Het gevecht op de Mont Ventoux Je fietst op 28 inch wielen (diameter)

advertisement
HetgevechtopdeMontVentoux
Jefietstop28inchwielen(diameter)ineenlichtverzet(34tandenachter,32tandenvoor)deMont
Ventouxop.Dewegisintotaal21kmlang.Hoeveeltrapomwentelingenhebjegemaaktalsjedetop
bereikt?
Oplossing:9988trapomwentelingen
• Een28inchwielindiameterkomtovereenmeteendiametervan71,12cm=0,7112m.
• Deomtrekvanjewielisdaarmeepi*0,7112m=2,234m.Ditisdeafstanddiejeaflegtalsje
wielprecies1omwentelingheeftgemaakt.
• Dewegis21km,dushetaantalomwentelingenvanhetwieldatwenodighebbenis21000
m/2,234m=9400wielomwentelingen.Vooriedereomwentelingvanjewiel,maaktookje
achterstetandwiel1omwenteling,duswehebbenintotaal9.400omwentelingenvanhet
achterstetandwielnodig.Met34tandenophetachterstetandwielkomtditovereenmet
9400x34=319606tanden.
• Wemoetenmethettandwielvoorevenveeltandenwegtrappen.Aangeziendeze32tanden
heeftperomwentelingzienwedatwe319606/32=9988omwentelingenvanhetvoorste
tandwielnodighebbenendaarmeeook9988trapomwentelingen.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards