren
veiligheidsbeleving Omhoeken
• Verbetering entree Boschstraat en de
Omhoeken
• Consoliderend herstel stadsmuur
Versterking economische dragers
‘Zuid-as’
• Toevoeging van specifieke functies
zoals mogelijk horeca en een
buurtsuper.
• Aantrekkelijker voor het doortrekken
van winkels vanuit Boschstraat naar
stadswal
Haalbaarheidsonderzoek
• het onderzoek naar draagvlak voor een
kulturhusorganisatie, het opstellen van een
programma van ruimten voor het cultuurcentrum
en het onderzoeken van de exploitatie van het
cultuurcentrum op de lange termijn
• het ontwikkelen van een financieel haalbaar
stedenbouwkundig concept voor de
herontwikkeling van het plangebied
• het peilen van het maatschappelijk draagvlak
Resultaten Ontwikkeling Cultuurcentrum
• BeSeF-rapportage: programma van
ruimten op grond gebruikers
• 16 december Intentieovereenkomst
tussen de partijen gesloten
• Grote bereidheid tot samenwerking
• Gebruiksruimte 6000 m2 op grond van
visie eindgebruikers
• 7,5 miljoen euro excl. BTW
Stedenbouwkundig concept
Stedenbouwkundig concept (1)
• de realisatie van een cultuurcentrum met een
bruto vloeroppervlak van ca 6000 m2 bvo met
inpandige laad- en losruimte
• de uitbreiding van het Maarten van
Rossummuseum met ca 400 m2 bvo
• een horecavoorziening in directe relatie met
de museumuitbreiding
• huisvesting van CWI (inclusief sociale zaken
gemeenten Maasdriel en Zaltbommel) met ca
800 m2 bvo in het kloostergebouw van het
Poorterijcomplex (thans bibliotheek en ROC)
Stedenbouwkundig concept (2)
• realisatie van een buurtsuper met een oppervlakte
van ca 1150 m2 bvo, met inbegrip van een inpandige
laad- en losruimte
• de bouw van 114 woningen (hoofdzakelijk
meergezinswoningen), waarvan 25 % in de sociale
sector
• een ondergrondse parkeergarage voor 210
voertuigen
• bovengrondse parkeervoorzieningen voor in totaal 30
voertuigen
• een vervangende locatie voor de stadskwekerij
tussen Oliemolen en Omhoeken
• Consoliderend herstel stadsmuur
Financiële haalbaarheid
• Sluitende grondexploitatie
– 2 miljoen naar jaarexploitatie cultuurcentrum
– Optimalisaties mogelijk
– Risico archeologie (600.000)
• Jaarlast 605.734 cultuurcentrum
– Huidige exploitatieruimte 431.000
• Jaarlijkse exploitatie parkeergarage
– Tarief een euro en bezettingsgraad 55%
Maatschappelijk draagvlak
• Veel draagvlak cultuurcentrum (toevoeging
functies)
• Geen positief beeld Omhoeken en achterkant
Poorterij
• Parkeren verdeelde visies
• Woningbouw mogelijk indien passend binnen
beschermd stadgezicht
• Commerciële activiteiten wisselend gedacht
(o.a. buurtsuper)
Besparingsopties cultuurcentrum
•
•
•
•
Verhogen opbrengsten horeca
Verhogen opbrengst uit grondexploitatie
Verkleinen cultuurcentrum
Verhogen opbrengst commerciële
verhuur
• Besparen op inrichtingskosten
• Aanpassen managementstructuur
Debatthema’s cultuurcentrum
• Koppeling ruimtebehoefte aan financiën
– Eindgebruikersmodel uitgangspunt
– 7,5 miljoen excl. BTW > leidend vervolg
traject
• Eigendoms en beheersconstructie
– Grond en gebouw eigendom gemeente
– Stichting: facilitair beheer,
programmamanagement en exploitatie
Debat thema Museumuitbreiding
• Uitbreiding met 400m2 (575.000 euro)
te bekostigen uit grondexploitatie
• Sluitende jaarexploitatie nog niet
uitgekristaliseerd
– Te verwachten groei bezoekers (15.000).
– Managementstructuur en aantal
medewerkers
Debatthema woningbouw
Van de 114 woningen is 25% aangemerkt als
sociale woningbouw.
Vraag is in hoeverre het, als het om tot een
realiseerbaar plan te komen nodig is het
aantal woningen te beperken, verantwoord
wordt gevonden om binnen het plangebied
Bossche Poort af te zien van realisatie van
sociale woningbouw.
Wel of geen parkeergarage
• Ruimtelijke kwaliteit versus ingreep
bodemarchief
– Risico kosten archeologie
– Alternatief buiten plangebied
• Sluitende exploitatie Parkeertarief
– Koppeling parkeerbeleid binnenstad
Wel of geen buurtsuper
• Mogelijke behoefte door vertrek AH en
Super/deBoer
• Vermindering te verhuren oppervlak
• Alternatief van winkeltjes aan een
passage
• Effect op binnenstad?
Verhogen bijdrage uit Bovenwijkse
voorzieningen
Gecalculeerde bijdrage is nu 300.000
euro
Verhoging subsidie mogelijk bij
tariefsverhoging voor fonds bovenwijks.
Integrale afweging maken
•
•
•
•
Invulling commerciële ruimten
Aantal woningen
Parkeeroplossingen
Financiële realiseerbaarheid
Vervolgtraject
• 8 maart presentatie en
vraagverheldering
• 15 maart debat over keuzes en
randvoorwaarden
• 12 april voorstel voor vervolgtraject
• 26 april besluit over vervolgtraject
Download