Zuilenstein - De Toonladder

advertisement
Postadres
Postbus 700, 3430 AS Nieuwegein
e-mail: [email protected]
website: http://www.detoonladder.nl
Zuilenstein
Lohengrinhof 11-13
 030 60 37 361
Galecop
Galecopperzoom 2
 030 60 55 649
Uitgangspunten TSO- De Toonladder
In dit document zijn de uitgangspunten vastgelegd hoe op De Toonladder-locatie
Zuilenstein de TSO is geregeld en op welke wijze de kinderen tijdens de TSO worden
opgevangen en begeleid.
1.0
Organisatie
’s Ochtends bij binnenkomst wordt het lunchpakket van het kind door de ouders/ het
kind in een krat geplaatst dat bij de ingang van het lokaal staat. Na 8.30 uur worden de
lunchpakketten opgehaald en bewaard in de koelkast. Rond 11.45 uur worden de
lunchpakketjes door medewerkers op tafel klaargezet.
Om 12.00 uur worden de kinderen uit de klassen gehaald door de TSO-medewerker. Er
wordt gekeken of alle kinderen die op de klassenlijst staan, aanwezig zijn en de namen
worden afgevinkt.
Groep 1 en 2 eten gezamenlijk in een apart lokaal.
Groep 3 t/m 8 maken gebruik van De ToonZaal.
Uitgangspunt bij het eten is dat het kind alle meegebrachte etenswaren ook
daadwerkelijk opeet. Wij gaan er vanuit dat de ouder het beste zicht heeft op het
eetpatroon van hun kind en is dan ook de meest geschikte persoon om te bepalen wat
het kind tussen de middag gaat eten. Bij de keuze van de etenswaren gaan wij uit van
gezonde voeding; dit betekent dat er tijdens de TSO geen snoep, koek of
koolzuurhoudende frisdranken genuttigd mag worden.
Mochten zich hierin problemen voordoen, dan zal een TSO-medewerker hierover met de
betreffende ouder contact opnemen.
Wij zijn van mening dat ‘eetmomenten’ vooral ook gezellige momenten moeten zijn. De
kinderen krijgen in elk geval 20 minuten de gelegenheid hun boterhammen op te eten en
blijven aan tafel zitten. Kinderen die langer de tijd nodig hebben, krijgen die ook.
Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan goede tafelmanieren en hanteren
daarom enkele ‘tafelregels’.
 Handen wassen of desinfectant gebruiken voor het eten
 Aan tafel blijven zitten, in elk geval 20 minuten, totdat de meeste kinderen klaar zijn
met eten (er zijn altijd een paar kinderen die wat langer de tijd nodig hebben, daar
hoeft niet op te worden gewacht)
 Per tafel wordt er opgeruimd.
 Netjes eten en rustig praten (niet schreeuwen!)
 Ook wij maken gebruik van het stilte-teken, zoals gebruikelijk op De Toonladder
TSO-De Toonladder / locatie Zuilenstein / Versie 02 / oktober 2013
Als kinderen klaar zijn met eten en drinken, mogen ze van tafel en kiezen of ze binnen
deelnemen aan een activiteit of onder begeleiding van een medewerker naar buiten
gaan.
Om 12.50 gaat er een belsignaal als teken dat al het (spel)materiaal door de kinderen
opgeruimd kan worden. Dat is ook het moment waarop het hek van het plein open
gedaan wordt, zodat ook andere leerlingen het plein op kunnen. Vervolgens wachten de
kinderen voor de hoofdingang tot de schoolbel gaat. Uitzondering hierop zijn de kinderen
van groep 1-3; zij gaan onder begeleiding van de TSO-medewerkers via de kleine ingang
naar binnen.
De TSO-medewerker houdt bij het lokaal toezicht tot de leerkracht aanwezig is.
2.0
Activiteiten tijdens de TSO
Tijdens de TSO worden er vaak “eenvoudige” activiteiten georganiseerd. Kinderen zijn
maar kort op de TSO en willen graag gewoon met hun vriendjes en vriendinnetjes
spelen. Voor de kinderen die wel een activiteit willen ondernemen organiseren we een
leuke knutsel- of buitenspelactiviteit. Een gezamenlijke activiteit bevordert namelijk de
sfeer in de groep. Dit kunnen knutselactiviteiten, ren-/spring-/behendigheidsactiviteiten
zijn. Kinderen mogen natuurlijk ook zelf hun fantasie gebruiken en het initiatief nemen
om te gaan knutselen met zelf gekozen materiaal.
Er zijn diverse gezelschapsspellen op de TSO aanwezig. Kinderen kunnen hiermee
onderling spelen, maar het gebeurt regelmatig dat de medewerkers meespelen. Veel
kinderen vinden het leuk dat de medewerkers actief deelnemen en bovendien is wat
sturing in het spel soms noodzakelijk.
2.1
Buitenspelen
Wij zijn van mening dat het voor kinderen belangrijk is om regelmatig naar buiten te
gaan; ook in de winter (als het weer het toelaat). Dit is belangrijk voor zowel de
gezondheid als het ontdekken van de omgeving en de grenzen ervan. Op de TSO geven
wij gehoor aan wat de kinderen willen. We stimuleren ze wel om even een frisse neus te
halen, maar laten ze hier zoveel mogelijk vrij in.
De kinderen spelen op het speelplein onder toezicht van een aantal TSO-medewerkers.
3.0
Omgaan met elkaar
Ook tijdens de TSO worden kinderen gestimuleerd om op een respectvolle manier met
elkaar om te gaan en duidelijk te maken wat zij wel en niet willen.
Het komt ook tot uitdrukking in de manier waarop medewerkers met conflicten tussen de
kinderen omgaan. Alle kinderen hebben wel eens ruzie. In een conflict leren kinderen
voor zichzelf op te komen en te onderhandelen. Bij conflicten geeft de medewerker in
eerste instantie de kinderen de ruimte om zelf naar oplossingen te zoeken. Zo nodig zal
de medewerker de kinderen hierin bijsturen. De rol van de medewerker beperkt zich tot
het bewaken van de onderlinge relaties en grijpt alleen in als dit echt nodig is.
3.1
Omgangsregels op de TSO
De TSO hanteert omgangregels die voortkomen uit algemeen aanvaarde normen en
waarden. Ze zijn gebaseerd op thema’s die in de omgang met elkaar centraal staan.

Respect

Verantwoordelijkheid

Samenwerken
De






hieruit voortkomende omgangsregels zijn:
we noemen elkaar bij naam;
we hebben respect voor elkaars eigendommen;
we hebben respect voor elkaars lichaam (je kunt en mag elkaar geen pijn doen!);
we hebben respect voor elkaars gevoelens en opvattingen;
we zijn eerlijk naar elkaar;
we sluiten elkaar niet buiten;
TSO-De Toonladder / locatie Zuilenstein / Versie 02 / oktober 2013


we houden ons aan de gemaakte afspraken en zijn daar zelf verantwoordelijk voor;
samenwerken is geven en nemen.
Pesten, schelden en het gebruik van fysiek geweld worden niet getolereerd.
Dit gedrag wordt direct stop gezet en er volgt een apart gesprek met het kind.
Afhankelijk van de situatie wordt bepaald of er doorgespeeld kan worden of dat
een kind apart wordt gezet en over de situatie moet gaan nadenken. Zo nodig wordt dit
met de desbetreffende leerkracht besproken. Die kan hierover ook contact opnemen
met de ouders.
Indien een kind tijdens de TSO regelmatig onveilig gedrag vertoont, bestaat de
mogelijkheid om het kind van deelname aan de TSO uit te sluiten. Mocht dit het geval
zijn, dan neemt de directeur hierover contact op met de ouders.
4.0
Begeleiding
De medewerker zal zelf het goede voorbeeld moeten “voorleven”. De medewerker zal
het kind niet vergelijken met een ander; ieder kind is immers uniek!
4.1
Grenzen en regels
Dat er binnen een TSO regels nodig zijn, zal duidelijk zijn. Soms zijn de regels op de TSO
anders dan thuis. Dat is iets waar een kind over het algemeen geen moeite mee heeft,
voor hem is dit een feit.
Regels zijn er om diverse redenen en kunnen pedagogisch en/of organisatorisch van aard
zijn. Vaak hebben ze te maken met veiligheid, hygiëne en principes, waarden en normen.
Door eenvoudige regels wordt de vrijheid van een kind begrensd, maar daardoor worden
de dagindeling en de omgeving inzichtelijker en beter herkenbaar voor het kind. Dit
draagt voor een belangrijk deel bij aan het gevoel van veiligheid.
Regels kunnen voor het kind ook een uitdaging vormen: ze kunnen worden verlegd en
overtreden. Het consequent zijn in het handelen en het hanteren van regels is van groot
belang voor het kind.
Een aantal regels geldt voor alle kinderen en leeftijden. Daarbij wordt er ook naar het
individuele kind en zijn ontwikkeling gekeken. Uiteraard gelden de schoolregels ook
tijdens de TSO.
Bij het stellen van regels geldt een aantal uitgangspunten:

regels zijn hulpmiddelen;

regels zijn geen wetten, er kan van afgeweken worden;

regels kunnen, na bespreking in een team, veranderen;

teveel regels maken het geheel onwerkbaar en onoverzichtelijk;

regels moeten voor een kind duidelijk zijn;

het toepassen van regels mag de verstandhouding met het kind niet
schaden.
4.2
Belonen en corrigeren
Het woord ‘straffen’ gebruiken wij niet, omdat dit een sterke negatieve lading heeft. Wij
willen de kinderen juist positief benaderen.
Het is echter zo nu en dan noodzakelijk om het gedrag van kinderen te corrigeren.
Het is belangrijk om structuur te bieden en daar valt corrigeren soms ook onder.
Belonen en corrigeren zijn een logisch gevolg van bepaald gedrag. Belonen is eenvoudig.
Bij een beloning kan de medewerker putten uit de volgende mogelijkheden: verbaal
belonen (“goed zo”) of een non-verbale beloning, zoals een aai over de bol, een knipoog,
een duim omhoog, een schouderklopje, etc.
Voor wat betreft corrigeren ligt dit moeilijker. Wanneer een kind zich onttrekt aan de
regels, wordt het hierop aangesproken. Vaak wordt dit al door kinderen onderling
opgelost, doordat andere kinderen iemand aanspreken op gedrag dat niet volgens de
regels is. Dit kan soms meer effect hebben dan bemoeienis van een medewerker.
TSO-De Toonladder / locatie Zuilenstein / Versie 02 / oktober 2013
Het is belangrijk dat de medewerker goed naar het kind “luistert” en observeert waar het
gedrag van het kind vandaan komt. De medewerker zal bij een correctie de ‘ikboodschap’ geven. Hiermee geef je aan die jíj persoonlijk last hebt van een bepaald
gedrag van een kind. Dit betekent geen beschuldiging of veroordeling van het kind zelf.
Voorbeelden van ik-boodschappen zijn:
 “Ik wil graag dat je de knutselspullen gaat opruimen zodat je weer naar je eigen klas
kunt gaan”. Het gevolg is dat een kind boos wordt omdat zijn knutselwerk nog niet
klaar is. “Ik zie dat je boos bent omdat je graag je knutselwerk wilt afmaken, maar
de school gaat weer beginnen. Als je morgen weer bij de TSO bent, mag je verder
gaan. Ik bewaar het zolang op de kast ”.
 “Ik wil graag dat je het spelletje gelijk even opruimt, omdat er anders onderdelen
kwijt kunnen raken en ik vind het belangrijk dat het spelletje compleet blijft”.
5.0
Contacten met ouders
Ouders kunnen hun kind schriftelijk (middels een opgaveformulier) voor vaste dagen
opgeven. Deze opgave dient ieder jaar aan het begin van het schooljaar plaats te vinden
middels het opgaveformulier. Dit heeft te maken met het feit dat de kosten mogelijk
anders zijn dan voorheen, dat het kind op andere dagen van de TSO gebruik gaat maken
of om alle administratieve gegevens van de ouders weer up-to-date te hebben. Met deze
opgave gaat de ouder akkoord met een automatische incasso van de TSO-gelden. De
kinderen worden na aanmelding voor vast op de TSO-lijst geplaatst. Incidentele TSOdeelnemers kunnen volstaan met het plaatsen van hun naam op de TSO-lijst of door een
kruisje achter de naam te zetten. Aan het eind van de maand ontvangen de ouders een
rekening voor de incidenteel afgenomen TSO-dagen.
Iedere ochtend staat er een medewerker van de TSO voor schooltijd in de hal. Ouders
kunnen dan, indien nodig, zaken rond hun kind en de TSO doorgeven of bespreken.
Mochten er zich tijdens de TSO grotere incidenten voordoen, dan zal de leerkracht van
het kind hierover contact opnemen met de ouders.
Mocht een vaste gast een dag niet deelnemen aan de TSO, dan verwachten wij dat de
ouders dit mondeling of schriftelijk aan een medewerker van de TSO of aan de leerkracht
doorgeeft.
Administratieve en/of financiële zaken verlopen via de directeur of via de administrateur
van de TSO.
Belangrijk: wij verwachten van de ouders dat zij bij onduidelijkheden, vragen of
opmerkingen over de TSO contact op nemen met één van de medewerkers. Alleen dán is
een goed verloop van de TSO voor het kind te waarborgen.
5.0
Verantwoordelijkheid
De dagelijkse en organisatorische verantwoordelijkheid van de TSO wordt gedragen door
alle medewerkers waarbij de coördinator het aanspreekpunt is.
De financiële en administratieve verantwoordelijkheid wordt gedragen door de
administrateur van de TSO.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van de school.
TSO-De Toonladder / locatie Zuilenstein / Versie 02 / oktober 2013
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards